Pedagógiai Szemle, 1988. január-június (38. évfolyam, 1-6. szám)

TANULMÁNYOK Albert József: A pedagógusok helyzete és megbecsültsége Veszp­rém megyében............................................................................... ... 1­35 Bakonyi István: Videogalaxis­­ nyelvóra videóval.......................... 10 930 Ballér Endre: A pedagógusok tantervi önállósága .......................... 1­3 Bánfalvi József: Az előrehozott vizsgájú fakultatív osztályok máso­dik évi tehetségnevelő és képességfejlesztő munkájának­­ta­pasztalata ............................................................................................... 11 1017 Bánréti Zoltán: A tartalmi fejlesztés és a tantárgyi programok szer­kezete az általános iskolában ........................................................ 7—8 607 Báthory Zoltán—Pfeiffer Ádám—Z. Orbán Erzsébet: Magyar kémia­olimpikonok tehetségvizsgálata......................................................... 4 316 Benedek András: Tartalmi fejlesztés és tantárgyi rendszer az ál­talános iskolában ................................................. .......................... 798 595 Benedek András: A középfokú szakképzés időszerű fejlesztési fel­adatai ...................................................................................................... 4 311 Bereiné Dobos Irma: A szakmai alapozás hatékonyságának fokozása 1­45 Csécsei Béla—Perdi Mária: Általános iskolai tanulók felkészítése az önképzésre............................................................................................... 7—8 665 Daróczy Sándor—Horváth Lajos: Mozgalmi, iskolai együttműködés és önkormányzati fejlesztés................................................................ 1­11 Faludi Szilárd: Tantervi szétforgácsoltság — tantárgyi integráció ... 7—8 629 Forgács Éva—Rácz József: Az iskola hatása marginális ifjúsági csoportokra ....................................................................................... 10 919 Forray R. Katalin—Hegedűs T. András: Tradicionális családi nevelés és iskolai magatartás egy innovatív cigányközösségben.......... 2 124 Fűzfa Balázs—Tihanyi Tibor: Változó család—változatlan feladatok 2 138 Gazsó Ferenc: Az iskolák önállóságának értelmezéséről.................. 6 483 Göndöcs Károly: Az emberi tényező szerepének növekedése és a szakképzés ... ................. ... ... ................................... ... 2 110 Hegedűs T. András—Forray R. Katalin: Tradicionális családi nevelés és iskolai magatartás egy innovatív cigány közösségben.......... 2 124 Horváth Lajos—Daróczy Sándor: Mozgalmi, iskolai együttműködés és önkormányzat-fejlesztés ................................................................ 1­11 Bogomil Karlavakis: A vizuális (képi) kommunikáció és a képző­művészet oktatása............................................................... 12 1152 Kiss Ernő—Szép Zsófia: Adalékok egy társadalmi kórképhez: a pe­dagógusok jövedelem- és lakáshelyzete......................................... 10 910 Kozéki Béla: Eszköz az alapvető személyiségvonások mérésére ... 5 387 Ladányi Andor: Egy elmaradt reform... .......................................... 11 995 Loránd Ferenc: Az iskola mint a nevelés helyi rendszere I.............7—8 616 Loránd Ferenc: Az iskola mint a nevelés helyi rendszere II............. 9 787 Loránd Ferenc: A pedagógus-továbbképzés funkcióváltozásai.......... 2­99 Mátrai Zsuzsa: Miért és miért nem? — Modern­­társadalomtudomá­nyok az amerikai és a magyar közoktatásban.................................. 12 1136 Meláth Ferencné: Nyelvhasználat és szociális helyzet.......................... 1­25 Mezei Gyula: Az­ iskolák belső élete.......... ... .................................. 9 798 Miksa Lajos: A szocialista családmodell és a serdülők .................. 798 651 III

Next