Pedagógiai Szemle, 1984. július-december (34. évfolyam, 7-12. szám)

1984-07-01 / 7-8. szám

A MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG ÉS AZ ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET FOLYÓIRATA A szerkesztő bizottság elnöke: BENKŐ LORÁND Felelős szerkesztő: BALOGH LÁSZLÓ * Szerkesztőség: Budapest, VII., Gorkij fasor 17—21. 1406 Telefon: 427-563 Szerkesztőségi fogadónapok: hétfő, szerda, péntek * Kiadja az Ifjúsági Lap- és Könyv­kiadó Vállalat, Budapest, VI., Révay u. 16. 1375 A kiadásért felelős: dr. Petrus György igazgató * Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető a hírlapkézbesítő postahivata­loknál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Buda­pest, 1900) közvetlenül vagy posta­­utalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelző­számra. Megjelenik havonta. Előfi­zetési díj fél évre 60 Ft, egész évre 120 Ft. ISSN 0031—3785 34­1219 Sylvester J. Ny., Szombathely Felelős vezető: Branuszek Béla Igazgató Számunk szerzői: dr. Bán Ervin ny. egyetemi nyelvtanár (Bp.) dr. Benedek András, tudományos tanácsadó (OPI) Bereiné dr. Dobos Irma főmunkatárs (OPI) dr. Bodó László akadémiai tanár (Zrínyi Katonai Akadémia) dr. Csepeli György egyetemi docens (ELTE Szociológiai Intézete) dr Fehér Irén főiskolai adjunktus (Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, Győr) dr. Gál Róbert tudományos főmunkatárs (OPI) dr. Galambos Gábor tudományos munkatárs (JATE, Szeged) dr. N. Goller Ágota főiskolai adjunktus (Budapesti Tanítóképző Főiskola) dr Gutter József főiskolai tanár (Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely) dr. Horányi István, az OPI munkatársa dr. H­orányi Istvánná osztályvezető-helyettes (I. ker. Tanács V. B. M. V.—Eü .—Sportosztály) Kiss Andrásné nyelvtanár (Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, Győr) Kovácsné Virág Márta ny tudományos munkatárs (Bp.) Prof. dr. habil Willi Kuhrt tanszékvezető (Pedagógiai Főiskola, Magdeburg, NDK) dr. Lükő István műszaki igazgatóhelyettes (112. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet, Kazincbarcika) dr. Makay Gusztáv ny. vezetőtanár, c. egyetemi docens (Bp.) dr. Mészáros István egyetemi docens (ELTE—ВТК) Mihály Ildikó, az OPI munkatársa dr. Németh Endre egyetemi adjunktus (JATE—TTK, Szeged) Pámer István szakfelügyelő (Fővárosi Pedagógiai Intézet) dr. Pataki Pál intézeti munkatárs (OPI) Pőcze Gábor, az ОРТ munkatársa dr. Rókusfalvy Pál tanszékvezető egyetemi tanár (Testnevelési Főiskola) dr. Sipos Pál tudományos segédmunkatárs (MTA Nyelvtudományi Intézete) Szoboszlay Miklós ny. főiskolai tanár (Bp.) Trencsényi László tudományos főmunkatárs (OPI) Váradi István népművelő (Bp.) Vészi János tudományos tanácsadó (OPI) Zsolnai László egyetemi gyakornok (Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem)

Next