Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1934-1935 (39. évfolyam, 1-10. szám)

1934-09-15 / 1. szám

ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY * FELELŐS SZERKESZTŐ Dr. vitéz SÁGHEL­YI L­AJOS Budapest, IX., Ráday­ utca 52., I. em. 21. Telefon: 86-3­17. Megjelenik minden hó 15-én XXXIX. évf. 1934. szeptember 1. szám TARTALOM: Oldal Havas István — nyugalomban............................................................... 1 Havas István : A Magyar Pedagógiai Lexikon.......................................................................... 3 Bohla Lajos: A magyar nemzeti öntudat felébresztése és fejlesztése az ifjúság lelkében ................................................................................................................... 7 Szenes Adolf: A polgári iskola reformja.................................................................................... 15 Izsák Gyula Endre ,* Szünidei tanfolyam Szegeden, az Áll. Polgári Isk. Tanárképző * Főiskolán.................................................................................................................................. 19 Tiboldi József: Szavalókórusok..................................................................................................... 25 Egyesületi élet ............................................................................... 26 Irodalom és lapszemle.................................................................................................................. 29 Hírek .................................................................................................................................................. 3) A kiadóhivatal közleményei............................................................................................................ 39 E számunk terjedelme 40 oldal. KIADJA AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYESÜLET Kiadóhivatal, Budapest, VL, Váci­ út 21. , Telefon: Aut. 91-4-91. Tagdíjbefizetéseknél a 6875. sz. csekk használandó. Egyesületi elnök : Havas István, Budapest, II., Bimbó­ utca 2/b. Tel. : 55-2-54. Ügyvezető alelnök : Rákosy Zoltán, Újpest, II. sz. áll. pl. Telefon : 9­52-91. Főtitkár: V. Kiss Béla, Budapest, VIII., Szentkirályi­ utca 11. Tel.: 3­78-37. Pénztáros : M. Mórocz Sándor, Budapest, VI., Váci­ út 21. Telefon : 91-4-91. Házalapb. elnök : Loschdorfer János, Bpest,­­IX., Mester­ u. 19. Tel.: 39-8-21. Házalapb. pénztáros : Kauthy Károly, Pestszentlőrinc-Szent Imre kertváros, Sepsiszentgyörgy­ utca 9. A Diákotthon igazgatója: Tix Miklós, Bpest, VI­I.,Thököly­ út 82.Tel.: 97-0-27. Ára IP. — Elő­fizetési díj egész évre 8 P. Az Egyesület tagjai a Közlönyt évi 5 P tagsági díj fejében kapják. I­­ i­

Next