Pannonia, 1898. október-december (27. évfolyam, 223-293. szám)

1898-10-01 / 223. szám

* Kassa, I&S8. Előfizetési árak­ Egész évre 10 ft. —kr. Fél évre 5 ft. - kr. Negyedévre 1 ft. 50 kr. Egy bóra 1 ft — kr. ^ Egyes szám 4 kr Hirdetések a legolcsóbb díjszabás szerint felvétetnek a kiadóhivatalban : ífj. Nauer Henrik könyv­nyomdájában Kassán. Kossuth Lajo­s­­ utcza 16. szám alatt. Hirdetések felvétetnek: Epesten • »Általános Tudósító«, Eckstein B. Goldber­­ger A. V., Bleckner J. Fischer J. D. — Bécs­ben : Mosse Rudolf. Haasenstein & Vog­­n­­r, Schalek Henrik, Oppelik A., Dance­­berg J., Dukes M. — Frankfurt: Daube G. L. & Co. — Ham­burgban : Károly, & Liebmann. POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI STAFI3LAF. Szerkesztőség, a hová a kéziratok és levelek intézendők. Kassán Kossuth Lajos­ utcza 16. szám alatt. Szombat, október I. XXVII. évf., 223. szám. Felelős szerkesztő : Dr. HOHENAUER I. Társ­szerkesztő : LEKLY GYULA. Kiadóhivatal, a­hová a hirdetések és előfizetési­­ pénzek külden­dők, Kassán Kossuth Lajos­ utcza 16. Lelkesedés. A­ki a szerdán megtartott városi közgyűlésen tanúja volt annak az impozáns lelkesedésnek, mel­lyel a Kassavidéki Turista Körnek a Cser­melyvölgyben létesítendő villatelep ügyében beterjesztett kérvényét az egy­begyűlt törvényhatósági bizottsági tagok fogadták, az bizonyára nem aggódik a telep jövő sorsa felöl. S ha nem szalmatűz volt ez, úgy nincs is ok az aggodalomra, mert nagy dolgok létesítéséhez lelkesedés kell, az immel-ámmal végzett munka c­élhoz nem vezet és sohasem ered­ményes A dolog első és fő feltétele tehát már megvan, ennek természetes ki­folyása legyen a többi. A terv ke­resztülvitele sok, igen sok pénzbe kerül. Az előlegesen hozzávetőleg ki­számított felmerülendő költségek legalább 250,000 forintot fognak ki­tenni. Honnan teremtsük elő ezt az összeget ? Egy-két ember semmi esetre sem volna képes a szükséges pénzt össze­hozni, több vállalkozó szellemű és erős akaratú férfiú kell az akadályok leküzdésére. Ha a lelkesedés alábbszáll, az összetartás megszűnik, hiú ábránd­ként semmivé lesz az egész tervez­­getés. Lelkesedéssel, teljes odaadással fogjunk azon terv kiviteléhez, mely­től városunk haladása, jóléte és bol­dogulása várható. Az intézőkörök, melyek a nagy eszmét fölvetették, azt a czélt tar­tották szem előtt, hogy városunk ide­genforgalmának élénkítését mozdít­sák elő. Olyan törekvés ez, mely csak nagy összetartás mellett, igaz, önzetlen és odaadó munkásság árán vezet czélhoz. De egyúttal olyan fontos és nagy jelentőségű, hogy meg is érdemli a legnagyobb fáradozást. Ha elérjük azt, hogy a termé­szeti szépségekben gazdag bankói fenyves, mely mindeddig úgyszólván holt tőkét képezett a város vagyo­nában s melyet eddig még a kassaiak közül is sokan csak hírből ismertek, ha elérjük, hogy ez a fenyves a vá­ros attractiójává lesz, lehetetlen, hogy a környék, de esetleg még az or­szág távolabbi részein lakó emberek is olykor-olykor föl ne keressék e helyet. Nyaraló telep lesz az, hol számos fővárosi és vidéki ember és sok kassai fog nyári lakókat építeni, mely a közlekedési eszközök töké­letességénél fogva könnyű szerrel fáradság nélkül lesz megközelíthető, hol a legnagyobb komforttal beren­dezett helyiségek fognak a vendégek rendelkezésére állani. Körültekintőleg gondoskodva lesz a szórakozásról is, így a többek kö­zött egy nagy mesterséges tavat szándékoznak létesíteni, melybe is Csermelypatak vizét fogják bevezetni a s melyen az evező­sport kedvelői kényök-kedvök szerint gyakorolhatják magukat. A telepre villamos közúti vasút fog vezetni, melynek czéljaira azon kocsikat akarják megvenni, melyek az ezredévi országos kiállítás alkal­mával a kiállítás területén közle­kedtek. Ha a villamos vasút meglesz, bizonyára nem fogják késleltetni a telep villamos kivilágítását sem. Egyszóval a kassai ember, ki a nyári nap heve elől menekülni akar, nem lesz arra kényszerítve, hogy a drága és távol eső magyarországi, vagy külföldi fürdők valamelyikében szerezzen üdülést — nagy költségek árán. Ez a körülmény a nyári évad alatt is jobban ide fogja kötni az embereket s a város nem lesz oly néptelen, kihalt. Sőt idegeneket is fog idecsábítani ez a nyaralótelep. Már a leendő villatulajdonosok között is több fővárosi akad, de ezeken kívül sok idegennek is kell itt természetszerűleg összeseregleni, kiket akár az érdeklődés, akár az ismeretség, családi-, vagy másféle összeköttetések fognak majd ide­hozni. A fővárosban Gerlóczy Zsig­­mond dr. csinál propagandát a ne­mes ügynek. Szorgalmasan gyűjti az aláírásokat és fáradozása igen szép eredmén­nyel is jár : eddigelé mintegy 120,000 frtot írtak alá Gerlóczy dr. irén, tisztán budapesti tőkepénzesek. Kassán szintén sokan jelentkeztek, hogy a vállalkozásban részt vesz­nek, úgy hogy az eddig előjegyzett pénzösszeg, mintegy 150,000 forin­tot tesz ki. Ez — tekintve, hogy az előirányzott összeg mindössze 250,000 frt, s hogy az aláírások gyűjtése még aránylag rövid idő óta folyik — elég szép eredmény. Minden kezdet nehéz! Ha valaki nagy fába vágja fejszéjét, rendsze­rint ezzel vigasztalja magát, ez ad erőt neki a felmerülő akadályok le­küzdésére. Ha a kezdeten túl le­szünk, lassankint a nehézségek is el fognak tünedezni s minden megeről­tetés nélkül fog előhaladni a munka. Ha valaki a lelkesedés szent tüzé­­től áthatva valamely nagy elhatáro­zása keresztül vit­­téhez fog, nem te­kinti ezeket a kezdeti nehézségeket. Elenyészteti azokat a hév, a láz, mely a nagy vállalkozás kezdemé­nyezésével járni szokott. Törekedni kell, hogy ez a gátat nem ösmerő lelkesedés ne lanyhuljon akkor, mi­dőn a munka már némileg előre haladott, hanem ellenkezőleg annál inkább fokozódjék. A már elért ered­ményekből mindenkor új erőt és lel­kesedést meríthetünk. Sőt kell is merítenünk, mert ez minden vállal­kozás sikeres keresztülvitelének fő princípiuma. A Kassai Turista Kör villaépítő bizottsága is nagy munkát vállalt magára, mikor a fürdőtelep létesíté­sét elhatározta, de lelkesedéssel fo­gott munkájához s a lelkesedés visszhangra talált úgy az építeni vá­­ rás.P"32,3e m­ai száma 8 oldalra terjed.

Next