Pannonia, 1900. április-június (29. évfolyam, 78-148. szám)

1900-04-05 / 78. szám

£ —S»21­ o Hassa, 1300. Elő­vetési árak Egész évre 20 koron Fél évre 10 korona Negyedévre 5 korona Egy hórt 2 korona Egyes sz m 8 fillér Hirdetések legolcsóbb dij zao, szerint felvétel el a kiadóhivatalban Rosa Viktor könyv­nyomdájában salán Kossuth Lajos­ utcza 16. szám . Iáit VIV.C. 37 0­2­7 Csütörtök április 5. XXIX. évf.­ 78. szám. Hirdetések elvezetnek: Bpesten: •Általános Tudósítót, Eckstein B. Goldberg ei A. V., Blockner J. Fischer J. D. — Bécs, Den: Mosse Rudolf, Haasenstein & Vog­ler, Schalek Henrik, Oppelik A., Danne­­berg J., Dukes M. — Frankfurt: D­­uke G. L. & Co. — H­am­burgban: Károly, & Liebmann. Szerkesztőség, a hová a hirdetések és előfizetési pénzek küldet­tek, Kassán Kossuth Lajos­ utcza 16. FOLITIKAI NAFIL4F. Felelős- és főszerkesztő : LEKLY GYULA. Kiadóhivatal, a­hová a hirdetések és előfizetési pénzek küldendők, Kassán Kossuth Lajos­ utcza 16. A szövetkezetek jövőjéről. Kassa, április 4. (Kr.) Mióta a magyar országgyű­lés megalkotta a hitelszövetkezetek­ről szóló törvényt, azóta az útja el lett vágva mindazon óriási vissza­éléseknek és népcsalásoknak, a­me­lyeket egyes szédelgők szövetségei véghez vittek. A művelt külföld, különösen a nagy Németország, már rég idő óta óriási szervezetet épített fel erre az örök közmondásra, hogy : „Egyesülés­ben van az erő“. Mi ezt csak most kezdjük igazán hinni, mikor már körmünkre égett a gyertya, mikor már igazán végső szükség van rá Jóllehet még most sem késő, még most is jobb lesz a szövetkezeteket létrehozni, mint halogatni, mert még megmenthetjük vele a magyar társa­dalmat, lábra állíthatjuk s megment­hetjük a küzködő kisiparost. A szövetkezeteknek atyja, Schnitze Delitsch­ körülbelől negyven évvel ezelőtt alapította szülővárosának csiz­madiái körében az első szövetke­zetet, melynek czélja a mesterséghez szükséges nyers­anyagok közös be­szerzése volt s ezen az egy szövetke­zetnek a nyomán keletkezett sok ezer más szövetkezet, melyek most sok száz millió korona tőkével rendel­keznek. Egyébiránt hazánkban is buzdító például szolgálhatnak a gróf Károlyi Sándor által alakított hitel­­szövetkezetek. A magyarországi hitelszövetke­zetek kifejlődéséhez legfontosabb lé­pés volt a kereskedelemügyi minisz­térium által a fővárosban létesített országos központi hitelszövetkezet alapítása. Ez az anyaszövetkezet van most arra hivatva, hogy a már létező hitelszövetkezetek érdekeit előmoz­dítsa és hiteligényeit kielégítse és hogy újabb szövetkezetek alakulását elősegítse. Valóban a Központi Hitel­­szövetkezet, a csekély forgó és üzleti tőkével rendelkező érdemes kisiparos osztál­lyal szemben úgy jelentkezik, mint a segítségére készséggel ki­nyújtott kész, melyet a segélyre szo­rulóknak csak meg kell ragadniok. Az országos központi hitelszö­vetkezet a már meglevő és az alakuló hitelszövetkezeteket minden bizon­­nyal támogatni fogja és várható, hogy idővel áldásos működését a szövetkezetek minden formájára ki fogja terjeszteni, mert hiszen az iparosoknak, kisgazdáknak és keres­kedőknek hiteligényeiken kívül gaz­ds­ági igényeik is vannak s így bizonyára támogatni fogja az orsz. központi hitelszövetkezet azokat az egyesületeket is, melyek p.­l. a nyers­anyagok közös beszerzése, a mező­­gazdasági vagy ipari czikkek közös elárusitására stb. alakulnak. Kassán is megalakult sok évi vajúdás után, az országos központi hitelszövetkezet kiküldöttje, dr. Hor­váth János iparhatósági biztos jelen­létében és közreműködésével, a kassai ipari szövetkezet, mint az orsz. köz­ponti hitelszövetkezet tagja. A szö­vetkezet igazgatósága tudatában van annak, hogy mily nehéz feladat meg­oldása előtt áll és hogy mily óriási nehézséggel kell majd megküzdenie, míg sikerülni fog a szövetkezet fel­virágzása által a kisiparosok sorsán enyhíteni és azok javát előmoz­dítani. Azért a szövetkezet áldásos mű­ködésének sikere, első­sorban ma­guknak a kisiparosoknak kezében van letéve. Ha ők fel tudják fogni azon örök közmondás értelmét, hogy egyesülésben van az erő, ha ők kitartó szorgalommal párosult munkássággal dolgozni, takarékoskodni és mindig meg­felelő ipari czikkeket készíteni fognak, akkor ennek a kisiparos osztálynak A „PANNÓNIA“ TARCZAjl Régi parfék. — A Pannónia eredeti tárczája. — III. »Tekintetes Asszony!« »Kedves drága Hugóm Asszonyom !« A szoros határok közzé szorított em­beri elme nem emelkedhetik soha an­­­nyira, hogy a Menyei Felség örök Vég­zéseit vizsgálhassa. — Ennek egy újabb, szivemet a legérzékenyebben érdekl­i bi­zonysága, néhai Méltóságos Szirmai Szirmay Appollonia Asszony, ritka hív­­séggel és Anyai forró érzékenységgel tündöklött kedves és elfelejthetetlen Hit­vesem, ki is e’ folyó Junius hónapnak 15-ik napján délutáni 1 órakor, példás életének 43-ik, szerencsés házassági éle­tünk 24-ik esztendejében, számos eszten­dőktől tartott, életét lassan fogyasztó, de békességes tűréssel szenvedett bete­geskedései után, nem annak következé­séül, hanem egy hűségesnek tartatott tulajdon. Gazdaságbeli Tisztje által, né­melly látogatására megjelent Kedves Szomszédjaim jelenlétébben orozva pisz­tolyból meglövettetvén, 15 óráig tartó kínjai között, a Teremtőjéhez való szün­telen áhitatos fohászkodásai, és az Ur Vacsorájával való élés után, az én és Terézia, Eugenia és Clementina*­ árván maradott Leánygyermekeim határt nem esmerő fájdalmainkra, s vesztességünkre ez árnyékvilágból, egy boldogabb Jöven­dőre által szólitatott. A’ Megboldogultunknak hideg tete­mei e’ folyó holnapnak 21-ik napján, a szokott Egyházi Rendtartásokhoz képest, a’ Nemzetsége Tolcsvai Sírboltjába az örök nyugodalomra illendő tiszteséggel eltakaritattak. Mely szomorú esetnek megkesere­dett szivvel való jelentése mellett, néhai Hitvesemet kegyes emlékezetében, ma­gamat pedig s árván maradt gyermekei­met további becses atyafiussgos malaszt­­ban ajánlván, mély tisztelettel maradok hatályban, Szent Iván Havának 26 ik napján 1826-ik Esztendőben „Tkes As szonynak“ „Kedves drága Hugóm Asszonyomnak’“ „alázatos“ szolgája“ , Szirmay Adam“ s. k. Külczim : Tekintés, és Nemzetes Berzeviczei és Kakas Lomniczi Berzeviczy Therezia Asz­­szonynak, néhai Tkes és Nemes Berze­viczy Gregor úr kegyes Özvegyének, szomorúan ajánltatik. Kakas Lomnicz, IV. »Tekintetes Ur !« A’ változásnak minden emberi Testr­e nézve bizonyos voltát igen megkesere­dett szivvel tapasztalom, midőn, a min­deneken szabadon uralkodó Nagy Isten végére járhatatlan akaratjából, az én bol­dog emlékezetű, szeretett és betsült Fér­jemet, Gróf Széki Teleki László Urat, a’ Cs. N. A. Felség arany Kultsos Hivét, T. Ns. Somogy Vármegye Fő Ispányi Hivatal Helytartóját, a’ Fő Méltóságú Hét személyű Fő Törvényszék Biráját, a’ Helvét Vallás tételt követő Duna *) Ezen három leánygyermek később báró Ambrózy Lajoshoz, Görgey Arno­dhoz és Matya­­sovsky Boldizsárhoz mentek férjhez, és mind­­ hosszú életkort értek el. Az özvegy Szirrmy Ádám, i­s hétszemélynök 1848 előtt, másodszor egy Gyürky I . Jeanette kisasszonyt vett el, kitől egy István fia­­ vált, a ki gyermektelenül meghalt. ITizicm lettél papirosod remdUsivCil olcsóra. IsapHa-bólc a »Pannonia« nyosja.d­ ájá­ban.

Next