Pásztortűz, 1929 (15. évfolyam, 1-26. szám)

1929-05-19 / 10. szám

Impressziók László Marcella gyermekelőadásairól Máskor talán fel sem tűnt, ha gyermek­­előadásról hallottunk, ma azonban ez egé­szen másként áll. László Marcella mesedélutánjainak ki­sebbségi életünkben igen komoly jelentő­sége van, minthogy az előadások nemcsak egyoldalú szórakoztatására szolgálnak a „magyar jövendő”nek, de az előadások határozott és mély célkitűzéseken alapuló nemzet nevelői hatása és iránya, komoly alapkövei a magyar­ szó helyes használata és értékének jelentőségére, megszerelésére nézve. László Marcella írói minőségének igaz­gyöngyét adja, valahányszor ilyen mese­délutánt vagy matinét rendez. Láttuk és hallottuk őt az Unitárius Kol­légium dísztermében, a Református Kol­­é­gium tornatermében, a Marianumban és most, negyedszer a Corso-mozgóban és mindannyiszor fel kellett figyelnünk mis­­sziójának valóban értékes nevelői hatá­sára, amely nem puszta Andersen mese kacsalábon forgó, elvarázsolt kastélyok és királyfi, hercegkisasszonyok kápráztató meseszerűségei, de a magyar faji­ jelleg, szokás és sajátosságainak kútforrása, amely bőven ontja üdítő­italát úgy a fo­gékony, mint kevésbbé értelmes gyermek lelkének. Ma talán fel sem tudjuk fogni nagy jelentőségét ennek az értékes missziónak, de egy-két évtizeden belül már látni fog­juk, amikor gyermekeink fognak vissza­gondolni arra az időre, melyben lelkü­k felfrissülését annyi kedves emlékkel üdí­tették. László Marcella előadásainak nemcsak irodalmi nívója, de magyar irodalom és kultúrtörténeti jelentősége is van, mint­hogy amit ő a meséibe sző, az a magyar irodalom ismertetésének kezdő stádiumát jelenti gyermekeink részére. — Sz­­k m I­ lett, a magyar dal kultuszának is sokat jelentenek előadásai. Népies dalainkat is­merteti, mellyel valóban áldásos misz­­sziót végez. László Marcella, a magyar kultúra ter­jesztésének azon csapásán halad, amelyet az államhatalom törvénye még megha­gyott számunkra s így elejét veszi annak, — a mi szempontunkból igen fájdalmas állapotnak — hogy gyermekünk, ha anya­nyelvén olvas, a „cicát“ ne „csikálnak“ ol­vassa, mint ahogy — sajnos — ez már igen gyakran előfordul. László Marcellát meg kell becsülnünk és lehetővé kell tennünk részére, hogy Er­dély minden kicsi magyarlakta területén többször megfordulhasson. László Marcel­lát, aki magyar szívét, lelkét adja a ma­gyar jövendőnek, látni, hallani kell. A. ----------­ Magyar kultúrkrónika Vargha Gyula haláláról külön megem­lékezésben számol be a Pásztorién, de fel kell jegyeznie a krónikásnak is azt a nagy veszteséget, mely a „kiegyezés korának szálas erdejéből“ maradt nagy tölgy kidő­lésével a magyar kultúrát sújtotta. Egész költészetével arra tanított Vargha Gyula, hogy, — mint ahogy koporsójánál elhang­zott, — a nemzeti érzés nem az intel­­lektuelleknek sokszor külföldi példákból leszűrt nacionalizmusa, hanem a magyar föld, a magyar természet szeretetéből fa­kadó hazafiasság. Ez a tanítás teszi halhatatlanná az el­költözött költőt. * A Magyar Tudományos Akadémia idei nagygyűlése a magyar kultúra csendes, de nagyértékű megnyilvánulása volt. Külö­nösen kiemelkedő volt az ünnepies köz­ülés melyet báró Eötvös Lorándnak szen­teltek. B. Eötvös Loránd, a nagy Eötvös Jó­zsefnek fia, tudományosság terén világhírt szerzett magának, megmutatta, hogy a magyar tudós zseniális munkássága az egész emberiség hasznát szolgáló felfede­zéssel tudja gyarapítani a világ tudomá­nyos kincseit. Az Akadémia jutalmazottjai között méltó büszkeséggel láthatja az erdélyi magyar irodalom P. Gulácsy Irént, aki a 2000 pengős Péczely-regényjutalmat nyer­te el A fekete vőlegények című művével. Kétségtelen, hogy Gulácsy Irén megérde­melten jutott a kitüntetéshez, mint ahogy kétségtelen az is, hogy e művével fénye­sen helyre hozta mindazt, amit két előbbi regényével elkövetett. De nem is illik ta­lán ezeket eszünkbe idézni, hiszen a Pász­tortűz volt az, mely elbeszélései alapján mindig hitt Gulácsy művészi hivatottsá­­gában és hiszi most is, hogy még fénye­sebb jövő vár nagy tehetségére. Tagjai sorába is olyan tudóst választott az Akadémia, aki az erdélyi magyarságból nőtt ki, a kolozsvári egyetemen kezdte tu­dományos működését, melyet ma a szegedi egyetemen folytat a tudós világ általános figyelme mellett. Szentpétery István ez, aki a kőzettan művelője és akinek kilenc nagy munkája közül három németül is megjelent. Vargha Gyula helyébe másodelnökévé Herczeg Ferencet választotta a Tudós Társaság. * A nagyszerű Nemzetközi Mintavásár után a Magyar könyv ünnepe következett. A magyar könyvről, sorsáról, válságáról már megemlékezett egy alkalommal a krónikás. Most azt jegyzi fel, hogy a sok tervezgetés, tanácskozás után végre a cse­lekvésre került a sor. Május 13-tól kezdve egy hetet szenteltek a magyar könyvnek, mely idő alatt az ország minden részében, még a legkisebb községben is, minden módját kihasznál­ták annak, hogy a magyar könyvet meg­szerettessék, és így az olvasók és könyv­vevők számát fokozzák. Vagyis a belső lacot akartuk megszervezni a magyar­önyv számára. Egy országos nagy bizottság, melynek élén a magyar közélet és irodalom legkivá­­lóbbjai állanak, dolgozott lelkesen a cél megvalósításán. Hisszük, hogy nem is hiába.. A Magyar könyvhét az Akadémia dísz­termében ünnepies gyűléssel kezdődött. Sterczeg Ferenc, Babics Mihály, Surányi Miklós, Vojnovich Géza beszéltek a ma­gyar könyvről. Utána folyt a vásár Buda­pest utcáin, ahol írók és művészek árusí­tottak és autogrammjukkal látták el az el­adott könyveket. Ünnepségek és vásárok voltak az országban szerte és mindenesetre nagy forgalmat értek el. A fontos azonban az, hogy állandóvá tegyék a közönség érdeklődését a könyv iránt. E célból az elemi iskolákon kezdve rendszeres ráneveléssel fogják a jövendő Magyarországban a magyar könyv szere­­tetét állandósítani. * Fóti Lajos dr. kitűnő francia fordítá­sában kilenc magyar elbeszélő novellája jelent meg a francia könyvpiacon, Tres Maitres Centeurs Ilongrois címen. A könyv általános figyelmet keltett a f­rancia könyvpiacon és mindenesetre nagy hasznára lesz annak, hogy megismerjék és méltányolni tanulják meg belőle irodal­munkat. Néhány nyilatkozat fekszik előt­­tüm­, melyek máris bizonyítják a könyv nagy ebbeli jelentőségét. René Barin aka­démikus pl. így írt róla: „A könyvben levő történetek, úgy érzem, híven fejezik ki a magyar föld költészetét.“ Még többet mond Abel Lefranc, a Collège de France tanára: „Minden egyes novellának megvan a maga jellegzetessége ... E novellákat nem lehet összetéveszteni más irodalom hasonló műveivel, ami együttesen bizo­nyítja eredetiségüket.“ (Krónikás.) ----------­Munkatársainknak, olvasóinknak, jót­akaró támogatóinknak kellemes pünkösdi ünnepeket kívánunk. László Marcella: Egyházi zeneművészet Járosi­ Dezső, pápai kamarás, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola v. tanárá­nak egyházzenei folyóirata „Musica Eccle­­siastica“ c. alatt kettős számban a követ­kező tartalommal jelent meg. Időszerű kérdések: Gróf Majláth Gusz­táv Károly: Az imádkozás legszebb formá­ja. — Járosy Dezső: Az egyházi zene örök fensége.­­— XL Pius új egyházzenei kon­­stituciója. (Fényképpel.) — Járosy De­zső: A falu egyházi zenéjének reformja. — Az egyházi zene története: J. I­ : Az újabb magyar egyházi zene fejlődése. — Gregorián ének: J. D. A gregorián ének művészete. — Orgona: J. I­.: Az orgona, mint az Egyház hangszere. Liturgia: Szent Cecília kultuszának ápolása. — Fuvózene­­karok liturgikus közreműködésre. — Egy­házzenei nevelés: Harmat Artur: Egyházi zenészek főiskolai képzése. — A bécsi ze­neakadémiának tanulmányi rendtartása. — Arckép: Dr. Weissenbück Ferenc An­drás. — Kántor: A kórus. — Isten háza. — Irodalom: Goller: Missa Beati pacifici. — Kaomolicki: Fünfte Messe Missa Bre­vis. — Hofer: Leicht ausführbare Messein­es. — Melléklet: Griesbacher Asperges. Mutatványszámot készséggel küld a kiadóhivatal, T­im­isoa­ra-Tem­esvár: I. Se­minar Catolic, Papnevelőintézet. 238 - -

Next