Pásztortűz, 1931 (17. évfolyam, 1-25. szám)

1931-07-12 / 14. szám

törekvés külön művészi kínja. Hatása ezért olyan meg­lepően biztos a legkülönbözőbb olvasók felé. A beszéd olyan tiszta művészi anyag nála, mint a hang, vagy a szín. Sorait nem lehet és nem szabad kiszakítani, benne élnek a hömpölygő, széles folyamban. Ahogy művész-, vagy író-egyéniségek látásában az egyéni titkot kereste, a külön és egyetlen világ szavait, úgy látta, mint elbeszélő művész, az emberekben azt, ami őket mindenki mástól megkülönbözteti. Azt a fur­csaságot, egy-egy kis mozdulat titkát, az egyén legben­sőbb, legsajátabb rejtekét, amely csodálatosan élővé varázsolta a legkülönbözőbb arcokat. Ez volt az a fo­gantyú, amellyel az emberek sablon­milliói közül az embert elénk emelte, amelyről mindig megismertük. Ez a legnélkülözhetetlenebb erénye az elbeszélő művész­nek. Nem lírai keresése az emberek között a rokonnak, a hasonlónak, az egyéni hajlamok számára érthetőnek és megfelelőnek, hanem meglátása az egyetlen külön jelnek, néha egy kis szemölcsnek, vagy mozdulatnak, amit egyedül hordoz valaki a tömegben. Az emberek ezekkel a néha igazán kicsi jeleikkel lépnek elénk, és csodálatos életszerűséget kapnak, emberek lesznek, mert nem ismétlődnek. Nem kell ennek értéknek, vagy lényegnek lennie, de arra jó, hogy senki se álljon ismeretlenül a mások drámája mögött. A Fekete ko­lostor nagy hatásának titka az, hogy benne a két-három sorban megrajzolt embersorsok is éppen olyan érdek­keltők és elevenek, mint azok, amelyekről oldalak szól­nak. Néha egy-egy mondattal tovasuhanó alak felé utána kapkod képzeletünk, többet szeretnénk tudni róla, mert azt az egyetlent tudtuk meg, ami a többiektől meg­különbözteti. Aki az embereket így látta meg, annak számára kifogyhatatlan, beláthatatlan mesekincs lett a világ. Így állt ő az emberekkel és a világgal szemben. Az elbeszélő művésznek ezzel a hatalmas, szinte egyetlen képessé­gével. Ezért tudott oly kedvesen, jóságosan élni velük. Ezért tudta formálni, mozgatni őket nemes és boldog ügyekért. Ezért tudott eleven regényt alkotni belőlük. Ezért tudott legközvetlenebb közelükben melegedni, hogy a legzártabb ajtókat is szeretettel és könnyen nyit­hatta föl. Bármelyik pillanatban kezdhette volna a me­sét, s most körülvenne a művésztől teremtett sok-sok élet, új megteremtése a világnak. A Fekete kolostor-cm, regénytöredékeken, novellákon kívül az élet és ember új, teljes felmutatása, kifogyhatatlan mesék, amelyek új, meg új utakon vinnének arra a meleg csúcsra, ahon­nan ő nézte a világot és ő ölelt magához mindenkit a gyermek friss bámészkodásával, a férfi dúdoló élet­szerelmével, a bölcs jóságos titokfejtésével. De a ragyogó és színes regénybuborékok beszélge­tés vagy mesélés közben szálltak el ajkáról, mosolygó meleg szemei alól. És bezáródtak egy-egy kifejezés, vagy képminiatűr szelencéjébe... örökre úgy maradtak, el­varázsolva ... Kedves, ugrató mosolyával visszanéz reánk, és a mi karunk lankadt kétségbeeséssel nyúl messze, nagyon messze tűnő alakja után. Az élet határain át. Keresi an­nak a felejthetetlen melegnek közelségét, amelyet örökre elvitt magával. Mennyivel nagyobb volt ő, mint azok az örök nyomok, amelyeket az élőknek itt hagyott a föl­dön. Pedig ezek pusztíthatatlan anyagból vannak al­kotva, és nem az ő felejthetetlen, édes alakjának töré­keny anyagából. Szegény... Ajkunkon folyton ez a gyöngéd, síró szó lebeg, ha rá gondolunk ... Mintha ő lenne szegény, aki itt hagyott, és nem mi, akik örökre elveszítettük őt... Kimondhatatlan szegénység érzése ver le halála után. Ibsen halálának 25-ik évfordulója. — 1828—1906. — Jobbra Ibsen oslói sírja.

Next