Pedagógiai Szemle, 1972. július-december (22. évfolyam, 7-12. szám)

1972 / 7-8. szám

mm Q&Binle AZ ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET FOLYÓIRATA Felelős szerkesztő: BAKONYI PÁL Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság: DR. BÁTHORY ZOLTÁN, DR. BODÓ LÁSZLÓ, CSER ANDOR, KOSARAS ISTVÁN, TIHANYI ANDOR, DR. ZRINSZKY LÁSZLÓ Szerkesztőség: Budapest, VII., Gorkij fasor 17—21. Telefon: 225—050 Szerkesztőségi fogadónapok: hétfő, péntek Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó V. Budapest, VI., Révay u. 16. A kiadásért felelős TÓTH LÁSZLÓ igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahi­vatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (­KHI. Budapest V., József ná­dor tér 1.) közvetlenül, vagy postautalványon, valamint át­utalással a KHI 215—06162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj: 72,5 Ft. Megjelenik havonta 72.7964 Egyetemi Nyomda, Budapest Fel. vez.: Janka Gyula igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1972. 7—8. szám A NEVELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA Róna Borbála és munkatársai: A pedagógiai vezetés hatása a tanulók teljesítménydiszpo­zíciójának alakulására első osztályos napkö­ziben ............................................................................. 571 Kiss László: Néhány helyzetelemzés a napközis pedagógia köréből ....................................................... 585 Abrudbányay János: Napközis tanulók és tel­jesítményeik osztálytanítóik válaszai tükrében 594 Galicza János: Hagyományos és új pedagógiai törekvések az egésznapos iskolában .................. 611 Kozéki Béla: A tehetségek pedagógiai-pszicho­lógiai problémája az általános iskolában ... 620 Pál László: Nevelési eszme a büntetésvégrehaj­­tásban és a bűnözők nevelésének programja 636 NEVELÉSTÖRTÉNET S. Heksch Ágnes: A szabadoktatás alakulása Magyarországon az ellenforradalom hatalom­ra jutása idején (1919—1922)........................................ 644 » SZEMLE Charta a könyvért (UNESCO) ................................ 653 A legjobb ifjúsági olvasmányok nemzetközi katalógusa (Tóth Béla) ................................................ 667 Olvasó és nem olvasó gyerekek (Csőregh Éva) 660 Sándor György: A televízió és a család 671 Henry R. Cassirer: A rádió és a televízió sze­repe a szülőnevelésben ................................................ 682 Ortutay Zsuzsa: „Családi nevelési hagyomá­nyok” (Beszámoló egy pályázatról) .......... ... 687 Bácskai Józsefné—Tímár Andrásné: Fiatalko­rúak terhessége mint házasságkötési indíték 693 Demján Károly—E. Szemjonova: A pedagógiai kutatások módszereinek és metodikájának né­hány kérdése ............................................................... 702 A NEVELŐMUNKA MŰHELYÉRŐL Bánfalvi József: Tapasztalataink szakosított tan­tervű osztályainkról ................................................ 709 Szekeres Józsefné: A tanulói teljesítményt be­folyásoló néhány tényező oktatáslélektani vizsgálata ...................................................................... 726 Imics Lászlóné: Milyen tényezők motiválják a napközi otthon tudatos vállalását csoportom­ban? .............................................................................. 737 Fakász Tibor: Az osztályfőnök néhány pálya­­választási vizsgálata....................................................... 748 KÖNYV Murányi-Kovács Endréné: A gyermekkori sze­mélyiségzavarok pszichológiája (Járó Mik­­lósné) .............................................................................. 758 FOLYÓIRATOK Tájékoztatás külföldi pedagógiai szaklapokról (Ujczné Orbán Magda) ... ........................................ 761 A projektometriáról (Besnyő Miklós) ................. 767

Next