Óvodai Nevelés, 1981 (34. évfolyam, 1-12. szám)

ÓVODAI NEVELÉS A MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA, 1981. XXXIV. ÉVFOLYAM TARTALOM A pedagógus-szakszervezetek XII. világkongresszusa 238 Az óvoda, az alsó- és középfokú nevelési-oktatási in­tézmények országos pedagógiai pályázata, 1981— 1985 ..................................................................................... 173 Baráti találkozó......................................................... 169 BÜRY LÁSZLÓNÉ: A nevelési program végrehajtá­sával kapcsolatos eredmény vizsgálatról.................. 226 -------őrizzük meg eredményeinket, és javítsuk a hi­bákat ................................................................................... 231 Hét tétel Bartók emlékére............................................... 354 HORVÁTH KATALIN: A rokkantak nemzetközi éve 327 HŰVÖS ÉVA: Kedves Olvasó!........................................ 18 KERESZTÚRI FERENCNÉ: „A humorban nem is­merek tréfát”................................................................... 3 ELMÉLET ÉS B. MÉHES VERA: A gyermeki személyiség fejleszté­sének egyik eszköze az anyanyelv............................. 194 CSONDORNÉ DR. SCHÜLLER GABRIELLA: „Miért él? Miért nem él?”........................................................ 78 FORRAI KATALIN: Kodály Zoltánra emlékezünk . 293 G­ARAM­VÖLGYINÉ TERSE IBOLYA: Játékosság és ábrázolás. ízelítő­ egy kiscsoport ábrázolásfoglalko­zásaiból .............................................................................. 399 GOSZTONYINÉ DR. DOVALA MÁRTA: Anyanyelvi nevelés az alsó tagozatban........................................... 147 HARCSA TIBORNÉ: Az óvodai anyanyelvi nevelés Szabolcs-Szatmár megyében......................................... 120 KERESZTURI FERENCNÉ: A felelősség szerepe . . 239 KELEMEN JANKA—NAGY SÁNDOR: Idegen nyelv az óvodában ( ?)............................................................... 246 KIRÁLYNÉ DR. DÉVAI MARGIT: Az énkép és az anya—gyermek közötti kapcsolat összefüggései . . 16 DR. LENGYEL ZSOLT: A gyermeki kommunikáció sajátosságai ...................................................................... 243 DR. LOSONCZ MIHÁLYNÉ: Az óvodás gyermek be­széde ................................................................................... 152 Országos Pedagógiai Intézet, nemzetiségi osztály: A nemzetiségi anyanyelvi nevelő-oktató munka átte­kintése az óvodai nevelési értekezleten.................... 75 Országos Pedagógiai Intézet, óvodai csoport: A neve­lési értekezlet elé............................................................. 40 Kitüntetettjeink................................................................... 224 KROÓ GYÖRGY: Bartók eszméi.................................... 219 Mesenyár és felhősziget.................................................... 5 M. KÁLLAI EDIT: Hozzászólások (a 226. lapon meg­jelent cikkhez)................................................................. 234 Pályázati eredményhirdetés ............................................. 134 Pályázati felhívás................................................................. 119 Pályázatunk eredménye .................................................... 4 Szakkönyveink japán nyelven........................................ 126 TAKÁCS FERENCNÉ: A társadalmi jelenségeket fi­gyelve ................................................................................ 39 TARPATAKI ZSUZSANNA: Firkafal a múzsák kert­jében ................................................................................... 291 GYAKORLAT RICHTERNÉ KROPF ANIKÓ: A közlekedésre neve­lés eszközei és módszerei............................................. 363 DR. SEBESTYÉN ISTVÁNNÉ: Az óvónői beszéd mint modell................................................................................ 331 SIMON TAMÁS: A pöszeség feltárásának lehetőségei 336 SZABADI ILONA: Az anyanyelvi nevelés tapaszta­latai nagycsoportban...................................................... 183 SZÉKELY ILONA: Ahogy az anyanyelvi nevelést látom.................................................................................. 255 DR. SZÉPE GYÖRGY: Az óvodai anyanyelvi nevelés és a köznevelés fejlesztése........................................... 111 TOARNICZKY JÓZSEF: Módszer- e a játék?......... 296 ZABOS MÁRIA: A népművészet formavilága az áb­rázolás- és kézimunka-foglalkozásokon.................. 299 •­­ Óvodapedagógiai Nyári Egyetem Kecskemét 1980 DR. KALMÁR MAGDA: Néhány gondolat a kreativi­tás fejlődéséről, fejlesztési lehetőségeiről, valamint a játék és a kreativitás kapcsolatáról ....................... 42 SZABADI ILONA: Tájékozottság és gondolkodás a nevelési program alapján............................................. 6 LEONYID ABRAMOVICS WENGER: Értelmi képes­ségek fejlesztésével kapcsolatos kutatások a Szov­jetunióban .......................................................................... 81 TOVÁBBKÉPZÉS GÉM MÁRIA—DÉZSI EMMA : Továbbképzési felelő­sök országos tanácskozása........................................... 260 MAGYARI BECK ANNA: Egészségnevelési munka­közösség-vezetők tanácskozása .................................. 369 -------Három nap Zalában az énekmunka közösség­vezetőkkel.......................................................................... 262 DR. PINTÉR ATTILA: A gyermekintézmények egész­ségügyi ellátása, az irányítás, ellenőrzés feladatai . 377 ZS. .1.: Pest megyei pedagógiai napok, 1981 .............. 263 ZSOLDOS JÚLIA: Reflektorfényben az anyanyelvi nevelés...................................................................................264 Anyanyelvi munkaközösségek Gyöngyösön DR. BOGNÁR JÁNOSNÉ: A fogalomrendszer alakí­tása a foglalkozási tárgyak és a játék során........... 410 BOZÓKI ÁRPÁDNÉ: Anyanyelv és irodalom.......... 401 FISER ANTALNÉ: Hogyan jutottunk el a dramati­zálásig (improvizálásig) ? ................................................405 KOVÁCS ZOLTÁNNÉ: Az anyanyelvi nevelés és a család ................................................................................. 40« POKOL KÁROLYNÉ: Osztatlan csoport fogalomtárá­nak felmérése játékidőben az ősz témakörben .... 411 SZABÓ GYULÁNÉ: Anyanyelv és érzelmi nevelés .. 40«

Next

/
Thumbnails
Contents