Pápai Hírlap, 1990 (3. évfolyam, 1-24. szám)

1990-01-11 / 1. szám

TARTALOMBÓL: FORRADALOM ROMÁNIÁBAN (1. oldal) EGY CÍMER TÖRTÉNETE (2. oldal) TANÁCSÜLÉS PÁPÁN (3. oldal) SEPRIK A PÁPAI UTCÁT (4. olda) pápai hírlap 1990. (5. olda) ÚJRA KIHAJT A PÁPAI SZEDERFA (6. oldal) ÚJÉVI BESZÉLGETÉS DR. NÉMETH ZOLTÁNNAL (9. oldal) Erdély 1989 Igen, ismét szabad Romániában is használni ezt a földrajzi nevet, amely minden magyar szívében többet jelent, mint egyszerű föld­­rajz­i név. Tágabb értelemben jelenti azt a területet, amely a trianoni békeszerződés keretében Romániához került. Szűkebb ér­temben, mint történeti Erdély,­­fenti a Királyhágótól a Kárpá­tokig elterülő vidéket. A terüle­­en 2-2,5 millió magyar anya­nyelvű ember él évszázadok óta, a bevándorló majd többségbe ke­rülő románokkal együtt. Nekünk a jelenlegi határokon ívül és belül élő magyaroknak szinte minden rög, hegycsúcs, vár­os, város és falu a magyar tör­­mnelem, sok esetben a szenve­­■ ések egy darabját jelenti. Ne­­ünk amíg magyar ember él a földön Cluj-Napoca KOLOZSVÁR lesz, benne Házsongárddal, Má­tyás szülőházával és lovasszobrá­val. Timisoara mindig Temesvár marad, a kínhalált szenvedett Rózsa Györggyel és a mai hé­­osszá emelkedett Tőkés László rformátus lelkésszel, a jelenlegi áltozások előhírnökével. A csíki s háromszéki havasok, Gábor Áron hazája. Nagyvárad, Ady­ndre Pece parti Párizsa. A falu­­i templomok falképei a jó és a disz, szent László és a pogány küzdelmével. Márton Áron, a so­ót szenvedett katolikus püspök s Koós Károly a polihisztor, Dsi­­da Jenő a Psalmus Hungaricus ■öltője és Sütő András mind-mind mély. De mienkek azok a sírok amelyeket évtizedeken keresz­tül méltatlan körülmények között, ■zinte nemzeti történelmünktől a Ceausescu-rendszer által kitaga­dottan őrizett az egykori aradi vársánc. A sort folytathatnám, hogy még­sem teszem annak az az oka, hogy z elmúlt másfél-két év hazai vál­­­­zásai ismét népünk műveltsége, iltúrája részévé teszik a jelen­legi országhatárokon túl élő ma­gyarságot, annak kulturális, tör­­t­­elmi hagyományaival együtt. Talán most Románia történel­­mének első valóban forradalmi változása meghozza az ország né­pei számára a szabadságot. Is­mét lesznek magyar óvodák, is­kolák, középfokú oktatás, újra megindulnak a nagymúltú refor­mátus kollégiumok Gyulafehérvá­­rott, Nagyenyeden és másutt. Újr­­ indulhatnak azok a kulturális eyesületek, melyek sok esetben egelőzték a mai Magyarország területén működőket Talán nem véletlen, hogy számtalan egyesü­let, újság indult innen, Erdélyből, jóval megelőzve a regáti romá­nokat. A sok nemzet együttélése, mintegy kovásza volt a kultúrá­nak, a népi toleranciának. Ezt azonban az utóbbi évtizedek ha­talma megpróbálta megsemmisí­teni. Reméljük újra indul Kolozsvá­rott a magyar egyetem, s ismét súlyának megfelelő helyet kap a magyar nyelv­, irodalom és tör­ténelem oktatása. Úgy hírlik nem kell már a szisztematizálástól félteni az er­délyi magyarok, románok, szá­szok, szerbek, ukránok, szlová­kok ... nemzeti hagyományait, kultúráját, templomait, temetőit. Győzött a józan ész, amely látja, hogy az egy nyelvre kényszerített ország, ahol minden negyedik ötödik embert besúgóvá kénysze­rítettek, ahol­ nincs élelem és hiá­nyoznak a legalapvetőbb létfelté­telek, így nem élhet tovább. A kelet-európai diktatúrák között is kirívó volt az, amelyet Geausescu diktátor épített ki magának. Míg Grósz Károly Arad után nem is látta olyan feketének az ördögöt, mint amilyennek festik, népe igen­is feketének találta . . . Hallhat­tunk „magánvagyonáról", láthat­tuk magánhadseregét, a családi - dinasztikus­­ államot az állam­ban, vagy az állam felett! Mindez Románia népei sok ál­dozatot kívánó, vérrel kivívott for­radalma óta NINCS, és szeret­ném hinni, hogy többé nem is le­het. Európa határai politikai és földrajzai értelemben egyet je­lentenek. Minden nép-nemzet tagja a közös európai háznak. Itt a határok nem elválasztanak töb­bé, hanem összekapcsolnak. Min­den ország büszke valamennyi állampolgárára, tartozzék az bár­mely nemzetiséghez! Az elüldö­zött romániai magyarok, néme­tek, szerbek és nem utolsó sorban románok visszatérhetnek őseik földjére, hogy mindenki ott le­gyen boldog, ott építse népe bol­dogulását, ahol ő akarja. Őszintén remélem azt is, hogy ezentúl mindenhonnan hazaláto­gathatnak magyar testvéreink, de remélem azt is, hogy zaklatások, atrocitások nélkül látogathatunk a Székelyföldre vagy Erdély más tájaira. Ott büszkék lehetünk ma­gyarságunkra, románokkal és más nemzetiségekkel együtt. A közös történelmi múlt ezentúl nem elvá­laszt, hanem összeköt bennünket. Talán sikerül majd feloldani azo­kat az évszázados görcsöket, ame­lyeket egyesek a „baráti, testvé­ri" politikai rendszer árnyékában oly szorgalmasan kötögettek. • * * őszintén remélem, hogy a vé­res és fekete diktatúra vége le­döntött egy sorompót­­ örökre! Dr. Hermann István Félelemből a szabadságba... Ez a karácsony végre Románia fogoly népeinek is elhozta a ré­góta vágyott szabadítást, s meg­váltást. Elbuktak a nép árulói és aljas gyilkosai, eltűntek - remél­jük örökre - a történelem sül­lyesztőjében. Láthattuk­ aztán a megrázó képsorokat a diktátor és felesége haláláról. Ezek a képso­rok figyelmeztessenek minden dik­tátort és minden diktatúrát: „Ha­bár fölül a gálya, S alul a víz­nek árja,/ Azért a víz az úr!" Mórai Sándor híres és sokáig tiltott versében (Mennyből az an­gyal) 1956 karácsonyának üszkös, fagyos Budapestjéről ír, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, hol csak didergés, éh­ség, s félelem van, de ahol mégis az angyal megszólal az éjszaká­ban, s hírt visz a csodáról... Mórai csodálatos verse szól­hatna Románia s Erdély népeinek mostani, szemünk előtt lejátszódó nagy forradalmáról is, melynek jelképe ugyanúgy a kivágott, lyu­kas zászló, mint az 1956-os ma­gyar forradalomnak. Az öldöklés démoni, örjöngő vérben fürdő ördögei, romániai ávósai, a huszadik századi Heró­­des, Néró kegyetlen zsoldosai be­tetőzték több évtizedes néppusz­­tító barbárságukat, s 1989 kará­csonyán a gyilkolást, a vért, a zo­­kogást hozták el népüknek a ka­rácsonyi öröm, békesség és sze­retet helyett. Heródes gyermeke­ket gyilkoltatott le ott és akkor Betlehemben, Románia zsarnoka, Hitler és Sztálin méltó utódja pe­­dig gyermekek, asszonyok, diákok és munkások ezreit mészároltatta le. Sokuk megkínzott, megcsonkí­tott holttestét láthattuk a televízió mindnyájunkat megdöbbentő adá­saiban. A Szabadító Isten szertejárt Európában 1989-ben. Dőltek és omoltak mindenütt a pogány ol­tárok és bálványok, s most Euró­pa talán utolsó és legerősebb sztálinista diktatúrája dőlt össze szemünk láttára. Lélekben együtt voltunk szenve­dő embertársainkkal, velük vol­tunk harcukban, szenvedésükben a mindenütt megszólaló harang­szóban, az imádságban, az égő gyertyák emlékeztető és figyel­meztető lobogásában. S az em­beri lelkeknek ez a nagy és cso­dálatos összefonódása, a rabigát lerázó nép halált megvető bátor­sága legyőzte a pusztítás - tan­kokkal, golyószórókkal, s föld­alatti kínzókamrákkal fémjelzett - csatlósait, akik évtizedekig ha­zudtak a népnek, népeket szítot­tak egymás ellen az oszd meg és uralkodj elve alapján, s álságos demagógiával, mindig a munkás­­osztályra s a parasztságra hivat­kozva uralkodtak a nép ellen. Le­gyen ez intő példa mindörökre számunkra. Többé már nem aka­runk hazug, s­ az egy nemzethez tartozókat egymástól elválasztó osztályelvek alapján élni, bekate­gorizálva, lélek nélkül. Ebben a hazában most már csak egyet akarunk nemre, fajra, felekezeti­­ségre, s foglalkoztatottságra, va­lamint iskolai végzettségre való tekintet nélkül: szabadon és em­berként élni, megfogva egymás kezét.. . Vér és könny jelezte a meg­születő Messiást egykor kétezer évvel ezelőtt. A szenvedő-vajúdó anya vére és könnye. A legyilkolt betlehemi gyermekek vére. Vajú­dások, vér és könny között szüle­tett meg — a legdrágább áron — ez a forradalom is. Ezért kell fél­tőn óvni és őrizni, hisz­ útunk Ro­mánia s Európai népeivel lassan­­lassan eszmélő, s talpra álló vilá­gunkban közös: félelemből a sza­badságba ! Szabó György

Next