Pesti Napló, 1862. augusztus (13. évfolyam, 3742-3766. szám)

1862-08-05 / 3745. szám

179-3745 Ib­ik évi folyam. Kedd, aug. 5.1862. “­e up wellemi részét illető minden közlemény I K­i­a­d­ó • h i 7 a t a 11 Előfizetési föltételek : Hirdetmények dija : SzerkeSZtéSI iroda • * ai,er^eszt^3^^ez Intézendő. I Ferencziek terén 7-dik szám földszint. I Vidékre, postán : Helyben, házhoz hordva : I 7 hasábos petit-sor egyszeri hirdetésnél 7 njkr. „ . . Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fo- I A lap anyagi részét illető közlemények (előfizetési pénz , kiadása körüli ' ' ' ’ 10. S „5 kr a é I Bély®^di-i kul°“ 5 hasábos Ferencziek tere 7-.k szám , 1-id emeleti gadtatnak el. I panaszok, hirdetmények) a kiadó­hivatalhoz intézendők.________| Évnegyedre ... 5 fit 25 kr. a. é.­­________________petit-sor 26 n­kr._____________ Előfizetés nyittatik „PESTI NAPLÓ“ augustus—decemberi 5 hónapos folyamára $ forint 75 krajcárral. A „Pesti Napló“ kiadóhivatala. PEST, augusztus 4. 1862. (bn) A régi eszmék, vagy inkább a régi praxis emberei, miután m­iden positióból kiszorittattá­k, a megyébe akarnak vissza­vonulni, hogy e védbástyából az országot számukra visszafoglalhassák. Valóban szá­nakozással kell tekinteni e haldokló baj­nokok görcsös öröködéseire, de mint min­den küzdelem, úgy ez is részvétet ger­eszthetne, ha nem hasonlítana az ismere­tes szélmalom harcához; mert hol van az ellens­ég Magyarországon, mely a megyé­ket semmivé akarja tenni ? S várjon a mi táborunkban szoktak-e declamálni a me­gyék omnipotentiája ellen? melylyel a 47-ki conservativ szójárás szerint kormá­nyozni nem lehetett. Vájjon nem ezen om­­nipotentia megtörésére voltak-e a bureau­­crataszagu administrátorok hivatva ? S nem az ellentáborban törték-e el a palotát a megyék felett, mert az 1861-ki alkot­mányos időszakban a jogaikat gyakorol­ni s .Az őket illető törvényes hatáskört el­foglalni törekedtek. Mi a bur saucratismust s a közigazga­tásnak mindenbe való avatkozását az uj kor valódi átkának tartjuk; minél keve­sebbet kormányoznak és administrálnak egy országban, annál szabadabb, annál boldogabb az ország; de azért központi kormány nélkül még­sem lehetünk. — Korunknak a szabadság és alkotmányos­­ságróli fogalmai szerint, a legjobb s leg­természetesebb formája a központi kor­mánynak a felelős parlamenti kormány, — az országos önkormányzat. Hogy pe­dig felelős központi kormány mellett a megyék megállhatnak, — láttuk 1848-bam s láthatjuk a dolgok logicájából. A felelős miniszter folyvást szemközt a parlamenttel, s a szabad sajtó ellenőr­ködése alatt, rendes viszonyok közt, csak törvényes rendeleteket adhat, ilyeneket végrehajtani a megye köteles. De mi azon állítással bátorkodunk fellépni , miszerint a megye csak felelős parlamenti kormány mellett tartható, a nélkül lehetetlen. A mai megye nem lehet más, mint de­­mocrata alapú megye; nagy qualificatio nem practicabilis. Hová vezetnek a nagy qualificatiók, tapasztaltuk Francziaország­­ban, hol a választók igazi zsarnokságot gyakoroltak a kormány felett, a nemzetet elidegenítették a létező állapot fenntartá­sától, s a 48-ki forradalom okainak egyike voltak. Tessék e tárgyról akár Tocque­­ville leveleiben, akár Montalembert be­szédeiben után olvasni. A megyét maga­sabb census alapján, mint a 48-ki, nem lehet szervezni : ilyen megye s a bu­­reaucratikus collegialis kormány közt a dolgok természete szerint, folyvást col­­lisiók fognak támadni. Az államhatal­mak közt bizonyos homogeneitásnak kell lenni; ahol az nincs, ott a hajlam a köl­csönös elnyomatásra szükségkép előáll. Régi szabású collegiális közigazgatás el fogja nyomni az új szabású megyét, vagy a megye folyvást ellenálván, a központi kormánynak nemcsak megzavarja a köz­­igazgatá­s, hanem az országgyűlésen is orgánumai által e kormány for­ma átido­­mítására folyvást fog működni. A megye s ilyen kormány — az volna a folytonos rendszeresített anarchia. A felelős parla­menti kormány azonban, kifolyása lévén a törvényhozásnak, mely a megyék s más törvényhatóságok képviselőiből áll — mert azért, hogy egy megyének képvi­selői nem egy helyen, de több választó­kerületekben választalnak, nem szűnnek meg a megyét képviselni, a felelős par­lamenti kormány s az új megye közt lé­tezik azon szellemi rokonság, mely egye­dül veheti elejét az összeütközéseknek. Vagy talán bizonyos emberek Magyaror­szág népét ad antiquam servitutem redu­cálni akarják; — akkor aztán minden — a régi megye, s régi kormány­forma, meg a régi adómentesség is — lehetséges volna egy időre, teljesült volna az által, hogy a reichsrathi képviselő urak a Schottenthor előtti ház­rói szünnapokra haza mentek, s­zeptem- ber 15-dikéig nem fogják hallatni mágu­sát. Majd meglátjuk, teszi hozzá a bécsi lap, a Lajthán túl fel fogják e használni a reichsrathmentes időt arra, hogy a „kibé­­cülés“ útját egyengessék, azonban men­ten hozzá teszi, hogy ehhez kevés remé­nye van, s hogy September 15-ike min­dent azon karban találand, a melyben az­t augusztus 1-je h­agyta. Nem tudjuk, kiket illet az „Ost. d. Post“ nógatása a kibékülés utjának egyen­­getésére, hanem azt tudjuk, hogy a­mit a bécsi lap „kibékülés“ alatt ért, az a szent István koronája alatti területen csu­pán egy módon volna megkísérthető t. i. a törvényesen egybehitt és kiegészített országgyűlés által; már­pedig hogy hat hét alatt a magyar országgyűlés nem lesz együtt, következésképen hogy az érintett irányban nem is történhetik semmi ered­ményes lépés: ez oly természetes dolog, melynek megjóslására nem szükség sem­miféle cassandrai tehetség. Az „Ost d. Post“ úgy látszik nem akar­ja ezt érteni. Ő egyesek részéről várja az initiatívát. Neki programmok kelle­nek a valóságos árcsökkentési „Offer­­tek“ modorában. A ki legkevesebbet kí­ván, az az ő embere. Csak hogy az a baj, hogy midőn az építés napja bekövet­kezik, kisül, hogy a ki azt a sok szép ajánlatot téve, a gazda hite nélkül csinál­ta a számadást. Az octoberi férfiak művének sorsa ta­nulságul szolgálhat az „Ost d. Post“nak, jóllehet azok eljárását sok körülmény, némelyeknél talán a törvényesség erejébe vetett jóhiszemű bizalom is igazolhatja. A­mi a reichsrathot illeti : nem mi mondjuk, a „Vaterland“ mondja, hogy ezen testület, a­helyett, hogy a Magyar­­országgal való egyetértést előmozdította volna, a kormány oly elhatározásaira uj­jongott helyeslést, melyek a magyar kér­dés megoldását megnehezíték és elbuzák, halaszták. „A­mit mi — mond a „Vaterland“ — még a képviselő­ház szemére vetünk, még pedig jogo­­­san, az nem szorgalom buzgalom és őszinte tö­rekvés hiánya, hanem hiány a monarchia egyes részeiben fenálló tényleges viszonyokba és kü­­lönféleségekbe való politikai belátásnak, azok pontos ismeretének, és gondos megfontolásának, hi­ánya a mi súlyos válságunk államférfim fel­fogásának, hiánya az önálló s az egymás ellen küzdő érdekek meghasonlásában a kibékítési czélt előmozdító gondolatnak. „A reichsrathnak : jutott ama szép feladat, hogy a népek élő szükségleteinek ismeretére tá­maszkodva, a kormánynak megmutassa az utat, a­melyen azoknak kielégítése, és üdvös alkot­­mányszerű állapotok helyreállítása rá nézve le­hető volt volna ; azonban a reichsrath több­sége visszautasíta e hálás szerepet, s jobb­nak látta a kormánytól vontatni hagyni ma­gát, s támpontjául szolgálni nem egy oly kor­­mányténynek, melyet a történelem súlyos hiba­ként fog tábláb­a vésni, é­s ott, a­hol Magyar­­ország irányában kiegyezést és kibékülést kellett volna tanácsolnia, a­hol a kormányt óvnia kellett volna minden olyan lépéstől, mely által az (t. i. a bécsi kormány) Magyarország népe és Magyarország királya közé furakodott, jobbnak látta a kormány olyatén elhatározásaihoz ujongani he­lyeslést, melyek, mint a tapasztalás megmutatta, Magyarországot az összállamtól még inkább el­­idegeniték, s az által, hogy a magyar kérdés megoldását neheziték és elhuzák halaszták, chro­nicus financzbajaink megorvoslását is szükség­kép mind messzebb távolba lökték stb.“ S mit mond az „Ost d. Post“ a „Va­terland ezen szemrehányásaira? Azt mondja , a foederalisták hasztalan kecsegtetik magukat azon reménynyel, hogy Magyarországot az octoberi diploma ki fogja elégíteni. Épen oly kevéssé, mint a februáriusi pátens. „Magyarország —így kiált fel az „Ost­deutsche“ — a dualismust akarja; ti a pluralismust akarjátok; mi pedig az egy­séget akarjuk, jóllehet annak különféle­­ségében. “ „Magyarország, igy szól még hango­sabban, nem akar plurális­must a magyar korona alatti országokon belül; mi pedig részünkről nem akarunk pluralismust álta­lában, de a Lajthán inneni országokon belül legkevésbé.“ És mit húz ki ebből az „Ostdeutsche Post“? Azzal feny­egeti a foederalistákat, hogy „ha minden kötél szakad“, a dualisták és centralisták, a magyar országgyűlés és az osztrák reichsrath még ki találnak egyez­kedni. A czikk utóbbi részére még visszaté­rünk. Próbatét a vakok intézetében. A pesti vakok intézete növendékeinek évi vizsgálata, az intézetet kormányzó elnök méltó­ságos K­a­p­y Eduárd pest-pilis megyei főis­­páni helytartó úr elnöklete alatt, több bizottmá­­nyi tag urak, igen számos és díszes vendégko­­szoru jelenlétében julius hó 31 dikén tartatott meg. Ez alkalommal gróf P­á­l­f­f­y Móricz­­ ex­­cellentiája, magyarországi kir. helytartó ur is, magas látogatásával szerencséltetvén az intéze­tet, nemcsak a növendékeket különféle tárgyak­ból meghallgatni, a négy legjobbat, 2 leányt és 2 fiút megjutalmazni, velök kegyesen társalogni, hanem a kormányzó bizottmány jelenlevő igen tisztelt tagjait elnök úr által magának bemutatni, s az intézeti helyiségeket megszemlélni, s magas megelégedését kijelenteni kegyeskedett. A vizsga rövid imával kezdődött; utána rö­vid beszéd tartatott egy leány növendék által, melyben ünnepélyes hálát és köszönetet mon­dott, részint a már megboldogultaknak, részint a még életben lévő érdemdús férfiaknak, kik a jó­tékony czélról meggyőződve, s a tanitás szüksé­geit felfogva, részint az intézet alapítása körül a tisztelt közönséget buzdítani, részint fenntartása és gyarapodása körül szóval és tettel fáradozni szíveskedtek. Ilyen volt boldog emlékű , cb. k. fensége, főherczeg J­ó­z­s­e­f országunk feled­hetetlen nádora, az intézet lelkes alapitója, párt­fogója s fentartója. Ilyenek Dubravicky Simon, Földváry Gábor, Szentkirál­­­y­i Móric, Nyári Pál pestmegyei első al­ispánok és intézeti bizottmány elnökei;­ ilyenek P­é­c­h­y Ferencz helytartósági tanácsnok, és a mostani elnök K­a­p­y Eduárd ő méltóságaik. A testgyakorlás után történt a szorgalmas nö­vendékek pénzbeli jutalmazása, részint az évi alapítványokból, minek hold. Helmeczi ala­pítványának kamatja egy arany, K­o­r­l­á­t­h Lászlóé 5 forint 25 krajezár, O 111­­­k Sándor­­néé 3 forint 78 krajezár, S­c­h­i­r­e­r Jánosé 2 forint 52 krajczár o. é., részint a helyszínen be­gyült kegyes adakozóktól, úgymint Eötvös Józsefné, született Kolb Mária ö nagyságától, a ki a szorgalmas növendékek megjutalmazására évenkint járul egy aranynyal; özvegy gróf Bethlen Pálné ő nagyságától két arany, Rudnyánszky Ferencz úrtól egy arany, mely pénzbeli összeget maga elnök ur ő méltó­sága a megjutalmazottaknak kézbesíteni kegyes­kedett. A nagy vizsga után évenkint szokás a növen­dékéig részére alkalmas helyen mulatságot ren­dezni. E czélra is többen, emberbaráti szeretettől indítva, pénzbeli adakozásokkal igyekeztek a szükséget pótolni, igy Steinbach Teréz asz­­szonyság 10 forintot, Váltó János alesperes s­adai plébános ur 10 ft. Egy magát megnevezni nem akaró budai ur 10 forintot, egy esztergomi polgár hason czélra S t­r o m a j­e r ur által 5 ftot, kiknek az intézeti igazg. kegyeletükért a legszi­­vesb köszönetét nyilvánítani legszebb kötelessé­gének ismeri , nem mellőzvén háláját kifejezni Stroma­jer Ferencz gondnok úrnak is, ki ez idei bérmálás alkalmával, nemcsak ő maga a bérmáló atya tisztét elfogadni, hanem bérmáló atyák és anyákról gondoskodni, a bérmáltakat megajándékozni szíveskedett; valamint azok irányában is, kik a növendékeket szellemileg fölsegíteni készek valának, úgymint: a Sz. István társulat szekenast Gusztáv úr több év óta a „Vasárnapi Újság“ folyamával. T­r­a­tt- ner Károlyi ur, ki szintén több év óta az intézetet azt érdeklő nyomtatványokkal lát­ja el. A növendékek száma jelenleg 55 és pedig fiú 32, leány 23. Vallásra róm. kath. 42, görög ka­­tholikus 1, ág. vall. 5, helv. vall. 5, Mózes vall. 2, buda­pesti 14, pestmegyei 7, magyarországi 30, erdélyi 2, tótországi 1, gácsországi 1. Kö­szönet és hála még egyszer az igen tisztelt kö­zönségnek, mely mindenkor kész a jótékonyság kertébe azon emlékfát ültetni, melynek virágai balzsamot nyújtanak a szenvedő emberiség eny­hítésére. A jelen bizottmány tagjai és ülnökei mélt. Báró Orczy György, mélt. Báró Podmaniczky László, mélt. Eötvös József hét­ személynök, mélt. Havas József helytartósági tanácsos, mélt. Gozsdu Manó volt krassói főispán, mélt. Zsivora György volt csanádi főispán. Tekintetes Egresi Samu, Pajor Titus, volt városi tanácsnok, Havas Ignácz mint főgondnok Perger Ignácz , Wal­­thier Antal, Kaszelik Ferencz, Stromajer Ferer­cz mint gondnok, volt Pest városi képviselők, Rud­nyánszky Ferencz mint ügyvéd, Szalai József mint titkár, Bartha Károly, mint orvos. Pest, aug. 4. H a 1 v á n y i János sk. Vakint. igazgató. Bécsi dolgok. Az „Ost-Deutsche Post“ azt a neveze­tes­­fölfedezést teszi, mintha nekünk ma­gyaroknak különös szívbeli óhajtásunk (n­ajdasági ) keresked tudósítás. Pest, aug. 4-kén. Forró tikkasztó bőség. A Duna vize erősen apad. A hévmérő tegnap ár­nyékban majdnem 29­­. fokra hágott, a hazánk­ban bármily bő nyarak mellett is, már szokatlan forróság. Párisban a liszt ára lejjebb szállott, azon­ban Berlinben jelentékeny gabnaáremel­­kedés történt, a­mi épen nem egyeztethető ösz­­sze a német kereskedelmi lapok azon tudósítá­sával, mintha északi Németországban, továbbá Lengyelországban valami jó termés volna. Az angol piaczok hangulata a lefolyt héte n­átalán lanyha volt, valószínűleg az új készletek­nek még mostani hiányánál fogva, a nélkül azon­ban, hogy az árak csökkentek volna. M­ar­se­­ 11 e-ből írják jól. 29-kéről a trieszti lapnak, hogy ott a búza ára folyton hiányzó kérdezős­­ködések következtében csökkenő irányt vett. Amsterdamban a gabnaüzlet csendes , változatlan, Odessában az árak részben emelkedtek. Helyi gabnabörzénken a múlt héten összesen 25.000 m. búza adatott el,­­ mert több aligha vo­lt kiállítva. Ebből azonban igen kevés ment külföldre, többnyire helybeli fogyasztásra kelt el. Rozs 10,000 mérőnyi adatott el többnyire sept.—okt. havi átvétel melletti új termék 78— 79 ftos 3 ft 40 —45 kijával. Az árpaforgalom igen jelentéktelen volt, a készletek hiánya miatt. Kukoriczából körülbelül 10,000 m.-nyit vettek fogyasztásra 5—10 krral emelkedett árakon. A zab folyton szilárdan áll, azonban igen korlátolt készletek következtében az adásvevésnek csak is a helybeli fogyasztásra kelle szorítkoznia. A repere a hét elején élénken kelt, hanem azután a forgalom élénksége a külföldi piacrokoni árha­nyatlás folytán csökkent. A szilvapálinka akója 15—16 fton kelt. Triesztben a héten összesen 34,000 st. búza kelt el, s ez, 2000 sz. ibrailai szállítmányt kivéve, mind magyarországi termés. Kukoricza 60,500 st. kelt részben magyar, részben aldunai, s részben levantei termés. Az összes gabnake­­lendőség 96,000 szarra ment. Győr, f. hó 2-kán szombaton megtartott hetivásárunk, mint a tegnapi, még az idén nem volt, a­mit az alább kimutatott gabnamennyiség eléggé bizonyít. Miután azonban a külföldi vá­sárlók már eltávoztak, a termesztők pedig a múlt heti vásári árakkal leszállani nem akartak, a gab­­nának talán fele is megmaradt, s árak is 15—20 krral csökkentek. Különben lehetett oly szép rá­baközi búzákat látni, melyek a marosi búzával mi­nőség és nehézségre nézve vetekedtek ; az árpa is nagyon szép volt, csupán a rozs látszott a hőség által kissé megszorítva. Az időjárás egy­két hüvös és szeles napot kivéve ismét nagyon meleg, s a munkára ugyan kedvező, azonban a kukoricza nagyon kezd elsülni. Beszállíttatott : búza 4001 mérő, rozs 1147 m., árpa 1789 m­., zab 538 m., kukoricza 60 m., burgonya 399 zsák. Az árak következők : Egy auszt. m. tiszta b. 4 ft 80 kr-5 ft, közönséges 4 frt 50—7­) kr, két­szeres 3 frt 10—30 kr, rozs 3 frt­­ 3 frt 20 kr, árpa 2 frt 50—80 kr, zab 1 frt 70—85 kr, kuko­ricza 3 frt 70—4 frt, köles 2 ft 90 kr-3 ft 20 sr, bab 3 ft 80 kr—4 ft 20 kr, széna egy mázsa 1 frt 10—30 kr, bor egy akó 7—9 ft, idei bur­gonya zsákja 1 frt— 1 frt 30 kr. Szeged, aug. 1. A marhavásár —ámbár vidékünkön a marhavésznek nyoma sincs — igen csekély vola, s a behajtott marhák közöl is csak kevés kelt el; hizlalt marha épen nem volt. Mészárosaink a vásár előtt néhány nappal haj­tottak 100 db ökröt Békésből. A marha ára némi­­leg alábbszállt, s miután a kövér disznók iránt külföldről egyre tart a kérdezősködés, azért a ser­tések ára is emelkedik. Egypár disznó őszi hiz­lalásra 20—30 fton kelt, némileg kövérebbek 40 45 fton, s egész kövéreknek fontja 29 kron. A kevés nyers bőr, mely a vásáron volt, gyor­san elkelt; egy pár ökörbör 24—36 fton, tehén­­bőr 22—24 fton, egy pár juhbőr 2 ft 80—3 ft 20 kron, báránybőr 80 kr—1 ft 50 kron kelt. A tímároknál igen kevés kidolgozott bőr kelt el, mert igen magas árat követeltek érték. A gyapjú az egyedüli kapós czikk, s a hely­beli készlet meglehetősen elkelt; mázsáját 64— 70 fton adták. A toll sem mondható elhanyagoltnak, főleg ha készlet kapható volna. Egy cseh kereskedő nagyobb mennyiség tollat akart venni, de alig néhány mázsát talált. E kereskedőház a közön­séges toll mázsájáért ígért 56 - 60 ftot, finomabb­ért 90—100 ftot, pehelyért 140—150 ftot. A készlethiány oka a termelők magas követelé­sének. A zsiradékok nem igen kelendők, de készlet sem igen van ; jó ehető szalonna mázsája 36 ft, oláh faggyú szappanosok számára 37-38 ft, szép száraz szappan 28 ft, fris disznózsír csak kisebb eladásoknál található, s stezéje 60—64 krajczár. Tört barac­kmag néhány mázsányi kelt el 22 Vj frton. A talpak, deszkák és zsindely iránt mutatkozott érdekeltség jóval alábbszállt, s da­czára a jelentékeny árcsökkenésnek, csak igen csekély mennyiség kelt el, mert nincs pénz épít­kezésre ; hasonló pangás mutatkozik a téglaüz­­letnél is. A gabnakereskedés élénkül ugyan némileg, de ezen élénkségnek semmi biztos alapja sincs, miután a külföldi tudósítások ingadozók, s az aratás eredménye még egyre bizonytalan. A hí­rek ugyan inkább jobbat reméltetnek, mint ro­­szat, de az árak nem ingának, s a­mely­ tartomá­­nyokban az aratás most állt be, az idő igen ked­vező, s így az eredmény is dúsabb leend. A gabnaszállítás piaczunkra tetemesnek mond­ható, s az ár e hét folytán ismét emelkedett. A búza ára 4 ft 35—50 kr, kétszeresé 3 ft 45 — 60 kr, rozsé 2 ft 90—3 ft 10 kr, árpáé 2 ft 35—50 kr, zabé 2 ft, kukoriczáé 3 ft 30—40. kr. Arad, aug. 1-én. A mai gabonaszállitmány nem volt jelentéktelen. Búza mintegy 4000 mérő jött, 86—88 fontos 4 ft 10—30 kron kelt. Rozs 2000 m. 76 -77 fontos 2 ft 60—65 kron. Árpa 3000 m. 67— 68 fontos 2 ft—2 ft 5 kron. Zab 1500 m. 45—46 fontos 1 ft 90—92 kron. Szesz e hét folytán mintegy 500 akó ment forgalomba, s 57­­2 kron kelt fokonkint. Arad, aug. 1-jén. Első osztályú tiszta búza 82 fontos 4 ft 25 kr, második oszt. 81 fontos 3 ft 90 kr, harmadik oszt. 80 fontos 3 ft 60 kr. — Kétszeres első oszt. 79 fontos 3 ft 30 kr, második osztályú 78 fontos 3 ft 20 kr, harmadik oszt. 77 fontos 3 ft — kr. Rozs első osztályú 77 fontos 3 ft — kr, második oszt. 76 fontos 2 ft 60 kr, harmadik oszt. 75 fontos 2 ft 50 kr. Árpa első oszt. 66 fontos 2 ft 10 kr. második oszt. 65 font. 2 ft, harmadik oszt. 64 font. 1 ft 90 kr. Zab első oszt. 46 font. 2 ft, második oszt. 44 fontos 1 ft 90 kr. Kukoricza 84 fontos 3 ft 40 kr. Láng­liszt mázsája 9 ft 50 kr. Zsemleliszt mázsája 9 ft. Kenyérliszt mázsája 8 ft. Széna mázsája 3 ft 50 kr. Borsó itezéje 20 kr. — Lencse itezéje 15 kr. Bab itezéje 14 kr. Köles itezéje 14 kr. Búzadara itezéje 20 kr. — Dara itezéje 12 kr. — Uj bor itezéje 20 kr. — Régi bor itezéje 30 kr. — Sör itezéje 15 kr. Tűzifa 11 ft. Egy font gyertya 45 kr. — Egy font szappan 35 kr. — Font marha­hús 21 kr. — Egy font repereolaj 40 kr. — Egy font lenolaj 40 kr. N.-B­ecskerek, jul. 30. — Az aratásnak vége, sokat,remény lettünk és keveset kaptunk, ez a sorsa Ádám fiának, csakhogy ritkán éri be a telhetetlen ember azzal, a mit neki a jó isten ad; igy van ez Bánátban is. A gabna, igaz, hogy középszerűen termett, de a mi kevés volt, az jól fizetett, igy vidékünkön épen nincs okunk a Vegyes tudósítások. Léva, aug. 1. 1862. Tegnap, vagyis julius 31-kén szerény ünnepélynek valánk szemtanúi. Ugyanis tudva a lapok utján, miszerint k­őtiszt. Kislingstein Antal, tek. Várady János, méltóságos gróf H­u­n­y­a­d­y László és tek. Leidenfrost László urak egy egy aranynyi alapítványt tettek azon gymnnsiamun­­kat látogató tót ajkú tanonczok számára, kik a magyar nyelvben az éven át legjobb haladást tesznek. Nem szükség magasztalnom e nagy lelkű hazafiak áldozatkészségét; a szent czél, melyre ők áldozzanak — az édes hazai nyelv —— önmagában is olyan, mely minden magasztalást fölöslegessé tesz, de visszafojtanunk hálaérzel­meinket, a legszentebb ügy nevében, teljes lehe­tetlen. Valóban csak igy és nem máskép valósul­hatnak ünnepelt költőnk e szép szavai • „Az ég minden hazának kincset ád, S a nemzet hiven őrzi birtokát.“ Megtartatván az ünnepélyes „Te Deum,“ az ifjúság szokás szerint visszavonult a tanterem­be ; nehány világi ur jelenlétében a nt i s tud. Menyhárt Ágoston­­igazgató úr meleg sza­vakkal ecseteli az ifjúság szerény magaviseletét és szorgalmát, buzdítván egyszersmind azokat, kik kevésbé feleltek meg a várakozásnak. Ez­után felolvasván az általános sorozatot, mint gymnasiumunk történetében nevezetes eseményt, a fent említett urak alapítványát hozá fel. Rövid, de velős szavai után felolvasá azon derék ifjak neveit, kik a kitűzött ösztöndijban részesültek, ezek: a IV. osztályban Zlattnyánszky Ernő; III.-ban Való Simon; H.-ban Szádeczky Pál; I.-ben Schwarz József. Meg kell említenem még olyan dolgot, melyet a tisztelt olvasó közönség talán meg is unt, de hiába, többet meguntunk már, s még­sem tehe­tünk róla. Gymnasiumunk érdekében a „Pesti Napló“ is hozott levelet, rendes levelezőjétől, midőn annak idején csak úgy „sine nobis de nobis“ formán a vegyesek regimentjébe assen­­tálták azt. A derék levelező úr, ki e tekintetben szintoly jól ismeri a gymnasium biographiáját, mint mi, világosan kifejtette az okokat és pedig szerződésileg, miért nem lehet e gymnasium vegyes ? De a „Magyar Sajtó is hozott eg­y kis czikkecskét e részben ; e czikkről azt mondották annak idején a szakértők, hogy beillik falnak, me­lyen .­ cserebogár nagyot koppanva elhallgathat­­na. Danielik János püspök ur ő méltósága Léván keresztül utaztában főt. Gyürky László plébános úrnak nyíltan megmondotta, hogy el van döntve, miszerint a lévai gymnasium ezután is tisztán magyar lesz; sőt a tisztelt püspök úr az igaz­gatót is kereste (ki szerencsétlenségére sétáját végezte), hogy megnyugtassa ez iránt; s most újra rendelet érkezik a főbirói hivatalhoz, hogy vizsgálná meg a dolgot az igazgatóval együtt s terjesztené föl a helytartósághoz, várjon a vegye­sek közé sorozható-e e gymnasium vagy nem ? Ne higgye senki, hogy érvekkel akarnék előál­­lani megint ez intézet védelmére; a­kinek nem volt elegendő az, mi hivatalosan fölterjesztetett s a nyilvános lapokban is elmondatott, azzal nincs többé szavunk ! Tudhatná minden ember, hogy e gymnasium sem az ország — sem a király — hanem a ma­gánosok alapítványának köszöni létét; azt is tudhatnák jóakaróink, hogy ez alapítványnál a magyar nyelveid tanítás feltéte — ajánlottuk volt. Tegyük föl, hogy e gymnasiumra csak­ugyan rátukmálnák a vegyes tanítást, ha ez megtörtént, tudják meg jóakaróink, hogy ez intézet élete azon perezben megszűnt. És mit nyertek ezzel jóakaróink ? vesztettek és pedig kétszeresen; mert míg eddig a lévai gymna­­siumban a rendszeres nevelés- és tanításon kí­vül a magyar nyelvben is képeztethették gyer­mekeiket, kétlem, vájjon lenne e helyök, hová fejüket hajtsák, miután Léva középpontját képezi Barsmegye vidékének ; s egyszersmind az utol­só hely a határ felé (értem, a hol már a szláv nyelv kezdődik,a hol még magyar előadások tartatnak. K. L. nagy panaszra, sőt helylyel-közzel még bőven is fizetett gabnaföldünk; beszéltem oly terme­lőkkel, kik ez évi termést a jobbak közé szá­mítják, szemre pedig mi kivánni valót sem hagy hátra, mert az tömött, és igy sok lisztet kiad, s jóízű kenyeret igér, mit saját tapasztalásom után bizonyíthatok, — az árpa szalmára kicsiny volt és ritkás, de a mi volt, szinte jól fizetett, — a zab ellen pedig szalma tekintetből sem lehet panasz. Adná az ég, hogy honunk minden vi­dékén oly termésnek örvendhetnének lakóink, mint Bánátban. Kolozsvárit jul. 31-kén, 1862. bécsi mérője osztr. ért. Középár. — Tiszta búza 4 ft 10 kr., elegybuza 3 ft 60 kr, rozs 2 ft 20 kr, zab 1 ft 30 kr, árpa 1 ft 80 kr, török­­búza 3 ft 10 kr, pityóka 1 ft — kr., marha­húsnak fontja 15 kr. Különfélék. Pest, augusztus 4. * Gr. C r e n e v i r e erdélyi kormányzónak Ő Felsége 2000 ftot adott át Mettersdorf erdélyi szász község tűzkárosult lakói közötti ki­osztás végett. * Gr. Apponyi György­­ exjának, ki Pestre igra visszaérkezett, az „OBt D. P.“ szerint egy óra hosszat tartó kihallgatása volt. * A nemzeti kör az írók segélyegyletének alap­tőkéjéhez 200 fttal járulni elhatározó, elhatározó egyszersmind, hogy az ugyanezen jótékony egylet alaptőkéjének növelésére hirdetett sorshúzás nye­reményeit, e czélra a tagok magán adakozásaiból megszerzett mintegy 80 ft értékű photograph- és pastell képgyűjteménynyel szaporítandja. Ugyan­ezen egylet tegnap tartott választmányi gyűlése a pesti vízvezeték előmunkálatainak költségére 50 ftot szavazott meg, s a dunántúli vinczellérké­­pezde javára engedményezett sorshúzás sorsjegyei­ből 25 ft árát megtartott, elhatározván ezen fölül, hogy ily sorsjegyek az egylet felügyelőjénél a netalán venni akaró tagok számára odt. 15 héig l­étéve tartassanak.

Next