Pesti Hírlap, 1890. október (12. évfolyam, 270-300. szám)

1890-10-13 / 282. szám

1890. október 13. PESTI HÍRLAP harmadiknak bronz­érem. Tét nincsen, bánat 5 frt. Versenyeztek: Philipovics Emil, Rottmeyer Ala­dár és ifj. Dani Nándor. Rottmeyer csakhamar ki­­állván, a verseny Philipovics és Dani közt folyt to­vább. Elsőnek Philipovics Emil érkezett be (4 p. 11/2 mp.), másodiknak ifj. Dani Nándor (4 p. 16 másodperc.) IV. B. K. E. bajnoki­ verseny biztonsági ke­rékpárral. 2000 m. 1 2 kör és 600 m. Nyitva csakis a budapesti kerékpár-egyesület tagjainak. Győztes a „B. K. E. bajnoka biztonsági kerékpáron 1890— 1891-ben“ címet nyeri, azonkívül arany-, második­nak ezüst-, harmadiknak bronz­érem. Tét nincs, bá­nat 5­ért. Versenyeztek : Erlich József, Heckenast Róbert, Spitz Imre. A második kör kezdetén Spitz kiállt s a verseny Ehrlich és Heckenast közt folyt. Elsőnek érkezett be Ehrlich József (4 p. 94/s mp.), másodiknak Heckenast Róbert (5 p.) V. Nagy verseny. 10.000 m. — 14 kör és 200 m. Mindennemű utigéppel. Nyitva Magyarország összes kerékpárosainak. Győztesnek arany-, második­nak ezüst-, harmadiknak bronzérem. Versenyeztek: Ehrlich József, ifj. Landherr Gyula, Rottmeyer Aladár, Heckenast Róbert, ifj. Dani Nándor, Spitz Imre, ki szintén be volt jelentve, visszalépett. A küz­delem folyamán Rottmeyer, Heckenast és ifj. Dani Nándor kiálltak. A versenyben, mely most már Ehr­lich és Landherr közt folyt tovább, az előbbi lett a győztes, ki 23 p. és 37 mp. alatt futotta meg a 14 kört. Másodiknak Landherr érkezett be 24 p. 58 m.­­perc alatt. VI. Vigaszverseny. 2000 m­. 1­2 kör és 100 m. Mindennemű géppel. Nyitva mindazoknak, kik e napon ugyan versenyeztek, de első díjat nem nyertek. Győztesnek ezüst, másodiknak bronz érem. Nevezés a helyszínen tét és bánat nélkül. Hat ver­senyző közül kitartó küzdelem után elsőnek jött be ij. Landherr Gyula (4 p. 31 mp.), másodiknak Matkovics Miklós (4 p. 45 mp.). A versenyt este nyolc órakor a városligeti nagyvendéglőben, mely egyszersmind a B. II. E. egyesületi helyisége, társasvacsora követte. + Nagy-Becskerek, okt. 12 A torontálmegyei ló­­tenyésztési egylet által rendezett lóverseny ma pompás időben Torontálmegye előkelőségeinek tömeges jelen­létében tartatott meg. Első volt a magyar gazdák ver­senye. Az öt ló közül két francföldi gazda nyerte az első díjakat. A gátversenyben Wacklaviczek főhadnagy Accordja nyerte el az első díj 300 frankját. Jankó Ágoston Dénárja második. A harmadik piéce nyelő­­verseny volt. A 7500 méternyi pályát Bajzáth fo­gatja 14 perc alatt megtevén, első lett, második Kandi fogata 18 perc alatt. Végül az akadály­verseny­ben az első Lázár főhadnagy Primroseje, második Staczemberg gróf Galicója volt. Az első díj 1000 frank volt. Este fényes bált rendeztek, opera művészi vezetésére való befolyását biztosí­tani. Másfelől szóba került mint intendáns-jelölt Ra­­kovszky Géza országgyűlési képviselő is, a­kit füg­getlen állása és magas műveltsége, valamint zenei képzettsége főleg az opera szempontjából qualifikálná­­nak az intendánsi állásra. 4 (Handel Berta), az orsz. operaiskola tehet­séges végzett növendéke, a­kinek szép hangját a m. kir. operaszínházban többször volt alkalmunk hallani, s a­ki jelenleg a lipcsei opera tagja, a minap nagy tetszést aratott mint Mária a „Säckingeni trombitás“­­ban. A közönség és a kritika egyiránt kedvezően fo­gadta a fiatal énekesnő sikerült alakítását. Színház, zene­, képzőművészet. * (K­agy. kir. opera.­ Perotti Gyula ma a „Troubadour“ címszerepében búcsúzott el a budapesti közönségtől. Ismeretes szerep az ő Manricoja, a­me­lyet ma is a szokott hévvel és csengő hangjának tel­jes mértékben való érvényesítésével énekelt és játszott meg. Taps, kihívás és egy nagy babérkoszorú jutal­mazta a búcsúzó művészt, a­kit remélhetőleg nem ma láttunk és hallottunk utoljára operánk szín­padján. A hazai erők közül első­sorban Flei­­szig Mariska kisasszonyt kell kiemelnünk, a­ki nagyon jó hanggal énekelte Azucenát és minden te­kintetben sikerült művészi alkotásáért teljes mérték­ben megérdemelte úgy a közönség elismerését, mint a pompás bokrétát, melyet a második felvonás után kapott. Rotter Gizella k. a. kibontakozott minapi in­­dispozíciójából és dicséretesen állta meg helyét Eleo­nora szerepében. Takács pompás Lune gróf volt és Waldmann is tűrhetőleg oldotta meg feladatát Fer­nando szerepében. A nézőtér egészen megtelt. * (A népszínház műsora) közbejött akadályok miatt úgy változott, hogy holnapután, kedden „Egy éj lelencében“ kerül színre, szerdán pedig a „Fity­­firittyil-et adják Blaha Lujza asszony vendégjáté­kával. Holnap, hétfőn a „ Boszorkányvári” Millöcker operetteje kerül előadásra, mely eddig mindig zsúfolt házas és nagy tetszés mellett adatott, s a múlt hé­ten csakis Serédi Sarolta súlyos betegsége miatt nem került színre. A holnapi előadáson Vérus szerepét Réthy Laura játsza. * (Változás az intendáns­ állásban.) Kép­viselői körökben mind határozottabban lép föl a hir, hogy Beniczky Ferenc intendáns az 1891. évi ál­­lamköltségvetés letárgyalása után megválik jelenlegi állásától és Pestmegye főispánjává fog kineveztetni. Utódául az intend­ánsi állásban Radvánszky Géza bárót, a kiváló műveltségű főurat emlegetik, a­ki azonban — hir szerint — az intendánsság elvállalá­sához bizonyos föltételeket köt, a­melyek hivatva lennének sikeres működését, különösen pedig az Napi hírek. Mai zenemellékletünk. „Pásztor panasza“ címen mai zenemellék­letünkön hangulatteljes idillt köztünk. Szerzője Somogyi Mór, fiatal zongoraművész, a­kitől már ismételten volt alkalmunk sikerült zenemű­veket bemutathatni. — (Farkas Oszman pasa) tiszteletére, ki teg­nap érkezett Budapestre Egerbe, Debrecenbe és Nyír­egyházára tett kirándulásából, hol rokonokat és régi fegyvertársakat látogatott meg, igen díszes társa­ság gyűlt lakomára tegnap este a Hungária-szálloda földszinti külön termében. Ott voltak majdnem teljes számmal mindazok, kik a Konstantinápolyban való időzésük alkalmával élvezték szabadságharcunk e régi, derék katonájának szíves vendégszeretőt. Az estélyen, melyen mindvégig a legkitűnőbb hangulat uralko­dott, a török-magyar szimpathiák sokszorosan nyertek kifejezést. A pezsgőnél a felköszöntések sorát Pulszky Ferenc nyitotta meg, francia nyelven éltetve Farkas Osman pasát, ki jó magyar maradt, ámbár második hazát talált azon államban, mely menekültjeink előtt vendégszeretőn nyitotta meg határsorompóit negyven­egy évvel ezelőtt, midőn a sors keze oly súlyosan nehezedett Magyarországra. Borostyáni Nándor ugyanily nyelven a török hadsereg nagy fejlődését magasztalta, s megemlékezve azon feledhetlen képről, melyet a kitűnő magatartású török csapatok fölvonu­lása szolgáltat a szelamlik alkalmával, az Ottomán hadseregre s annak jelenlevő képviselőjére ürített poharat. Dr. Erödi Béla zajos éljenzések közben Os­man pasa családját, dr. Örley Lajos nemzetünk egyik leglelkesebb és leghívebb török barátját, Sevfik bey őrnagyot s a szultán szárnysegédjét, dr. Kunoss Ignác (törökül) a török nemzetet éltették, melynek uralkodója örvend, ha magyarokat fogadhat Konstann­tinápolyban. Hevesi József Pulszky Ferencre üli a poharát, mondván, hogy míg keletről hitbuzgó moha­medánok Gül Baba emléke által vonzatnak Buda­pestre, addig a nyugatról sok kiváló tudós Pulszky Ferencet keresi föl, a ki mim a magyar tudo­mánynak Gül Babája, a tudás rózsáit fakasztja. Osman pasa nagy figyelem között megindulva emelt szót. Nem szónok, — úgymond — de ha az volna is, soha sem volna képes kifejezést adni azon örö­mének, hogy megláthatta még egyszer Magyarorszá­got, melyben mindenütt a virágzás és haladás jeleivel találkozott. Assim bey török konzul, válaszolva Bo­rostyáni Nándor szavaira, biztosítja a társaságot, hogy a nemzete iránt nyilvánuló rokonszenv, melylyel fő­városunkban minduntalan találkozik, mindenkorra fe­ledhetlen lesz előtte. Nemzetünkre s annak egyik ki­tűnő fiára, Pulszky Ferencre emel poharat. Schwim­mer Pál, kinek a keletre való utazások rendezéséért köszönetet mondottak, Baross Gábor keresk. minisz­tert éltette, mint a ki a kelettel való forgalmunk ér­dekeit fáradhatlanul törekedik előmozdítani. Dr. Krick Árpád, Tömöry Károly és mások fölszólalásai után a társaság a szálloda terraszán költe el a fekete ká­vét, hol a zenekar a Hamidié-induló dallamos hang­jaival fogadta a tábornokot. Ma délben Osman pasa Assim bey főkonzul társaságában meglátogatta a Ferenc­ József nevelő­­intézetet, melynek berendezése a tábornokot — a­ki tudvalevőleg a török tisztképző akadémiának tanul­mányi igazgatója — a legnagyobb elismerés kifejezé­sére bírta. A vendégek, kik megtekintették e minta­szerű intézet összes helyiségeit, a legkedvezőbb be­nyomást nyerték az ott uralkodó rendről, tisztaságról és fegyelemről. Az előkelő látogatók és még né­hány magyar kísérőjük ebédre vendégei vol­tak az intézetnek, melynek kormányzója, dr. Erődi Béla jeles orientalistánk, egy kedves meglepe­tésről gondoskodott számukra ez alkalommal. A­mint ugyanis a trombita harsogására (az intézetben teljes katonai fegyelem uralkodik) a növendékek ebédre gyűltek: az ebédlővel szomszédos zongorateremben egy fiatal növendék (Wilcsek gróf) s az intézet zon­goratanára a Hamicié-indulót zendítették rá. A nagy ebédlő érdekes képet nyújtott a tetszetős egyenruhájú nö­vendékekkel és nevelőikkel. Ámbár a menü a rendes va­sárnapi volt, a vendégeknek mégis bő alkalmuk nyílt mél­tatni az intézet konyhája által szolgáltatott ízletes ételeket. Általában az intézet kiképzés és komfort dolgá­ban oly sokat nyújt növendékeinek, hogy az ellá­tásért fizetett összeg minimálisnak tűnik föl. Az ebédnél dr. Erödi Béla Osman pasára és Assim beyra ürített poharat, a vendégek nevében pedig Bo­rostyáni Nándor emelte poharát első­sorban gróf Csáky Albin közoktatásügyi miniszterre, mint a­ki­nek e közoktatásügyünk terén nagy feladatokra hiva­tott intézet létét köszöni, másodsorban pedig az inté­zet mintaszerű kormányzójára és tanári karára. Os­man pasa és Assim bey, kik neveiket beírták az in­tézet vendégkönyvébe, azon kijelentéssel váltak el Erőditől, hogy a fővárosunkat meglátogató előkelő tö­rököknek melegen fogják ajánlani az intézet megte­kintését.­­ (Izabella) Spanyolország egykori király­nője elhagyta Münchent, hol leányát, Lajos Ferdi­­nánd bajor herceg nejét látogatta meg. Parisba ment, hol tegnap megülte hatvanadik születése napját. Már oly régóta szerepel a történelemben, hogy általában idősebbnek tartják, pedig 1830-ban született, mint VII. Ferdinánd király legidősb leánya; anyja, Mária Krisztina nápolyi hercegnő negyedik neje volt Ferdi­­nándnafc. Már 1833. okt. 2-án királynővé kiáltották ki és 1843. nov. 8-án nagykorúsították. Az udvari intrikák valóságos orgiákat ültek alatta. Mikor el­adóvá lett, azt a kérőt szemelték ki számára, kiről legbiztosabban tudták, hogy majd boldogtalan lesz vele. Közel rokona, a kadixi herceg volt ez; Lajos Fülöp arra spekulált, hogy ez a házasság gyümölcs­­telen fog maradni. Tizenhat éves lett épen, mikor 1846. okt. 10-én férjhez ment; 1851. dec. 20-án anyává lett. Midőn először hagyta el a gyermekágyas szobát, merényletet intéztek ellene, de a merénylő tőre csak csekély sebet ejtett rajta.­­ (Sajtóper Ferdinand fejedelem miatt.) Az egykor annyira szabadelvű Koburg-Gothában most egymást érik a sajtóperek, mikkel az ügyészség zak­latja a lapokat. Legújabban a Koburger Zeitungot vádolják Ferdinand bolgár fejedelem ellen elkövetett sértésekkel. Hogy mivel indokolják majd a vádat, még nem tudják, pedig érdekes volna megtudni, minthogy Ferdinand fejedelemnek a bolgár trón elfo­gadásakor le kellett mondani öröklési jogáról Koburg- Gothában.­­ (Hivatalnoki Jubileum.) Zaphyri György, az osztrák-magyar államvasuttársaság igazgatósága bevételi ellenőrségének kitűnő szakképzettségű érde­mes hivatalnoka ma ülte meg hivatalos működésének 25-ik évfordulóját.­­ Nevezettet mind főnökei, mind kartársai, kik közös szeretetreméltó, szívélyes egyéni­sége folytán a legnagyobb rokonszenvnek örvend, ér­demeit hangsúlyozó beszéddel üdvözölték és tisztele­tük jeléül gyönyörű elefántcsontfogású, ezüst dolgozatú sétabottal lepték meg. — (Dumas leányának menyegzője) nagy fénynyel és pompával e hó 9-én ment végbe a pá­risi Marly-le-Roi templomban. Jeannine Dumas kis­asszony menyegzőjén — mint párisi levelezőnk írja — Paris arisztokráciáján kiinl az összes írói és művé­szi világ képviselve volt. Az esketést Myr. a'Hults végezte fényes segédlettel. A csodaszép menyasszony tanúi voltak : Charles Narcy és Cambriels tábornok , d'Hauterive vicomté, a vőlegényé pedig : unokafivére de Segur­marquis és Guy de Lusse gróf. Általánosan feltűnt, hogy a menyasszony nászruhája fölöttébb egyszerű volt. A templomban voltak többek között: Meissonier, Sardou, Clarette, Leo Delibes, Ludovic Halevy, Henri Meilhac, Aurelien Scholl, Albert Wolff stb. A vőlegényt, ki a 4-ik számú vadászezred had­nagya, összes tiszttársai kísérték a templomba. A me­nyegző reggeli 10 órától déli 12-ig tartott. A templom előtt milliónyi közönség gyűlt egybe, s „Vive Du­mas!“ s „Vive le jeune mariée!“ kiáltásba tört ki a nászmenet láttára. Azt mondják, hogy Dumas 80 ezer franknyi évi rentet ad leányának.­­ (Frimiera.) A terézvárosi plébánia­tem­plomban ma délelőtt 9 órakor tartotta Möster Jó­zsef a napokban fölszentelt áldozat első szentmiséjét. A fiatal papnak ez első áldozári funkciójában, mint az ily alkalomkor szokás, nagy papi segédlet állott rendelkezésére. A mise kezdete előtt Brotky Károly esztergomi kanonok tartotta az alkalmi prédikációt s ugyanő viselte az uj misés mellett a manuduktori tisztet is. A templom első padjaiban a fiatal lelkész szülei és összes rokonsága foglalt helyet, a templom többi részét pedig a zsúfolásig megtöltötte a kö­zönség.­­ (Jubileumi ünnep.) Az első magyar har­cos kar betegsegítő- és temetkezési egylete ma dél­után a Széchenyi-téri kioszk helyiségeiben tíz évi fennállása alkalmából sikerült jubileumi ünnepet ren­dezett. Már délután zsúfolva voltak a termek s tréfás levelezéssel és tombolajátékkal mulattak a vendégek. Közbe a kovácsifjuság dalkara énekelt szép dalokat. A hangverseny előtt Hollósy Géza hirlapíró tartott beszédet, a humanizmus ápolására és hazaszeretetre buzdítva az egyesület tagjait. A szónokot élénken megéljenezték. Közös vacsora után megkezdődött a tánc.­­ (Elitélt kém.) Bonnet volt francia gyalog­sági hadnagyot a nancyi büntető rendőri bíróság kém­kedés miatt öt évi börtönre, 500 frank perköltségre és fia évi kiutasíttatásra ítélte. 3

Next

/
Thumbnails
Contents