Pápai Hírlap, 1996 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1996-02-01 / 1. szám

IX. évfolyam 1.szám 1996.FEBRUÁR Megjelenik havonta____PÁPA VÁROS LAPJA__________ÁRA 28,50 FT Jelentés a hófrontról Földünk éghajlatának ku­tatói szerint az elkövetke­zendő években- évtizedek­ben a nyarak egyre melegeb­bek és szárazabbak, a telek egyre hidegebbek és csapa­dékosabbak lesznek. A szá­mításokat immár személyes tapasztalataink is valószínű­síthetik, hiszen tavaly is, az idén is bőségesen kijutott számunkra a hóból és a fagy­ból. A tél e két legfőbb jel­lemzője egyszerre jelent örö­met és bosszúságot az ember­nek. Magával hoz azonban természetesen mást is. Mun­kát és feladatot, hogy éle­tünk rendje ne boruljon föl, hogy különösebb fennakadás nélkül végezhessük hétköz­napi teendőinket... Vegyük szemügyre rövi­den, hogyan sikerült megbir­kóznia Pápának a hirtelen hullott csapadékkal! Mint Szabó István, a Városgond­nokság vezetője elmondta la­punknak: a kritikus időszak­ban éjjel-nappal 1 db sószó­ró, 2 IFA s 1 Multifikátor tí­pusú hótoló, továbbá számos kis traktor járta az utakat, járdákat. De raj­tuk kívül vál­lalatok, vállalkozók is mun­kába állítottak néhány hom­lokrakodót. A munkások száma 50 körül volt - köz­hasznú munkások, a Város­­gondnokság dolgozói s más cégek brigádjai lapátolták a havat ezekben a napokban. Az eredmény? Kétségtelenül téli útviszonyok uralkodtak mindenütt, ám - ha lassan is - az utak járhatók voltak, je­lentős fennakadásra, torló­dásra sehol nem került sor. A nagy mennyiségű havat természetesen a lakosság, az ingatlantulajdonosok sem nézhették tétlenül. S bár ha kissé vegyes is a kép, számos pozitívum tanúskodik a törő­désről, odafigyelésről, így például január utolsó hétvé­géje, amikor is délelőttön­ként életre keltek az utcák - igen sokan takarították a há­zuk előtti járdáról a havat, megkönnyítvén ezzel a ma­guk és a mások közlekedését. Miként a telet a tavasz, úgy követi, a fagyot az olva­dás. Ez jelenti majd a hóval vívott küzdelem következő fejezetét. A Városgondnok­ság munkatársai már készül­nek erre is; ha melegebbre fordul az idő, a víznyelőket kibontják, s patakokat ké­pezve vezetik el a csapa­dékot. Igyekeznek megtisztí­tani a tetőket is, ennek elle­nére az utcákon közlekedők jó ha tudják: föntről veszély leselkedhet rájuk, a tetőkön fölgyülemlett hó akár lavina­ként zúdulhat alá. Hogyan védekezhetünk ez ellen? Ter­mészetesen odafigyeléssel. Emellett azonban azt is cél­szerű szem előtt tartanunk: aki a fal mellett közlekedik, nagyobb biztonságban van, hiszen a hógörgeteg általá­ban attól 2-3 méternyire ér földet. Hó volt, hó lesz - amíg lesz telünk. Élvezzük örömeit, s hárítsuk el veszélyeit, szelí­dítsük meg, tegyük ember­­szabásúvá ezt az évszakot! Hauber Károly Nagysikerű kon­certet adott január 19-én a Székely Ud­varház vendéglő pin­ceklubjában Cseh Ta­más. Felvételünkön egy régi lemezét de­dikálja. Fut az idő... ADÓBEVALLÁS —Na akkor valljon! A TARTALOMBÓL —Interjú Tulok Andrással -2.old. —Kiadványok Pápáról 1995-ben. -3.old. —Késik a költségvetés -9.old. —Pápa a reformkor végén -8.old. —Beszélgetés a bankigazgatóval -9.old. —Pápán erős a TIT -9.old.

Next