Pápai Hírlap, 2001 (14. évfolyam, 1-45. szám)

2001-01-09 / 1. szám

V’^r‘v£í&? Pápa, Petőfi S. u. 2. (Áruház mögött) Tel.: 89/311-509 ÚJ SZOLGÁLTATÁS Szamsund­ szakorvosi rendelet felnőttek és gyermekek részére. SZTK vények FELÍRÁSA: beváltása egy helyen MEGJELENIK MINDEN KEDDEN Évezred-és pohár­köszöntő A hagyományoknak meg­felelően ismét színes progra­mok várták a pápai polgárokat a Fő téren újév hajnalán. Noé vesszejének nedvét - kissé módosítva, forralt bor formá­jában - ingy­en megkóstolhat­ták az emberek a Polgármeste­ri Hivatal jóvoltából. Akinek másra támadt kedve, az pedig tarthatta poharát a színpad szélén ágaskodva a hatalmas pezsgősüveg 1 órakor megnyi­tott „forrása” alá. Dr. Kovács Zoltán - miután átadta a szil­veszteri futóverseny győztese­inek járó díjakat - néhány szó­val köszöntötte Pápa lakosait, boldog új évezredet, jó egész­séget, békés életet kívánva va­­lamennyiüknek. Egy óra után aztán sűrűn durrogtak a városi tűzijáték petárdái a kör­nyező utcákban illetve a Fő té­ren, mégpedig zenei kísérettel: Händel Tűzijáték szvit­jének dallamaira. Akik még tudtak figyelni ezután is, azokat Keresztes Gábor és Újhelyi Olga, vala­mint a Musical Stúdió műsora szórakoztatta. Közben azért megkérdeztünk néhány pápai polgárt afelől: mit szeretne el­érni az új évben leginkább, mi­re törekszik vagy­ minek örül­ne legjobban? Véletlenül ép­pen úgy sikerült, hogy az új évezred kilátásairól éppen a legautentikusabb embert, egy ezredest kérdezhettünk meg, aki baráti társaságban beszél­getett a tér szélén. (­31­2. oldal) A szerepjátszás kudarcra A Jókai Mór Művelődési Központ vendégeként látoga­tott Pápára Kepes András, a népszerí­ televíziós személy­i­­ség. Beszélgetni, és új köny­vet jött bemutatni a pápai közön­ségnek. Mint elmondta, kato­na korában volt utoljára váro­sunkban. Legújabb műsora, az Oázis -amiből tíz adást tervez - első két része megduplázta az MTV nézettségét. (­■ 4. oldal) XIV. ÉVFOLYAM I. SZÁM PÁPA VAROS LAPJA Szilveszteri futóverseny, petárdák, Tűzijáték-szvit A türelem hasznát együtt élvezhetjük Újévi beszélgetés dr. Kovács Zoltánnal Alig valamivel túl az önkormányzati ciklus felén egyvala­mi már biztosnak látszik: az a Pápa, amelyben megéljük a 2002. évi választásokat, jelentősen különbözni fog attól, amelyre 1­998-ból emlékezhetünk. A fejlődés a korábbi évek­hez képest jelentősen felgyorsult, ám még most is sok a meg­oldandó feladat - derül ki a dr. Kovács Zoltánnal folytatott­­ Polgármester Úr! Októ­berben múlt tíz esztendeje, hogy megalakult a helyi ön­kormányzat városunkban. Az eltelt évtized sok szempontból mérlegre tehető. Ön mit tart a legfontosabbnak ezek közü­l ? - Nagyon fontos, h­ogy a de­mokrácia hehi intézmény­­rendszere kiépült és megerő­södtek, a különböző egyesüle­tek, korok, azaz a civilszerve­zetek. Az alapítvány­ok száma mára színte áttekinthetetlenül megszaporodott. E szerveze­tek olyan feladatokkal is képe­sek megbirkózni, amely ko­rábban állami, tanácsi szerep­­vállalás nélkül elképzelhetet­len lett volna. pF 3. oldalt Ünnepi műsor ajándékokkal Több, mint ezer idős ember töltötte meg december 20-án délután a Városi Sportcsarnok lelátóit. Ezúttal nem sp­ortrendezvénynek, hanem a nyugdíjasok karácsonyának adott otthont a jeles sport­intézmény. Először a legidősebb képviselő, Korcsmáros József, majd dr. Kovács Zoltán polgár­­mester köszöntötte a megjelenteket. A műsor első részében a Nyugdíjas Énekkar szerepelt, majd egy énekszám és két vers hangzott el. Ezután a Szent István Római Katolikus Általános Iskola ta­nulói adták elő nagy­on hatásosan a szent éjszaka történéseit betlehemes játékukkal. A műsort a Polgár testvérek karácsonyi dallamai zárták. A meghívottak ajándékutalványt kaptak. A rendez­vény a városi önkormányzat, Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Szervezete, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közös rendezésében zajlott. Nem a sorrend a fontos! Az első hírek szerint a har­madik évezred elsőszülött ma­gyar polgára Pápán született meg. Igaz, a sorrend az elmúlt napokban még változott, mi­vel az idén már nem működött az év ÁB-bébijét kereső infor­mációs hálózat. A gyermek tizennyolc éves édesany­ja Párvyné Farkas Bernadett éjfél után negy­ven perccel hozta világra 1650 grammos, 45 cm hosszú babá­ját. (*­ 2. oldal) Gázzal fűtenek Nagygyimóton Alig több, mint fél év alatt a lakosok és az önkormányzat áldozatvállalásával elkészült Nagygyimót községben a gáz­hálózat. A szakemberek össze­hangolt munkájának köszön­hetően pedig már karácsony­kor ezzel a korszerű energia­­forrással fűthettek a Pápa mel­­letti községben, 2. oldal) Évzáró testületi ülés Pápa Város Képviselőtestü­lete december 21-én tartotta a 2000. év legutolsó ülését. Pingiczer Sándor MSZP-s képviselő javasolta bizottsági tagok megválasztásának napi­rendre vételét. Előzetes egyez­tetés hiányában ez elmaradt. A képviselők elsőként Pápa Vá­ros Önkormányzatának rende­let-tervezetét tárgyalták a 2001. évi átmeneti gazdálko­dásról, újra módosították a 2000. évi költségvetést, és döntöttek a helyi iparűzési adókrókedvezményekről és mentességekről. A meghatáro­zottak szerinti munkahely­te­­remtésre, valamint a beruházá­sokat ösztönző adókedvezmé­nyek bővítésére helyezték a hangsúlyt. (d­r 2. oldalon) ARA: 43 FT 2001. JANUÁR 9. Tizenöt év a kultúráért Jó húsz évvel ezelőtt sem vonta senki kétségbe annak a döntésnek, és az azt követő in­tézkedésnek a szükségességét, melynek értelmében az egyko­­ri, lebontott Textiles Sportte­lep helyén megkezdődhetett a város művelődési centrumá­nak építése, hiszen a hatvanas, hetvenes években különböző intézményekben zajlottak a rendezvények. (­s~ 5. oldal) Megállapodás a gázközmű vagyonról Pápára látogatott Pintér Sándor belü­gyminiszter abból az alkalomból, hogy ünnepé­lyes keretek között írják alá a gázközmű-vagy­onnal kapcso­latos, a várost megillető járan­dóság megfizetésére vonatko­zó megállapodást. December 20-án több területen rendezték a 100 millió forint alatti köve­teléseket. A belügyminiszter Pápán kívül Ecseren és Répce­lakon négy megye huszonhá­rom települési önkormány­za­­tával írta alá a megállapodáso­kat__________(**1 2. oldal) Mindenki karácsonya A Magyar Máltai Szeretet­szolgálat Pápai Csoportja megalakulása óta minden év­ben rendez karácsony­i ünnep­séget a rászoruló gy­erekeknek. Az idén 350 óvodást és isko­lást hívtak meg a Sportcsar­nokba. A Mindenki karácso­nya elnevezésű rendezvény­re a szerény­ebb körülmények kö­zött élő családokat várták. A közös imával, karácsony­i ver­sekkel, történetekkel, zenével és tánccal színesített műsor mellett a rendezvényről az ajándékozás sem maradt el. A gyerekek játékokat és ruhane­műket kaptak, melyeket a szervezők adományokból gy­űjtöttek össze. Műhely: PAPA, VÁSÁR U. 9/A Tel./fax: 89/323-609 Tel.: 06-20/970-5941 REKLÁMTÁBLÁK, VILÁGÍTÓ DOBOZOK kivitelezése, felhelyezése NÉVJEGYKÁRTYÁK, SZÓRÓLAPOK... készítése KIRAKATOK, AUTÓK... feliratozása Autóbusz hirdetés szervezés-kivitelezés, embléma tervezés, kitűzők, jelvények, egyéb grafikai munkák... RENDEZZE BE OTTHONÁT A m­éM BÚTORBOLTBÓL! Nagy választékban kaphatók: - Szekrénysorok: háló, nappali, ifjúsági -Tálalószekrények, konyhabútorok, étkezőgarnitúrák - Kiegészítő kisbútorok: cipős szekrény, előszobafal ágyneműtartó, komód, asztal, üveglapos asztal, éjjeliszekrény, polcok, telefonasztal - Kárpitos garnitúrák: franciaágy, sarok- és 3-2-1- ülő­­garnitúra, heverő, fotelágy Helyben 40.000 Ft felett ingyen, vidékre helyi kedvezménnyel szállítunk. Hitellevelet elfogadunk. FREDDI BÚTOR Pápa, Korvin u. 15. és 16. Tel.: 89/312-059 Nyitva: H-P 9*12,13*17; Szó 9*12

Next