Pápai Hírlap, 1993 (6. évfolyam, 1-25. szám)

1993-01-18 / 1. szám

PÁPA VÁROS LAPJA ÁRA 13,50 FT MEGJELENIK KÉTHETENTE 1916-1993 Elhunyt SOMOGYI JÓZSEF Kossuth- és Munkácsy-díjas érdemes művész, Pápa város díszpolgára Fájó szívvel búcsúzunk a magyar képzőművészeti élet, a magyar szobrászművészet, a magyar művé­szetpedagógia egyik legnagyobb személyiségétől. „1993. január 2-án hajnalban, 76 éves korában megbékélve elindult a nagy útra.” /idézet a gyászjelentésből/ 1916. június 9-én Félszerfalván szü­letett, hogy gazdag életúton keresztül maradandó munkát végezzen őszinte szívvel és jóakarattal. A művészetek iránti szeretete, tehetsége már pápai diákoskodása idején megmutatkozott. Tehetségét kezdetben kiváló pápai professzorok gondozták, majd a Kép­zőművészeti Főiskolán Réti István, Aba Novák Vilmos, Kisfalusi Stróbl Zsigmond növendéke. Kiváló mű­vész, kiváló tanár, példamutató sze­mélyiség volt. Bölcsességét, szakmai tudását sok száz fiatalnak adta át hosszú pedagógiai munkássága alatt. Kiállítóművészként 1941 óta ismer­te az ország. Alkotásain mély emberi érzés, emberszeretet, drámai erő, di­namizmus figyelhető meg. Szobrai sajátos arculatúak, a maguk exp­­resszonizmusában időtállóak, nem rö­­vidéletű stílusirányzatok reprezentán­sai. Az ilyen művész nem hal meg so­sem, hisz alkotásaiban örökké itt él köztünk. Csodáljuk nemrég gipszbe süllyesztett keze nyomát. Első alkotását, a Petőfi szobrot, vá­rosunkban 1973. október 6-án állítot­tuk fel az Esterházy Kastély előtt. A szobor előtt a forradalomra emlékez­ve, most már szomorú szívvel fejet­­hajtva a nagy alkotóra is emlékezni kell. Három alkotása van Pápán, me­lyek előtt elhaladva kegyelettel kell emlékeznünk a nagy Mesterre. Az ország sok-sok közterén, épület­homlokzatán, múzeumában él köz­tünk alkotásaiban szelleme és művé­szetfilozófiája. Somogyi József nagyon szerette vá­rosunkat. Sokszor ellátogatott hoz­zánk, volt iskolájába, iskolatársaihoz, barátaihoz. Városunk vezetői 1981.szeptember 24-én óriási személ­yisége el­ismerése­ként „Pápa város díszpolgárává” avat­ják. Az elismerést szerényen fogadni, mint ahogy a többi magas országos ki­tüntetést, vagy a brüsszeli világkiállí­táson 1958-ban kapott Grand Prix- dí­jat. Számtalan megtisztelő megbízatása volt, melyeket nagy lelkiismeretes­séggel látott el. Az országos megbíza­tások mel­lett nagy szeretettel látta el a „Pápai Református Kollégiumért Ala­pítvány” kuratóriumi elnökségét is. Fáradhatatlanul dolgozott az elszól­í­­tásig. Legyen mindannyiunk példaké­pe! Fájó szívvel búcsúzik Somogyi Jó­zseftől, városunk díszpolgárától Pápa város művészetszerető lakossága, pá­pai barátai, iskolatársai Pápa város önkormányzata, Pápa város vezetői és aki emlékezett: Bor­bél­y Lajos művelődési csoportvezető. Már több újság megírta: a december 29-i képviselőtestületi ülésen Kövy Zsolt lemondott képviselői mandátumáról és megvált az önkormányzatá­ban viselt valamennyi tisztségétől. Kövy Zsolt református lelkész, az MDF Pápai Szervezetének egyik ala­pítója, az 1990-es önkormányzati választásokon előbb a Borsosgyőr-Két­­tornyúlak választókerület képviselőjévé, majd alpolgármesterré válasz­tották, majd Mozgai Zsolt lemondása után az önkormányzat oktatási, kul­turális és vallási bizottságának elnökeként is tevékenykedett. Lemondásának okairól, terveiről és saját munkájának megítéléséről be­szélgettünk vele. (A Kövy Zsolttal­ készült riportot a 3. oldalon olvashatják.) Csoda, hogy van még tanítás-mond­ja Szőllősi Istvánné, a I­SZ főtit­kára. A pedagógus - ha tetszik, ha nem — mindig szem előtt van. S álta­lában — mondhatnánk, sajnos — a társadalom nagy (illetve nagyobb) ré­szének nem a legjobb a véleménye róluk. Miért? — tettük fel a kérdést — Szőllősi Istvánnénak, a Pedagógus Szakszervezet főtitkárának. (A riport a 8 oldalon található.) ÁCS FERENC EMLÉKTORNA Képünkön dr. Konrát Károly alpolgármester a PSE csapatkapitányával a díjkiosztón. Képriportunk a nemzetközi ifjúsági labdarúgó tornáról áll. oldalon.

Next