Pedagógiai Szemle, 1978. július-december (28. évfolyam, 7-12. szám)

1978-07-01 / 7-8. szám

■ Pedagógiai Szemle 8. A MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG ÉS AZ ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET FOLYÓIRATA A szerkesztő bizottság elnöke: BENKŐ LORÁND Felelős szerkesztő: BALOGH LÁSZLÓ Szerkesztőség: 1046 Budapest VII., Gorkij fasor 17—21. Telefon: 427-563. Szerkesztőségi fogadónapok: hétfő, péntek. • Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, 1375 Budapest VI., Révay utca 16. A kiadásért felelős: dr. Petrus György igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető a hírlapkézbesítő postahivata­loknál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI 1900 Budapest V., József nádor tér 1.) köz­vetlenül vagy postautalványon, vala­mint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámára. Megjele­nik havonta. Előfizetési díj fél évre 36,— Ft, egész évre 72,— Ft. ISSN 0031—3785 78.2800 Egyetemi Nyomda, Budapest Felelős vezető: Silmeghi Zoltán Igazgató Számunk szerzői: dr. Almásy György ny. főiskolai tanár (Budapest) dr. Arató Ferenc főigazgató (OPKM) Bakonyiné Vince Ágnes, az OPI munkatársa dr. Balogh Tibor főiskolai tanársegéd (JATE, Szeged) dr. Bodó László akadémiai tanár (Zrínyi Miklós Katonai Akadémia) dr. Bogdány Ferenc, az OPI munkatársa Csiky Sándor osztályvezető (Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala) dr. Csonka József tudományos munkatárs (FPK) dr. Felkai László tudományos csoportvezető (KIM Módszertani és Továbbképző Intézet) dr. Hajtman Béla egyetemi adjunktus (Semmelweis OTE Biofizikai Intézet) dr. Havas Péter tudományos munkatárs (MTA Pszichológiai Intézet) dr. Hegedűs Etelka egyetemi adjunktus (MSZMP KB Politikai Főiskola) Hevesi Katalin, a Csecsemőotthonok Országos Módszertani Intézetének munkatársa (Budapest) Jakab Róbertné, az OPI munkatársa dr. Klein Sándor egyetemi adjunktus (BME Tanárképző és­ Pedagógiai Intézet) Koncz Endre ny. tanár (Budapest) dr. Kronstein Gábor újságíró (Budapest) Laki Pál, az OPI munkatársa dr. Lénárd Ferenc ny. főiskolai tanár (Budapest) dr. D. Mátai Mária egyetemi adjunktus (ELTE, Budapest) dr. Nagy Sándor egyetemi tanár, tanszék-csoportvezető (ELTE, Budapest) Papp István, az OPI munkatársa dr. Pásztor Emil főiskolai adjunktus (Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger) Regős Zsuzsa szociológus (MN Politikai Nevelőmunka Módszertani Közp.) dr. Szabolcs Ottó főosztályvezető (OPI) Szabadi Ilona osztályvezető-helyettes (OPI) M. Szabó Zoltán főiskolai adjunktus (Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger) Tomoriné Radnai Zsófia középiskolai tanár (Budapest) Trencsényi László középiskolai tanár (Budapest) Ujczné dr. Orbán Magda főmunkatárs (Országos Oktatástechnikai Központ, Veszprém) Vincza László ny. egyetemi tanár (Budapest) Virágos Edit általános iskolai tanítónő (Budapest) dr. Voksán József, a Pedagógusok Szakszervezetének főtitkára

Next