Pannonhalmi Szemle 1932

A PANNONHALMI SZEMLE a pannonhalmi Szent Benedek-Rend kiadásában évnegyedenként jelenik meg hatíves számokban. Főszerkesztő : Dr. Strommer Viktoria. A szerkesztőbizott­ság tagjai : Dr. Sárközy Pál, Dr. Kocsis Lénárd, Dr. Klemm Antal, Dr. Ja­nota Cirill, Dr. Kühár Flóris, Dr. Holenda Barnabás, Dr. Szalay Jeromos, Dr. Bánhegyi Jób, Dr. Radó Polikárp. Felelős szerkesztő: Dr. Mihályi Ernő. Felelős kiadó : Pápai Nárcisz. Előfizetési ára évenként 6 pengő, mely egy összegben fizetendő. Egyes szám ára 2 pengő. A folyóirat szellemi részét érintő küldemények a szerkesz­tőséghez, anyagi részére vonatkozó küldemények pedig a kiadóhivatalhoz irányítandók. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pannonhalma, Győr megye. A Pannonhalmi Szemlében megjelenő közleményekre vonatkozó min­den jogot Fenntart a szerkesztőség. Folyóiratok, lapok csak a Pannonhalmi Szemlére való kifejezett hivatkozással vehetnek át egészben vagy részben egyes közleményeket. A hat évfolyam évfolyamonként 3 P-ért kapható kiadóhivatalunkban. A Szent Benedek Emlékkönyv külön rendelve 3 P. A folyóirat csekkszámlája a Győri Első Takarékpénztárnál 4474 P. Sz. Telefon : Győrszentmárton 5. SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK : Pastor : Geschichte der Päpste XÍV—XVI. B. Herder. Freiburg im Br. 1929. 1930. Schmidt : Ursprung und Werden der Religion. 1930. Aschendorff, Münster i. Westf. 8'25 M. Diekamp: Katholische Dogmatik 2.B. 1930. Asch endo rf, Münster i. Westf. 1570 M. Barock in der Schweiz. Herausgegeben von Oskar Eberle. Benziger u. Co. Einsiedeln, 1939. 4 80 M. Dr. Gróh József : Szerzetesek és szerzetek szerzési képessége és a szerzete­sek utáni öröklési jog. Budapest, 1930. Stephaneum nyomda R. T. Dr. Johann Peter Kirsch : Kirchengeschichte. Erster Band : Die Kirche in der antiken griechisch-römischen Kulturwelt. 1930. Herder et Co. Freiburg im Breisg. 25'50 M. Máté Kóroly : A könyv morfológiája. Minerva-könyvtár XXX. 1930. 2 P. Kard. Ildefons Schuster : Liber sacramentorum Bd. 7. Fr. Pustet, Regensburg. I. Calvet: Le renouveau catholique. Paris, 1931. Lanore. 18 fr. Weis István : Hová ? A magyar jövő útja. Atheneum. Mumbauer í. : Die deutsche Dichtung der neuesten Zeit. Herder. Freiburg in Br. 16 M. Verkade W. : Der Antrieb ins Vollkommene. Herder. Freiburg in Br. 1931. 4 40 M. Faulhaber, Kardinal : Rufende Stimmen in der Wüste der Gegenwart. Her­der. Freiburg. 1931. 7"80 M. Horváth Detre dr. : A multak emlékei a jelenben Kőszegen. Dunántúli Nyomdavállalat R. T. Szombathely 1931. Folytatása a boríték 3. oldalán. SZENT GELLÉRT Ifjúsági, hitszónoklati folyóirat. Húsz évfolyam. Évfolyamonként 4 P. kötött példány 5 P.

Next