Pajtás, 1947 (2. évfolyam, 1-24. szám)

1947-01-01 / 1. szám

f­i ne hallotta volna a hírét a garabonciás deáknak? Nagy, malaclopó lebemyegben jár, rendszerint nyári viharok alkalmával. Hosszú bot­ját végighúzza a kerítésen. Csálé kalap­ját a homlokára tolja és nagyot kö­szöntve beállít az udvarra. A kutya szűkös, vesztét érezve, a gazdaasszony szoknyája mögé farok A deák iszik egy köcsög tejet. Megtöröli száját a keze fejével és ha csitul már a vihar, h­irtelen föllép a szivárvány hídjára. Elöljáróban jó ennyit tudni a ga­rabonciásról, mert akiről szó lesz, ha nem is szövetkezett túlvilági hatalmak­kal, mégis csak különös istenteremt­ménye volt. 1822 Szilveszter éjszakáján született szegény emberek gyerekeként, egy szalmafedeles vaskóban. Kereszteléskor a Sándor nevet kapta és ha nem mon­dom is meg előre, magatoktól is kitalál­hatjátok: ő lett a magyarok dísze-virága, akit a kerek föld hátán minden nép ismer, Petőfi Sándor. Okos, fürge, szinte szeleburdi gyerek volt a kicsi Sándor. Esze úgy fogott, mint a beretva. Kollégiumba került, de mivel sok baja volt vaskalapos taná­raival, egy szép napon fogta magát és fölcsapott vándorszínésznek. Hanem, ha úgy vélitek, hogy Sándorunk valami nagy és dicső szerepeket játszott, ugyan­csak tévedtek. Legföljebb, ha egy-egy inas, vagy szolga szerepe jutott ki rá, különben az volt a dolga, hogy szín­lapokat ragasszon, szerepeket körmöljön hajnaltól napestig. Meg is unta hamar a dicsőséget. E késérelésében katonának állt. Fiatal volt még, a bajusza se serkent. Hogyan is bírta volna a haj­­kurászást meg a nehéz bombát? Beteg lett, kiszuperálták. Most aztán mit csi­náljon, hova legyen? Hazamenni restek is, meg félt is, mert apja hirtelen haragú, hirtelenkezű ember volt. Mit tehetett volna? Járt­kelt az országban, mert a szabad életet mindennél többre becsülte. Ha jött az este, letelepedett valamelyik útszéli csárda padkájára. Körültekintett és a szártáti kocsmárostól tejet meg kenyeret kért. Nosza, mindjárt összesúgtak a borozgatók. Volt, aki kiállt az eresz alá megnézni, nem jön-e vihar? Sovány­­volt Sándor. Csupa csont meg bőr. Arca tüzelt, malaclopója szelet vert, ahogy a kocsmapadra zökkent. Jóízűen evett-ivott és nagyokat kacagott,­ ha valamelyik borozó összeszedve minden bátorságát megkérdezte tőle: — Kend-e kend, vagy a garabonciás? Szerette Sándor a falusiakat. Közülük való volt. Értette a csíziót. Nem csoda, ha hamar összemelege lett velük. Nosza, kerekedett is akkora nótázás, hogy a cimbalmon magától kezdett ugrálni a nótaverő. Hát még ha betyár is akadt a nótázók között! Fokosával rá­vert az asztalra és eldanolta az újdonsült nótát: Fürdik a holdvilág az ég tengerében . . . Nagyot nézett Sándor, mert a nóta az ő versére ment. Alig egy hónapja fabrikálta a vásárhelyi határban. El­futotta az öröm. Kurjantott egyet és mikor a betyár abbahagyta, mondta tovább a verset, ahogy következett. Most aztán a hallgatóságon volt a bá­­mészkodás sora. Mert Sándor, ha egy­szer belekezdett, nehezen hagyta abba. Előkerült tarisznyája minden kincse. Szavalta Sándor egyik versét a másik után. Lassan éjfélre járt az idő. Lefelé gördült a Göncöl szekere. Szedelőz­­ködni kezdtek az atyafiak. Sándor is fáradt volt már. Helyet vackolt magá­nak a kazal aljában. Kora reggel a kocsmáros megfejt. A tejet mázas csuporba csurgatta és a kazalhoz ballagott, hogy Sándort reg­gelivel kínálja. Sándornak azonban már gelivel kínálja. Sándornak azonban arra már nem volt se híre, se hamva. Megijedt a kocsmáros. Hányta ma­gára a keresztet és akkorát kiáltott, hogy a faluban is meghallhatták: — Anyjuk, te! Hallod-e? Vesd az udvarra a seprőt. Nem anyaszülte volt a vendég, hanem garabonciás! U. E. ÓBUDÁN A véres igazipuo azo.iban hajthatatlan. «A labdát nem adom vissza! Jó lecke lesz számotokra. Máskor meggondoljátok majd, hová rúgjátok. Különben is ösz­­szetörtetik a labdával egy értékes vázát, örüljetek, hogy annak az árát nem kell megfizetnetek. A lab­dát bezárom a páncél­­szekrénybe.» «Kin azt hiszem, Hlideg De­zső hazudott azzal a vá­zával» — mondja Kati. «Nem hagyjuk ennyiben» — tüzel Pettyes. — «Mátyás király bizonyára nem tűrte volna és mi sem tűrhet­jük, ha méltók akarunk lenni hozzá.» — «Össze­ülünk és megtanácskozzuk a dolgot» — jelenti ki Feri. «Hol akartok tanácskoz­ni?» — kérdi Misi. — «Már egy félórája jövünk. Hiszen itt nincsenek is már házak.» — «De itt van a mi titkos barlan­gunk» — mondja Bori. — «Mindig ott tartjuk a fontos tanácskozásokat.» «Látod, milyen szépen be­rendeztük a mi kis bar­langunkat» — magyarázza Kati. Feri éppen meg akarja kezdeni a megbe­szélést, amikor a barlang hátsó fala felől titokza­tos zaj hallatszik. (Folyt. köv.) (Második folytatás)

Next