Pajtás, 1949 (4. évfolyam, 1-24. szám)

1949-01-01 / 1. szám

Ösztöndíj Az amerikai Newsweek című tap írja, hogy egy 17 éves indiánleány Arizonában, window rocki­ rezervá­­cióban (indiánok számára fenntartott területen) öszöndíjat kapott és elha­tározta, hogy orvos lesz. Teraszba utazott, hogy egyetemre járjon de tervét megvál­oztata. Flagstaff városában, mely Arizoná­ban, a window r­ocki­ rezervációban van, felrobogózták ez­­skolát. A falakon és az ablakok párkányán sokszínű virág­­füzérek illatoztak azon a napon, ami­kor megjut­almaztá­k a harcos hiril na­­vajó indián törzs­ből származó Florence Iva Bagayt, a 17 éves indiánleányt. ■^■'nyújtották neki a jótanulás jutalma­képpen az ösztöndíjat: évi 2000 dollárt. Az iskola növendékei, az indián fiata­­lok, sorfalat álltak az* iskola bejáratá­nál. — Florence! Florence! — kiáltoz­ik lelkesen, s amikor Florence odaért, szinte a Scarjukban vitték végig az is­­kola folyosóján. Megkezdődött az ünnepség. Gyújtó­­hangú indiándalokat énekelt­ek, verse­ket szavaltak. Florence mosolyogva, ra­gyogó szemmel az elnöki emelvény előtt állt. — Mit csinálsz ennyi pénzzel, kis­leány ? — kérdezte az öreg elnök, aki maga is a navajó törzsből származott és megsimoga­ti Florence sötétszínű, bársonyos arcát. — Tanulóit tovább — mondta hatá­rozottan a leány. — Orvos akarok lenni. Olyan kevés az orvos és olyan tok a beteg Indián. Amikor Florence másnap vonatra ezállt, hogy elinduljon Új-Mexikó felé és felkeresse az egyetemet, a fehér­emberek iskoláját, az öreg is ott volt a vonatnál. — Florence!—kiáltotta oda a leány­nak. — El ne veszítsd a hitedet, szived bátorságát és nyugalmát. — Micsoda nagy Szavak­ — gondolta mosolyogva a leány. — Ugyan hogyan Veszthetném el szivem bátorságát és nyugalmát? Orvos leszek és segítem népemet. Szeretett volna még visszakiáltani az Integető kis öregnek, de szavait elnyelte a vonatzakatolás. Tele szép tervekkel, bizakodással érte el Új-Mexikó városát. Minden érdekelte, mindent megcsodált. A házakat- a ki­rakatokat, a nagy utcák forgalmát s közben fűzte tovább otthon megkezdett gondolatait: Ha orvos leszek, kórházat is építek talán.. . És már látta maga előtt Flagstaff városának első kórházát s már arra is gondolt, hogy külön szobákat rendez majd be a beteg gyerekeknek a kórház napfényes olda­lán. Még akkor is ezekre a szobákra gon­dolt — hogyan sorakoznak egymás mel­­lett majd a széles ablakok előtt a fehér ágyacskák —, amikor autóbuszra szál­lott és hogy minél többet láthasson a szép vidékből, elhelyezkedőt az egyik ablaknál. Nem is hallotta a körülötte ,egyre jobban felerősödő kiabálást, s _­ _________________________________ ■ Mindszenti) hercegprímás: a demo­kratikus rendőrség letartóztatta. A vád: hazaárulás, kémkedés, összeeskü­vés és valutacsempészés. Mindszenti) a kihallgatáson beismerte bűnösségét. Demokráciánk egyik legnagyobb ellen­ségéről lehullt a kenti teljes álarc: ki­derült róla, hogy nem a lelkek pász­tora, hanem közönséges hazaá­­uló és valutacsempész, csak akkor rezzent ijedten össze, ami­kor a fehérbőrű kalauz megrázta a vál­lát: — Hé, te rézbőrű! Azonnal kotródj hát­ra a kocsi végébe a színesek közé! Elől csak a fehér utasok ülhetnek! Nem hallottad? És mer Florence nem mozdult, a többi utas is kiabálni kezdett és a kanjánál fogva durván felráncigálták. — Te rezusképű! Lódulj már! Florence nézte a fehér arcokat. A fe­léje meredő szemekben gyűlöletet látott ■— Kérem — mondotta —, én ösztön­díjat kaptam, orvos akarok lenni, azért utazom Texaszba. — Te orvos? — kiáltozták gúnyolva és akkorát lódítottak rajta, hogy ki­bukott az aj­tón s amíg elterült a sár­ban, az autóbusz vezetője röhögve meg­indította a motort. A ruhája elszakadt, sapkája elveszett, kabátja bepiszklódott. Az arcán egy nagy, horzsolt sebből csörgött a vér. Negyednapra Florence ismét otthon volt. — Megismertem a fehéremberek mér­gét — mondotta törzsének. Az öreg elnök lehajtott fejjel, szótla­nul hallgatta. — És én még azt hittem, hogy most, ma már minden megváltozott, minden más lett — motyogta keserűen az öreg maik ellen. Az indonéz partizánok a na­pokban támadásba lendültek és nagy vere­ngeket mérnek a holland bankárok rabló hordáira-Indián —, de úttól meg kellett látnom Amerika igazi arcát. ■— Majd megváltoztatjuk Amerika mai arcá — emelte fel fejét Florence — Orvos akartam lenni, nem enged­tek. De azért nem veszítettem el szí­­vem bátorságát. Most majd tanítani fogom törzsem ifjúságát. Tanítani arra, hogyan higyjün­k Am­erika mati fehér urainak. Az iskola növendékei, az indián fia­talság most is sok­falat állt az iskola bejáratánál. Felettük még ott lengett a zászló és még nem hervadtak el egé­szen a sokszínű és sokillatú virágok sem, amikor Florence Iva­n­­gay meg­érkezett. Pajtásaival együtt belépett az iskola kapuján, hogy az igazságot tanítsa a fiatal indiánoknak­ Az elnyomottak erőt adó igazságát. S bár nem tudta, de úgy érezte, hogy bizonyosan van valahol a földön olyan ország, ahol nem számít, hogy valakinek milyen az arcszíne, csak az, hogy akarja-e szol­gálni hazáját és az emberiséget vagy sem. Ilyen hazát vágyott és hirdetett Florice pajtásainak. De nem csak vágyott ezután a haza után, hanem hitt is benne, hogy hamarosan eljön az az idő, amikor nem kell szégyenkeznie azért, mert indiánnak született. Ács Kató A kínai néphadsereg megsemmisítő csapásokat mér az amerikai bankárok Zsoltijában álló, elnyomó csapatokra. Csang-Kai-Sek, az anaerjok­-k l 'rence, közhírré tette, hog­y ha Nanking el­esik — öngyilkos lesz. Nankingot fel. 67 kihajították — már régen a néphad­­­sereg kezében van­­fi és Csang-Kai-Lek nem lett öngyilkos, még mindig bízik kenyéradó gazdáiban. Sorsa az lesz, ami minden hazaás­nióé. * A holland gyarm­a tosítók gálád m­­­­don megtámadták az indonéz­­i szabad Vi­t­nam Köztársaságot. Az indonézek szabadságharca tovább foly'k­ ■ !nyo­(Z^oldog, eredményes új esztendőd kíván minden magyar nevelőnek és olvasóinak a ^pajtát

Next