Pedagógiai Szemle, 1956 (6. évfolyam, 1-4. szám)

1956-01-01 / 1-2. szám

PEDAGÓGIAI SZEMLE A PEDAGÓGIAI TUDOMÁNYOS INTÉZET FOLYÓIRATA * SZERKESZTŐ­­BIZOTTSÁG : ÁGOSTON GYÖRGY, DAVIDA UEÓNÉ, JÓBORY MAGDA, KAR­DOS LAJOS, KELEMEN LÁSZLÓ, KERÉKGYÁRTÓ IMRE, KÖVES KÁROLY, NAGY SÁNDOR, PA­TAKI FERENC, SZARKA JÓZSEF, SZÉKELY ENDRÉNÉ, SZOKOLSZKY ISTVÁN, TETTA­­MANTI BÉLA, TÓTH GYULA, ZIBOLEN ENDRE * FELELŐS SZERKESZTŐ: ÁGOSTON GYÖRGY * SZERKESZTŐSÉG : BUDAPEST V.,SZALAY U. 10-14. TELEFON: 121-215. — KIADJA A TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST V., SZALAY U. 10-14. — A KIADÁ­SÉRT FELELŐS A TANKÖNYV­­KIADÓ VÁLLALAT IGAZGATÓJA. ELŐFIZETÉS A POSTA KÖZ­PONTI HÍRLAP IRODA VALLA­­LATNÁL, BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 1. - TELEFON: 180-850. - ELŐFIZETÉSI DV: FÉL ÉVRE 12, EGÉSZ ÉVRE 24 FT. — CSEKKSZÁMLASZÁM : 61279 MEGJELENIK ÉVENTE HATSZOR TARTALOMJEGYZÉK A SZKP XX. kongresszusa ...........................­­ A PEDAGÓGIA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA TETT AMALTI BÉLA A szocialista neveléstan néhány elméleti kérdése ............................................................ 5 ÁGOSTON GYÖRGY Nevelés és öröklés, nevelés és társadalmi környezet .................................................. 59 PEDAGÓGIATÖRTÉNET II. HERSCH ÁGNES Kazinczy és II. József művelődéspolitikája 74 VITA MÓD ALADÁR Az oktatás és nevelés néhány vitás kérdé­séhez ................................................................ 109 SALAMON JENŐ Hozzászólás Kelemen László „Oktatás­lélektani kísérlet a gondolkodás nevelé­sével kapcsolatban“ című tanulmányához 118 KERÉKGYÁRTÓ IMRE Néhány megjegyzés a „tantervelméleti kér­désekhez“ ....................................................... 122 LAKATOS JÁNOS Az új történelemtankönyvek megjelenése elé ....................................................................... 127 SZEMLE BORI ISTVÁN Vitaanyag a politechnikai oktatásról .... 143 NAGY SÁNDOR A didaktika alapfogalmai és a tanítási óra felépítésének kérdései ............................... 164 KÖNYVSZEMLE Makarenko műveinek VI. kötete (Havrilné, Herczeg Erzsébet) ....................................... 171

Next