Pajtás, 1951 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1951-01-03 / 1. szám

26163.­ • iffe 4 mi ' y HAZÁÉRT- KAKOSIVAl ftfär, Vl évf. 1. sz. 1951. jan. 3. %.ra: 30 fillér Szép jelenből boldog jövőbe éppen nppek - még higyje. iaémak irn-■Ír új év első napját sokezer év óta megü­nneplik az emberek- » r° tok-sok babonát fűztek ehhez ,, ryiphoz — »melyik poriig igazában °!n~ olyan, mint a többi. A sok babonát a félelem szülte. 4-ok ’...•••• sorsát valaha irányitották — és irányítják még most is sok mr­i-ágitt' táplálták, terjesztették a babonákra. Csak hidd féljen a" nép' flw!/ ' hopp h­eze a vaksors kezében van. Higyje azt, hogy titokzatos hő­nyit­ják, a melyeket ki kell engesztelni.' Igy volt e­ j­; azoknak" tri-'k hasznot húztak a nép félelméből és elmaradottságából UH hoz a;­áj év azoknak, akik 'elnyom­ttá­shtm élnek? Valóban csak felelmet. Inzonylmanságot. Igaz, hogy nem. földöntúli hatalmak unatk­óznak brir sorsukba -- de elnyomóik éppen elég szenvedést, nyomort m­oaláza­­t­ost tartogatnak számukra. Igen, vannak sötét hatamok, de nem a földön­­túl hanem itt, a földön. Sötét hatalmak, amelyek háborút akarnak ma­tulási bombát, rettenetes szenvedést ártatlan gyermekek, ártatlan emberek "milliói szarnám. Milyen más nálunk az új esztendő bek­ész­öntése." 11 évet üdvözünk­ új szabad esztendőt, immár a hatodikat azóta, hogy Szteilin elvtárs hős katonái felszabadítoltak bennünkét. A szabad népek barim családidban élünk hazánk sorsa nem elszánt és sátét hadalmok, hanem népünk bölcs vezetőinek ke*éb°n van. Biztos és jóságos kezekben. 4 mi népünk bizakodva, mosolyogva köszönd az új évek­ Rákosi elvtárs egyre szebb, egyre napfényesebb, egyre vidám­abb jövőbe vezet minket. .4 mi itjesztendőnk nemeseik egyszerűen egy év a sok közü­l, mi szeretjük a­ Wöl-es esztendőt, örömmel üdvözöljük és úgy nevez­zük: Az.. Ötéves Terv második esztendeje. N­ekünk nem kell százesztendős jövendőmondó ah­hoz, hogy belelássunk a jöttőbe, mint a régieknek. Mi csak egyszerűen fellapozzuk Ötéves Tervünk nagyszerű lapjait és jövőnk máris ránk mosolyog. .. mi népünk szabad nép, maga építi, maga alkotja a jövőt. . . Itt épü­l a Dunai I­­sma, mellette a szocialista város. Készül a földalatti­­Budapest utcáin járva már megtapinthatjuk kezünkkel, tulajdon két szemünk­kel látjuk a jövőt, hiszen itt építik szemünk előtt! Iskolák épülnek országszert­, fehérfalú, sokemeletes, csillogó ablaki, lakó­házak. Ott is, ahol m még most üres telek ásít, gyár épül, ház épül az Ötéves tervben, már tudjuk, előre, pontosan.­tz mi hazánk tervország, belelátunk a jövőbe, amelyet magunk teremtünk. Ahol m­i még kopár a föld, erdők tűnnek majd ki tr földből. Egyre széle­sednek 11 gyapotmezők. J.es: nekünk is vizierőművünk, minden­­ faluban kigtyul­­lad a villany. (­zért oly buldogok nálunk az emberek, mert már előre tudják, hisz benne van­­ne Ötéves Tervben! De talán senki sem olyan boldog ebben a hazában, mint éppen az ifjú­ság, az áttörök. Régebben is gyakran mondták az idősebbek a gyermek­eknek: Előtted az élet! Igen, igen, de mily­en étet áll régen a gyermekek előtt ! Jobb volt azt előre nem látni. Ki ismerte azt ! Maguk a szülök sem tudják, mire nevelik gyermekeiket, azt sem tudták, lesz-e számukra akár holnap is kenyér. Most:1 M\Ai/ Itff letilt :.ri rtr,\ », ‘ •’* • 7' *J' • •*' ^ v * / minden ebben a hazában. Tanulj, hogy birtokba vehesd. Akarsz mérnök lenni? Tessék. Vagy inkább bet­egeket gyógyítanál­! Szükség van rád, kizárt ajtó vár mindenütt ebben a hazában. .. bányákban egyre több gép dolgozik téged , várnak a gépek, a le­ngyes kezedre, müveit eszedre, hogy gyarapító­, újíts, szerez, dicsőségi'!' a hazának, a népnek, önmagadnak. ( ti fel a traktorra, tanulj meg növényt nemesíteni. Kutass a földben, szedd szel az anyagot, légy vegyész fizikus, geológus, fejlődö hazád ezerféle gyönyörű hivatást ad kezedbe. Ezüstszárnyú repülőgép vár rád, fel­száll­hatsz vele a magasba, légy repülő Vagy szolgáld hazádat, mint a nép katonája és forró szeretettel vesz korá, a néped, mert az ő békéjét véded. A régiek boldog újévet kívántak egymásnak, mi dolgozunk, tanulunk, harcolunk a boldogságért. Mi tudjuk, hogy jövendőnk a mi kezünkben van. Olyan lesz ,az amilyenné mi tesszük. Az amerikaiak és csatlósaik, a lökések, kizsákmányol­ók ivm­ irányítják a mi sorsunkat. Nyolcszázmdho dek-harcos, vő­lük mi is bizakodva, kemény",, tekintünk előre, p­­at esztendőben meg inkább helytállnak és még erősebbek leszünk. Még elszántabban harcolunk: a békéért. Kispesten Msvetrák­ai Népes raj lenne az úttörőkből, kiváncsi pajtáshad orr-orr mellett, akik a kispesti Rákóczi-utcában, az beles rajtuk, újonnan felavatott úttörő­ház előtt Az ablakokat belülről ízléses nyüszsögnek. Szeretnének bemenni, csipkefüggöny takarja, de az izga­­dó kívánságuk nem teljesülhet: lőtt pajtásszemek csillogása a­ vas­­odabenn takarítanak, padlót fénye- lemezt is átvilágítaná ebben a pil­­szternek. a falburkolatot fényezik, tanaiban, nem egy­ ritkás csipke­­— készülődnek a megjutalmazott függönyt. pajtások fogadására, akik jótanul.- A szemük elé táruló látványtól sok futalnán­ eljárhatnak majd az aztán az orrok még szélesebbre fa­­nttörő­ ház-pompásan felszerelt szak­­páinak az üvegen, a szemek csi­fa­­köreir­e. Mindezt az épület előtt gála is fényesebbre villan és halk, zsongó pajtások is jól tudják, de de annál elragadtatottabb sól, a jók nem bírnak k­ Viny­óságukkal, s kelnek«*,majd., nmuha vezényszóra gy.é¡-t, h?|iszp­. lelke­. U r.v‘ A ad*:.!­egy szeplősarcú, élénk tekintető társuk javaslatát: lessenek be az ablakokon. — Úgy van! Igazad van, Jancsi! Nézzünk be az ablakon! — zúg a helyeslés, s máris megszállják a földszintes ház tízegynéhány abla­kát. A nagyobbaknak alig kell ágas­kodniuk, hogy belássanak, de a ki­sebbeknek bizony fel kell kapasz­kodniuk idősebb társaik vállára. Cselekedetükkel semmi kárt nem tesznek az épületben, mégis: a fé­nyes-tiszta ablaküvegek mintha rosszallan csillannának, amikor a SZÓ id­ól tört mni’A. ’milttó indul meg a lelkes szóáradat. — Odanézz, Pista, ez aztán az elektrotechnikai szakkör! . . . Meny­nyi rengeteg szerszám! ... És mind vadonatúj! . .. Ez meg a lakatos­­műhely! . . . Hú, de töméntelen sok szerszám van itt is! . . . Emilt meg gyaluk­, satuk, vésők, főrészek! . . . Remek kis asztalosműhely! . . . Oda­nézzetek, mennyi : kémcső, górcső, m­eg lombik álhitt a­ polcokon!... Biztosan a biológiai szakköré! Meg a kémikusoké!.­. . Te Pali, látod azt a szekrényt, amelyik nyitva áll?... Látom­, hát, tele van hangszerrel. Még egy zongora is áll ? szekrény mellett!... Amott meg egy film­vetítő! .... Így folyik, ömlik a szó a pajtások ajkáról, aztán egyikük mélyen fel­­sóhajt: — Hej, de nagy boldogság is lehet majd idejárni__ Mire a szeplősarau: — Te is idejárhatsz, ha jól ta­nulsz! — Ne félj, egy hónap múlva min­den tárgyból ötösöm lesz ... így fogadkozik a pajtás és látni rajta: nagyon erős elhatározás szü­letett benne. A többiek arca is meg­változik. Elcsendesednek. És amint lassan távolodnak az úttörő­háztól, ha nem is beszélnek róla, mindany­­nyian ugyanarra gondolnak: na­gyon sokat és nagyon komolyan kell tanulniuk, hogy meghálál­ják a szerető gondoskodást, amely­ben az ötéves terv alkotói részesí­tik az úttörőket. Hiszen még ebben a tanévben több úttörőházat kap­nak a pajtások, nemcsak Budapest munkáslakta kerületeiben, hanem az ország ipari- és bányavidékein is. És mindegyik hasonló lesz az elsőhöz, a­ kispesti úttörő­házhoz, amelyben könyvtár, mozi, zongora, rádió, teljes zenekari felszerelés, asztalos-, repülőgépmodelező-, la­katos-, elektrotechnikai, fizikai, biológiai és kémiai felszerelések várják az úttörőket. Az ötéves terv végére pedig any­­nyi úttörő­ház lesz, hogy azokban az ország összes úttörőjének jut majd hely. Mert akkorra minden pajtás eléri majd az úttörő­ház­ látogatásához megkívánt tanulmá­nyi színvonalat. Azért érik el, mert tudják: a jótanulás nemcsak béke­harc, nemcsak országépítés, hanem saját boldog életük megalapozása is. Cs. M. A­­ kispesti útiör­ő­ház könyvtárában. B­ÜSZKESÉG VIC: PETŐFI Gyakran és szívesen emlékszünk vissza olvasmányaink hőseire. Kedves hőseink viszontagságait, tetteit megbeszéljük, tanulunk hibáikból és jellemvonásaik, szép emberi tulajdonságaik soha el nem múló emléket hagynak bennünk. Különösen a szovjet pionírok életéről szóló történetek segítettek ne­­künk abban, hogy munkánkat jobban megszervezzük, hogy szabadságun­kat, hazánk gondoskodását még jobban becsüljük. Az ilyen könyveken keresztül rengeteg tapasztalatot gyűjthetünk. Államunk igen nagy gondot fordít arra, hogy az ifjúságot meg­felelő könyvekkel lássa el. A Szovjetunió csaknem minden iskolájában megalakul a könyvtár mellett a könyvbarátok köre. Ennek a csoportnak adagjai beszélik meg a kicsikkel, hogy mit olvassanak, sőt felolvasásokat tartanak. A „könyvi­­barátok” hívják fel a pionírok figyelmét egy-egy új könyvre, plakátokat rajzolnak, gondoskodnak arról, hogy a könyvekről írott vélemények nyil­vánosságra kerüljenek a faliújságon, vagy a rajok villámhíradóin. Ösz­­szegyű­jtik nagy emberek mondásait a könyvekről, az olvasásról, meg­tanítják a gyerekeket a katalógusok használatára, hogy a nagy könyv­tárak bőséges kincsestárát is megismerhessék. A ,,könyvbarátok” segítenek az önkormányzatnak az olvasókonferen­ciák előkészítésénél és érdekessé tételénél. Sohase felejtsétek el, hogy a könyvek nyitják­ meg előttünk a TUDÁS hatalmas kincsesbányáit. Lenin és Sztálin sokszor beszéltek erről az ifjúságnak. Amikor Petőfi Sándor elveszett a segesvári csatában, utána még hosszú­­hosszú évekig, az elnyomatás, a bús rabság nehéz esztendei alatt, hazavárta őt a magyar nép. Valóságos legendá­kat költöttek róla. Nem akarta hinni senki, hogy igazán nincs többé. Be­szélték, hogy bujdosik, akadtak ván­dorlegények, akik visszaéltek ezzel a népi hittel és országjárásuk közben Petőfi Sándornak adták ki magukat. A nép nem tudta, nem akarta Wixtt, hogy kedves költője, a szabadság pa­csirtája elpusztult a kegyetlen viharban. Nincs költője a magyar népnek, aki jobban, forróbban a nép szívéhez nőtt volna, mint Petőfi Sándor. Áttért sze­rette őt annyira a magyar nép? Azért, mert ő is mindenkinél jobban szerette népét, hazáját. Valamennyien jól ismeritek Petőfi Sándor költészetét, életét. Sok gyö­nyörű költeményén millió és mi­­liő magyar gyermek nevelkedett és nevel­kedik. Nemzedékek óta tőle tanul haza szeretetet a magyar ifjúság, Petőfi versein keresztül tanulja igazán sze­retni még édes anyanyelvét is. Senki sem tudott a mi nyelvünkön hozzá fog­­hatóan énekelni. Ezért, akármilyen jól ismerjük, akár kívülről tudjuk költe­­ményeit, ha elővesszük, mindig új gyönyörűséget találunk benne. Kimerít­hetetlen kincsesbánya az ő költészete, ezredszer is felfedezzük benne az újat. Hiszen az újnak, a régi elleni harc­nak, a forradalomnak költője volt. Gyakran eszünkbe jut, bárcsak élne most is. Bárcsak megérhette volna szabadságunk szép idejét. Bárcsak itt járna közöttünk, hogy látná beteljesü­l­­t­en, amit megálmodott, megjósolt, ami­­ről biztosan tudta, hogy bekövetkezik: a magyar nép igazi szabadságát, ame­lyet a szovjet nép harca szerzett meg nekünk. Szabad a magyar nép, szabad a ma­gyar haza, várjon ha Petőfi élne, most már nem is volna miért harcolnia? De igen, volna! A magyar nép El­szabadult, de nincs még az egész­­:ia­gon szabadság. Nem űztük­­1. sötétséget minden földről. És Pf 0 •• miért minden igazi forradalmár, csak szerette a szabadságot, hanem gyűlölte is ellenségeit. Petőfi nem áb­rándozott a szabadságról, hanem har­colt érte. Tudta, hogy a szabadságot csak áldozattal nyerhetjük meg, hogy a szabadságért nem sok semmi áldozat. ..De, szabadság, mért halvány az orcád? Szenvedésid emléke szállt hozzád? Vagy nem tettünk még eleget érted? Koronádat a jövőtől, félted? Ne félj semmit, megvédünk... csak egy szót, Csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlód S lesz sereged ezer és ezernyi. Kész meghalni, vagy diadalt nyerni!” — írja „A szabadsághoz” című versé­ben. Ugye! olyan, mintha ma írta volna? Ugye, most is megdobban a szívünk, ökölbe szorul a kezünk, ha halljuk? Amikor fordul az év, a magyar nép mindig megemlékezik nagy költőjéről, mert hiszen Petőfi Sándor az esztendő utolsó napján született. Megemlékez­tünk róla az elnyomatás sötét éveiben és megemlékezünk most is, amikor szabadok és boldogok vagyunk. Az el­­nyomatásban reményünket táplálta, erősítette bátorságunkat, hitünket. A szabadságban pedig arra tanít, hogy boldogságunkban se feledkezzünk meg kötelességünkről: a szabadság drága kincs, soha ne engedjük elvenni Ne feledkezzüük meg ellenségeinkről, akik halad és rabságot osztanának nekünk. In hagynák. De nem hagyjuk nem feledjük Petőfi Sándor hagyatékát, megvédjük a szabadságot amelyért annyian, a legjobbak, közöttük Petőfi Sándor is, ajv­eletet áldozta. Kíváncsian állják ki­rne a fúrógépet a pajtások, a kispesti úttörő­házban.

Next