Pápai Hírlap, 2018 (31. évfolyam, 1-15. szám)

2018-02-05 / 1. szám

SODÓ KFT ftfUVT­­.10 LÁSTZ Ot­t, i KA /UTÓ­­ABLAK • GARÁZSKAPI) Pápa, Vásár u. 2. Tel_ 06-89,320-880, 06-30 9466-254, 06-30 2898-254 HA ROLÓ,­­ AKKOR BODÓ! Üdvözlet, Pápa! „Az életben csupán két dolog biztos: a halál és az adó." Egyes források Albert Einsteinnek tulajdo­nítják ezt a sokat emlegetett gondola­tot, mások Mark Twainhez vagy Ben­jamin Franklinhez kötik. A mi szempon­tunkból most má­sodlagos, hogy való­jában ki volt az ötlet­gazda, folyamatosan változó világunk le­írására tökéletesen il­lik ez az idézet. A vál­tozás szele a Pápai Hírlapot is utolérte, mostantól igyek­szünk több helyet biztosítani lapunk­ban a könnyedebb, magazinosabb té­máknak. Élvezetes olvasást kívánunk! Polgár Tibor papaihirlap@maraton.hu PÁPAI HÍRLAP ------------------------------------- A VÁROS ÉS TÉRSÉGE LAPJA -----------------2018. február 5., HÉTFŐ - HL évfolyam, 1. szám 1 % / Jó úton járnak Az elmúlt években sokszor és sokan temették a pápai húsgyárat, amit 2016 nya­rán a bezárástól mentettek meg távol-keleti befekte­tők, miután megvásárolták a vállalatot annak felszámo­lási eljárása során. Az új tulajdonosok 2016 decem­berében nagyszabású fej­lesztési terveket jelentettek be konkrét célkitűzések­kel, bő egy év elteltével ezek teljesüléséről kérdez­tük Kovács Lászlót, a Pápai Hús Kft. ügyvezető igazga­tóját.­­ A korábban rendsze­resnek számító aggasztó hírekkel szemben 2016 év vége óta csupa jó, de ke­vés hivatalos információ látott napvilágot a nagy múltú pápai húsüzemmel kapcsolatban. Mennyire stabil most az újjáalakult Pápai Hús működése?­­ A Pápai Hús Kft. az el­múlt bő egy évben sikerrel stabilizálta helyzetét azál­tal, hogy szállítói és ve­vői kapcsolatait újraépítet­te, valamint sikerült vissza­állítania azt a bizalmat, ami a sikeres együttműködéshez nagyon fontos - nyilatkozta lapunknak Kovács László. (Folytatás az 5. oldalon, A régi hírnévhez... címmel.) Tavaly közel 200 munkavállalóval növekedett a termeléshez szükséges létszám a pápai hús­gyárban, amely 100 ezerrel emelte a sertésfeldolgozási darabszámát Fotó: Szekeres Máté Megújul a Millenniumi Emlékpark A városgondnokságnak kö­szönhetően megújul a Mil­lenniumi Emlékpark a kö­vetkező egy hónap során. A történelmi Magyar­­országot megformázó park az államalapítás ezredik év­fordulójához kapcsolódóan, 2000. október 23-án nyílt meg a felszámolt, egykori felsővárosi temető helyén. (Folytatás lapunk 2. olda­lán, Megérett... címmel.) A legnagyobb adófizetők A tavalyi évben a Yanfeng Kft. fizette be Pápán a leg­több adót, megelőzve az ezen a téren második Hir­­tenberger Bt.-t és a harma­dik Pápai Hús Kft.-t. A vá­ros legnagyobb adófizetői oklevelet és emlékérmet ve­hettek át a vállalkozók ha­gyományos év eleji fogadá­sán a városházán. Áldozó Tamás polgár­­mester köszöntőjében el­mondta, 2017-ben 1 milli­árd 480 millió forint ipar­űzési adót fizettek be a he­lyi gazdaság szereplői a vá­rosnak, ez közel tízszázalé­kos növekedés az előző év­hez képest. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő ki­emelte, a kormánynak sike­rült leküzdenie a gazdasági válságot, majd stabil, tartós növekedési pályára állítani a gazdaságot. PH Hozzáláttak a park rekonstrukciójához Fotó: Polgár Tibor Ha február, akkor Volkswagen. Minden gyári és utángyártott alkatrészt egyedi és testre szabott kedvezménnyel értékesítünk. AV ! Kérem, keressen minket bizalommal.________________­­L . KirH.rév, mert minden hónapban más más 3500 Papa Vsszpreim Bt 58 HgrtW. Iff 8 '17 “ Szír 8*12“ Tel: 88 316 429, 70 518 2685 70 518 2687 tMur. «mm»

Next