Pedagógiai Szemle, 1987. január-június (37. évfolyam, 1-6. szám)

1987-01-01 / 1. szám

TANULMÁNYOK Arató Ágnes: Tankönyvtörténeti csomópontok — párhuzamos, illet­ve alternatív tankönyvek ............................................................. 5 430 Bakonyiné Vince Ágnes: Gondolatok az Óvodai Nevelés negyven évéről ............................................................................................... 9 877 Ballér Endre: Tanterv és tankönyv...................................................... 1­3 Báthory Zoltán: A tanári önállóság és a tananyag ......................... 7­8 643 Benda József : Egy új tanulásszervezési modell................................ 798 673 Jan Bogusz: A lengyel ifjúság és értékvilága ................................ 4 299 Csapó Benő: A gondolkodás fejlesztése az iskolai tantárgyak kere­tében ........................................................................................... 7­8 652 Csapó Benő: A kombinatív képesség fejlesztése az általános isko­lában ........................................................................................... 9 844 Demján Károly: Az oksá­gi összefüggések megértése és a gyermeki világkép néhány sajátossága 6—10 éves korban......................... 5 453 Dörnyei Zoltán: Mérhető-te az idege­n nyelvi tudás?......................... 7—8 661 Dörnyei Zoltán—N. Tóth Zsuzsa: Megméretett... — A magyar ál­lami nyelvvizsgarendszer áttekintése ...................................... 11 1119 Fazekas Erika—Stein­erné Molnár Judit: Miért veszíti el az orosz nyelv a vonzerejét a tanítás során?.............................................. 11 1133 Forrás Tamás—Tornai Év­a—Porkoláb Lajos—Szőke Katalin: A szel­lemi terhelés hatása a kisiskolások pszichofiziológiai állapotára 3 211 Gazsó Ferenc: Az oktatási rendszer korszerűsítése ......................... 9 835 Gubán Gyula—Nagy József: A rendszerezési képesség kialakulása és fejlesztése .......................................................................................... 11 1108 Hegedűs Imre: Gondok és feladatok a mai serdülők világában ... 1 12 Honffy Pál: Tankönyv és tanári szabadság....................................... 2 147 Horányi István: A számítógép a történelemtanításban ................. 4 321 Járó Katalin—Kósáné Ormai Vera: A pedagógus nevelési stílusa és az iskolai beilleszkedési nehézség­ek............................................... 3 222 Juhász Erzsébet: Pszichoszociá­lis tünet és veszélyforrás fiatalságunk körében: a kábítószer-fogyasztás ............................................... 1­24 Kaján László: Múlt és jövő között. 75 éves a Fővárosi Pedagógiai Intézet ........................................................................................... 4 310 Karlovitz János: A tankönyvkészítés tényezői ................................ 2 135 Karlovitz János: Egy tankönyvkutatási program vázlata................. 12 1218 Kelemen Elemér: Az általános iskola helyzete, fejlesztésének fel­adatai ........................................................................................... 11 1091 Kerékgyártó István: Kulturális szükségleteik és fa nevelés................. 3 195 Leandra Korczak: A fiatalok szabadidő-eltöltésének módjai.......... 7—8 707 Kornidesz Mihály: A középiskola az 50-es években I...................... 1­33 Kornidesz Mihály: A középiskola az 50-es években II...................... 2 119 Kósáné Ormai Vera—Járó Katalin: A pedagógus nevelési stílusa és az iskolai beilleszkedési nehézségek............................................... 3 222 Kozma Tamás: Településfejtettség és iskolázottság ......................... 5 419 Lappiits Árpád: A tankönyvek didaktikai apparátusának szerepe 3 203 Lénárt Béla: A speciális ,tanórai és tanórán kívüli foglalkozások Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 1985­—86. tanév ................. 4 330 Ligetiné Verebély Anna: A magatartás esztétikumáról ................. 4 291 Loránd Ferenc—Mihály Ottó—Tren­csényi László—Vajó Péter: A tanulóifjúság nevelésének néhány kérdése ................................ 2 99

Next