Pápai Hírlap, 2017 (30. évfolyam, 1-25. szám)

2017-01-14 / 1. szám

8. oldal ÜNNEP Hagyományterem­tő szándékkal hanukaün­­nepet tartottak a helyi zsi­nagógában 5. oldal ZENE Évről évre hatal­mas siker Pápa Város Fú­vószenekarának újévi fúvósshow-ja. 12. oldal FOCI Elkezdődött a megyei első osztályú labdarúgóli­gában szereplő Perutz FC téli felkészülése Üdvözlet, Pápa! Állok a belváros szívé­ben, a Fő téri jégpálya palánkjánál és nézem az önfeledten korcso­lyázókat. Minden kor­osztály képviselteti ma­gát. Kipirult arccal róják a köröket újra és újra, miközben komtjuk éle különböző alakzatokat karcol a jégre. Van, aki a profikat meghazud­tolva siklik, pörög, míg mások botladozva igyekeznek megtenni az első bátor lépéseket a csúszós jégen. Köz­ben szól a zene, min­den jelenlévő igencsak jókedvű, a hangulatra egyáltalán nem lehet panasz. A sokak által ezerszer elátkozott fagynak is megvan a jó oldala: például hódol­hatunk kedvenc téli sportunknak. S ezért nem is kell messzire mennünk, csak a Fő té­ri jégpályára. Akinek nincsen kolija, de szí­vesen kipróbálná a jég­pályán való siklás nem mindennapi élményét, az a helyszínen kölcsö­nözhet magának egy párat. Ami engem illet, inkább maradok a jég­pálya szélén, kicsit irigykedve a korcsolyá­zókkal szemben, csen­des szemlélőként, de biztosan állva a két lá­bamon. Meleg Andrea papaihirlap.szerkesztoseg@pi­.hu Életüket adták a hazáért Odaveszett mintegy 100-120 ezer magyar ember, hősi halált halva a magyar ha­záért. Azért a magyar hazáért, amelynek mindig nagyhatal­mak árnyékában kellett meg­próbálnia érvényesíteni érde­keit - fogalmazott Köntös László, a Pápai Református Gyűjtemények igazgatója a doni áttörés 74. évfordulója al­kalmából rendezett városi megemlékezésen. A helyi önkormányzat, va­lamint a Pápai Huszáregyesü­let szervezésében megvalósult főhajtást az Esterházy út és a Szent István út kereszteződé­sénél található második világ­­háborús emlékműnél tartották. Az eseményen Kossuth Ger­gely énekkel tisztelgett a hő­sök emléke előtt, majd Köntös László szólt az egybegyűltek­hez. - Azért gyűltünk össze, hogy felidézzük a magyar had­történet egyik legnagyobb tra­gédiáját, amit a történelmi em­lékezet a doni áttörés néven őrzött meg - kezdte beszédét a Pápai Református Gyűjtemé­nyek igazgatója. Mint mondta, köszönet ille­ti a Pápai Huszáregyesületet, a pápai önkormányzatot és na­gyon sokak támogatását, akik a ’90-es évek elején megemlé­kezést kezdeményeztek a doni katasztrófáról. Kiemelte, az e­ső megemlékezést 1993-ban tartották a Fő téren, ahol Varga Kálmán tartalékos főhadnagy, a pápai református gyülekezet presbitere mondott beszédet. Köntös László rámutatott, a mostani megemlékezés hely­színén található, eredetileg Az imádkozók nevet viselő szob­rot sokan a Sirató asszonyok néven emlegetik. (Folytatás a 2. oldalon, A hős honvédek­re... címmel.) A doni áttörés 74. évfordulója alkalmából tartott városi megemlékezésen Köntös László osztotta meg gondolatait az egybegyűltekkel Fotó: Polgár Tibor Futóverseny, tűzzsonglőrshow, koncertek, tűzijáték - többféle prog­ram és remek hangulat várt azokra, akik szilveszterkor a Fő téren búcsúztatták a 2016-os esztendőt, illetve köszöntötték 2017-et Fotó: Huszár Hajnal Szilveszteri mulatság Gyermekek, fiatalok és idősebbek, baráti társaságok és családok­­ rengetegen bú­csúztatták közösen az óévet a Fő téren. A korcsolyapálya meghosszabbított nyitva tar­tással várta az esztendő utolsó napján a belvárosi szívébe el­látogatókat, akik kiváló han­gulatban készültek a Jókai Mór Művelődési és Szabadi­dő Központ által a Fő térre szervezett szórakoztató szil­veszteri rendezvényre. (Foly­tatás a 4. oldalon, Sokan ellá­togattak... címmel.) 2017. január 14., SZOMBAT - II. évfolyam, 1. szám Viszlát, karácsonyfák! A vízkereszt utáni nagy rohamot köve­tően még mindig fo­lyamatos a felesle­gessé vált fenyők be­gyűjtése városszerte. Ezt Bulcs Lajos, a városgondnokság kom­munális csoportvezetője mondta el lapunknak. Hozzátette, akárcsak a korábbi években, most is felhívták a lakosság figyelmét, hogy kará­csony, illetve főleg víz­kereszt után­­ a felesle­gessé vált fenyőfákat a lakótelepeken a hulla­dékgyűjtő konténerek mellé helyezzék ki. - A lakosság így is tesz, ami a mi munkánkat lényegesen megkönnyíti - hangsúlyozta Bulcs. (Folytatás a 2. oldalon, így végzi... címmel.) Kis Károly Fotó: Molnár Tímea Legendás atlétaedző Kis Károlyt nem kell be­mutatni annak, aki egy kicsit is jártas az orszá­gos, megyei és városi at­létikaéletben. A szakem­ber tavaly októberben ke­rek évfordulót ünnepel­hetett: fél évszázaddal ez­előtt, 1966-ban sétált le élete első atlétikaedzésé­re, négy évvel később pe­dig már edzősködött. Az 50. évforduló kapcsán Kis Károllyal a kezdetekről, a mesterekről, a tanítványok­ról, valamint a sikerekről be­szélgettünk. - Negyedikes középiskolás voltam, amikor testnevelő ta­nárunk, Tóth József kivitt minket a Textiles-pályára, és 100 méteres futásban felmé­rőt végzett az osztályunkban - emlékezett vissza a kiváló edző. (Folytatás a 8. oldalon, Fél évszázad... címmel.) Regionális zenésztalálkozó A számos előadó által fel­dolgozott a Nézését meg a járását, valamint a spa­nyol Álvaro Soler Sofia című slágerét választot­ták meg a 2016-os év leg­jobb magyar, illetve kül­földi dalának a VII. Pápai regionális zenésztalálko­zó résztvevői. A mostanra jól bevált ha­gyományt követve az idei év elején is egy asztalhoz ültek a régió tánczenészei az egyik pá­pai étteremben, hogy néhány ital mellett kitárgyalják a szak­ma és a mindennapok kérdése­it, történéseit. Ezúttal összesen 66-an gyűltek össze a közvet­len hangulatú eseményre, me­lyen a Veszprém megyeieken kívül tiszteletüket tették vasiak, zalaiak, valamint Győr-Moson- Sopron megyéből érkezők - tudtuk meg Kovács Arnold, ali­as Mc­Amie főszervezőtől. Hozzáfűzte, a zenésztalálkozó állandónak mondható helyszíne és zenésze jobb nem is lehetne, így ezeken nem változtattak. A főszervező az összejöve­telen mondott köszöntőjében a muzsikát szolgáltató, példakép­nek nevezett Gaál Szabolcsot és az étterem tulajdonosát is méltatta. (Folytatás a 4. olda­lon, Az éjjel soha nem érhet vé­get címmel.) Pap Attila és Kovács Arnold, a népszerű zenésztalálkozó szervezői Fotó: Polgár Tibor

Next