Pajtás, 1953 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1953-01-07 / 1. szám

ványtajékon­át. A művészeti csoportok de- leánykótrusa és tizenhéttagú cemberi döntőjén szépen szó- tánccsoportja, repettek a következő úttörő- Miskolcon a III. számú, a csoportok: XXI és XXII általános isko-Drávakeresztúron a nyolc- sok énekkarát fogadta nagy tagú tánccsoport munkáján átszéssel a közönség, meglátszott, hogy a pajtások A szentesi bemutatók leg­­igen szorgalmasan, lelkesen jobb csoportjai: a felsőkártai gyakoroltak Délszláv népi általános iskola énekkara, a táncokat adtak elő. Kossuth-téri iskola kórusa, a Kétújfalu szintén nyolctagú Petőfi-téri iskola, az Operjes­­tánccsoporttal mutatkozott téri iskola énekkara és a be. A ..páros lánytánc '-ot ki- Kossuth-téri iskola tánccso­­fogástalanul adták elő. Ilar- portja: nunckittagú énekkarukat fe- A csanyteleki harminctagú gyermezett magatartásáért is- énekkar kivált, fegyelmezett­­erk dicséret­­ségével és szép előadásmód-A mohácsi járás körzeti bemu­ javai, úgyszintén a bars-leve­­tatóján nagy sikert aratott a lér­yiek is fegyelmezettségük­­Kilvárosi Irányi- kola hetven-­két­ tagú énekkara és a fiúiskola Hódmezővásárhelyen ered­­hettagú bábcsoportja ményesen szerepelt a Sztálin-A kecskeméti városi bemutat úti iskola énekkara és tánc­­harton szépen szerepeltek: a csoportja. Jókai­ utcai általános iskola Sopronban az Ors­o­lya-téri, negyventagú fiúkórusa, a E­sztergomban a Petőfi u­ta- Collner-téri leányiskola bet- Ionos iskola. Tatabányán a ventagú énekkara, az I­sza- Dózsa általános iskola szere­­mt általános iskola száztagú pert kiválóan. TÖRD A FEJED Árvai Bernit. Eger. Kassai u. 4 Bencsik Rózsa. Debrecen. Du­dás u 4 'b. Deák Eszter. Bác*»»­­más. Sallai u 1. Gergely Irén, Szomolya. MAna tér 271 Gyüre Zsuzsa, Szabolcsbáka Béke u. 24. Horváth Anna, Bp . XVI . János u 88 Ignácz György, Bp . VIII , Demer u. 51. Szalka András, Bp . XIV.. Ipoly u. 1/a Szabó József, Gyöntf­ö«»oroszi. Petőfi­ u 154 Tóth Ibolya, Egerf«uniós. Fő u. 8 VÍZSZINTES;­­ ők adják át tu­dásukat, tapasztalataikat az ipa­ri tanulóknak fi AJapan»»«. »mely kémiai úton nem bontha­t fel. 7. Fe­ledésben lévő fia»» or. 8. Ízelítő. 9 Ud­er ereje. II. Vissza, zamat. 12 Háziállat láj­­sztilással. 13 Kerek szám 14 Sárgaszínű vegyi elem, a gyufa­­gyártásnál használják. \'efyjet: S. 15 Ilyen ember is van 16 U val bago.'vfajta 18. Parancs­nok rövidítés*. 19 Spanyol fogó. 21. Az állatsze­ldítő munkája. 22. A sakkjétszma vége FÜGGŐLEGES I. A mai ma­gyar Irodalom legkiválóbbjai 2. A poéma magyar jelentése. 3 S­akkozó t*ac4 néha 4 Leza­var­ja 5. Oecaeda ö. I. Csonthéjas gyík­odli* 12. A has üres hát ol­dalán fekvő szerv, a vérképzés rívik irányítója. 16 Sürgető szó. d© motorversenyzőnk neve is. 17. A termelés fokozását nejrü­l elő fiz­etelve'. 19. Becézett fiú­­név 20. Ottócska. Beküldendő sorok; vízszinten 1 én függőleges 1. 1 m népes rejtvény-totó Egy 6.kérdéses képes totószel­vényt láttok itt. pajtérok. Min­den kérdéshez 2 kép van, de * vá háromféle lehet Ha úgy g««*dol­­átok, hogy a kérdésre a* * -t6 kép adj* meg a helyes fe­­ki«**L akkor lést írtok. Ha úgy vé.. rk. hogy a második kép a helyes megfe­lés, akkor 2 e«t Ha azonban úgy hiszitek, hogy a két k*sp közül egyik nem ad he­lyes választ a kérdésre, akkor X-et írjatok lm* » kérdések: 1. A két állat közül melyik a mosómedve? 2. Me!y?k világrész tenyete na­gyobb? 3- A két mfl közöl melyiket írta Mikszlih Ró­mán? 4. Melyik ehető a két gomba­fejle közül? 5. Mi’vik 61 tovább a két állat közti? Megfejtheti) csak az 5 tippet küldjétek be (pl . 2. 1. 1, x. 2) Megfejtés határidő: Január 21. A Pajtás 52. számában megje­lent rej­vények helyes megfej­tése Keresztrejtvény:­ Jókai Mór: Kokazagiz. Hadijátékok. Jura kor­szak Unom e eeeg Kopernikusz. Telefonáljunk! 10 et Számolunk!: 7X7—7—7­­ 35 Hordó feladvány: 0 0 8 6 vagy 7 8 4 9 5 5 9 3 1 7 3 2 1 6 4 2 Ketten beszélgetnek: Jóska ki©­­öccríének kora: 2 év. 3 hónap. nap. 10 és */4 év. édesapjáé pedig: K­önyvtuta­lm­ul nyertek BÉLYEGHIREK ..METRO • SOROZAT JELENIK MEG A postaügyi minisztérium ja­nuárban két bélyeget ad ki. A 60 filléres bélyeg épülő föld alatti gyors vasú­tnnk belső mun­kájából egy réerletet ábrázol, míg az I forintok ért­k a népstadioni végállomás épü­­etét. Ezen a bé­lyegen a gyors vasút irányát tér­képszerűen is láthatjuk. ALKOTMÁNY BÉLYEG ROMÁNIÁBAN A Román Népköztársaság új alkotmánya tiszteletére a rom­án k ramnfaügyi minisztérium 55 bánts bélyeget adott ki A bélyegen • népköztársaság cimere alatt pí­rt­« zászlók között az új alkot­mányra utaló falf irat. h­áttér­ben gyárak, erőművek láthatók. német újdonságok A Német Demokra­tik­us Köztár­saság Frederik Ludwig Jahn. ..a német roma atyja** tiszteltére arcképével 12 pf bé­yeget, a hal’el egyetem fennék ásának 450. évfordu­lójára ex egyetem képé­vel 24 pf. es bélyeget és a bé­­lyegnapra W|!he­ ra Pieck elvtár­si, valamint békego­mbot ábrá­zoló 24 pf.es bélyeget adott ki. Légrádi Dezső » 41 r/1 .5 fonszám­: az­ Ifjúsági Lapkiadó­kérá Halat ^ P* ut. A DISZ Központi Vezetőség lapja úttörők és iskolások számára Szerkeszd a szerkesztőbizottság Szer­kesz­tőség-Budapest V., Ságvár I tér 1. Telefimszám: 12S-074. Kiad­» uj Bp. Vili Gyulai Pit­ete« 14. Tdem­o szám: 141-422 Előfizetés» díj 1 nem 1 20, negyedévre 3­20, fő évre 7 20, egész évre 14 40 Ft Egyéni előfizetést felvesz: a Posta Köz­ponti Hírlapíródíj«. Budapest V. József Nádor »ér 1. Tetefon szám: 180—450. Postatakarékpéntján csekk­­számla száma: 52.512. Seller a Lapnyomda József körút 5. felad a vezetőt Kulcsár Mihály Vita az igaz barátságról Sok pajtás állította már, hogy Kati, vagy Pista az ő legjobb ba­rátja. A barátságot azonban sokszor rosz­­szul értelmezik. X iz­zák meg, milyenek a jó barátok. — Ha iga­zán barátok, akkor jó­ban, rosszban kitarta­nak egymás mellett. Nem úgy segítik egy­mást, mint a rossz diá­kok, akik lemásolják a barátjuk leckéjét. Ehe­lyett együtt készülnek el becsületesen minden órára. Az igazi bará­toknak nincs titkuk egy­más elött, hanem min­denben megegyeznek. Szeretik, tisztelik és be­csülik egymást. Egyéni hibáikat közös hibának tekintik és közös erővel harcolnak ellene Bizonyára sokat hal­lottatok már Arany Já­nos és Petőfi Sándor barátságáról. Ők min­dig követték egymás jó­­tanácsait. Örültek egy­más sikereinek. Ezt leg­jobban Petőfinek Arany Jánoshoz irt sorai bizo­nyítják: Toldi írójához elkül­döm telkemet. Meleg kézfogásra, forró ölelésre. Olvastam költőtárs, olvastam művedet. S nag­y az én szívem­nek a gyönyörűsége. Lakosi Ernő Szombathely KÍSÉRLETEZZ — Hogyan esztergálnak, forgá­csodnak a gyárakban? — kérde­zések tő­lünk többen. Ha fémen, fán nem fa, de könnyen vágható anyagon, pl. gyertyán megtanul­hat Játok Deszka lapra erősítsetek orsó­­tartó fadarabot A felső lapján vájt mélyedésbe helyezett ke­­ményfatengelyt két bádogpénz fogja le A tengely egyik végére forgatókereket, a másikra cérna­­orsnból befogólé­cet szer­eljeek. A befogófej végén két lecsípett fejű szögre szúrjátok a megmun­kálandó gyertyadarab egyik vé­gét A gyertya másik végét Az állvány oldalára szegezzé­tek kéntámasztó deszka lapot. A kés keményfalécre szegezett bádogsapka de lehet véső, zseb­kés is. A kés függőleges és vízszin­tes irányú el­mozgatásaival elő­ször különböző szé­rsségű kör­körös és csigavonalú­ bevágáso­kat esztergáljatok­, majd sakkfi­­gurát, kugliba két stb. Ma az állványhoz nagyobb ke­reket erősíttek, hogy az őzijáté­tét­tel forgassa a cérnaorsót, na­gyobb vágóeebességet érhettek el. Próbáljátok meg a több késsel való esztergálást­­a, a­sztahano­­vista mód­szer ti írjátok meg nekünk, milyen eredménnyel állítottátok össze és hogyan dolgoztok a kísérleti esz­­tergapadon. Kísérletek megfejtéséért könyv- ju álmát nyertek. Sípos András, Nagycserkesz; Mezei János, Bod vasal lae. uocwnc7 0050 o roaotscxcWs's­­’^Ktvr»HA51 ugyancsak a szög tartja a bádog­ból készített szagtartó azon* 1 9 magasságú nyílásában. A gyer­tya befogásakor melegítsétek meg • szegeket Pavlik Morozov Geraszimovká­­ban, egy távoli szibériai faluban élt. Akkoriban még voltak a Szovjet­unióban kulákok. Minden erejükkel harcoltak a szovjethatalom ellen, rémhíreket terjesztettek, elásták ga­bonatermésüket. Őt Geraszimovka szegényparasztjai már régóta szerettek volna termelő­szövetkezetet alakítani. De ebben éppen a falu szovjetje gátolta őket. A szovjet elnöke Pavlik édesapja volt. Pavlik pionir volt. Harcolt a ku­lákok ellen, éberen figyelte a falu met földön üldözték az ellenséget, ellenségeit. Hosszú idő óta apjára is pavlik édesanyja levelet kapó­­ gyanakodott, egyetlen fiától A sok szerető sor Egyik éjszaka furcsa vendég­­e­ között olvasta: „Andrej Csubar csa­k veste fel apját. Pavlik elbújt és­­ hallgatta beszélgetésüket. Gyanúja igazolódott. Apja a kulákok szövet­ségese, drága hazája ellensége. Apját kellett feljelentenie Meg­tette, ezt kivánta pionírbecsülete. A falu kulákjai nem bocsátot­ták meg neki, elhatározták, hogy megölik. 1932 szeptember 3-án Pavlik öccsével, Fegykával az erdőbe ment áfonyáért. Két kulák élesre­­ment késsel utánuk lopakodott... Anyjuk hiába várta haza gyer­mekeit. A pionírok sokáig keresték őket. Motya, Pavlik legbátrabb pio­­nírtársa, kutyájával járta az erdőt: „Keress Kuszárra, kutass!” Motya akadt rá Pavlikra és Fegy­­kára Ott feküdtek az áfonyabokor alatt a száraz avarban, széttárt karral, élettelenül ... Sok-sok év múlva, amikor a Szov­jetunió győzelmes csapatai már né­­lér nemrég van velünk és ezért ne­m tudja, hogy én Pása öccse vagyok. Egy órával ezelőtt, amikor sebét be­kötöztem, csizmájában felfedeztem egy csomó levél és irat között egy régi újságból szép rendesen kivá­gott kis képet — Pása fényképét. — Miért hordod ezt magadnál? — kérdeztem Kis ideig hallgatott, azután megszólalt: „őrmester elv­­társ, voltál te pionír? ... Egy pionír­­gyűlésen otthon Ukrajnában foga­dalmat tettünk, hogy egész életünk­ben olyanok leszünk, mint Pavlik Morozov, az uráli pionir". Morozov a szovjet ifjak hősi pél­daképe lett. Olvassátok el életét, megtanuljátok tőle, hogyan kell har­colnunk hazánk ellenségei ellen Pavlik Morozov életéről Gubarjov szovjet író irt igen szép, tanulságos könyvet. Forditotta : Kemény Márta. A könyv ára: 2 forint 50 fil- 4 s- - ----­GURAMOV PAVLIK MOROZOVI­Cr,uLACI KÖNYVKIADÓ Két külső munkatárs­ át sem tudom mondani, hogy mi­­lyen boldog voltam, amikor m­g­­kaptam a tudósítói igazolványt. Most már én is a Pajtás külső munkatársa vagyok. Ezután még gondosabban számolok be munkánk eredményeiről, de bátran írok ne­hézségeinkről is. I­gazol­vány­omat — ha lehetne — aranykeretbe ten­ném, mert annyira örülök neki ígé­rem, úgy dolgozom, hogy méltó le­gyek erre a kitüntetésre. HAUPT MA­RIA tudósító Szentlőrinc: örülök, hogy a Pajtás külső mrrri­­katársa lehetek. Tudósít én igazolvá­nyomra nagyon­­ győzök. Szer­­leimben igyekszem tapasz­alataimat úgy leírni, hogy abból sok-sok paj­tás tanulhasson. Munkámhoz a csa­­pattanács segítségét is kérem. Be­szélek pajtásaimmal is. Eredményei­ket, hiányosságaikat ők is írják meg a szerkesztőségnek, így jut még kö­zelebb hozzánk a mi kedves lapunk, a Pajtás HALÁSZ MARGIT tudósító Aporka. Csehszlovák filmhét Karlovy­ Vary-ban a „Gyerm­ekfilm-díj"-at a „Gőgös her­cegnő” című gyönyörű csehszlovák mesefilm­ nyerte el. A film­ valóban csodaszép, arról szól ez a bájos mese, hogy az emberek és a munka iránti szeretet minden boldogság igazi forrása. A „Gőgös hercegnő”-t és több más nagyszerű új csehszlovák filmet január 8—14 között játsszák filmszínházaink, a „Csehszlo­vák filmhét" keretében. Új magyar rajzfilm A nap sugarai ragyogva tűznek át az erdő lombjai között a tisztásra, nagy a sürgés-forgás. A mackó és a nyuszi tribünt építenek, a pókok röp­labdahálót szőnek, a vakond föltúrja az ugrópálya földjét Sportpálya épül az erdőben Az állatok elhatározták, hogy spor­tolni fognak. Csak éppen Röli, a lusta vadmalac húzódik félre, mert ő job­ban érzi magát a pocsolyában. Elérkezik a verseny napja. A futó­versenyt a kutya indítja, ő szalad leg­gyorsabban. A nyuszi kitűnő diszkosz­vető, a menyét remekül hajítja a ge­relyt, a mackó pompásan emeli a ne­héz súlyokat Ám a ravasz róka biz­­tatására egyszerre csak megjelenik az éhes farkas és... Mi történik? Megtudjátok, ha meg­nézitek az „Erdei sportverseny" m­ind új magyar színes rajzfilmet. Azt is megtudjátok, hogy mi történik Röli­­vel, a lusta kis vadmalaccal. T £n­­­OX ' Srtt/jli Nv­yx^fvCm cuArc( feó Trxadój ciuű /b­ujái hlsxréá/h­tü/HJM 'm£tf, Ácrtfif aki. kicvn^i 'HiSxqffi: a kújxcrMéZg. ’Ttv­‘­kínsi.&ó­; az p&nifyá*

Next