Pápa és Vidéke, 2016 (14. évfolyam, Különszám)

2016-02-25 / Különszám

Közös költségeinket közösen kell fizetnünk Majd az idő eldönti, hogy az elmúlt év történései közül melyek azok, amik igazán hosszú távra szólóan hatá­rozzák meg a város életét. A veszteségek közé tartozik az, hogy felszámolás kezdődött a Pápai Húsnál, a gazdago­dást az Esterházy-kastély rekonstrukciójának lezárt üteme és a példa nélküli kórházi fejlesztések hozták, a reményt pedig a folyamat­ban lévő robusztus repülőté­ri beruházások és az előké­születben lévő ipari parki bővülések jelentik. Bor­­sosgyőrön új orvosi rendelőt adtak át, megépült hat és fél kilométer új járda, megkez­dődött az igazi közterületek rendezése. Dr. Áldozó Tamás polgármestert kértük arra, hogy értékelje a 2015. esz­tendőt.­ ­ Az elmúlt év őszén felszá­molás kezdődött a Pápai Húsnál. A felszámolás és an­nak következményei sokáig kísérni fogják még a város éle­tét. Lát esélyt a kilábalásra eb­ből a helyzetből? - A Pápai Hús megmenté­séért folytatott küzdelem ki­merítette a város tartalékait. A tavaly novembertől elma­radó adóbevételeken túl az önkormányzatnak helyt kell állni a korábbi tulajdonosok bíróság előtt érvényesített követeléseiért is, ami újabb százmilliós kiadás a város­nak. A perek még folytatód­nak, az önkormányzat állás­pontja szerint az üzletrészek adásvételekor a korábbi tu­lajdonosok megtévesztették a várost, így nem jár nekik a szerződésben rögzített vétel­ár, csak annak egy arányos része. Természetesen az el­maradt bevételeken túl a történetnek van sokkal sú­lyosabb következménye is, hisz pápai családok százai­nak jelent megélhetést a gyár, a pápai húsipari hagyo­mányok pedig nemzeti ér­téknek számítanak. Bízunk abban, hogy van optimista forgatókönyv a jövőre, a gyár története pedig annak meg­felelően folytatódik majd az elkövetkező hónapokban. Folytatás a 4. oldalon Dr. Áldozó Tamás polgármester 25 éves jubileumát ünnepelte Pápa­szata 1990. október • • Önkormányzat alakult A rendszerváltás környéki helyi viták egyike az éppen akkor alakulófélben lévő olaszországi testvérkapcsolat körül bontakozott ki. Az olasz fél meghívására az ak­kori városi tanácsról összeál­lított egy busznyi delegáció utazott el Casalecchio di Renoba, amit a helyi Fidesz a Rege című megyei lapban tett szóvá (Elment az elit olaszba címmel). No de ez régen volt, az viszont tény, hogy 1990 előttről egyedül ez a partnervárosi kapcsolat mű­ködött tovább, aztán hogy az elmúlt évekre véglegesen (?) kimúljon. Az önkormányzat­ok megalakulása után élénk német érdeklődés támadt magyar települések iránt, Pá­pa Bludenzcel és a baden­­würtembergi Schwetzingen­­nel került kapcsolatba; utób­bival alakult aztán ki a város első és máig prosperáló né­met együttműködése. Későb­bi testvérvárosi kapcsolata­ink alakításában különösen Kövy Zsolt akkori alpolgár­mester volt tevékeny, a hol­landiai Kampen és a felvidéki Losonc (utóbbi Zsolt bácsi szülővárosa is egyben) e munka eredményeképp kö­tött megállapodást Pápával. Kovászna és Veszprém me­gyék kapcsolatfelvétele a két megye városainak viszonyai­ra is megtermékenyítőleg ha­tott, így Pápa és Kovászna együttműködése innen ere­­detezhető. Kovászna mellé aztán felzárkózott az erdővi­déki kisváros, Bárót is. A ka­tonai hagyományokat őrző huszárok tették meg az első lépést a gorlicei kapcsolatok alakításában, legújabban pe­dig két felvidéki település, Hetény (Tarczy Lajos pro­fesszor szülőfaluja) és Ógyalla (itt gyártják az Arany Fácánt) keresi a minél inten­zívebb együttműködés lehe­tőségét városunkkal. Már az 1990. évi választá­sok előtt megkezdődtek a közéleti viták az utcanevek megváltoztatásáról. Aztán az önkormányzat megalaku­lása után a Somfai Balázs ve­zette utcanév bizottság ké­szítette elő az átnevezésre vonatkozó javaslatokat. Né­hány egyértelmű esetben (főleg ott, ahol a köznyelv a szocializmus évtizedei alatt is megőrizte az eredeti neve­ket) szinte vita nélkül fogad­ta el a képviselő-testület és a közvélemény a változást (pl.: Szent László utca, Gróf út, Celli út, Somlai út, a tókerti sorszámozott utcák stb.), más esetben (leginkább a Csatorna utca esetében, ami addig József Attila nevét vi­selte) már voltak vélemény­­különbségek, sőt azok politi­kai felhangot is kaptak. Az utcanevek megváltoztatása, korábbi nevük visszaadása egyúttal a polgári hagyomá­nyokhoz való visszatérés igé­nyét is kifejezte. Folytatás a 2. oldalon Dr. Kovács Zoltán polgármesteri eskütétele 1990. október 26-án Kétmilliárd forint kórházfejlesztésre A Gróf Esterházy Kórház legnagyobb fejlesztési pro­jektje zajlott az elmúlt 2 év­ben a 2002-es beruházás óta. Az első Orbán-kormány ide­jén állami támogatással új kórházi szárnnyal bővült a pápai egészségügyi intéz­mény több mint 250 éves épülete, most pedig újabb épületet emeltek és a meglé­vőket korszerűsítették az eu­rópai uniós támogatással és Pápa Város Önkormányza­tának pénzügyi hozzájárulá­sával megvalósított beruhá­zás keretében. A kórház Struktúraváltást támogató fejlesztés a Gróf Es­terházy Kórházban címmel nyújtott be sikeres pályáza­tot a Társadalmi Infrastruk­túra Operatív Program vo­natkozó pályázati kiírására, s nyert el közel 1,5 milliárd fo­rintot építési beruházásra és eszközfejlesztésre, Pápa Vá­ros Önkormányzata Képvi­selő-testülete pedig 2015 ja­nuárjában döntött arról, hogy 150 millió forinttal tá­mogatja a projektet, így megközelítőleg 1,7 milliárd forintból valósulhatott meg a kórházi fejlesztés. Új épület 15 hónap alatt A beruházás 2013 őszén, a Támogatási Szerződés meg­kötése után indulhatott, az építkezés a kivitelezők és egyéb szakemberek kiválasz­tására kiírt közbeszerzési el­járások lebonyolítását köve­tően 2014. október elején kezdődött meg. Ennek első ütemében - 2014-ben - le­bontották a kórház udvarán álló régi épületet, elvégezték a szükséges közműkiváltáso­kat és elkészítették az új, összesen 2 132 négyzetméter alapterületű, 3 szintes bel­gyógyászati épület alapjait. A beruházás második üte­mében épült fel a korszerű épülettömb, melynek föld­szintje és emelete helyet biztosít az összevont 60 ágyas belgyógyászati osz­tálynak, alagsora pedig a pa­tológiának. Az új belgyó­gyászaton 21. századi körül­mények fogadják a betege­ket: fürdőszobával felsze­relt háromágyas­ kórterme­ket, tágas közlekedőket, fo­lyosókat, barátságos aulákat alakítottak ki, a patológián pedig a korábbinál sokkal humánusabb körülmények állnak a dolgozók rendelke­zésére. A munkálatok 2015. február elején kezdődtek meg, az épület bokrétaün­nepét júniusban tartották - ekkorra készült el a kivitele­ző az épület felmenő szerke­zetének legmagasabb pont­jával -, a kész kórházi szár­nyat pedig december köze­pén vehette birtokba az in­tézmény. Folytatás a 3. oldalon Az új épület alapkövét 2014. szeptember 19-én rakta le dr. Vörös Ibolya főigazgató, dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és dr. Áldozó Tamás polgármester

Next