Pesti Hirlap Vasárnapja, 1931. január-június (53. évfolyam, 1-26. szám)

1931-05-24 / 21. szám

Caatel flandolfo látképe. Ahol már készülnek XI. Plus nyaralására. Állam. — „A pápák V«rsaill«*se“s C’aslol 4«andolfo nagyobb, mint maga a Val lkán. XI. Pius pápa már három Ízben hagyta el a Vatikán- Allamot, amióta az Egyház és Állam között létrejött a béke. De mindeddig nem hagyta el magát Róma városát és nem lépte át „az örök város“ falait. De hogy már ez a dátum sem lehet távol, arra enged következtetni az a munka, — szinte lázas munka ! — amely Castei Gandolfoban folyik. Ez az idillikusán szép fekvésű városka vagy huszonöt kilométernyire van Kómá­tól és az ut, amely oda vezet, első részében még az a régi Via Appia, amelyen hajdan a légiók indultak el a világ meghódítására és amelynek környékén keletkeztek a föld mélyébe vájt keresztény-katakombák. De aztán az ut már elágazik és a heg.vlejtőkön egymásra boruló cserfák és tölgyek lombjai alatt suhannak el a hatalmas gépkocsik, köztük a V.“ jelzésüek, amelyek az uj állam kezdő­betűit viselik és a „Cittá Vaticano“-t>óI jönnek Castei Gandolfoha, a pápai palotába. Az Állam és Egyház között létrejött béke ugyanis visszaadta a Castei Gandolfo-i pa­lotát és kertet is a Szentszéknek. A múltban is pápai nyaraló volt ez a régi palota, amelyben most nagy átalakítások folynak. A Vatikánból jövő autók — a C. V. jelzéssel, — elhordják innen a régi, már kopott, foszladozó selyemmel és brokáttal bevont bútorokat: viszik a Vatikánba. Talán éppen egy uj, ké­szülő múzeumba helyezik el egyik-másikat. És hoznak helyette uj, ha nem is okvetlenül modern bútorokat. Köz­ben építészek, kőművesek, szerelők dolgoznak az évtize­dek óta lakatlan palotácskában: villanyt vezetnek he, vízvezetéket szerelnek. Sőt még központi fűtést, illetve központi meleg- és hidegvíz-szolgálatot is. Vájjon miért folyik itt ez a szokatlan munka? Már nem is találgatják, egyenest biztosra veszik okát. XI. Pin* itt fopjn tölteni a nyarat. Két-három esztendeje már, hogy minden nyáron nagy gondot okoz a Szentatya környezetének XI. Pius egész­ségi állapota. A pápa valamikor — nemcsak kispap korá­ban, de jóval később is, — szinte szenvedélye* hegymászó volt. A nyarat a sok, sokezerméteres hegyekben töltötte. Amióta azonban Szent Péter trónusában ül, természetesen nem hagyhatta el a Vatikánt még a legforróbb nyárban sem. A nyár pedig Kómában forróbb, mint bárhol. Még a vatikáni kertek sem nyújtanak enyhülést a kánikulai na­pokon ... Eddig a Szent atya orvosai hiába ajánlották, hogy pár hétre vagy csak pár napra is hagyja el az „örök várost“. De most, úgy látszik, alapos remény van erre és minden jel arra mutat, hogy éppen Castei Gandolfoban topja eltölteni az idei nyarat, ebben a földi kis paradi­csomban, amelyet „a pápák Velsailles“-ének ismer a világ. XI. Pius nagy elődjének, Pio .Vono-nak, vagyis IX. Piusnak idején még az is volt Castei Gandolfo. De azóta, vagyis 18fi9 óta, amikor utoljára nyaralt itt a pápa, zárva volt a palota és jóformán ablakait sem nyitották ki, nehogy napfény és levegő érje és pusztítsa el a régi bútorokat. Zárva volt a pápai lakosztály is, a pápai ká­polna és a pápai hálószoba is, amely egyébként egyszerű kis szobáeska egy még egyszerűbb rézággyal. Maga IX. Pius, éppen úgy, mint utóda, XI. Pius, sze­retett sokat sétálni, még helyesebben: gyalogolni. Amikor a Lago Albano környékén, Castei Gandolfo-ban töltötte a nyarat, gyalogosan is bejárta az egész vidéket, nemcsak a díszes pápai botárban. Sőt sokszor lóháton, vagy éppen öszvérháton is lehetett látni a Szent Atyát és amikor le­szállt hátasáról, a meredek hegyi ösvényeken lesétált egész a tá partjáig, ahol elmerült a természet szépségei­nek gyönyörködésében, vagy — és ez is megtörtént sok­szor — el-elsétáli egy-egy magános kolostorba, a jámbor barátok nagy ijedelmére, mert... bejelentés nélkül érke-18

Next

/
Thumbnails
Contents