Pápai Hírlap, 2002 (15. évfolyam, 1-44. szám)

2002-01-08 / 1. szám

Nyelvklubok A nyelvtanulás vonzó for­máját választották a Nagy László Általános Iskolában. A kötetlen, játékos tanulásra épülő délutáni foglalkozások november elejétől működnek az intézményben. A közel­múltban mutatták meg a gye­rekek, hogy mit sajátítottak el német és angol nyelvből az eddig eltelt rövid idő alatt. A Language Club Internationale hálózatban működő, kiscso­portos klubfoglalkozásra épü­lő nyelvoktatási formát a városban egyedül a Nagy László iskolában találhatjuk. (Folytatás a 4. oldalon) Galambász sikerek A Batthyány Lajos Szak­képző Iskolában öt éve mű­ködő Y02 Egyesület iskolai szakköre decemberben érté­kelte a 2001. év munkáját. Jelen volt az iskola igazga­tója, Dreisziger József és Kecske­méti Benő igazgatóhelyettes, az egyesület galambász szak­körének diák tagjai, valamint az érdeklődő, és a szakkörbe belépni kívánó fiatalok. Az el­múlt év minden eddiginél eredményesebb volt, bizo­nyítják ezt a serlegek, kupák, illetve oklevelek. (írásunk a 3. oldalon) Megjelenik keddenként Pápai Hírlap XV. évfolyam 1. szám Pápa város lapja­­ ^ 2002. január 8. Pápa, Petőfi Sándor u. 2. (Áruház mögött) Tel.1 89 311-309 Új szolgáltatái: Szemészeti szakorvosi rendelés felnőttek és gyermekek részére. SZTK vények felírása, beváltása egy helyen. A Comenius Minőségbiztosítási Programot az Oktatási Mi­nisztérium által létrehozott programiroda irányítja. Kidolgoz­tak egy több lépésből álló projektet, amelynek során az iskolák bevezethetik a minőségbiztosítást. A program alapja az ipari minőségbiztosításból ered, amit az oktatás területén is alkal­maznak. A Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatója, Huszár Endre a tantestülettel való egyeztetés után, 2000. márciusában megpályázta ezt a lehetőséget.­­ Az első lépés az volt, hogy meggyőzzem a tantestületet a minőségbiztosítás fontosságáról. Próbáltam megértetni a kol­légákkal, hogy nem valami vadonatúj dologról van szó, hanem arról, hogy szakmai irányítással, a minisztérium költségén be­vezethetjük ezt a rendszert. Az eddigi minőségfejlesztő törek­véseinket egy kicsit irányítottabb mederbe terelnénk. Ekkor már sejthető volt, hogy a minisztérium szándéka az, hogy előbb-utóbb minden intézménytől megköveteli, hogy kiépít­sék a minőségbiztosítási rendszert. Arra gondoltam, nem árt­hat, ha lépéselőnybe kerülünk. Tulajdonképpen annak, amit minőségbiztosításon értünk, nálunk már voltak előzményei. A csoportmunka alkalmazásának, amikor a hatosztályos gimná­zium helyi tantervét írtuk, már volt múltja. Többen vettek részt hasonló képzéseken - mondta Huszár Endre igazgató, akivel a Comenius programról beszélgettünk. (Interjúnk a 2. oldalon) A természetgyógyász szemével Bibliai szent növények A skandináv és a germán hagyományban fák felékesí­tésével ünnepelték a téli nap­fordulót, december 25-ét, a Nap újjászületését, a zord tél­ben is elpusztíthatatlan élet­erőt, az óév végét és az újév kezdetét. Az ókorban is elter­jedt szokás volt feldíszíteni az Attisznak és Kübelének szen­telt fenyőfát. A pogány idők­ben a rideg éjszakákon égő gyertyákkal díszített örökzöld ágakat akasztottak a házakra védelmül a gonosz szellemek ellen, időnként pedig almák­kal díszítették a fenyőt - eze­ket váltotta fel az üveggömb­­, ami a Tudás Fájának almáját jelképezte. A karácsonyfa csak a XIX. században lett az újjászületés és a halhatatlan­ság keresztény jelképe. A fe­nyőfa, mint örökzöld, sohasem hullatja le levelét, ezért is tekintik a hosszú élet és a lelki halhatatlanság szim­bólumának. A gyógyászatban a fenyő - Pynus sylvestris - tű­leveleiből nyert illóolajat használják. Nagyon hatásos légút megbetegedésekre, lég­csőhurutra, reumás bántal­­makra, izommerevedésre, bőrkiütésre, fertőzésekre. A fahéj - Cinnamomum cassia - Dél-Ázsiából származik. (Részletek a 4. oldalon) Németh Péter természetgyógyász Január: a nyugalom hónapja A kertekben ilyenkor a gyümölcsfák és a bokrok téli pihenőjüket tartják, élettevé­kenységük a minimálisra csökken. Táplálkozásuk, táp­anyag-előállító tevékenysé­gük leáll, alig lélegeznek. A mélynyugalmi szakasz azon­ban mégsem jelent teljes tét­lenséget, teljes pihenést a gyümölcsfák számára. A hi­deg hatására ugyanis ekkor a gyümölcsfák rügyei élettani átalakuláson mennek keresz­tül, amelynek során alkalmas­sá válnak a tavaszi kihajtásra. A nálunk termesztett gyü­mölcstermő növényeknek - alkalmazkodva az évszakok változásához — szükségletévé vált a hideg hatása is. Az en­nek következtében beálló hormonális változások teszik továbbfejlődésre és kihajtásra éretté a rügyeket. Az egyes gyümölcsfajok mélynyugalmi időszaka eltérő hosszúságú. Vannak olyanok, amelyek rö­­videbb, mások hosszabb pi­henést igényelnek. Általában azonban ez az időszak min­den gyümölcsfajnál január vé­gén befejeződik. A nyugalomban lévő gyümölcs­fákon sokféle munkát könnyebben elvégezhetünk, mint kihajtás után. (Folytatás a 3. oldalon) Költőnő kisvárosban Egyre többen vagyunk a városban és a régióban is, akik ismerjük őt. Sőt az országban is, hiszen verseket és novellá­kat ír, immár az AKOSZ (Amatőr Költők Országos Szö­vetsége) Közép-Dunántúli Csoportja irodalmi lapjának nyolc esztendeje szerkesztő­je. Puskás Tófeji Malit sokan is­merik. Ismerik mint hajdani fiatal mátyásházi nevelőt, aki délelőtt szigorú fegyelmet tartva tanított, délután pedig együtt játszott kis tanítványa­ival a mezőn és a réten. A hosszú téli estéken pedig a petróleum és a maximlámpa fényénél színdarab próbákat vezetett. De ismerik az egy­kori Kilián-iskolába járt pápai diákok is. Ő volt - mondják gyermekeiknek és unokáik­nak - aki megtanított bennün­ket a betűvetésre, s megszerettette velük a ma­gyar népmeséket, a ráolvasá­sokat és a kiolvasókat. Szívesen emlékeznek vissza kisiskolás korukra, a mindig kedves mosolygós tanítónő­jükre. S valószínű szívesen emlékeznek rá az egykori Veszprém megye 22 általános iskolájában tanító alsó tago­zatos kollégák is, akiknek 1983-93-ig szakfelügyelője, szaktanácsadója volt, akinek módszertani tapasztalatait munkájuk során később ők is felhasználták. (Beszélgetés a 4. oldalon) Az évben az első a családban az ötödik A pápai Gróf Esterházy Kórház szülészet-nőgyógy­ászati osztályán nyugodtan, esemény nélkül teltek az ün­nepek. Sem karácsonykor, sem szilveszterkor, de még újév napján sem született egy kisgyermek sem az osztályon. Január 2-án és 3-án azonban behozták a lemaradást a pápai kismamák. - Mintha a természet feléb­redt volna a hidegfrontra, amit hozott az esztendő máso­dik napja. Ekkor hatan szület­tek, ma pedig világra jött az idei hetedik baba az osztá­lyunkon - mondta lapunk ér­deklődésére dr. Szatmáry F. Péter kandidátus, osztályveze­tő főorvos. (írásunk a 2. oldalon) PAPA RADIO JAM 92.7MHz A ma és a tegnap kedvenceivel­ Jam 2001 Kft 8500 Pápa Budai Nagy Antal u. 1. teL'89/512-512 fax:891512-513

Next