Pannonia, 1899. április-június (28. évfolyam, 75-147. szám)

1899-04-01 / 75. szám

Kassa, 1039. Előfizetési árak: Egész évre 10 ft. — kr Fél évre 5 ft. - kr. Negyedévre 3 ft. 50 kr. Egy hóra 1 ft — kr Egyes szám 4 kr Hirdetések a legolcsóbb díjszabás szerint felvétetnek a kiadóhivatalban : írj Nauer Henrik könyv­nyomdájában Kassán Kossuth Lajos - utcz Szerkesztőség, hová a kéziratok és levelek intézendők, Kassán Kossuth Lajos­ utcza 16. szám alatt. ÍM­ Szombat, április I. XXVIII. évf., 75. szám, 16. szám alatt.PANNÓNIA POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI NAPILAP. Felelős szerkesztő : Dr. HO­HE­NAUER I. Társ­szerkesztő : LEKLY GYULA. Kiadóhivatal, a­hová a hirdetések és előfizetési pénzek külden­dők. Kassán Kossuth Lajos­ utcza 16. Feltámadás. (P. K.) A megváltás nagy müvé­nek betetőzése a feltámadás. A feltámadás az igazság dia­dala, emléke a gondolat és eszme szabadságának ünnepe. Emberré lett az Isten, hogy megbizonyítsa az igazságot; s meg­halt érette, mint ember, de föltá­madott, mint Isten, mint örök igazság. És az igazság él és meg nem rontható, meg nem hamisítható, el­pusztíthatatlan ; mert Krisztus pél­dája örök időkre biztosította. Ellene támadhatnak, meghurczol­­hatják, álorczába kényszeríthetik az igaz útról ideig óráig letért vagy el­vetemült emberek, de az azért lénye­gében egy és­­ ugyanaz marad s a"z igazak mindig m­egismerik. Ennek az erős örök igazságnak a diadalát üli meg a keresztény vi­lág évenkint nagyszombaton a föl­támadás emlékünnepén. A mindennapi élet változásainak remény és csalódások között tépe­­lődő elménk és szívünknek minden problémája megvilágosodik a feltá­madás magasztos gondolatában. A csapások és szenvedések által sújtottak, a nyomorban sínylődök, az igazságtalanul üldözöttek reménye ebben a szóban van kifejezve : f­ö­l­­t­á­m­a­d­á­s. A földi pályáján keresztül ideális, itt elérhetetlen czélokért küzdő em­berbe életet a föltámadás esz­méje önt. A mellőzöttek, kik tehetségük­nél, vagy más okoknál fogva egyebet reméltek az élettől, mint a­mit az nekik megadott, a föltámadásba ve­tik bizalmukat. A politikai viszályok és egyenetlenségek khaoszából megtisztultan kiemelkedett nemzet is föltámadásra vár és abba helyezi a szebb jövő re­ményét. A kereszténység magasztos hit­titkai között a föltámadás ünnepe a legközvetlenebb, legmélyebb s leg­emberibb hatású. Nincs örökös halál, nincs meg­semmisülés. A test elporlik, de a lé­lek örökkön él. Az igazság érvényesül, ha nem itt a földön, akkor a síron túl, de érvényesülnie kell! A természet örök, változhatatlan rendje így követeli. Nincsen bűn büntetés nélkül, de viszont nincsen jótett jutalom nélkül. Az örök igazságszolgáltatás keze ju­talmaz, büntet a síron túl, kinek-ki­­nek érdeme szerint. A föltámadás gondolata s a lélek halhatatlanságának eszméje alapja a társadalmi rendnek, mely felbomlik, mihelyt az e’scölcoök meglazulnak s az emberek a vallástól elpár­tolnak. A társadalmi renddel együtt sem­mivé lesz az állam — mint ezt a történelem is számtalan példával igazolja Az emberi élet telve van szen­vedésekkel. Ha vannak is örömei az életnek, azok mulandók és legtöbb­ször csak látszólagos örömök. A mindennapi élet folytonos küz­delmei közepette jóleső és megnyug­­tatólag hat az a tudat, hogy a földi élettel az emberi lélek pályája még nincs befejezve, létezik számunkra megváltás s a végtelen Igazság ren­delkezése szerint a túlvilágon érdem nem marad jutalmazatlanul. Szorongó lélekkel, — de Istenbe vetett bizalommal — várjuk a jövőt s a föltámadás emlékének ünnepies pillanatában a gyötrő, nyomasztó s lehangolt gondolatok és érzések bi­lincseiből egyszerre kifejtett lélek kitörő örömével kiáltunk föl : Hála legyen az Istennek ! . . . 3LapTj.Ei.2s. m­ai szála a Q oldalra terj­ed. Hirdetések felvétetnek: Bpesten: •Általános Tudósító*, Eckstein B. Goldber­­eex A. V., Blockner J. Fischer J. D. — Bécs- Den : Mosse Rudolf, Haasenstein & Vog­­er, Schalek Henrik, Oppelik A., Danne­­berg J., Dukes M. — Frankfurt: Daube G. L. & Co. — Ham­burgban : Károly, & Liebmann. Szeressük a gyermekeket. — Egy magyar asszony czikkelye. — Általánosan tudott dolog, hogy Francziaországban magában Párisban is nagyon szeretik a gyermekeket. Járó-kelők előttük ismeretlen gyer­mekeket dajkájuk karján megszólí­tanak, beczézgetnek, kedveskedő bó­­koló szavakat mondanak a szülők mellett tipegő apróságoknak, vagy legalább mosolygó, gyönyörködő te­kintetet vetnek egy-egy kedvesebb gyermek­alak után. A gyorsan élő, siető Párisnak van ideje, hogy meg­lássa a gyermekeket, hogy gyönyör­ködjék bennük. Azt a benyomást teszi az emberre, ha ezt szemléli, mint ha Francziaország közös vagyon­nak közös tulajdonnak tekintené a gyermekeket, akikhez — legyen bár a gyermek és családja oly ismeret­len előtte — minden francziának joga van, kikben mindnyájan gyö­nyörködhetnek s kikre mindnyájan büszkék lehetnek. És ezt meg is te­szik. Minden franczia személyesen is kiveszi mindebből a részét s nem elégszenek meg amolyan általános szeretettel, mely csak jótékonysági egyletekben, esetleg a parlamentben tartott nagyszabású beszédekben nyi­latkozik meg, de a mely a meleg, szivtől-szivhez szóló szeretettel épen oly kevéssé azonos, mint a pakson az aran­nyal. Hiszen ez mind na­gyon szép, csak ne volna visszave­zethető egy nagyon is szomorú do­logra. Francziaország fél az elnép­telenedéstől. És erre a félelemre oka van. Kevés a franczia családokban a gyermek. Ez a félelem az, mi meg­ismertette vele a gyermek értékét. Ez vezette oda, hogy érdeklődjék a gyermek iránt, szeresse, megbe­csülje, mint legértékesebb nemzeti vagyont. Tragikum ez, akkor ismerni meg valaminek az értékét, mikor el­vesztettük, vagy mikor elvesztésétől kell rettegnünk.­­ Talán Francziaország még jókor

Next