Pannonhalmi Szemle 1934

1. szám

A PANNONHALMI SZEMLE a pannonhalmi Szent Benedek-Rend kiadásában évnegyedenként jelenik meg. Főszerkesztő : Dr. Strommer Viktoria, tihanyi apátúr. A szerkesztőbizottság tagjai : Dr. Sárközy Pál, Dr. Kocsis Lénárd, Dr. Klemm Antal, Dr. Kühár Flóris, Dr. Hegyi Dámján, Dr. Holenda Barnabás, Dr. Sza­lay Jeromos, Dr. Bánhegyi Jób, Dr. Radó Polikárp, Dr. Kurzweil Géza. Felelős szerkesztő : Dr. Mihályi Ernő. Felelős kiadó : Tardos Viola. Előfizetési ára évenként 6 pengő, mely egy összegben fizetendő. Egyes szám ára 2 pengő. A folyóirat szellemi részét érintő küldemények a szerkesz­tőséghez, anyagi részére vonatkozó küldemények pedig a kiadóhivatalhoz irányítandók. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pannonhalma, Győr megye. A Pannonhalmi Szemlében megjelenő közleményekre vonatkozó min­den jogot fenntart a szerkesztőség. Folyóiratok, lapok csak a Pannonhalmi Szemlére való kifejezett hivatkozással vehetnek át egészben vagy részben egyes közleményeket. A nyolc évfolyam évfolyamonként 3 P-ért kapható kiadóhivatalunkban. A Szent Benedek Emlékkönyv külön rendelve 3 P. A folyóirat csekkszámlája a Győri Első Takarékpénztárnál 4474 P. Sz. Telefon : Győrszentmárton 5. A Pannonhalmi Főiskola könyvei 1. Dr. Sárközy Pál: A differenciálegyenletek elméletének elemei. Pannonhalma 1932. 2. Dr. Vanyó Tihamér Aladár: Püspöki jelentések a magyar szent korona országainak egyházmegyéiről, 1600—1850. Pannonhalma, 1933. A Pannonhalmi Főiskola évkönyvei 1910—1917. Áruk évfolyamonként fűzve 4 P. Szent Gellért Ifjúsági, hitszónoklati folyóirat. Húsz évfolyam. Évfolyamonként 4 P., kötött példány 5 P. SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK : Société de St. Vincent de Paul : Livre du centenarie. 1833—1933. Beau— Chesne—Croit. 1933. Lützeler : Einführung in die Philosophie der Kunst. Bonn 1934. Hanstein. 3 M. ifj. Arató István : Vádak és tények. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, Bp. 1934. 180 P. Junker : Das Buch Deuteronomium. Bonn, 1933. Hanstein. Cakó Elemér: A magyarság néprajza. I. k. Kir. Magy. Egyet. Nyomda. Bp. Szőnyi Ottó : Régi magyar templomok . Párniczky Mihály: Kívülről nézem. Versek. Bp. Wodianer F. és fiai 1933. Gábor Géza dr. : Soproni kat. almanach. IV. évf. 1933—34. Sopron. Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai műintézete. Kaufmann : Handbuch der christlichen Archäologie. 3. Auflege. Paderborn. Schöningh.

Next