Pápa és Vidéke, 2003 (1. évfolyam, 1-37. szám)

2003-03-20 / 1. szám

2003. március 20. Közéleti hetilap I. évfolyam 1. szám Petőfi Napja - városi megemlékezés március 15-éről A tizenkét pont üzenete ma is időszerű A Márciusi Ifjak által megfogalmazott 12 pont által le­írt világot olyan ideális állapotnak tartjuk, amelynek új­rateremtésében, valóságként való ismételt megélésében megakadályoz minket az, hogy mindig akad néhány olyan pont, amelyben összefoglalt alapelv aktuális meg­valósulása éppen komoly csorbát szenved - mondta ün­nepi beszédében dr. Áldozó Tamás alpolgármester az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 155. évforduló­ja tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésen, szom­baton a Március 15. téren. Ezért aztán folyamatos az áttűnés a másfélszáz évesnél is régebbi, kimere­vített pillanatkép és a való­ság között - folytatta dr. Ál­dozó Tamás, majd arra em­lékeztette a megjelenteket, hogy alig másfél évtizeddel ezelőtt mit is jelentett an­nak a követelésnek a megis­métlése, hogy a külföldi ka­tonákat vigyék el tőlünk. Majd feltette a kérdést, je­­lenthet-e ma egy történelmi szituáció megidézésén túl mást is az, hogy a magyar katonáinkat ne vigyék kül­földre? A sajtó szabadságát követelő pontra pedig az el­múlt hetek helyi történéseit említve emlékeztetett. Mint mondta, kénytelenek vol­tunk megélni, hogy ma, Magyarországon, ahol ott­honok millióiba jutnak el a világ hírei angol, német vagy éppen francia nyelven, szavazásnak kellett dönte­nie arról, hogy ugyanez megtörténhessen a város­ban magyar nyelven is. Kénytelenek voltunk meg­élni, hogy kormányzati köz­reműködéssel nyomdai szerződést bontanak fel csak azért, mert az annak keretében előállított újság hangja kihullik abból a kórusból, amely a kormány ünneplésére hivatott. Ami­kor az 1848-as forradalom­ra emlékezünk -folytatta-, amikor a polgári átalakulás pillanatait idézzük, vegyük számba akkortól keletke­zett jogainkat, legyen morá­lis kötelességünk félreverni a harangokat, ha azok csor­bítását tapasztaljuk. Ezt követően szólt napja­ink egyik legfontosabb kér­déséről, az Európai Uniós csatlakozásunkról is. Mint mondta, a visszahúzó erő, a közösség dolgaival szembe­ni közöny, az időleges egyé­ni előny mindenek felettisé­ge sikeres népszavazás ese­tén is távol tart majd min­ket, és tartósan elszigetel Európától. (Folytatás a 2. oldalon) Fotó: Babos ­CQ Új autó 184.900 Ft-ért 125.000 Ft hiteltámogatás Induló részlet (Swift 1.0 GL). Havi törlesztés: 30.068 Ft/72 hó, 34.297 Ft/60 hó) **A Magyar Suzuki Rt. és a Suzuki­ márkakereskedők közös ajánlata. Az akció a hazai gyártású gépkocsikra a készlet erejéig és a 2003. január 27-től 2003. március 31-ig megkötött adásvételi szerződésekre érvényes. Üzemanyag-fogyasztás: 5,5-7,5 liter/100 km, Mil C02-kibocsátás: 130-178 g/km.­­1525 SUZUKI. A mi autónk. TARNÓCZI ÉS TÁRSA KFT. Pápa, Külső-Veszprémi u. 38. Tel/fax: 89/313-512 Stmna feenobeebolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, Kossuth u. Ex Tel.: 89/311-290 Iskola-összevonás városunkban Tarczy Lajosról nevezték el az új intézményt­­ A kormányzat által nem finanszírozott közalkalmazot­ti béremelés, valamint a csökkenő gyermeklétszám követ­keztében az ország számos településén a meglévő oktatá­si rendszer átalakítására kényszerülnek. Pápa e tekintet­ben szerencsésnek mondható, hiszen a néhány évvel ez­előtt meghozott - akkor kellemtlennek tűnő - intézkedé­seknek köszönhetően viszonylag humánusan sikerül­ t) orvosolni a problémát. Ez azt jelenti, hogy a képviselőtes­tület határozata alapján 2003. július elsejétől össze­vonják a Belvárosi és a Nagy László Általános Iskolát. A döntésre jellmező, hogy meghozatalakor mindvégig a gyerekek, a szülők és a tanárok érdekeit tartották szem előtt, az ígéretek szerint pedig az iskola-összevonás kö­vetkeztében egyetlen pedagógus sem fog utcára kerülni. Az elmúlt fél évtized de­mográfiai adatait vizsgálva megállapítható, hogy a szü­letések száma Pápán évente háromszáz fő körül stabili­zálódik. Ennek megfelelő­en kell a helyi intézményi rendszert kialakítani. A jelenlegi iskolai össze­­vonás során új intézmény jön létre Tarczy Lajos Álta­lános Iskola néven, mely­nek igazgatója Bognár Jó­zsef, általános helyettese Cser László lesz. Az iskola két székhelyen fog működni. A Nagy Lász­ló Általános Iskolában 2005. július elsejéig folyik majd tanítás a jelenlegi kö­rülmények között. (Folytatás a 3. oldalon) Petőfi ’73 Minden évben újra játszák Harminc évvel ezelőtt volt a bemutatója a buda­pesti Szikra moziban Kar­dos Ferenc Petőfi 73 című filmjének. A cím hallatán városunkban az országos átlagnál jóval több 45-50 éves szíve dobban nagyot, hiszen 1972 késő tavaszán a Budapest Filmstúdió Pá­pán forgatta e filmet. Az akkori Petőfi Sándor Gimnázium és Egészség­ügyi Szakközépiskola közel 300 diákja statisztált a film­felvétel során. A Petőfi 73 volt az egyetlen olyan mozi­film, melyet teljes egészé­ben városunkban forgattak. A mára már tisztes család­­anyává-apává, sőt nagyszü­lővé vált korosztály tagjai számára ez a film több volt, mint emlékezés Petőfi szü­letésének 150. évfordulójá­ra. (Folytatás a 4. oldalon) Céglátogatás a Hirtenberger Kft-nél A gépkocsik légzsákjai­nak robbanópatronait gyár­tó Hirtenberger Precíziós Művek Hungária Kft. 2001-ben kezdte meg mű­ködését a Pápai Ipari Park­ban. Az elmúlt héten a cég vezetői az eddig elért ered­ményekről, illetve jövőbeni terveiről tájékoztatták dr. Kovács Zoltánt, Pápa pol­gármesterét. A Hirtenberger cégcso­port (amelynek 2002 óta már az USA-ban, Detroit­­ban is működik vállalata) elnöke, dr. Helmut Schuster megjegyezte, a világszerte tapasztalható gazdasági visszaesés ellenére cégük­nél a munkavállalók létszá­ma és az éves forgalom te­kintetében is növekedés ta­pasztalható. Az elkövetke­ző két évben két-két és fél millió eurót terveznek be­fektetni Pápán, 120-160 új munkahelyet teremtve a vá­rosban. A létszámnövelés­sel együtt további gyártóso­rokat is telepítenek, vala­mint új gyártó-, illetve iro­daépületet is építeni fog­nak. Tischer Károly ügyvezető arról is tájékoztatta a dr. Kovács Zoltánt, hogy pén­tekenként 8 órától továbbra is várják azokat, akik az üzemben folyó tevékenység után érdeklődnek, akik munkalehetőséget keres­nek. Az osztrák üzletemberek külön kérték, hogy a hely­színen tájékozódhassanak az épülő pápai termálfürdő leendő szolgáltatásairól, így a tárgyalás a külső-várkerti munkaterület bejárásával ért véget.

Next