Óvodai Nevelés, 1982 (35. évfolyam, 1-12. szám)

ÓVODAI NEVELÉS A MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA, 1982. XXXV. ÉVFOLYAM TARTALOM Az 1981/82. tanév értékelése és az 1982/83.tanév­feladatai ............................................................................ 222 BÜRY LÁSZLÓNÉ: Haladni a megkezdett úton 223 --------------------: Információk .................................... 228 ELMÉLET ÉS A megyei, fővárosi óvodai felügyelők és tovább­képzési felelősök tanácskozása I. II................. 46, 75 DR. BÓRA FERENC: Az óvoda és az általános iskola kapcsolata .................................... 5 BLUMENFELDNÉ DR. MIKOLA JÚLIA: Gyer­mekvédelem az óvodában ....................................... 85 ERDŐS IMRÉNÉ: Szülők és nevelők egymás közt 241 FÁBIÁN KÁROLYNÉ: Anyanyelvi nevelés a gyakorlatban ................................................................. 399 FEHÉRVÁRINÉ FARKAS EDIT: Játék és munka a nagycsoportosok otthoni szabad idejében ...... 327 FORRAI KATALIN: A zenei nevelés tervezése I. 7 — —: A zenei nevelés szervezeti formái II.......... 42 DR. FÜLÖP KÁROLY: Idegen nyelvek az óvo­dában — kérdőjelekkel ................................... 75 DR. GERŐ ZSUZSA: Gyermekvédelem az óvo­dában — szülőnevelés ................................................. 81 GÖTTLI ISTVÁNNÉ: Az anyanyelvi nevelés kis­csoportban ................... 363 ILOSVAI FERENC: Siket óvodások anyanyelvi nevelése ............................................................................ 366 KOVÁSZNAI KATÓ: Melyik úszik? Melyik me­rül el? ................................................................................ 370 KUNDRÁK JÁNOSNÉ: A nevelési program vég­rehajtásának tapasztalatai megyénkben ........... 232 DR. LENGYEL ZSOLT: Gyermeknyelvi kutatá­sok Magyarországon ................................................... 296 DR. MARTON JÓZSEFNÉ: Anyanyelvi nevelés a sátai nevelő otthonban ............................................... 402 Megkérdeztük ................................................................. 89 MONTAGH IMRE: A kommunikációs kultúra fejlesztése .......................................................................... 88 MAGYARI BECK ANNA—ZSOLDOS JÚLIA: Ta­nácskoztak az egészségnevelési munkaközös­ség-vezetők ..................................................................... 249 BILIBOR PÉTERNÉ DR.: Az első prágai óvoda jubileuma ........................................................................ 337 — —: 150 éves a nagyszombati kisdedóvoda 337 Búcsúzunk Balogh Esztertől ....................................... 269 HŰVÖS ÉVA: „Ne rövidítsük meg a gyermek­kort” ................................................................................... 54 Iskolaérettség, iskolára előkészítés ......................... 330 LEGISSA ANTALNÉ: Fröbel-szeminárium Deb­recenben ............................................................................ 175 Kitüntetettjeink ................................................................. 219 PETHŐ GÉZA: Aktuális munkajogi kérdések­ről ....................................................................................... 229 P. KOVÁCS IMRE: Harmincöt esztendő ............. 3 GYAKORLAT Országos Pedagógiai Intézet, óvodai csoport: A nevelőtestületi értekezlet elé ............................ 39 PÉTERKE ÁRPÁDNÉ: A közoktatás-politikai párthatározat megvalósítása egy esztergomi óvodában ........................................................................... 291 SZABADI ILONA: Válasz néhány kérdésre ...... 243 — —: A nevelési értekezletekről ............................ 46 SZABÓ ENDRÉNÉ: Játékos ábrázolás kiscso­portban ..................................................................... 237 SZALAI JULIA: Az óvoda néhány társadalmi problémájáról ................................................................. 78 VINCZÉNÉ BÍRÓ ETELKA: A logopédus szere­pe az óvodában, az óvónő „logopédiai” felada­tai ............................................................. 51 * 10. Óvodapedagógiai Nyári Egyetem Kecskemét, 1981 DR. ANCSEL ÉVA: Érzelem és személyiség ....... 117 — —: Az érzelmi nevelés pszichológiai és pe- BABODI BÉLA: Az érzelmi nevelés pszichole­dagógiai kérdései ..................................................... 147 BAKONYINÉ VINCE ÁGNES: Tapasztalatok és következtetések az óvodások érzelmeiről ....... 158 DR. HANGA MÁRIA: Az Óvodapedagógiai Nyá­ri Egyetem megnyitása ............................................ 112 LÁNYINÉ DR. ENGELMAYER ÁGNES: Az át­lagtól eltérő gyermek érzelmi élete ...................... 154 DR. RANSCHBURG JENŐ: A gyermek érzelmei­nek alakulása .................................................................. 120 10. Óvodapedagógiai Nyári Egyetem .......................... 111 VARGA GYÖRGYNÉ: Magyarország egészségne­velési hálózata ............................................................. 245 MAGYARI BECK ANNA: Óvodapedagógiai ta­nácskozás Budapesten ............................................... 255 Nemzetközi neveléstörténeti konferencia ................. 336 TÖMÖR LAJOSNÉ: Burchard Erzsébet 85 éves ... 332 ZS. J.: Szakközépiskolák országos versenye Csongrádon .................................................................... 257 TOVÁBBKÉPZÉS KRÓNIKA

Next

/
Thumbnails
Contents