Pápa és Vidéke, 2019 (17. évfolyam, 1-48. szám)

2019-01-16 / 1. szám

2019. január 16. Közéleti hetilap Beszélgetés dr. Áldozd Tamással Rendkívül mozgalmas, sok újdonságot adó évként vonulhat be Pápa város történetébe a 2018-as esztend A darab óriási sikert aratott, hiszen percekig zúgott az előadás végén a JMSZK telt házas színháztermében a megérdemelt vastaps. doni áldozatokra emlékeztek . Krisztina­ ­ doni áttörés 76. évfor­dulójára emlékezett a város vasárnap. Az em­­ökünnepséget Pápa Vá­­ros Önkormányzata és­­ Pápai Huszár Egyesü­­et szervezte. A helyszín zúttal is az Esterházy­­-Szent István utca sar­án álló II. világháborús­mlékmű volt. A 2. magyar hadsere­­get 1942-ben állította fel Magyar Királyi Hen­­dség. A több, mint­­ötszázezer fős alakok­at a keleti hadszíntér­­­ küldték. A hadsereg 1943 januárjában a Vo­­onyezs környékén vívott arcok során rendkívül ulyos, megsemmisítő vereséget szenvedett. A­zon-kanyarban történ­ek a magyar történelem egszomorúbb fejezetei ezé tartoznak. A nem megfelelő felszerelés és fgyverzet híján honvé­dek tízezrei vesztek oda rendkívül hideg orosz télben. A doni áttörés 76. év­­frdulója tiszteletére ren­dezett városi megemléke­­zés a Himnusz hangjaival, majd Vitéz Somogyvári Gyula A boldog szuny­nyadókhoz című versével indult. A szívhez szóló költeményt Pusztai Bog­lárkától hallhatta a kö­zönség. Emlékbeszédet ebben az esztendőben Gangler László, a Magyar Honvédség Parancsnok­ság Csoportfőnökségek Logisztikai és Gazdál­kodási Csoportfőnökség csoportfőnök-helyette­­se mondott. Az ezredes a megemlékezésen a 76 évvel ezelőtti eseményt idézte fel.­­ 1943. január 12-én indította meg támadá­sát a Szovjet Hadsereg a Don-kanyarban, amely­nek következtében a 207 ezer fős második magyar hadsereg gyakorlatilag megsemmisült. A doni áttörés a magyar törté­nelem egyik legnagyobb hadi katasztrófájához ve­zetett. A veszteségekről ma sem állnak rendel­kezésünkre pontos ada­tok. A becslések szerint 42 ezer katonánk esett el a harctéren, 28 ezren sebesültek meg, 26 ez­ren kerültek fogságba. Ami bizonyos, ez volt a magyar hadtörténelem egyik legnagyobb ember­vesztesége, a magyar ka­tonák egyik legnagyobb véráldozata... Az orosz tél a legkeményebb arcát mutatta. A mínusz 30-35 fokos hidegben a puskák szinte befagytak. Akado­zott az ellátás, a katonák legyengülve, hiányos téli felszereléssel védték a számukra kijelölt rend­kívül hosszú, 207 km-es frontszakaszt. Folytatás a 3. oldalon Gangler László mondott emlékbeszédet Fotó: Babos Petra vadász Krisztina­ zerencsések azok, akik vezetik a munkájukat, leg­szerencsésebbek, a­ik ki is tudnak benne ilyesedni. Azok pedig, kik az aktív évek után lyan hobbit, időtöltést itáltak, ami teljessé te­­zi a nyugdíjas éveiket, alóban szerencsések s­orozatunkban olyan übereket mutatunk be, ik új kihívásokkal néz­­szembe 60 év felett Magánéneket és zongo­­t tanít. Gyönyörű hang­­gyakran csendül fel a b­ősi rendezvényeken, mítványai is messzire jutottak. Eisenbeck Ágota a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola magáné­nek és zongoratanára pá­pai születésű. Édesanyja a Pedagógus Művelődési Házban dolgozott gazda­sági vezetőként és kultu­rális szervezőként, édes­apja sportoló volt, később a Textilgyárban dolgozott, neve futballedzőként vált ismertté. A kis Ágota már egészen apró gyermek­korában szerette a mu­zsikát. Főleg a klasszikus zene volt a kedvence. Ha otthon azt akarták, hogy csendben maradjon, a rá­diót ilyen adóra állították, ő pedig áhítattal, csend­ben hallgatta azt. Folytatás az 5. oldalon XVII. évfolyam 1. szám Aktív nyugdíjasok: Megszűnik néhány Eisenbeck Ágota szelektív hulladékgyűjtő sziget Pintér-Papp Eszter Pápán jelenleg huszon­három helyen találha­tunk szelektív hulladék­­gyűjtő edényeket, melyek papír-, műanyaghulla­dék és üveg gyűjtésére alkalmasak. Februárban ezek közül nyolcat meg­szüntetnek, egyet pedig áthelyeznek, hangzott el a Városházán tartott saj­tótájékoztatón. Molnár István, a Pol­gármesteri Hivatal Vá­rosfejlesztési Osztályának vezetője elmondta, a sze­lektív gyűjtők nagyrészt lakótelepeken állnak, azonban vannak olyanok, amelyeket családiházas területeken helyeztek el. Itt azonban lehetőség van arra, hogy házhoz menő szelektív hulladékgyűj­tést vegyenek igénybe a háztartások, ezért ezeket a közeljövőben megszün­tetik. Megszűnik a gyűj­tősziget a Fiumei utcában, az Aradi utcában, az Er­zsébet ligetben, a Mező utcában, az Anna téren, a Liliom utcában, a Vásár utcában és a Külső-Veszp­rémi úton. Folytatás a 3. oldalon Molnár István osztályvezető Fotó: a szerző Javaslatokat várnak Pintér-Papp Eszter Az elmúlt években ha­gyománnyá vált, hogy ha olyan személy emlé­két, vagy olyan évfordu­lót, olyan esemény meg­történtét idézik meg, amely a város életében, fejlődésében sorsfordító volt, akkor azt emlékév­vé nyilvánítják. Így volt ez Eszterházy Ferenc, Jókai Mór, vagy a 800 éves évforduló és a reformáció 500 ese­tében is. Pápa Város Önkormányzata Képvi­­selő-testülete 2018. de­cember 20-i ülésén dön­tött arról, hogy 2019-et a holokauszt pápai ál­dozatainak emlékévévé nyilvánítja - mondta el elmúlt héten megtartott sajtótájékoztatóján dr. Ál­dozó Tamás polgármes­ter, majd hangsúlyozta, 2019-ben nem is dönthet másként egy saját múltját számontartó közösség, mint, hogy a 75. évfor­duló kapcsán egész éves rendezvénysorozatot szervez. A holokauszt a város történetében a leg­nagyobb tragédiák egyi­ke, az emlékévvel több ezer pápai áldozatról em­lékezünk meg. Folytatás a 2. oldalon Lélekpillanatok Polgár Szilárd A. Tóth Sándor festőmű­vész, rajztanár, bábmű­vész alkotásaiból nyílt állandó tárlat Lélekpil­lanatok címmel a Pápai Református Teológiai Akadémián december végén. A jeles eseményen több, mint kétszáz A. Tóth Sándor kép máso­lata került véglegesen a teológiai terekbe, a prog­ramon jelen volt A. Tóth Sándor fia és lánya is. A művészet szeretete és az alkotó iránti tisztelet sok érdeklődőt vonzott. Folytatás a 7. oldalon

Next