Polgáriskolai Közlöny, 1923 (27. évfolyam, 1-5. szám)

1923-03-01 / 1. szám

XXVII. évfolyam. 1923. március hó. 1. szám. POLGÁRISKOLAI KÖZLÖM AZ ORSZÁGOS POLGÁRISKOLAI TANÁREGYESÜLET FOLYÓIRATA Az Orsz. Polg.-isk. Tanáregyesület pénztárosa : SZENES ADOLF Budapest, I., Győri­ ut 13. szám. Gyakorló polgáriskola. A szerkesztésért felelős: AVAR GYULA Budapest, IX., Rákos­ u. 11. A segély- és házalap pénztárosa KAUTNY KÁROLY Budapest, I., Győri-ut 13. Gyakorló polgáriskola. Főtitkár: LUX GYULA Budapest, I., Győri-ut 13. szám. Előfizetési díj egy évre 40 korona. Kartársaimhoz! Kérő szavunkat meghallottátok, óhajtásunk, nemes szán­dékunk kezd már­is valóra válni. Megértő közös munkánk ered­ménye eddig is olyan nagy összeg, mely normális időben a tekin­télyes vagyonosok sorába állított volna bennünket." A közös érzés és szorgalom több, mint négy millió koronát hozott eddig össze úgy, hogy közel hat millió felett rendelkezünk. A Házalapbizott­ság és Igazgatótanács egyhangú lelkesedéssel, határozta el, hogy a bizonytalan értékű pénzt biztos értékű ingatlanba fekteti és pedig nem pihenő telket, de értékben soha nem csökkenhető házat vásárol. Kartársaim! Közel vagyunk vagyunk teljesedéséhez, de még addig dolgoznunk kell. Senki ne tekintse a gyűjtést befeje­zettnek, folytassa a buzdítást tovább, mert legalább mégegyszer­­ennyi pénzre van szükségünk. Az eddigi gyűjtés eredménye is fölemelő. Vannak iskolák, melyek százezer koronán felül küldték be adományukat. A főváros környéki szegény gyermekek — a tanárok lelkes buz­dítása mellett — valóságos csodát műveltek. Az eredmény több helyen egy tanuló után 150—200 K közt váltakozik. Sok vidéki iskola soha nem remélt összeget gyűjtött. De ez eddig még mind csak erkölcsi siker, amelynél mi még ez évben tovább akarunk haladni, nekünk reális eredmény kell. Folytassátok tovább a buzgó munkát. Használja fel min­denki egyéni tehetségét, hogy buzdítással, kéréssel, iskolai ünne­pélyek rendezésével minden kigondolható, de a tanári tisztesség­gel összeegyeztető módon segítsen a közös nemes cél elérésében. Hatóságaink megértő szeretettel kisérik ezirányú munkánkat s velünk van a társadalom is. Az Igazgatótanács határozatából közlönyünk ezen számmal a Házalapra való gyűjtésünk egész idejére propaganda-közlöny- 1

Next