Pedagógiai Szemle, 1967. július-december (17. évfolyam, 7-12. szám)

1967 / 7-8. szám

Ifjúságpolitikai kérdések Az ifjúság kérdése — a legfontosabb politikai, társadalmi kérdések egyike. Olyan politikai, társadalmi kérdés, amelyhez — egyéni és kollek­tív értelemben — személyes törekvések, érzelmek, szubjektív mozzanatok tapadnak, hiszen a mi ifjúságunkról, a mi ifjúságunk jövőjéről, boldogu­lásáról van szó. Ifjúságunkat nagy történelmi feladatunk, a szocializmus teljes megvalósításának folyamatában neveljük, s ez a két feladat szer­vesen összekapcsolódik egymással. Annak hangoztatása, hogy az ifjúság megítélésében, sorsának megter­vezésében a szubjektív, az érzelmi mozzanatok és törekvések sajátosan érvényesülnek, természetesen nem jelenti az objektív összefüggések taga­dását. Éppen ellenkezőleg: azt valljuk, hogy ifjúságunk eszmei, világnézeti, politikai és erkölcsi arculatát ugyanazok az objektív társadalmi folyama­tok, hatások és ugyanazok a szubjektív pedagógiai erőfeszítések alakítják, amelyek a felnőtt társadalomra jellemzőek. Az ifjúság tehát — végső soron — olyan, amilyen az őt körülvevő, az őt nevelő társadalom, beleértve a fejlődés tendenciáit, a múlt maradványainak terhét, a nemzetközi helyzet befolyását. Az ifjúság szerves része a társadalomnak, innen a tár­sadalom, a felnőttek és szervezeteiknek felelőssége az ifjúságért. Ezt az összefüggést a fiatalok is felismerik, élét nemegyszer a fel­nőttekkel szembe fordítják. Igazságszeretetüknél, erkölcsi bátorságuknál fogva gyakran szemére vetik a felnőtteknek, hogy a maguk körében nem valósítják meg hirdetett eszményeiket. Vannak ifjak, akik elkesered­nek, csalódottak, vagy éppen cinikusak lesznek amiatt, hogy az „életben” mást tapasztalnak, mint amit az iskolában, az ifjúsági szervezetben hal­lottak. Vajon jogos-e az ily módon fogalmazott szemrehányás? Nem jogos, mert az iskola, a felnőttek általában nem azt mondják, hogy a társadalom máris olyan, amilyenné fejleszteni kívánjuk, és éppen az ifjúságon is múlik, hogy amit számonkérnek, azt a maguk életében, a maguk környe­zetében megvalósítsák; amin ma felháborodnak, azt majd ne kövessék el; a tisztább közéleti légkört, eszményeiket — eszményeinket — segítsenek minden erejükkel megvalósítani. Az ifjúságtól joggal várhatjuk, hogy a maga életében, munkájában, tevékenységében magasabb színvonalon való­sítsa meg a szocialista erkölcs követelményeit, mint társadalmunk mai átlagos erkölcsi szintje. Társadalmunkban sok olyan szervezeti tényező működik, amely ezt a fejlődési tendenciát támogatja, erősíti, amely a jó törekvések mellett áll, a hitványt, az­ eszményeinkkel ellenkezőt elítéli, üldözi. Az ifjúság fejlődéséért érzett felelősséget tettekre váltva határozza meg a párt — a szocializmus teljes felépítésének általános programján belül — az ifjúsággal kapcsolatos teendőket, gondoskodik az ifjúság neve­lésének, alakításának feltételeiről, munkára, élethivatásra való felkészíté­séről; védi az ifjúságot a tájékozatlanságból vagy rosszhiszeműségből fa­

Next