Pápa és Vidéke, 2020 (18. évfolyam, 1-18. szám)

2020-01-15 / 1. szám

2020. január 15. Közéleti hetilap Szerdán este érkezett Pápára izraeli partnervárosunk, Eilat delegációja Meir Yitzhak Halevi polgármesterrel és a Southern Wind kórussal. ; önkormányzata és a Jókai­­ Művelődési és Szabadidő Központ 30. alkalommal rendezte meg a Pop Kupát. Ingyenesen kapnak lakeímMírKH Pápa város képviselő-testületének ta­valyi utolsó ülésén született határozat arról, hogy a Szabó Ervin utca Tisza Kálmán nevét veszi fel. A Pintér-Papp Eszter Aranyle­mez, már az illatukkal is csábító füstölt áruk, friss tojás, mosolygó gyümölcs, zöldség és édességek színes kavalkádja csá­bítja vásárlásra a Pápai Városi Piacra érkező vásárlókat. Január 3-án adták át a Terület- és Te­lepülésfejlesztési Ope­ratív Program támoga­tásával és Pápa Város Önkormányzata anyagi hozzájárulásával épült új piaccsarnokot. - Amikor egy új létesít­ményt átadunk, akkor az ember mindig visszagon­dol arra, hogy mi is volt itt korábban - kezdte kö­szöntőjét dr. Kovács Zol­tán országgyűlési képvi­selő, aki visszaemlékezett arra, hogy polgármesteri irodája falát egy, a Fő téri vásárt ábrázoló fest­mény díszítette. Felidéz­te gyermekkori emlékét a kerékpárút helyén futó Tapolca patakról, mely a bauxitbányászat miatt néhány évtizede kiapadt, s ezáltal a piac is elve­szítette karakterét. Dr. Kovács Zoltán emlékez­tetett a hatvanas években épített piaccsarnokra, melyet kisebb-nagyobb javításokkal tartottak karban. Azonban az épü­let a jelen kor elvárásai­nak már nem felelt meg, így az önkormányzat élt a megyei szinten ötven­­milliárd forintos nagy­ságrendet képviselő TOP által nyújtott lehetőség­gel, s a sikeres pályázaton nyert 500 millió forint­nak köszönhetően meg­épülhetett a most átadott modern létesítmény.­­ A mai világban azonban, amikor az építőipar árai meredeken emelkednek, ez nem volt elegendő, ezért az önkormányzat 250 millió forintos tá­mogatására is szükség volt a beruházás megva­lósításához - emelte ki az országgyűlési képvise­lő, aki arról is szólt, hogy az elmúlt időszakban, a Fő téren tartott piacnak is volt nosztalgiája, bája, s a vásár különleges ka­raktert adott a térnek. Dr. Kovács Zoltán hang­súlyozta, az új csarnok építése rekord idő alatt - áprilistól decemberig - elkészült. - Remélem, hogy ez a piac újra talál­kozási pont lesz, ahol a vásárlás mellett beszélge­tésekre, találkozásokra is lehetőség nyílik - mond­ta a képviselő, végül a zöld falról is szólt:­­ So­kan találgatták, hogy mi lehet ez a vas­traverz az épület körül. Folytatás a 2. oldalon Megnyílt az új piaccsarnok Bőséges árukínálattal várja a vásárlókat a piac Fotó: Pintér Ádám Polgár Szilárd Közel 74 millió forintos beruházás keretében a közelmúltban fejező­dött be a református új templom épületének külső felújítása. A je­les esemény alkalmából január 5-én hálaadó is­tentiszteletet tartottak a Dunántúl legnagyobb református templomá­ban, amelyen részt vett dr. Kovács Zoltán or­szággyűlési képviselő és dr. Áldozó Tamás pol­gármester is. A istentiszteleten Tóth András, a Pápai Refor­mátus Egyházmegye es­perese hirdetett igét. A Megújult a felújítás fontosabb mér­földköveiről, valamint a pápai református közös­ség példás összefogásáról Márkus Mihállyal,, a Pá­pai Református Egyház­­község vezető lelkipász­torával beszélgettünk. - Három éve a temp­lomtorony és a tető talál­kozásánál kezdett beázni az épület, az orgona pla­fonjának környékén lát­ható is volt - nyilatkozta Márkus Mihály. Folytatás a 4. oldalon Márkus Mihály vezető lelkipásztor Fotó: a szerző XVIII. évfolyam 1. szám Hippi fúvósok újévi koncertje Pintér-Papp Eszter Az új év első napjai már elképzelhetetlenek Pápa Város Fúvószenekara Fúvós Show-ja nélkül. A város közkedvelt ze­nekara minden évben új előadással készül az évköszöntő koncertek­re, melyeket a közönség nagy érdeklődése kísér. A 2020-as évet négy teltházas koncerttel kezdték a Jókai Mór Mű­velődési és Szabadidő Központ színháztermé­ben. A 2020-as Újévi Fú­vós Show első részében klasszikus fúvószenekari műveket hallhatott a kö­zönség, a második rész­ben pedig a hippikorszak szimbolikus alkotása, a Hair jól ismert dallamai csendültek fel. A rendez­vény vendégművészei az elmúlt évekhez hasonló­an Ress Hajnalka és Solti Ádám voltak. A koncert első részében igazi különlegességeket is hallhattak az érdeklődők, köztük Horváth Adrián, a zenekar karnagya szerze­ményeit, a Végvár indulót, a Solarist és a Spanish lo­ver című darabot. Folytatás az 5. oldalon református újtemplom HŐSÖk voltak és áldozatok Pintér-Papp Eszter A második világháború­ban, 1942. január 12-én kezdődött meg a Vö­rös Hadsereg támadá­sa a Don-kanyarban. A magyar katonáknak az orosz és a német kato­nákhoz képest hiányos felszerelésben, többszö­rös túlerővel szemben, fagyban, embertelen kö­rülmények között kellett tartani magukat. A har­cokban a 2. magyar had­sereg kötelékébe tartozók közül mintegy 130 ezren estek el, sebesültek meg, vagy kerültek fogságba. Vasárnap a doni áttö­rés 77. évfordulójára em­lékeztek az Esterházy úti második világháborús emlékműnél. A rendezvényen Pusz­tai Zsombor szavalatát követően Ágh Péter or­szággyűlési képviselő, a honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke mon­dott beszédet. - Minket, magyarokat sok minden összeköt. A nyelvünk, a közös múl­tunk, s ennek részeként megannyi áldozatunk. Folytatás a 3. oldalon A megemlékezés koszorúzással ért véget Fotó: Pintér Ádám

Next