Pesti Hírlap, 1929 augusztus (51. évfolyam, 172-196. szám)

1929-08-06 / 176. szám

0 f’fc'Sjr I H l K LAI* 1929. augusztus 6., kedd. TENNISZ. Lates Csilla MAC győzött Ruszfhszkó tenniszbajnokságaiban. Ä ruszUjSík^ t^nlsílVaiBokságjokban, melyeket Ung­­várott i;endtizÄ, magyar r6sjífől.r'fcaj;es Csilla és báró Vay Mikióáy ipdp ltak. Ruszinszkb bäji,oksdgaiban Lates (Ösilla szer^li/Mtiinően. aki ufey, aiBőií-jlárosban, mint a végyes-pái’ost^n' "bajnokságot nyert.'■Báró‘Vay Ungvár bajnokságaiban* nyerté’ •..*a'”féríi-j>árostv?és a- férfi-egyest. Eredmények; .-ti ■ v ‘r; . ■ Y ..’RusáinszKőr,bajnokságai:. Női - egy^s,: .1.'t Korotvicskáné Brünn, 2. Lates-’Csilla, Budapest, Böhm-Blanka UAC és '(:ara«osteáni:'S<lÍkere^t>.:—f ISpríi-.^egjtés: -1... Méitbálek Kichard Pozsonyi TlVe. Btolarw1 IwBgyelorsíjág, 3. dr. Luppu és Botez. Bukarest. — Vegyespáros: X. batys 'Csilla. MAC—Stolarov lengyel, 2. Korotvicskáné Brünn—-Sáda Prága, 3. Cara­­costeáné—Botez Bukarest éE Schmidtné Kerekes Vera UAC— Schaffer. Zágráb,,—- Női p$ros: 1. Lates Csilla MAC—Ko­rotvicskáné Brüiinl 2." Caracosteáné Bukarest—Böhm Blanka- UAC. 3. 8ehmidtné-*--Lirx Baba UAC és Kont Anni Beregszász —dr. Budasné Pozsony, r— Férfi-páros: ,1. Stolarov Lodz— Scháffer Zágráb. 2-. ’Netjbálek ’Pozsony—Sáda Prága, 3. báró Vay Nyíregyházai LTC. —.Kerekes UA<J és dr. Luppu Botez Bukarest. i ' Ungvár’’bájnokaágai: Nőt egyes: 1. ’Grosz Manci Nagy­- szollősi TK, .2. Luk , Baba ,UAO. 3. Schmidtné UAC és Zaple­tálné Munkács. — Férfi-egyes: 1. báró Vay Miklós Nyíregy­háza. 2. dr. Pelikán CSK U'ngváf; 3. Kálmán Beregszász és Káse Munkács, —, y.eeyesnáros v, 1. Kont Anni—dr. Kertész Bertalan Beregszász. 2. Sehmidtné— K e rekés Ferenc UAC. 3. Lux Bab» .UAC-r-bAró Vay Nyíregyháza- és Böhm Blanka UAC—dr. Pelikán. — Férfi-páros: 1. báró Vay—Kerekes UAC. 2. Káse Munkács—Horeys CSK Ungvár. 3. Weimann Gyünféld, UngvárWPK ésrdr. Kertész—Kálmán., Beregszász. Sr.hrédérr^é’győzött a kolozsvári versenyen. A nagy nem­zetközi mezőnyökkel induló kolozsvári ten aisz ver.senyéken a női ■ egyest Schréderné nyerte. A, dón tőbe Sphrederné a cseh Ko­­. ’ rotvicka’ assaorlriyalákerült bő, Aki teiütán az első szelet elvesz­tésié, nem volt hajlandó ^tovább játézaní, a pálya nedves volta miatt. A .vM;senyintézoség, erre Sch'rédernét további játék nél­kül győztesnek jelentette ki. ’ Schréderné-Kolozsvárról egyene­sen a hamburgi német bajnokságokra utazott. Magyar győzelemmel végződött, a prágai mérkőzés. A . szombati ^zomofu», eredményű prágai .versenyek után már elveszettnek hitte mindenki a magyar-cseh tennisz­­versenyt, Különösen miután a. párosban a legkevesebb eséllyel indult .a magyar pán másnap a félelmetes Koze­­luh—Malecek-pár ellen, általános vélemény az volt, hogy a cseh párt ma Európában nagyon kevesen tudnák le­győzni. A Szombati versenyeken úgy Kehrling, mint Ta­kács nagyon indiszpbnálfan álltak ki és már ezek után sem volt remélhető ' a magyar győzelem. De vasárnap fordult a kocka. A- párosban Kehrling és Aschner állt fel a cseh Közeliih—Malecéfc-pár el 1 en. A csehek győzel­• műk biztos tudatában könnyű és szép játékkal kezdenek, valóságos iskolai Játékot produkálnak és á nehezen összejövő’ magyar párt 6:2 arányban meg is verik az első szetben. A következő szelheti azonban Kehrling brií­­liáns játékával- és: Aschner kitűnő helyezkedéseivel 0:4 arányban győz ■ a magyar pár. Erős küzdelem folyik ezek után a következő'szetben, a magyar pár keményen belefékszik és a harmadik szetet 6:4, majd a negyediket : 8:6 arányban megnyerik, Kehrling idei formájának leg­szebb napjaira emlékeztető játékkal győzött, partnere, Aschner kitűnő volt , és a második .szettől-kezdve a leg­szebb összjátékkal biztosították a győzelmet. Az egyes­ben Takács várakozáson felül jó formát mutatott, előző napi kapkodása és idegesssége elmúlt, teljesen nyugodtan játszott ’ és megérdemelten győzött Xmyjtinf ellen, első 1 széfjét 6:4 arányban nyerte, a másodikat, erős küzdelem után 7:5 arányban és a harmadikat könjjyen és bizto­san játszva 6:2 arányban nyerte m$g.' Ekkor 2:2. volt a' magyar-cseh tenntszmérkőzés arányé. A következő mér­kőzés a Kehrling-Kozeluh egyes de mivel Ko-Í zeluh megsérült, helyette .MaleeéjiMW ki,’,aki alaposan próbára tette Kehrling idegeit lés, a£ elSp' szetben erős. küzdelem után 6:4 arányb|i¥íí ^yo^ff''is, ,de ezek ^tj^n Kehrling biztos és gyilkos tí’áfeu; játékban három 'egyenes • szetben 6:2, 6:4. 11:2 ajKnytiárí fölényesen győzött ”és; ezzel a magyar-cseh mérkŐZésf Magyarország javára 3:2 arányban megnyerte, y'Y’ Bemutató játék Szombathelyt. A Szombathelyi Sport' Egylet ‘szombat délután vendégül látta Schmiedt Feren­cet, a MAC kiváló professzionista trénerét, aki bemutató­mérkőzéseket játszott a- legkiválóbb vasmegyei tenpisz-. játékosokkal. Schmiedta főrfPerg^ésben dr. Fekete ellen1 6:1, 6:0 arányban,„báró Hqsipt-Bufíheibróde István so­­rokujfalui földbirtokok éjied ^ :■ 1, fi : U arányban győzött.' A párosban Béry Istvánnal állott fel először táró Haupt és dr. Fekete éfféri,' alfikéPfi:% 14 : T2 . arányban győzött le. A következő'Rárosbtuí'Scfuriiedl idr. Feketével ját­szóit herceg Aursfferg i'zlo&rfy FIaiipt ellen. A Schmiedt —Fekete-pár -győzött 6:2, 6 :2 arányban. ■ A bemutató­játékok utolsó számaként Béry István játszott egyest két szetben herceg Auérsperggel, akit 6:3, 6:4 arányban megvert. LABDARÚGÁS A Törekvés az országos amatör>ba|nok. Az országos amatőrbajnokság döntőjében a buda­pesti Törekvés és a Szolnoki MÁV csapatai' Cegléden ke­rültek össze. A MOVE-pályán mintegy 3000 főnyi lelkes közönség előtt mérkőztek, amelytől a Törekvés került ki 5:0 (2:0) arányban megérdemelten győztesen. A buda­pesti együttes minden részében jobb volt az ellenfelénél, amely csak egyes lefutásokkal kísérletezett, csatárai azon­ban határozatlanságuk és idegességük folytán a kapu előtt kínálkozó helyzeteket nem tudták kihasználni. Az első felidő Törekvés-támadásokkal indul és Régner már az 5. percben megszerzi a vezetést. A 12. percben Miha­­lovszky szabadrúgásából Marossy a második gólt lövi. Szünet után a szolnokiak közönségük biztatására mintegy 25 percig támadnak, azonban a Törekvés énnek .ellenére a 18. percben Deutsch révén, továbbá a 22. percben ismét Deutsch révén két további gólhoz jut. A 28. percben Régnert a bíró kiállítja.. A 30. percben Mihalovszky a Törekvés-'5. gólját lövi. A 32. percben a szolnoki csapat­ból Bujáid kerül Régner sorsára. A félidő hátralévő ré­szében mindkét csapat fáradtnak látszik és az eredmény nem változik Riró Sándor a mérkőzést mindkét fél meg­­elégédéseré vezette. A Ferencváros újabb veresége Uruguayban. A túrázó Ferencváros utolsóelőtti mérkőzését ismét Montevideoban játszotta az Uruguay bajnokcsapat a Penarol ellen. A játék igen heves lefolyású volt s Ferencváros félidőnként 1 gólt kapott, végeredményben 2:0-ra vesztett. A középeurópai kupa sorsolása. Vasárnap tartották meg Becsben a középeurópai kupakonferenciát, amelyen magyar részről Fischer Mór- mint elnök, Langfelder, dr. Fodor és Beichhar Ottó vettek részt. A csehek Loos-t és Scheinost-ot, az osztrákok Eberthalert és Fischer mérnököt küldték ki. Az olaszok i 'zérói nem jelent meg senki. A konferencia egyetlen tó ja a Középeurópai kupa következő sorsolása volt: Augusz­tus 21-én vagy 22-én játsszák le az Újpest és a Kapid mérkő­zésüket Budapesten az olasz Carraro bíráskodása alatt. A re­­vans 3 nap múlva lesz Becsben; biró: Stepanovski, Prága. A Vienna—Slavia augusztus 15-én játszanak Bécsben. e meccsnek bírája Klug Frigyes lesz, a revans 28-án lesz Prágában. A newyorki Hakua kapusának esküvője. Fábián Sándor, a newyorki Hakua kapusa folyó hó 6-án, kedden délelőtt fél 11 órakor tartja esküvőjét Miinek Hősikével az pntőház-utcai izr. templomban. Kedden este az ifjú pár CherbQurgba, illetve New­­yorkba utazik, ahová Fábiánt táviratilag rendelte vissza klubjéL „ Sport-rigmusok. Lengyel bú. Búsul ú léngyel sportja állapotján. Atlétikája áll babérjafoqytán; Kissé leverve sóhajtja: — Na lássák! IFát-cz a, lengyel és magyar barátság? Rekordok útja. üyors iramú lendületnek ÖWf&denek a vizisportok, Szinté hét számra születnek V’j és uj uszórekordok. VT' v i -i* - f ( • Ej tényt az intézők szintén Keíl, hogy örömmel köszöntsék. Őket ösztönzésre intvén A rekordszámú közönség. Uruguayi stilus. ., V Tfa tjiyözült is a Penarol, ‘‘Frknzsiadt-bab'ért le nem tarol; Mert ezt a gaucho-ütemet Ép taggal győzni nem lehet. \ (Dalamér.) KERÉKPÁR. Aj, FTC országos kerékpárversenye. Vasárnap végre eldólt, kik képviselik a zürichi világbajnokságokon a magyar színeket! Az FTC vasárnapi millenáris-pályái versenye és a megyeri-országúton 135 km. távon Szenes és Vida I. között rendezett verseny alapján elhatároz­ták, hogy az országúti versenyen Istenes (UTE), Vida II. Mihály (Postás MKE) és Szenes Károly (MTK), a pá­lyán pedig Györffy Imre (FTC) képviselik a magyar színeket. A verseny eredményei a következők: • II. o. pontfőverseny. 1. Nagy FTC 17 pont, 2. Mann­heim TTC 12 pont, 3. Fe.igl BSE 8 pont. A főversenyben a minősítő futamok során Györffy FTC első lett az utolsó 500 méteren 32 mjf. 2. Szekeres Postás 33.2 mp„ 3. Eigner MKSBSE 34.0 mp. Döntőben: 1. Szekeres az utolsó 200 mé­teren 13 mp., 2. Györffy félgéphosszal, 3. Eigner 13.2 mp- Tandemverseny. 1. Györffy és Eigner az utolsó 500 méteren 29.8 mp. Szeniorverseny. 1. Tóth EKE az utolsó 200 méteren 14.2 mp.. 2. Kozdony UTE, 3. Taby KAC. Párosverseny, 120 kör. 1. Szekeres Postás' és Nemes Postás 40 pont. 1 óra 18 p. 01 mp., .2. Györffy FTC és Garay Postás 23 pont., 3. Gregács BSE és Zakariás Postás 21 pont. I Az országos MOVE kerékpárbajnokságok. Vasárnap rendezték N ágy kőrösön, az országos MOVE kerékpárbaj­­nokságajt. A versenyen megjelent József Ferenc fő­herceg, pávai Mátyás tábornok, Szeder országos ügyve­zető elnök és Nagykőrös, továbbá a környék számos elő­kelősége. A verseny a nagykőrösiek győzelmével végző­dött, mert a helyi legénység 316 pontot szedett össze. Második Karcag 204, harmadik Cegléd 179, negyedik peáia 'Törökszentmilliós lett 100 ponttal. Részletes ered­mények : Országúti versenyek. Főverseny, 75 km. 1. Szüce Karcag 2 óra 34 p., 2. Beggel Cegléd, 3. Lestár Törökszentmiklós. Haladók, 75 km. 1. Bajun Törökszentmiklós 2 óra 34 p., 2. Karádi Karcag, 3. Várkonyi Cegléd, 4. Beggel Nagykőrös. Kezdők. 50 km. 1. Fodor Cegléd 1 óra 39 p. Szenior, 30 km. 1. Balog Karcag. — Pályaversenyek. Főverseny. 1. Szűcs Kar­. cag, 2. Szál aj- Karcag, 3. Beggel Cegléd. Haladók. 1. Koregdi Karcag. Szenior. 1. Kovács Cegléd, 2. Balog Karcag. 3. Bor­bély' Nagykőrös. Páros. Beggel—Giegert (Cegléd és Török­szentmiklósi. A nyugati kerület 100 kilométeres kerékpáros-bajnok­sága. (A Pesti Hírláp szombathelyi tudósítójától.) A nyugati kerékpáros-kerület vasárnap, augusztus 4-én rendezte meg Szombathelyen, a szombathely—körmendi országúton a kerü­let 100 kilométeres országúti és 50 kilométeres ifjúsági baj­nokságát. A 100 kilométeres bajnokság győztese Kovács Jó­zsef (Szombathelyi Kerékpár Egylet) lett, aki legutóbb meg­nyerte a nyugati kerület hosszutávu. 706 kilomét-res bajnok­ságát is. Ez a fiatal tehetséges versenyző imponáló finissel szerezte meg most is a bajnokságot, akárcsak a korábbi ver­senyeken. A két verseny részletes eredményei'a következők: 100 km..-es bajnokság: 1. Kovács József (Szombathelyi KE) 3.18 óra, 2. Gatsa B.éla (Dunántúli AC, Győr) 3.18.02 óra. 3. Kocka András (Szombathelyi AK) 3.18.03 óra. 4. Kiss Ká­roly (Vasutas SE) 3.21 óra. 5. Simon (Vasutas SE) 3.28 óra. — 60 km.-es ifjúsági bajnokság: 1. Lázár (Szombathelyi KE) 1.06.04 óra. 2. Bátz (Vasutas SE) 1.07.01 óra. Katz, a verseny favoritja. gummidefekt miatt szorult a második helyre. A Győri Atlétikai Club birkózóversenye: A Győri AC kerületi birlíozótérsenyt rendezett. Az eredmények a következő: Lég Súly: 1. Csizmadia GyAC. Pehelysúly: 1. Kiss MTK. Könnyüsuty: I. Kacséra GyAC. Kisközép­­suly: 1. Jungi GyAC. Kagyközépsuly: 1. Németh GyAC. Szekeres és Bohrer találkozása 25 és 30 kilométeren. A szombat este elmaradt Szekeres—Bohrer mérkőzést - kedd este 9 órakor tartják meg, villanyvilágítás mellett, n Millenáris-pályán. A DSC. amely a versenyt rendezi, a két versenyző számára gyönyörű dijat tűzött ki. A verseny programmjät II. oszt. steherversénnyel és egy 10 kilométeres páros versennyel bővítik ki. V.VAS. A siófoki vivóverseny. A Fodor-iskola vasárnap vivó­­a.kadémiát rendezett Siófolton. Először gyerm'ekvivás volt. majd pedig Pétschauer mutatott be akadémiát, dr. Kozgonyi Györgygyel. Azután Fodor István vívott iskolát Fodor Ist­­vánnéval és Rozgonyinéval. Bozgonyi György tőrrel vívott Nagy Ernővel, A vivás u’.án bemiMató böxmérkőzés követke­zett Erdős László és Bózsahegyi Jenő között. Nagy sikere volt Fodor István iskolájánál-, amelyet tanitvá’nyával. Petsohauer Attilával tartott. Az. akadémiát a Gombos—Petschauer-mér­­kőz^e fejezte be. amelyet ötszáz főnyi nézőközönség nézett végig. BIRKÓZÁS. Műtétet hajtottak végre Keresztes Lajos világbaj­nokon. A birkózósport közönsége már régen tudja, hogy Keresztes Lajos (MAC) olimpiai világbajnoknak orrsö­vény elferdülése van, ami különösen a szőnyegnninkánál a lélegzésben akadályozza. A világbajnok, aki erdélyi nászutjúról most érkezett haza és mivel újból birkózni akar, elhatározta, hogy műtétnek veti alá magát. Az operációt az T zsoki-utcai kórházban ma dr. Halász fő­orvos dr. Nyéki .segédorvos közreműködésével már végre is hajtotta. Az operáció jól sikerült és Keresztes- tiz nap múlva már el is hagyhatja a kórházat. Keresztes külön­ben ma már 86 és fél kilót nyom és igy az európai bir­­kózfe-hajnokságban már a nehézsúlyban indulhat. Lálosassák men a kontinens legnagyobb országos kiállításai! 35 km ut, 650 ezer m terület. Kereskedelem, gyáripar, kézműipar, földművelés. Kultúra, tudomány, művészet (6000 tetun exponenssel) Sport, polonica, világhírű vadászati kiállítás. l->‘1 ■ ’ •■** • - 1 • Legolcsóbb szabadsági-kirándulás- Legjobb alkalom Lengyelország megismerésére, A lengyel­­j — : országi tartózkodás napi költsége körülbelül 4 í Felvilágosítással szolgálnák az Összes utazási irodák és lengyel konzulátusok. Lengyel országos kiállítás, Poznan körülbelül szeptember 30-ig. 14032 Utazási kedvezmények. JA GYEM VIZŰM.

Next

/
Thumbnails
Contents