Pápai Hírlap, 1999 (12. évfolyam, 1-48. szám)

1999-01-12 / 1. szám

Pápa, Veszprémi út 22. 89/324-843, 30/475-380 Ajánlatunk: Laminált és natúr forgácslapok Színes és natúr farostlemezek Rétegelt lemezek Munkalapok, ajtólapok Szivacsok Kivetőpántok, facsavarok Egyéb szerelvények Bútorgombok Ésfóliák Öntapadós műanyag díszlécek Díszítő elemek Faipari ragasztók Szalagfűrészek Kívánságra méretrevágás, élfóliázás! Egyedi bútorok, üzletberende­zések készítését is vállaljuk! Keressen fel bennünket telep­helyünkön! Várjuk Önt! Vezetőváltás a kórházban Pápa Város Képviselő­testülete legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a Gróf Esterházy Kórház - Szakam­bulancia intézményvezetői - orvosigazgatói teendőinek ellátásával dr. Banyó Ta­mást, az urológiai osztály osztályvezető főorvosát bíz­za meg. Dr. Banyó Tamást az eddig végzett munkáról, terveiről, és a várható fela­datokról kérdeztük. - Tíz évvel ezelőtt, 1989- ben kerültem Pápára. A kór­házban akkor nem volt szer­vezett urológiai szakellátás. A szakrendelőben és a sebészeti osztályon szervezett részlegen kezdtük az urológiai ellátást. Az új szakrendelő elkészülte után vált lehetővé, hogy a régi szakrendelő helyén kialakít­suk az urológiát. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, a város és környéke polgárainak segítsé­gére volt szükség. Az ő mun­kájuk segítségével és részben adományaik révén 1992. de­cemberében adtuk át az uro­lógiai részleget, amely 1996- ban 25 ágyas önálló osztállyá vált. Ezen az osztályon a rutin urológiai ellátás mellett két speciális területünk van. Az egyik a prosztatarák-szűrés, melynek megszervezésében az országban az elsők között vol­tunk. (Folytatás a 3. oldalon) MEGJELENIK MINDEN KEDDEN ARA: 35 FT XII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM PAPA VAROS LAPJA 1999. JANUÁR 12. Sztrájkoló vasutasok, bosszankodó utasok 108 órás munkabeszüntetés a MÁV Rt-nél Százalékháború, eredménytelen tárgyalások, felborult forgalmi rend és egy megdöbbentő halálhír - vasúti berkek­ben röviden erről szólt az elmúlt hét eseménysorozata, mely­nek végére - a drámaiságot fokozandó - egy jogerős bírósági határozat tett pontot. A tavalyi esztendő végén két alkalommal is éltek sztrájkjogukkal a vasutasok, igaz, a Mozdonyvezetők Szak­­szervezete, illetve később a Vasutasok Szakszervezete ál­tal meghirdetett kétórás mun­kabeszüntetések legfeljebb ijesztgetésnek számítottak ah­hoz képest, hogy a nem túl nagy létszámú VDSZSZ egye­nesen 72 órában állapította meg az általuk szervezett sztrájk időtartamát. Mint is­meretes, a Vasutas Dolgozók Szabad Szakszervezete azért választotta tiltakozás ennél talán leghatásosabb formáját, mert a bértárgyalásokon - szemben a többi érdekvédelmi szervezettel - nem sikerült egyességre jutniuk a MÁV vezetésével; a Gaskó István vezette delegáció ugyanis szó szerint nem engedett a hu­szonegyből, mármint a 21 szá­zalékos bérfejlesztésből. Pápa vasútállomásán sem több, sem kevesebb nem történt e napon, mint bárhol másutt az ország­ban, ahol akár egyetlen vasúti dolgozó is letette a munkát. Ha nem is tömegesen, de itt is akadt sztrájkoló, s mivel a vasút meglehetősen furcsa üzem - akár egyetlen ember is meg tudja bénítani a forgalmat - egyáltalán nem volt közöm­bös, hogy a munkába állók milyen álláspontot képvisel­nek. Főtt is a feje Bálint Sán­dor állomásfőnöknek, hiszen tőle a sztrájk napjaiban is azt várta el a vezérkar, hogy le­hetőség szerint minél magas­abb szintű szolgáltatást nyújt­son a cég, vagyis annyi vonat induljon el és érjen be a célál­lomásra, amennyi csak lehe­tő, túl az alapellátáson is. Nem is volt gond hétfőn a Tata­bánya-Pápa és a Csoma-Pápa mellékvonalakon, annál in­kább a Győr-Celldömölk sza­kaszon. A fennakadásokról azonban legkevésbé Mada­rász László kocsirendező tehe­tett, aki a VDSZSZ tagjaként vállalt szolidaritást. (Folytatás az 5. oldalon) Fotó: Stemmer RENDEZZE BE OTTHONÁT A m m­M BÚTORBOLTBÓL! Nagy választékban kaphatók: - Szekrénysorok: háló, nappali, ifjúsági -Tálalószekrények, konyhabútorok, étkezőgarnitúrák - Kiegészítő kisbútorok: cipős szekrény, előszobafal ágyneműtartó, komód, asztal, üveglapos asztal, éjjeliszekrény, polcok, telefonasztal - Kárpitos garnitúrák: franciaágy, sarok- és 3-2-1- ülő­­garnitúra, heverő, fotelágy Helyben 40.000 Ft felett ingyen, vidékre helyi kedvezménnyel szállítunk. Hitellevelet elfogadunk. FREDDI BÚTOR Pápa, Korvin u. 15. és 16. Tel.: 89/312*059 Nyitva: H*P 9-12, 13-175 Szó 9-12 Mindenkinek jár, de nem lett több A családi pótlék alanyi jogon igényelhető Jövedelem korlátozás nél­kül bárki igényelheti a családi pótlékot, aki ház­tartásban gyermeket nevel, hiszen ez a támogatás január elsejétől, a jövedelmi viszo­nyoktól függetlenül alanyi jogon jár - tudtuk meg az Országos Egészségbiztosí­tási Pénztár pápai kiren­deltségének vezetőjétől, Né­meth Gyulától. A támogatási rendszer több ponton is változik. Meg kell barátkozni egy új kifejezéssel is, a „nevelési ellátással”, ami nem más, mint a családi pótlék és az iskoláztatási támogatás összefoglaló neve. Ez utóbbi a tanköteles korú gyermekek után jár majd október elsejétől, nagysága pedig megegyezik a családi pótlék összegével. Igényléséhez egy tankötele­zettségi igazolásra van szük­ség, mely az adott oktatási intézményben beszerezhető. Nem kell viszont családi­pótlék-igénylést benyújtaniuk mindazoknak, akik eddig is részesültek e járandóságban. Kérelmezni csupán azoknak kell, akik a korábbi ren­delkezés alapján nem voltak jogosultak családi pótlékra. (Folytatás a 3. oldalon) Évtizedes lemaradást kell pótolnunk! Beszélgetés dr. Kovács Zoltánnal Pápa város polgármesterével Az 1998. december 23-i jól érzékelhető volt a napja­inkig tartó és a jövőben min­den bizonnyal folytatódó vál­tozás, amelyet leginkább úgy lehetne leírni, hogy a helyi közélet szereplői a gyakorlat­nak köszönhetően egyre in­kább beletanulnak szerepük­be. Ennek hatására a korábban oly hosszú képviselő-testületi ülések pergőbbé, rövidebbek­­ké váltak, megtalálták helyü­ket és szerepüket a képviselő­­testület szakbizotságai. A má­sodik négy esztendő annyiban mindenképp különbözött az első önkormányzati ciklustól, hogy a települések finanszíro­zása gyökeresen megváltozott, a Horn-kormány idején jóval nehezebb körülmények között kellett működniük, mint az azt megelőző Antall-kormány alatt. A nehezedő külső körül­mények ellenére néhány terü­leten sikerült előrelépnünk, bár a kormányzati támogatás hiányában olyan nagy beru­házások megvalósítására, mint az első ciklusban, nem gondol­hattunk. Az 1994-től 1998-ig tartó időszak eredményei kö­zött mindenképpen meg kell említeni a gyakorlatilag saját forrásokból megvalósított ipa­ri parkot. - Ezzel már el is érkeztünk az előttünk álló négy esz­tendőhöz. Mire számíthatnak a Pápaiak, mit várhatnak 2002- ig? - Egy önkormányzat műkö­dését a polgárok, sokszor a megvalósult fejlesztések mennyisége és minősége alap­ján ítélik meg. Bár ez nagyon fontos, én azonban azt gon­dolom, hogy legalább ilyen fontos az, hogy a város által fenntartott intézményrendszer (oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi intézmények) jól és racionálisan működjön, valamint a helyi szociális el­látó rendszer hatékonyan se­gítse a rászorulókat. Ami pe­dig a fejlesztéseket illeti, to­vábbra is fontos feladat, hogy évtizedes elmaradásunkat az infrastruktúra területén pótol­juk, hogy közreműködjünk a kórház korszerűsítésében, hogy a jövő évezredben elfo­gadható színvonalú szenny­víztisztító teleppel lépjük be. (Folytatás a 2. oldalon) GRIFF MENÜ ELŐFIZETÉS NÉLKÜL! 1 ' ! 1999* jan. 11-től- 14-ig. Csontleves fridettó módra Zöldborsós szelet rizzsel 240 FT Tojásos leves pirított máj sós burgonyával 240 FT B­abgu­lyás ízes bukta 240 FT EGYTÁLÉTELEK 160 FT Lencsefőzelék kolbásszal képviselő-testületi ülést kö­vető közmeghallgatáson dr. Kovács Zoltán polgármester a megjelenteknek számokkal illusztrálta a képviselők egész évi munkáját. Városa­tyák részvétele az üléseken 86%-os volt, az ülések során 28 rendeletet alkottak, és 216 határozatot hoztak. Dr. Ko­vács Zoltán tavalyi foga­dónapjain közel két és fél­száz pápaival találkozott személyesen. Ezúttal nem csupán a tavalyi évről kér­deztük a polgármestert, ha­nem arra kértük, hogy ha­sonlítsa össze az 1990 óta eltelt önkormányzati ciklu­sokat.­ ­ 1990 óta sokat változott a helyi politizálás. Az első vá­lasztásokat követő egy-két év­ben hosszú, sokszor a késő estébe nyúló képviselő-testü­leti üléseken tanultuk képvi­selő­társaimmal a közszerep­lést. Az önkormányzatok moz­gásterét megszabó törvények­re figyelemmel ekkoriban al­kottunk meg egy sereg helyi jogszabályt, önkormányzati rendeletet, olyanokat, amelyek apróbb, nagyobb módosítá­sokkal máig is szabályozzák a pápaiak életét, pl. a szociális rendelet, az iparűzési adóról szóló rendelet, a beruházáso­kat szabályozó rendelet stb. Az előző négy esztendőben sok nagy, régóta óhajtott fej­lesztést sikerült megvalósíta­ni, fontossági sorrend nélkül meg kell említeni a tókerti szennyvízcsatornázást, a bel­városi iskola tornatermének megépítését, a Petőfi Gimná­zium új épületét is. Az első négy esztendőhöz

Next