Pásztortűz, 1929 (15. évfolyam, 1-26. szám)

1929-05-19 / 10. szám

IRODALOM - MŰVÉSZET Regény Körösi Csom­a Sándorról­ ­. A Dante budapesti kiadócégnél három egyforma artisztikus külsejű könyv jelent meg nemrégen: Bábel tornya, Földgömb, A bölcső, ez a címe a három könyvnek. Ezt a három könyvet erdélyi író írta: Szántó György. így jelent meg impozánsan há­rom vaskos könyvvel egyszerre a magyar könyvpiacon. Magában véve ez a külső megjelenés, csupán a könyvkirakatban nézve is a legnagyobb figyelmet érdemli meg. De, aki kezébe veszi a könyveket, aki elolvassa őket, annak a figyelme öröm­teli csodálattá melegszik és nő. Az író elé­je önt ezer képet, a könyvek lapjaira emberi szivek meleg vére hull, színek tob­zódnak, a múltak emberei jönnek meleg közelségbe, szivünkbe költöznek fájdal­maikkal és örömeikkel, vagy a mi szí­vünk költözik beléjük s elmúlt korokban jár... Mind a három történelmi regény, vagy pontosabban: kultúrtörténelmi regény. El­sőrendű célja mindhárom könyvnek nyil­­vánvalólag a korfestés, a kor megérezte­­tése, közelü­nkbe hozása örök emberi moz­gással és különbözőségeivel. A középkor: az angol reneszánsz, a múlt század eleji Magyarország és Kelet. A korok hátteré­ben érdekes szembeállítása Nyugatnak és Keletnek, Európának és Ázsiának. De nem kis embereken át, mindig egy-egy nagy akarat, hősi élet mentén­ vonul fel a múlt. Így formálódik ki igazán a valóság. Így, igazán, látva az élet paradoxonét a múlt­ban legkönnyebb járni. Kiengesztelődések csendesítenek, szemben álló csatasorok zászlói nagy, regényes párbajokat vívnak, jelenbe látszó nagy vakságok jószándé­kai kövezik halottakkal a csatateret. Ke­zünkben készen állnak a hősi vagy szo­ciális igazolások. Összevonva a nagy tá­volokból marokra lehet fogni az életet, az igazságot, amely most a jelenben ezer meg ezer darabra szóródik szét kiengesz­telhetetlenül. A jelenben benne vagyunk mi egész életünkkel, nemcsak a valamerre felszárnyaló szívünkkel. A múltnak ak­kori sok titka felszivárog és ítéletünkben megállít, ma a legtelibb szívbe könnyen beleszórhatjuk a kést, mert a titkait ma­gában hordja. A múltban, ha harcos lelkek vagyunk is, nem élhetünk olyan könnyen, az igazság messziről, a maga egész kom­­plikáltságával, meggondoltan érkezik. A jelenről csupán azért könnyebb re­gényt írni, mert nem kell olyan messzi utána menni, de aki az életet akarja fel­markolni, aki a világot nézi helyettünk, nemcsak egy sokfelé hajlítható mesét, an­nak nehezebb írni a máról, mint a teg­napról, amely a nyugtalanságára már aludt is egyet. Szántó Györgynek mind a három köny­ve a múltban jár, de ez a múlt hangszer, amelyen a költő a jelennek énekel. És ez nem is lehet máskép. Az örök intések és jelek idelátszanak. 2. A „Bábel tornya“ jó ismerőse már az erdélyi olvasónak. Annak idején a Bras­sói Lapok adta ki és a figyelmet az ak­kor még ismeretlen nevű íróra felhívta. Egészen új a másik kettő: a Földgömb és a Bölcső. A Földgömb a ma is teljes, fényében előttünk álló angol reneszánsz dráma, a Shakespeare-i dráma születésének történe­te. Marlowe Kristófnak, Shakespeare nagy elődjének életmeséjére fűződnek az Erzsé­­bet-korabeli angol reneszánsz figurái a társadalmi létra különböző fokain buk­kanva fel. A főhős története igazában csu­pán a fűző fonal, amelyre sok érdekes figura meséje zsúfolódik. A regény széle­sen ömlik szét, szétterül, mint az élet. Nem mélységben mér, hanem szélességben. Nem kagylóban hallgatja a tenger zúgását, ha­nem szélesen öleli fel a hangjait. És ez néha nyugtalanítja, kizökkenti az olvasót, aki maga is egy helyben állva tudja leg­jobban meglátni az életet, amikor a maga életébe néz. A Szántó György szeme in­kább kifelé fordított szem, amely képe­ket habzsol, így a főmese dallamát sohse játsza az egész zenekar, vannak elkalan­dozó hangok. A mese főútvonala mellett, mellékutcák állítanak meg és csalnak kö­veikre. Baj volna ez, ha nem volna ezeken a mellékutakon sok látnivaló, így legfen­­nebb a könnyed mesélő Szántó nem tudja mindig ilyen könnyedén vinni magával az olvasóját is. „Bölcső" című regénye már ebből a szempontból is összefogóbb, egyenesebb vonalú, talán azért is, mert a szívünkhöz közelebb fekszik. Komoly, szép magyar regény a „Bölcső“. Körösi Csom­a Sándor élete belehelyezve az akkori Európa és Ázsia életébe. Körösi Csom­a Sándor a ma­gyar kultúr­történelem egyik legrétogha­­tóbb és legrokonszenvesebb alakja. A ma­gyar őserőnek nagyszerű példamutatója, aki székely katona­ családból falusi viskó­ban születve a tudományosság csúcsáig emelkedik fel a köznek, patronusoknak minden segítsége nélkül. Szerényen,, hal­kan, nagy léptekkel haladva, pihenő nél­kül, mert egy nagy célba nézett: meg akarja találni a magyarok őshazáját. És ehez nincs más eszköze, mint akarata, cso­dálatos nyelvismerete és szívós fizikuma. Az ellenállhatatlan, nagy akarat-zsenik szívósságával és eltéríthetetlenségével megy célja felé, amelynek útja annyira fantasztikus, hogy még a képzelet előtt is gyakran ködbevesző és meseszerű. Már ennek a témának a megfogása is jelentős és rokonszenves írói tény. Szántó György azonban meglepően gazdag fan­táziával, ragyogó intencióval, valóságok meleg és színes meglátásaival pompás re­gényt teremt belőle. Az a biztonság, amely­­lyel Szántó György regényeiben a legtá­volabbi, az élet egymástól folyton külön­böző helyzetei és képei között jár, meg­lepő és igen ritka írói képesség. A szé­kely faluban, az enyedi kollégiumban, Pesten, Budán, az Eszterházyaknál, a győri gazdagodó polgárok között, az in­­szurgensek és Napóleon világában, a múlt század eleji Bukarestben, Bulgáriában, Tö­rökországban, Egyptomban, Cyprus szige­tén, Perzsiában, Teheránban, Indiában, Ti­betibén; mindazon az úton, ahol Körösi Csom­a Sándor ment, képzelete megveszte­gető biztonsággal jár. Mindezt látni, hely­színi rajzokkal láttatni nem lehet. És ez meg is ölné a képzelet lelkü­letét. Ezt csak a költő tudja meglátni, talán nem is azzal a gondolattal, hogy így történhe­tett, de azzal a biztos rátapintással: így történt. Hiszen meg is fulladna a Körösi Csom­a Sándor életregénye, ha az objektív skrupulozitás azzal a rengeteg valósággal elborítaná, amely felett meseszerűesi tova haladt... Megéreztetni a Körösi Csom­a Sándor megható figuráját, emberi nagysá­gát, magyar zsenijét, örök legendaszerűsé­gét csak a költőnek sikerült, akinek me­leg szíve végig dobog a könyvön és lel­künkre ölel felejthetetlenül egy szép ma­gyar mesét, amely a legszebb emberi me­sék között is az elsők között versenyez. 3. Aki Szántó György könyveit elolvassa, meglepődik azon a könnyedségen és biz­tonságon, amellyel múltban a jelenben, a föld legkülönbözőbb helyein, az élet ezer adottságai, képei, gondolatai és színei kö­zött jár. Megérzi a született, és kifogyha­tatlan mesélőt. Azt a regényírót, aki nem fárad el, aki alig hagyta el egyik hősét, már a másikkal rója a világot. És mi sohse bánjuk meg, ha vele megyünk. Kovács László ----------­ Körösi Csom­a Sándor sírja a darsilingi temetőben.­ ­237

Next