Orvosképzés, 1924 (14. évfolyam, 1-4. szám)

1924 / 1-2. szám

ORVOSKÉPZÉS XIV. ÉVFOLYAM 1—2. FÜZET. 1924 JÚNIUS 1. KIADJA AZ ORVOSI TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONTI BIZOTTSÁGA A bizottság elnöke: Tóth Lajos dp. államtitkár, a m. k. vallás■« és közoktatásügyi miniszter és a magyar orvosi könyvkiadó társulat képviselője; alelnöke: Grősz Emil dp. egyetemi tanár, a budapesti к. m. tudományegyetem orvosi fakultásának egyik képviselője; titkára: Scholtz Köpnél dr. h. államtitkár, egyetemi tanár, a m. k. népjóléti és munkaügyi miniszter képviselője. A bizottság tagjai: Schüpgep József dp. orvos.tábornok, a m. k.honvédelmi miniszter, id. Liebermann Leó dp. és báró Korányi Sándor dr. egyetemi tanárok, a budapesti kir. magyar tudományegyetem orvosi fakultásának, Riegler Gusztáv dp., id. Imre József dr. és Jancsó Miklós dr. egyetemi tanárok, a Ferenc József tudományegyetem orvosi fakultásának, Pékár Mihály dr., Fenyvessy Béla dr. és Heim Pál dr. egyetemi tanárok, az Erzsébet tudományegyetem orvosi fakultásá­nak, Csiky József dr., Huzella Tivadar dr. és Verzár Frigyes dr. egyetemi tanárok, a Tisza István tudományegyetem orvosi fakultásának, báró Müller Kálmán dr. egyetemi tanár, az országos közegészségi tanács, Moravcsik Ernő dr. egyetemi tanár, az igazságügyi orvosi tanács, Szabó Sándor dr. ny. tiszti főorvos, Budapest székesfőváros közönségének, Wenhardt János dr. egyetemi tanár, közkórházi közp. igazgató, Budapest székesfőváros közkórházainak, Erőse Gyula dr. egyetemi tanár, a budapesti poliklinika, Dollinger Gyula dr. ny. egyetemi tanár, az országos orvosszövetség, Lenhossék Mihály dr. egyetemi tanár, a magyar orvosi szaklapok képviselője. EGYETEMI TANÁROK ÉS MAGÁNTANÁROK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK GRÓSZ EMIL Dr. SCHOLTZ KORNÉL Dr. egyetemi tanár, alelnök. egyetemi tanár, titkár. TARTALOM: 1. Bálint Rezső : A diabetes mellitus gyós gyításának és pathologiájának egyes kér« déseiről, különös tekintettel az insulinra. 2. Bakay Lajos: A nyelőcső pótlásáról. 3. Bársony János; A tuberculosisról. 4. Friedrich Vilmos: Trauma és tuber* culosis. 5. Királyfi Géza: Proteintherapia és nem specifikus ingertherapia a belső betegsé« gekben. 6. Gáli Géza i Constitutio és tuberculosis. 7. Molnár Elek: A vérzéses diathesisek differential diagnostikája. 8. Friedrich László : A pankreas*megbete* gedések diagnostikájának és therapiájá* nak mai állása. 9. Szabó Ince: A makacs hólyaghurutok sebészi kezeléséről. 10. Novák Miklós: Kísérleti és összehason* lító adatok a rivanol klinikai alkalmazás sához. 11. ifj. Matusovszky András; A húgy* hólyag varixairól. 12. Haba Antal: A saját vér visszaömlesz« tésének eredményei. 13. itj. Liebermann Leó : A könytömlős genyedés gyógyítása. 14. Csapody István: A szemmozgások hibáiról. 15. H. Fischer és Thurzó Jenő: Az epi* lepsia tanának és therapiájának mai klis nikai állásáról. 16. Rejtő Sándor: A hallószerv újabb élet» tani felosztása. 17. Zimányi Vidor: Orrvérzés a gyakor* latban. 18. Hainiss Géza: 1, A csecsemőtáplálás irányelvei. 2. A csecsemőtáplálkozási za* varok táplálási és gyógyítási módjai. 19. Kubinyi Pál: Hozzászólás a bábaképzés reformjához. 20 Gerlóczy Zsigmond: Az orvosképzés feladatai a fertőző betegségek ellen való védelemben. 21, Grósz Emil: Az orvosképzés külföldön. (Folytatás.) SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST VIII, MÁRIA.UTCA 39. AZ 1924. ÉVI, TIZENNEGYEDIK ÉVFOLYAM ELSŐ FELÉNEK ELŐFIZETÉSI ÁRA 2 ARANY К (SZORZÓSZÁM 18.000). MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER. ENNEK A FÜZETNEK BOLTI ÁRA 40.000 K,

Next

/
Thumbnails
Contents