Pannonia, 1897. október-december (26. évfolyam, 111-186. szám)

1897-10-01 / 111. szám

2. oldal. — 111. szám, hogy az elszomorító valóság kényszerítette a kor­mányt az igazság bevallására. Mindegy, a tagadás bástyáin rés üttetett s azon a résen át elöbb-utóbb mégis csak bejuthatnak a józan érvek s komoly fi­gyelmeztetések a tévelygők táborába. Az is különös, hogy a magyar kormány res­­telte eddigi tévedését itthon bevallani s inkább ki­sebbik bécsi szócsövét, a »N. W. Tagblatt«-ot bízta meg a magyar mezőgazdaság dicséretével. S milyen érdekes az a czikkecske, a mely ez ügyben ebben a merkantilis-újságban megjelent. Az ember el sem hinné, hogy ebbe az újságba az a józan gondolkozás­sal megirt fejtegetés megfér. Köztudomású — úgymond — hogy a magyar kormány tevékenységének súlypontja az utolsó évek­ben a kereskedelem, ipar és közlekedés fejlesztésére volt helyezve s minden törekvés oda irányult, hogy a földmivelésen kívül fekvő gazdasági források te­remtessenek az ország számára. Ez roppant beruhá­zásokat s állandó kiadásokat követelt s tagadhatat­lan, hogy nem minden eredmény nélkül, ámbár so­kat is tettek a jóból és több olyan iparágat akartak meghonosítani, a­melyeknek előfeltételei teljesen hi­ányoznak az országban. De dac­ára ennek a szerény eredménynek, a­melyet sok hiábavalóságból kell ki­hámoznunk, Magyarország első­sorban földmivelő állam maradt, még­pedig nemcsak a kultúra alá vont területe nagyságánál fogva, hanem azért is, mert a lakosságnak legnagyobb része a közgazdaságnak ez­zel az ágával foglalkozik. Magyarország gazdasági te­remtő erejének súlypontja tehát ma is ebben kere­sendő. Az ipari tevékenység sokkal gyengébb, sem­hogy az aratás révén beálló kalamitásokat ellensú­lyozni vagy éppen kiegyenlíteni képes volna. Ilyen viszonyok között a kormánynak első­sor­ban azon néposztályok sorsáról kell gondoskodnia, a­melyek a földmivelés esélyeitől függnek. Azok az ideiglenes intézkedések, a­melyekkel a kormány a pillanatnyi bajokon segít, korántsem orvosolják a nagy betegséget , ámbár a mezei munkásoknak házi­iparral, töltésépítéssel, folyamszabályozási munkála­tokkal stb. tervbe vett foglalkoztatása már azt bizo­nyítja, hogy a kormány is kezdi belátni a mezőgaz­daság fontosságát s a gazda sorsa biztosításának szükségét, de ez még mindig nem elég arra, hogy azok a hibák, a­melyek az ipari vállalkozásoknak a földmivelés rovására való támogatása által elkövettet­tek, teljesen helyreüttessenek. Magyarország még sokáig par excellencze föld­­mivelő-állam marad s nem az ipari versenyben, ha­nem mezőgazdasági érdekeinek fejlesztésében fogja megtalálni gazdasági boldogulásának feltételeit. Ez nem zárja ki az ipar felkarolását sem, de egyelőre ter­mészetesen csak azok az ágak képezhetik gondos­kodás tárgyát, a­melyek a földmivelésre támaszkod­nak, vagy azzal összeköttetésben vannak. Otthon gyakrabban játszódtak le közöttük heves jelenetek, a melyek a szomszédok előtt nem marad­hattak titokban. A férj — okkal vagy ok nélkül­­­ féltékeny­­ volt s az asszonyt ez gyakran elkedvetlenítette s rossz kedvének szabad folyást engedett. Végre is az asszony ráunt a férj zsörtölődésére s beadta a válókeresetet. A válás elég gyorsan meg is történt, annál is inkább, mert házasságuk gyermek­ S­zélen volt. A vagyon megoszlott kettejük között. Még élénk emlékezetében van a közönségnek az a hír, hogy az elvált asszony ismét férjhez ment. A választott, akivel egy délvidéki ismert fürdő­ben kötött ismeretséget az asszony, egy még ifjú férfiú volt. Vígan éltek. A külföldön is hosszabb utazást tettek, így történt, hogy alig három év alatt az as­­­szony vagyona gyorsan olvadásnak indult. A fiatal­ember szerelme ugyanily arányban lett kisebb. A dolog vége, hogy a pénz fogytán a szerelmük is elfogyott s elváltak. S most jön a dolog java. Az aszsony reátalált első férjére, s ennek szive ismét lángra lobbant volt felesége iránt. Kezét és vagyonát, melyet megkétszerezett, felajánlta a nőnek, amit ez el is fogadott. Az uj pár e napokban első boldogsága helyére visszatér. Alig egy éve nősült Rozsnyóról. Szép barna menyecskét hozott haza. Meg se bánta egy perezre sem a házasságot. Csak egyet szeretett volna. Ha Rozs­nyó százezer mérföldre volna tőle. Mert az anyósa gyakran ellátogat hozzájuk. A kényelemszerető, szinte lusta férjnek van ilyenkor nemulass. Az anyós rendesen az egész házat felforgatja. Csuda, hogy a szalonba nem rendezi be az éléska­marát, a férj dohányzójába pedig a konyhát. Keserű órákat állt ki a szegény zaklatott férj cserébe nagy boldogságáért. A szükség találékony. Eljött az anyós. Elkezdődött a rendezés. Hanem csakhamar abbamaradt. Az ármányos férj ugyanis az anyósa jöttének hírére titokban elhivatta a szobafestőt s a bútorok háta mögött szép narancsszínűre festette a falat. Az anyósban volt annyi szépérzék, hogy — talán hosszú időre — lemondott a bútorok bolyga­tásáról. ? yi/X/i Pénteki levelek. Nem volt szép. Arczán nem volt semmi szabá­lyos. Annál szebb volt a termete. Férje a kereskedő világnak egyik tekintélyes tagja, nagyon ragaszkodott hozzá s a házaspárt sűrűn lehetett látni egymás társaságában, suttogta: »de megbünhődöm érte irtóztatón; meg kell halnom 24 éves korommal, vétkem tudatával, s ret­tegve, hogy a síron túl se lesz számomra bocsánat.* Másnap haza­kisértem; itt mentünk el a temető mellett, ilyen remek őszi verőfényben, mely mégis fázásra borzongat, s ekkor éreztem először, hogy az ismerősei nem csalódtak, s nemsokára ide hoztuk ezt a szépséges, élni és szeretni, örökkön szeretni vágyó asszonyt . . . Hamarább, mint gondoltam, alig két hétre jött értem János, ki annyiszor hordozta a selymes pár­nákon szép úrnőjét, hogy rögtön menjek, látni kíván. Mire megérkeztünk, 2 orvos konstatálta, hogy a piczike lény, kinek életet kellett volna adnia, leány, ha felnyithatná csukott kis szemeit. Ilka, ah, hogy minden ős­szel látnom kell e képet­­­­ ,görcsösen átkarolva tartotta az urát, s tördelve, a legnagyobb köhögések között kért, rimánkodott, hogy csak még két hónapig hagyják élni, mig levezekli bűneit, mely­­lyel Sándort megbántotta. »Most szeretlek már, sze­retlek, imádlak, egyedül téged, bocsáss meg!« S aztán összesett, hullámos hajfonatai, az a kékes-fekete pa­lást végig ömlött le a földig, s a szerelmes szenve­dély halottja nem mozdult többé. Boronkay az­nap elment valahova, s nem hal­lottunk róla soha . . . Hódos pedig egyetlen leányával, Ilona hű kép­másával épp most ment anyja sírjához, s az a kimond­hatatlan mély és szomorú komolyság, mely e két lé­nyen látszott, világosan megmagyarázta nekem, hogy most tudta meg Olga glóriába vont anyja történetét, s annak sírjánál kellett megesküdnie atyjának, hogy szívből, szerelemből nyújtja kezét a fiatal mérnöknek, ki a temető kapujában várakozott rájuk. A hevesen felsüvöltő szél, mely végig sepert a természeten, a tiszta jeges, kristályozó hideg biztat, hogy ez őszi emlék maradványa is eléri a boldogító, önzetlen szerelmi tavaszt. S. Margit: „PANNÓNIA“ 1897. október 1. Napi hírek* — Időjelzés. Normál légsúlymérő 759. Átlagos hőfok 21 Celsius. Tegnaphoz képest a légsulymérő — szállt le. Jóslat: változó, szép idő. — Személyi hírek. Zichy grófnő Budapestről s Pajor Emilia a hires színésznő ugyancsak Budapest­ről városunkba érkeztek. — Október 4. Péchy Zsigmond főispán szept. hó 30-án délutánra a kassai tanintézetek igazgatósá­gait gyűlésre hívta egybe, melynek czélja volt meg­állapítani azt, hogy mi módon ünnepelje meg az ifjú­ság október 4-ét. Mint halljuk, az ifjúság elhatározta, hogy a városház előtti felvonuláson lövegeiket zöld lombokkal díszítik fel, hogy az ünnepély díszét emeljék. — Halálozás: Özv. Jávorszky Imréné szept. 29-én 72 éves korában halt el. Temetése okt. 1-én délután 4 órakor lesz. — Uj egyetemi tanár. A király dr. Magócsy- Dietz Sándor főreáliskolai rendes- és egyetemi ma­gántanárt, Eperjes város szülöttjét a budapesti egye­temen a növénytan nyilvános rendkívüli tanárává, a rendszeresített illetményekkel kinevezte. — önkéntesek tiszti vizsgája. Büszkén lépdel­nek az utczán azok a mosolygós önkéntesek, a­kik hosszú karddal csörtetnek végig a korzón. Hát hogy is ne, mikor már csak a ruha őrmesteri, de az ember már minden porczikájában hadnagy, vagy legrosszabb esetben is kadét-őrmester. De még ha őrmester, ak­kor sem egyenrangú azokkal az őrmesterekkel, a­kik kincstáriak, hanem olyanok, a­kikből még generális is lehet. Az eltöltött katonai esztendő hát nem veszett kárba és azért a három csillagért érdemes kifizetni a boldog apának az urfi minden adósságát is. Sokan azután úgy megszeretik azt a fényesnek látszó csábító jövőt, hogy meg sem válnak többé az első hosszú kardtól, a többiek pedig haza mennek és könyvvel, irónnal, tollal cserélik fel a kardot s gigerli kabáttal a waffen-rokkot. A tüzérönkéntesek közül 30-an vizs­gáztak s őrmestereknek 26 an lettek kinevezve. Négy szabadságolva lett azzal, hogy a vizsgát megismétel­hetik, így tehát két évig egy sem fog szolgálni. Leg­jobban vizsgázott lovag Grivicis, ki a napiparancsban is kiváló dicséretet kapott. A bakáéknál bizony már soknak nem igen kedvezett a szerencse. Az 54-ik brigádból jelentkező 43 önkéntes közül 8-an buktak el, s a­mi a legfeltűnőbb, 25-ös egy sem, hanem csak tisztán 34-es. Kitüntetéssel vizsgáztak: Kiszely Károly, Strompf Oszkár és gróf Normand Lajos 3- es önkén­tesek. Megjegyzendő, hogy ezen elbukottak a máso­dik évet, — tekintettel jó viseletükre — nem szol­gálják. Az 54-ik brigádnál az eredmény még kedve­zőtlenebb, a mennyiben a 85., 67., 65-ik ezred s a 29. vadászzászlóaljtól vizsgára jelentkező 46 önkéntes közül 16 bukott el. — Dalárda a jogakadémián. Nem jámbor szán­dék, írott malaszt többé, hanem tényleg a megvaló­sulás stádiumába lépett a jogász dalárda. A tegnap­előtt megtartott alakuló gyűlésen elnöknek megvá­lasztatott Neuvirt Albert III. éves, jegyzőnek Szmetana Károly III. éves, pénztárnoknak Pramer I. éves, ellen­őrnek Klekner Emil III. éves, szertárosnak Siposs Gyula I. éves joghallgató. A díszelnöki tisztségre a gyűlés egyhangú lelkesedéssel dr. Katona Mór aka­démiai tanár urat kívánta, a­ki a nála megjelent kül­döttség előtt kijelentette, hogy a felajánlott tisztséget a legnagyobb örömmel és készséggel vállalja el, mert biztos garancziát lát az ifjúság buzgalmában és főleg a kitűnő vezetésben, Kerner József zeneiskolai igazgató és székesegyházi karnagy személyében arra nézve, hogy a dalárda virágzani fog s a vezetése alatt álló mensa academicára áldást hozó s üdvös lesz. Azután a küldöttség Neuvirth Alberttel ez élén Kerner József lakására ment, hogy őt a dalárda vezetésére felkérje. Csak a szónok szavait ismételjük, a mikor mi is azon nézetünknek adunk kifejezést, hogy a dalárda jobb karmestert nem választhatott, mert Kernerben oly faktort bír Kassa város zenei kultúrája, a­melynek teremtő erejét csodáltuk annak idején a Régi dal­egyletnél s a Dalkörnél is. Kerner kijelentette, hogy csakis azért vállalja el a megtisztelő tisztséget, mert a dalárda létrejöttét egyenesen az ő vezetéséhez kö­tötték ; nem szándékozott nagy elfoglaltsága miatt sem újabb téren szerepelni, de mert egész életén a zene, a kedély, az ízlés fejlesztése volt főczélja, ambi­­czióját fogja abba helyezni, hogy e dalárda büszke­sége legyen jogászainknak. Az első nagy hangver­senyt a »Kassai női Daloskörrel« együtt deczember elejére tervezik. — A harcztérről. Szikszói levelezőnk írja: A szikszói mandátumért az ellenfelek megüzenték egy­másnak a háborút. A szabadelvű párt szept. 29-én Szikszón egy sűrűn látogatott értekezletet tartott, melyen Darvas Bélát nagy lelkesedéssel a szikszói kerület képviselőjelöltjének kikiáltották. Ugyanaz nap grf. Hunyady László, Csomna István és József, Kubi­­nyi Miklós aláírásával, plakátokon hirdették, hogy az egyesült ellenzék október hó 2-án Szikszón gyűlést tart, a­hol a beavatottak szerint Bartha Miklóst fog­ják képviselőjelöltül kikiáltani. A szabadelvűek nagy értekezletét ugyancsak Szikszón okt. hó 3-án (vasárnap) tartják meg. Mezőssy Béla orszgg. képviselő Bartha érdekében a kerületet beutazza. — TŰZ. Szerdán este 7 óra tájban az Akasztófa­domb alatt levő Lisska-féle szántóföldön egy szalma­kazal ismeretlen okból kigyuladt s óriási lángnyelvei­vel vörösre festé az eget; a Tűzoltóság rögtön kivo­nult s az oltáshoz fogott, mindazonáltal a tűz reggelig tartott, míg azt elfojtani képesek voltak. A katonaság is kivonult. — Gyilkos testvér. Szept. hó 28-án Pócs György felső-csályi jómódú gazdaember összeveszett János nevű bátyjával egy barázda miatt. A heves vérű em­ber nem tekintve a testvéri szeretetet, egy keze ügyé­ben levő csákán­nyal úgy vágta halántékon bátyját, hogy az holtan rogyott össze. A gyilkos Pócs Gy. maga jelentkezett a zsadányi kir. járásbíróságnál, hogy méltó büntetését elvegye. — Csirkepecsenyére vágyó asszony, Bacsinka Anna rovott előéletű, lopás miatt már többször meg­büntetett kétes existentiáju nőt, szept. 29-én a rend­őrség éppen kleptomániájának gyakorlása közben elcsípte s a lopott csirkéket tulajdonosának vissza­szolgáltatta. — 15 frt a becsületes megtalálónak. Szept. 28-án egy sárga bőrből készített oldalzsebtárcza 45 vagy 50 frt tartalommal a Fő utczán elveszett. — Megszökött ló. A honvéd­ huszárkaszárnyából szept. 30-án reggel egy felszerszámozott tüzes ló meg­szökött. A lovat keresik. — Brutális csőcselék. A tegnap esti tüzeset al­kalmával a tűz színhelyére vetődött egy szegény zsidó fiú. Nem csinált senkinek semmit, de egy pár bámész­kodó durva embernek elég volt, hogy kaftánban volt a szerencsétlen s a legdurvább módon bántalmazni kezdte, úgy, hogy a kirendelt katonaságnak kellett oltalmába venni. De alig hogy kikisérte a tömeg közül a katonaság, a tömeg utána futott s véresre verte. Sírva hozta be a patrouille a szegény zsidó fiút a városba. — Rablógyilkosság A l­czibányai postarabló­­gyilkosság tettesét — mint bennünket értesítenek — Morócz György ügyes kassai csendörfőhadnagy erő­sen nyomozza s nagy a remény, hogy ma­holnap az akasztófára való rablógyilkos meg lesz kerítve. Eddig a helyszínen már több letartóztatás történt. — Lopások. Hogy ha a hivatásszerű tolvajok szünetelnek és a rendőrségnek nincs ezekkel baja, akadnak más becsületes emberek is, a­kiknek kedvük telik benne, hogy másnak a jószágát magukévá te­gyék. Vannak külvárosi asszonyok, kik minden lelki­furdalás nélkül űzik azon sportot, hogy mihelyt a szomszéd apró marhája, csirke, lúd vagy kacsája ud­varára téved, azt azonnal elfogja és a magáénak tartja. E napokban panaszkodott csak egy asszony, hogy szomszédnője három libájával tett így, s a midőn bement hozzá, hogy azokat visszakövetelje, az azt állította, hogy azok az ő tulajdonát képezik, hogy ő maga vette és végre még goromba módon ki is uta-

Next