Pápai Hírlap, 1991 (4. évfolyam, 1-24. szám)

1991-01-21 / 1. szám

PÁPA VÁROS LAPJA ÁRA: 12 FÍ MEGJELENIK KÉTHETENTE „Összefogás Pápa városáért” alapítvány létrehozását határozta el a Városgazdálkodási Vállalat vezetése, kollektívája és Pápa város önkormányzati képviselői A kezdeményezők, bár üdvöz­­lik a „Nemzeti Alapítvány” életrehí­­vását, úgy vélik, hogy a városban lakók összefogására elsősorban he­lyi célok érdekében van szükség. Céljuk az alapítvánnyal az, hogy elő­segítsék közvetlen környezetünk problémáinak megoldását, vagy leg­alábbis enyhítését. Az alapítványhoz mind a jogi, mind a magánszemélyek csatlakoz­hatnak. Előbbiek közül azok, akik legalább 50 ezer Ft-ot, utóbbiak esetében, akik legalább 5 ezer Ft-ot befizetnek február 15-ig az alapít­vány számlájára, alapítóknak minő­sülnek. Ők fogják megválasztani a KURATÓRIUMOT, amely az ala­pítványt felügyeli. A célt, amelyre a támogatások kamatait felhasználják, a befizetők határozzák meg (ezt kérjük tüntes­sék fel a befizetési csekken). A kö­vetkező területeket lehet támo­gatni: munkahelyteremtés, okta­tás, kultúra, sport, városi lap. (Az egészségügy támogatására már ko­rábban létesült alapítvány.) A kezdeményezők felhívással fordulnak a város lakóihoz, gazdál­kodó szerveihez, intézményeihez, a Pápához kötődő személyekhez és szervezetekhez, hogy akár alapító­ként, akár befizetőként támogassák az alapítványt. Hiszen az akkor se­gíthet igazán városunknak, ha je­lentős összeg gyűlik össze. Egy évvel ezelőtt főleg a vállalatoktól a Tőkés László Alapítvány céljaira is komoly pénz folyt be. Most, amikor közvet­len környezetünkről van szó, remél­hetőleg még nagyobb lesz a lelkese­dés. Az „ÖSSZEFOGÁS PÁPA VÁROSÁÉRT” alapítvány céljaira a következő csekkszámlán lehet pénzt befizetni: 484-97516-7014 Or­szágos Kereskedelmi Hitelbank Rt. Devizát az alapítvány megjelölésével a következő számra lehet befizetni: Országos Kereskedelmi Hitelbank Rt. 484. Befizetési csekk igényelhető a Polgármesteri Hivatal információs irodáján és a Városgazdálkodási Vállalat portáján. A Városgazdálkodási Vállalat a „PÁPA KÖRNYÉKI FALVA­KÉRT” alapítvány létrehozását is kezdeményezte. Ez az „ÖSSZEFO­GÁS PÁPA VÁROSÁÉRT” alapít­ványhoz hasonló módon segíthetné vidékünket. A következő csekk­számlán lehet pénzt befizetni: 484- 97516-7021 Országos Kereskedelmi Hitelbank Rt. A VGV mint jogi sze­mély és bejáró dolgozói máris jelen­tős összeget ajánlottak fel erre a célra is, s a környező falvak lakói és polgármesterei körében máris nagy az érdeklődés az alapítvány iránt. n Az élet követelményeihez rugalmasan igazodó hivatalra van szükség.” Interjú Maród Miklósné dr. Varga Annával, a város jegyzőjével — Önt valószínűleg még kevéssé ismerik a városban, hiszen korábban olyan területen tevékenykedett, amely ritkán került reflektorfénybe. A válasz­tásokon is a szervezés és a lebonyolítás volt a feladata, amelyre nem nagyon figyelt az állampolgárok többsége. Először tehát arra kérném, röviden mutatkozzon be.­­ Mi itt a tanácson, illetve ma már a Polgármesteri Hivatalban ak­kor dolgozunk jól, ha szinte észre sem vesznek bennünket. Ránk való­jában csak akkor figyelnek fel, ha hi­bázunk. Magamról annyit hadd mondjak el, hogy Szanyban születtem, de már 1952 óta Pápán élek. A Petőfi Gim­(folyt a 2 oldalon) . • ... Kjjgg&! Magyar-holland napok Pápán „Nem tanítani, hanem a holland demokráciát bemutatni jöttünk.” December 28-29-én holland vendégeket üdvözölhettünk váro­sunkban. Céluk az volt, hogy a város kép­viselői, valamint a meghívott vidéki polgármesterek megismerjék a hol­land önkormányzatok felépítését és működését, s az itt szerzett ismere­teket esetleg helyben is felhasznál­hassák. Sajnos a városatyák közül — ki tudja, miért? — igen sokan marad­tak távol, s a meghívott 12 vidéki polgármester közül is csupán egy­két ember érkezett. Az eseményről készített össze­foglalót a 4. oldalon olvashatják. Képünkön a Hollandiából ér­kezett előadók, Ton De Jongh és Piri Zoltán

Next