Pesti Hírlap, 1879. január (1. évfolyam, 1-30. szám)

1879-01-01 / 1. szám

e­ remtő ez évben sok búzát, jó bort, békessé­get, gyarapodást; hazafias kormányt s igaz­mondó ministert; becsületes követeket, sza­bad országgyűlést; a ki hazájának nem tisz­­talelkű szolgája, ne viseljen hivatalt, a ki pedig ellensége, legyen az megverve, úgy lesz boldog a magyar, ha nem parancsol neki a német, nem szidja a horvát, nem fenyegeti a muszka ; ha maga becsületéből megfizeti adóját s nem üldözi a vármegye és ha nem bántja az, ki a vár­megyének is parancsolgat; ha a király hall­gat népe szavára és a hamis tanácsosokat el­bocsátja ; ha az országgyűlés megembereli magát és jó törvényeket hoz. Jaj bek sok kell Magyarországnak a boldogsághoz. Vigasztalják egymást bús magyarok, hogy nem lesz ez mindég igy. Nem bizony mert hát nem is lehet. A korsó is csak ad­dig jár a kútra, míg eltörik. A magyar nép is olyan, hogy sokat eltűr, de nem tűr el mindent. Majd csak jobban lesz az új esztendő­ben, ha Isten úgy akarja, ha jobban nem lesz, hát úgy rosszabbul lesz. Ha pedig rosszabbul lesz, valaki megkeserüli. Ez a valaki nem a magyar nemzet fog lenni. Mindenkinek minden jót kivánunk, csak annak nem, ki a magyarnak rosszakarója. Adjon hát Isten boldog új eszetendőt! A magyar d­el­egálírt­nak ma d. u. 1 órakor tartott ülésében kihirdették az ő felsége jóváhagyásával ellátott bizottsági ha­tározatokat, s ezzel a jegyzőkönyv hitelesítése után az ülés véget ért. A ministerelnök ma reggel 10 órakor fogadta az általunk is már említett bosnyák küldöttséget a zvorniki szandják­­ból. A küldöttség, mely 8 tagból áll, 700 aláírással ellátott kérvényt nyújtott át aziránt, hogy a bégeknek terményekben adni szokott egy­harmad, a lakosok kimerültségének tekintetbe vételével, ez évben elengedtessék. A küldöttség tolmácsa Szokolovics József mi­niszteri fogalmazó volt. A miniszterelnök a kérvényt átvette azon ígérettel, hogy azt az illetékes helyre fogja átjuttatni. Az udvar köréből azon hírt újsá­golja egy laptársunk, hogy királyné ő fel­sége főudvarmestere, b. Nopcsa Ferencz, ezen állomásától fölmentetett, és utódául Lie­chtenstein hg. volna kiszemelve. Az emlitett lap fenntartással közli e hirt, mi pe­ PESTI HÍRLAP. 1879. január 1. dig fenntartás nélkül megírjuk, hogy leiz az csak kacsa. A katonák, kik a boszniai megszál­lás előtt magukat kitüntették, már megkap­ták érdemrendeiket, most azon hivatalnokok­ra kerül a sor, kik Andrássy grófot e kér­désben a diplomatiai után támogatták. Mint a ,P. Ll.“-nak Bécsből távirják, Teschen­­b­e­r­g minister és K. Schwegel osztály­főnök az első osztályú vaskorona-renddel, Dóczy Lajos min­­tán pedig a Ferencz József rend középkeresztjével fog felruház­tatok Lapáry Gyula gróf pénzügyminister f. hó 27-én szótöbbséggel választatott meg képviselővé a török-szent-miklósi választó­­kerületben, H­e­n­ta 1f­e­r Lajos, független­­ségi párti jelölt ellen. Mt­agyar-óváron Zichy-Ferraris Vik­tor, belügyi államtitkár, képviselőjelöltté ki­áltották ki. A választás január 8-án lesz. Szerajevóbról írják, hogy minden élelmi szállítás Boszniába a lehe­tetlenségek közé tartozik a leirhat­­lanul rossz utak s főleg az árvizek miatt. Szerencse, hogy az élelmezés tekintetében meglehetősen, gondoskodva van. A dec­em­­ber elején készült kimutatás szerint 91 napra való élelmiszerek voltak felhalmozva, sőt némely czikkekből mint pl. rizsből még több is. Bár azonban csak 41 napi szük­ségre való volt készletben, úgy hogy ez már 1879. január első felében el fog fogyni. Pedig a bor hiánya ezen évadban nagyon érezhető lesz. Az új bankfiókok felállítására nézve arról értesülünk, hogy azon négy fiókintézet, melynek már ez évben kellett volna felállítatnia, a jövő év első vagy má­sodik hónapjában fogja működését megkez­deni, a jövő évre fentartott további három pedig már a nyáron állítatik fel.­­ Leg­közelebb megállapíttatik a bankszabadalom későbbi éveiben felállítandó többi három bankfióknak is a székhelye, mi­által a to­vábbi versenyé­nek eleje vétetik. Az itt jel­zett összes m 10 bankfiók azonban mégis csak 8 új intézet lesz, mert újból megerő­sítik a hírt, hogy a Kassán és Zágrábon fenálló intézetek, a leszámítolási üzlet bele­­vonása folytán új bankfiókokat fognak szám­ba vétetni.­­ E magyarázat egyenes ellentétben áll s a törvénynyel, mely 10 uj bankfiók felállí­tását rendeli el, miután az 1878-ki XXV.­­czikkelylyel beczikkelyezett egyezmény 3-dik czikke így szól: „A magyar korona orszá­­­gaiban, az osztrák magyar bank az 1878. év folyamában négy és az 1879. év folyamában három uj fiókot állítani fel dúlt, igazi nagy­szerűségbe, melyet megterem­teni nem volt képes, melyből maga nyert va­laha létet. Ott pihenheti csak ki a minden­napi élet kicsinyes, alantias üzelmeit, s csak­­ ott fogja a valódi férfi érezhetni, s fog an­nak tudatára ébredhetni, hogy oly elemek környezik, melyek hatalmasabbak, mint ő. Szóljon ez azon beteges városiaknak, a­kik elvadulásnak tartják ha a szabad természetet, mint az ember szellemét mindig újra éltető világot fogják fel. Pedig valódi forrása a nemesedésnek, óvszer a puszta anyagi érdekek küzdelmében való elfásulás ellen. E gondolatok vontak mindig a zöld er­dőbe, rejtett tájak magánya mindenkor ha­talmasan vonzott. A természettudományok iránt való érdemem s vadászkalandok utáni vágy bírtak elhatározásra, hogy ez utazást megtegyem. A­mi fontosat ornithologiai szempont­ból láttunk, megfigyeltünk s földerítettünk, azt oly férfiak írják meg, a­kik szerencsések teljesen a tudomány szolgálatában állani. E körülmény engem könnyen érthetőleg az­­egyszerű útleírás szerény hangjára utal. * * * Az első nap leírásában azon okokat deríti föl a szerző, melyek miatt a Buda­pesttől délre fekvő vadon aránylag még oly hiányosan van átkutatva s röviden Bu­dapestre való útját a vasúttal. Április 23-án érkezik ide. Az úti társaság tagjai voltak : a koronaherceg , sógora L­ip­ót herceg, Brehm és Hodek, jeles természettudósok s Homeyer Jenő, a berlini ornithologiai társaság elnöke. Ezután a hajót s fölszerelését írja le. A Duna-gőzhajózási társulat nagy elő­zékenységgel adta rendelkezésünkre e hajót, mely nevemet viseli s mint mondják, a leg­gyorsabb dunai hajó. Belső berendezése is kitűnő volt s a mint később örömmel tapasz­taltuk, szakácsa igen ügyes ember. A belső tér berendezése sem hagyott hátra kívánni valót. Tágas ebédlő, mellette kis pipázó szo­ba, melyet később meglőtt madaraink elhelye­zésére használtunk, valamint az egész fedél­­zet képezte kaszinónkat; az új ebédlőben íróasztal is volt berendezve. A hajókerék közelében lévő több kis kabineten Bombel­­les, a két természettudós s titkári hivatalno­kom Bohuslavek laktak. Egy nagyobb teremben, mely ebédlőnk * * * a magyar ministerium által kijelölendő he­lyeken. Ezenkívül későbbre még három új fióknak felállítása biztosíttatik. A helyek meghatározása a magyar ministéri­­umot illeti.“ A­mily világos e törvény, oly világos az is, hogy annak fentebb jelzett magyarázata ö­szeü­tközik vele, és hogy a tíz fiókintézet felállítására vonatkozó előzetes programm nem mentség azon kötelesség mu­lasztásával szemben, hogy a törvényszabta időben ki nem jelölte azon négy helyet, hol a bank még 1878-ban tartozott volna fiókin­téz­teket állítani. Az Obzor e szeretetreméltó horvát lap, mely a kormányon levő nemzeti párt vezérférfiai aegise alatt jelenik meg, tegnapi vezérczikkében azt állítja, hogy Bosznia egyesülni akar Horvátországgal; ha ezt el nem éri, Boszniának módjában lesz másfelé fordulni. Boszniának vannak testvérei, a­kik zárt tarokkal fogadnak. A monarchia vá­laszthat e két eshetőség közt. Ha szeretetreméltó horvát testvéreink azt hiszik, hogy a magyar nemzet valami nagyon bánná, ha Bosznia akár merre for­dulna is,­­ bizony nagyon csalatkoznak. Hanem arra mindenesetre lesz gondja Ma­gyarországnak, hogy a Zágrábban szőtt hor­­vát-bosnyák combinátió be ne csempészsze Délszláviát monarchiánk közelébe. Panaszt emelnek az Orsován ál­lomásozó 86-dik számú honvádzászlóalj ezre­dese Gyorgyevics György ellen, hogy a keze alatt levő katona­ságból főként a magyarok fölött nagy zsarnokoskodást gya­korol, büzhödt pincze-odúba kurtavasra zá­ratja, vereti s szemet huny oly pénzbeli zsa­rolások előtt is, a melyeknek ott a katona­ság hetenkint ki van téve. Talán az az ur is Boszniában járt és ott tanulta ném­ey ezred tisztjeitől a katonái­val­­való brutális bánásmódot. Ajánljuk a honvédelmi minister különös figyelmébe. A prágai „ Bohemia“ azon lelep­lezést teszi, hogy d­r. B­­­e­g­e­r a híres cseh agitátor azon időben, midőn Depretis báró meg volt bizva az osztrák kabinet újjá­alakításával, ez utóbbi elé egy exposét ter­jesztett, melyben kifejté, mily feltételek mel­lett volna hajlandó a cseh ellenzék a jövő ministeriumot támogatni. Depretis azt válaszolta, hogy az exposé őt mint magán­embert érdekli ugyan, de a kormány szem­pontjából kénytelen a cseheket a birodalmi tanácshoz utasítani, miután ez azon út me­lyen bármily kormánynyal érintkezni kell. Ezen út pedig mindig nyitva áll a csehek előtt. |Ered. sürg.] Belgrad, dec 30. A hivatalos Srbske Novine köröző levelet közöl, alatt van s máskor körülbelől az utazók nap­pali tartózkodó helyéül szolgál, laktam sógo­rommal; egy függöny s rögtönzött fal által külön-külön szobánk volt. A fedélzet elején vitorlavászon alatt néhány asztalon Hodek laboratóriuma volt, alatta szobája, melyben fiával lakott együtt s dolgozott is. A hajó egyéb helyiségeit a szolgaszemélyzet lakta. Idősb Hodek a kikötőhelyen várt jó hírek­kel, fia már Bécsben csatlakozott hozzánk. Miután kényelmesen elrendezkedtünk a hajón, minden málhánk szerencsésen az indóházból hajónkon volt már, még néhány sürgönyt elintéztünk, hajónk megindult. Mind­nyájan a fedélzeten álltunk, magasztos pilla­nat vo­t, expeditiónk megkezdődött. Szeren­csés ornithologiai omen gyanánt fekete ha­lászmadár lebegett el lassan elvonulva a lánchíd fölött egyenesen a Gellérthegy felé; az első madár volt, melyet az észleletek rovatába bejegyeztünk. Hajónk különféle kisebb gőzösök és járművek között indult útnak, csak midőn a folyam közepére ért, kezdett szabadabban haladni. Mielőtt utazásunk első napjának egyéb részleteiről tennék említést, meg kell ismert

Next

/
Thumbnails
Contents