Pesti Napló, 1918. október (69. évfolyam, 229–255. szám)

1918-10-03 / 231. szám

:<|Q ' PénteE PESTI NAPLÓ 1918. október 4, SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET (*) Operaház. Tango karmester hosszabb be legsége után a Traviata szerdai előadásával kezdte meg újra munkáját. Olasz operát ócsárolni ná­lunk is már-már annyira divattá lett, mint a né­met konzervatóriumok tájékán. Ebben nagy része volt az utóbbi évtizedek elhanyagolt művészietlen előadásainak. IIa Tango nem tesz egyebet, mint hogy uj betanításaival rehabilitálja az olasz stí­lust, ha nem is adta volna jelét, hogy tőle a ma­gyar zeneélet még mást is, többet is várhat, akkor is missziót tölt be nálunk. A közönség örömmel üdvözölte őt és az ismert előadás ki-váló főszerep­lőit, Sándor Erzsit és Székelyhidyt. (*} Ivánfi Jenő a Nemzeti Színház örökös tagja. Ioánfi Jenő, a Nemzeti Színház mű­vésze és rendezője, tudvalevőleg most ün­nepli működésének huszonötödik évforduló­ját. A jubilálásból a hivatalos elismerés sem marad ki: a Nemzeti Színházhoz most érke­zett gróf Zichy János kultuszminiszter leii-ata, amelylyel Ivánfi Jenőt érdemeire való tekintettel a Nemzeti Színház örökös tagjává nevezte ki. (*) Rajnai Gábor balesete. Rajnai Gábor, a Nemzeti Színház művésze tegnap kilovagolt és e köz­ben súlyos baleset érte. Lova a síkos talajon elbu­kott és Rajnai oly szerencsétlenül esett le, hogy jobb lábát törte. Beszállították az István-uti Szanató­riumba. Megkérdeztük a szanatórium főorvosát, dr. Klár Zoltánt a művész állapotáról és azt a felvilá­gosítást kaptuk, hogy a beteget, aki a. körülmények­hez képest jól van, holnap Borszéky tanárral együtt meg fogja operálni. (*) A veszprémi szinház jubileuma. Veszprém­ből irják: A veszprémi szinház tízéves fennállása alkalmából a veszprémi szinmüvészetpártoló egye­sület díszközgyűlés keretében leplezte el Óvári Fe­renc országgyűlési képviselő szobrát. A díszköz­gyűlést matiné követte, amelyen Paulay Erzsi szín­művésznő a költészet remekeiből adott elő. (*) Ä Nemzeti Szalon harmadik csoportklálll­tásának megnyitása. A Nemzeti Szalon harmadik csoportokiállitása, melyen Boszmay István, Borszéky Frigyes, Hesshaimer Lajos, Komáromi Kacz Endre, Komáromi Ka.cz Endréné, Malcoldy József ós Vass Elemér müvei kerülnek bemutatásra, f. hó 4-én, pénteken, d. u. 4 órakor nyílik meg. A sadtó kép-, viselői csütörtökön d. e. 9-tői. 2 óráig tekintik meg a kiállítást. Filmszínházak (*) Grarcdais Susanne legújabb filmje. („A! "40 éves férfi". Ezenkívül „Tosca", Sardou színmüve fil­men. Először csütörtökön 5, 7, 9 órakor. „A faun"-t, ua:,'v sikere dacára is, le kell vennie műsoráról az Urániának, hogy helyét adjon uj filmjeinek. Csütörtö­kön lesz az uj műsor premierje 5, 7, 9 órakor. Két hatalmas film szerepel az uj műsoron, mindegyik nagy alkotása a külföld filmművészetének. Grandaia Su­sanne, a szépséges filmdiya, uj szerepében a finom játékmüvészet, az ízlés és elegancia tökélyét nyújtja. Maga a íillm telistele van szépséges látnivalókkal, ér-: dekes mesével s a ragyogó mondai»»? élet gráciájával. Az Uránia „legszebb filmjeinek" sorozatából való ez a kúp, melynek bizonyára hamar híre kel a közönség körében. Az uj műsor másik képe Sardou hires szín­müve, a „Tosca". Érdekes uj miliőt ismerünk meg ebben, mert spanyol gyár terméke a kép. „Toscá"-! nem kell külön ismertetnünk: világhír fűződik ehea az alkotáshoz. >t (*) „Az uíoísó szerelem" Fönns Olaffal a tó­szerepben s a pompás majomfilm kerül minden este 5. 7, 9 órakor bemutatásra a Mozgók ép-Otthonban. ('") Az Omma nagysikerű e heti műsorában máj csak néhány napig, gyönyörködhetik a közönség Porten Iíenny kivételes művészetében, aki „Az éled álarcosbálján'- című társadalmi dráma női főszere­pében hatalmas drámai erővel és megkapó közvet­lenséggel tárja elénk egy szerelmes asszony szenve­déseit. A műsor másik nagyszerű képe ,,A vámpír'1 cimü kalandortörtsnet. amely izgalmas helyzeteivel^ frappáns meglepő fordulataival arat nagy síként, j Előadások (*) Az Esztendő szenzációjáról, Kossuth La^ jos szerelmes leveleiről tar! rendkívül érdekes elő­adást Hatvany Lajos az Urániában, vasárnap dél­előtt féltizenket'tőkor. A felolvasás iránt igen nagy ai érdeklődés. (*) Idegenforgalom Magyarországon. E elmeri dr. Cholnoky Jei-jő, a jeles tudós, igen érdekes elő­adást tart okt. 3-án d. u. 'AA órakor a-z Urániában, — Ä Magyarországi Dohánykisárusok O'szá­jos Egyesülete vasárnap délután félnégy órakor a régi képviselőház üléstermében rendkívüli közgyűlést tart. amelyen alapszabály-módosítással, a mellék­cikkek beszerzésére hivatott részvénytársaság ' alapí­tásával és a gyuiíabeszerzés ós elárusitás ügyével fog­lalkoznak. — A Turáni Társaság előadásai. Dr. Hermann Albert csütörtökön este 147 órakor a régi képviselő­ház termében a Turáni Társaság és Földrajzi Társa­ság együttes előadó estéjén előadást tait, pénteken, est» 147 órakor pedig a Turáni társaságban az Ipar­művészeti Muzeum előadótermében fog értekezni. — A Budapesti Magángyógyintézetek Szövet­sége felhívja a szanatóriumokat igénybe vevő bete­geket, hogy a beállott fehérnemű hiányra való tekin­tettel bejövetelkor mindenki hozzon magával fehér­neműt : ágyhuzatot, lepedőt, törölközőt, fürdőkö­penyt, mert az intézetek elegendő fehérneművel nem rendelkeznek. — Rendőrségi hfrek. A Szent László-ut és Mór-utca sarkán egy teher-aiutó agyongázolta Végh Flórián nyolcéves fiut. — Az Erzsébet-híd pesti ol­daláról Mészáros Irma 20 éves cselédleány a Dunába ugrott, de a Beitser-féle uszoda munkásai kimen­tették. A mentők beszállították a Rókus-kórházba. — Pollák Artúr, a fővárosi tisztviselők ruházati cso­portjának vezetője, bejelentette, hogy a Károly király-ut 19. szám alatt lévő raktárból ismeretlen tettesek 15.000 korona értékű cipőt elloptak. Molnár és Bodolai detektívek kinyomozták a tetteseket Ficker Béla és Andor személyében, akiket a rend­őrség letartóztatott. . ­• — Gyászrovat. Tüdős Ilonka, Tüdős István re­formátus püspök, tizenkilenc éves leánya, aki a bu­dapesti Erzsébet Nőiskola növendéke volt spanyol betegség következtében elhunyi. A jelenleg Buda­pesten székelő zsinat tagjai mély részvéttel érte­sültek a püspököt ért súlyos csapásról. Kanyaró Gyula katonai gyógyszerész Nagyme­gyeren elhunyt. = Spanyol influenzás beteg környezete Ana­cot pasztilla szcpogatásával óvja magát a fertőzés­től. Minden gyógyszertárban ára l.SC K. tarka köníka» Szószerint — Jl gráci szobalány Egy nagyon fukar barátunkkal történt, aki minden alkalmat felhasznál, hogy potyázzon és megtakarítsa a költségeket. Véletlenül soha sincs nála cigaretta, szívesen jelenik meg ebéd és va­csora előtt néhány perccel, hogy aztán hosszas szabódás után elfogadja a meghívást. Múltkor éppen akkor ült oda asztalunkhoz a kávéházban, mikor X.. a kövér lírikus elé odä« tették az illatos sárgadinnyét, amit rendelt, — gömbölyű, apró turkesztán=dirmye volt, még érintetlen és fölvágatlan. Fukar ur a maga mézes modorában kezdte dicsérni a dinnyét. — Ej, ej, milyen jó szaga van, — pompás darab igazán. Szerencséd van »ezzel a dinnyével. — Parancsolsz? — kérdezte X., aki éppen belevágott a dinnyébe. —v 0 dehogy . . . nem fosztalak meg . . . én igazán.csak az ízére vagyok kíváncsi . . azt tőled is megtudhatom , , — No de kérlek . . . — Hát nem bánom, adjál belőle, de igazán csak egy egészen picikét . . . nem fogadok el sokat... nem is enni akarok belőle tulajdonképp pen . . . csak éppen azt akarom tudni, hogy körülbelül milyen az íze. — Ja, körülbelül, — mondta X. elvesztve türelmét, azzal lekanyaritott a dinnye hajából egy darabot és ( hozzácsapott egy kanállal a dinnye iöttyös, folyós magvából. — Tessék, — nyújtotta át — körül ilyen és belül ilyen. (K.) * Mostanában igen divatos lolog kiéhezett cses ledeket hozatni Ausztriából. Ezek a fehérszemé­lyek a jó kosztért nemcsak hűek és engedelme­sek, hanem mé^van azonfelül az az előnyük is, hogy nem „romlott pesti cselédek". Ezzel a nagy előnynyel szemben csekélység az, hogy nem ismerik ki magukat a városban, ami egy pesti ügyvédnél a következő derűs jelenetet idézte elő. Az ügyvédnő elküldte Lisbetet az Andrássy-ut 32. szám alá egy barátnőjéhez valami üzenettel, délután három órakor, Lisbet azonban még hét órakor sem jött haza. Késő este sírva állit be az ügyvédékhez, hogy bizony őt ne bolonditsák, mert Anirássy-ut 32. — nem létezik. őnagysága mosolyogva korholja: — Hogy mondhat ilyen ostobaságot : — Hát kérem én ott voltam az Andráasy­,iton, láttam a 31-es számú házat, meg a 33-as számú házat és kerestem, kerestem, de a két ház között nem volt semmi. .. Hiába kerestem a 32-es számot. (ö. AJ Sztr.házi hireli (*) Hegedűs Gyula e héten a Vígszínházban kétszer lép fel. Ma, csütörtökön „A prínc"-ben báró Szegedi Bernát kacagtató figuráját játssza. Holnap, pénteken, „Az ördög," címszerepét, leghíresebb ala­kítását adja. (*) Tizenkét zsúfolt ház. A Magyar Szinház újdonsága, az „Egy férj, aki mindent tud" a nagy siker minden jelével indul európai hóditó útjára. Ed­dig tizenkét zsúfolt ház közönsége gyönyörködő t a darabban, amelynek minden mondását viharos kaca­gásokkal kisérte és a szereplőket sokszor a lámpák elé tapsolta. A komédia minden este szinre kerü). (*) A Városi Színházban a „Médi" vasárnap kerül szinre hetvenötödször. Péchy Erzsi és Kerényi Gabi művészi versenye a női vezető szerepekben teszi különösen élvezetesekké a Médi-estéket. (*) ötvenedik előadása van ma, csütörtökön a Belvárosi Szinház szezonnyitó műsorának, melynek minden eddigi előadását táblás ház nézte végig. A siker főrészesei : Mészáros Giza, Kökény Ilona, Ilos­vay Rózsi, Boross, Gellért, Körmendy, Békeíi. (*) Somogyi Nusi, a kedvelt operettprima­donna, estéről-estére zsúfolt házak tapsviharai kö­zött játssza a Budai Színkörben a ,,Tul a nagy Kri­vánon" Anesura szerepét. A daTab ezentúl is s®inre­kerül, sőt ezt adják vasárnap délután is rendes esti helyárakkal. (*) Ma, csiitöi tökön tizenegyedszer kerül szinre a „Hejehuja báró" a Budapesti Szniházban. A pénztár telefonja: József 28—17, Kabaré Az Intim Kabaré nagyszerű és mulatságos műsorát esténkint zsúfolt ház nézi végig és meg­elégedéssel távozik mindenki a csinosan átalakított kedves s/.inhából. Jegyek a hét bármely napjára előre válthatók a pénztárnál, Teréz-körut 46., vagy a jegyirodákban. ' Varieté*szinházak (*) Ma, csütörtökön délután félnégykor olcsó hely árak mellett először kerül szinre a Royal-Orfeum kitűnő októberi műsora és Faragó—Zerko­vitz híressé vált operettje a „Pitypalaty kisasszony." Képzőművészet (*) Az Országos Magyar Iparművészeti Társu­lat választmánya dr. Bárczy István főpolgármes­ter elnöklésével szerdán tartott ülésén elhatározta, hogy üdvözli Szterényi József báró kereskedelemügyi minisztert az ipartestűletek nagygyűlésén kifejtett iparpártolási programmjáért. Megvitatta azután a Választmány a szerzői jogról szóló törvényjavaslat­nak iparművészeti részét. Végül ezúttal a Társulat fennállása óta először két cideimes iparmüvésznőt hívtak m?g a választmányba és pedig: Szondy Ma­riskát és Szántási. Arankái, Hansisrsenyek (*) Sándor Árpád és Rózsa S. Lajos zenekari hangversenye. A zeneirodalom romantikusainak lesgezbb alkotásai díszítik annak a hangversenynek a műsorát, melyet Sándor Árpád zongoraművész éi ttózsa S. Lajos, az Operaház bai^tonistája, Fricsas Kikárd és a honvédzenekar közreműködésévé 1 ren­deznek október 14-én a Zeneakadémiában a Buda­pesti Újságírók Betegpénztárának Szanatóriuma javára. Az impozáns műsor kiemelkedő számai Tsehaikovszk? B-moll zongoraversenye és Votán búcsúja a Walkür« bői. Jegyek Rózsavölgyinél. (*) A „Színházi Éíet" hangversenyei. Nagy Endre a Kovai Apollóban 13-án, vasárnap délelőtt tartja meg nagy érdeklődéssel várt matinéját. Jegyek a „Szánházi Élet'' boltjában és a Uoyal Apollóbaj kap hatók 3—12 koronáig. — Shakespeare, Sophokles és Moliére színdarabjainak legjobb szerepében lép fel a jubiláns Ivánfi Jenő október 6-án a Zeneakadémiá­ban. A jegyek iránt igen nagy az érdeklődés, az áru­sítást a „Szinlíúzi Élet" boltja és a Zeneakadémia végzi. ' (*) Medek Anna az U>'ásiiában október 13-án/ d. e. lí:12 órakor énekel. Jegyek már válthatók. (*) A Waldbaner-Kerpeíy vonósnégyes társa-» ság ezidei hat hangversenyét bérletben rendezi. Bér' let iránti megkeresés Waldbauer Imre VI., Aradi­utca 60. ">#:1SS(MB (") A Lyra hangversenyei. Rita SaccheHo, a nagyhírű tánemüvésznő és mozidiva október 8-ikáí táncestét rendez mestemö vendékeinek közremüködé< sével. — Waíngartner—Mareel Lucille dalestje dk» tober 16-ikán lesz. A kíséretet férje, Weingartneí Félix látja el. — Morini Erika, a kis csodahegedűs, nő, október 18-ikán hangversenyez, ezúttal Budapea ten először zenekari kísérettel. (*) Blau Jenő és Kovács Lilly együttes szo< náta estélye e hónap 16-án lesz a Zeneakadémiában, A iuüsor : Schumann: A-moll, szonátája, továbbá Weiner Leo: Szonátája, (kézirat) és Beethoveni Kreutzer-Szonátája. Jegyek a Színházi Életnél (Er\ zsébet-körut 29.) és a Zeneakadémiában kaphatók,. A MAI ELŐADÁSOK : Opera: Orfeusz. Amor játékai (7). Nsmzeti Szinház: Uridivat (7). Vígszínház: A princ (7). Magyar Szinház: Egy férj. aki mindent tud. (7). Király-Színház: Pillangó főhadnagy (7). Városi Szinház: Médi. C/Z8). Belvárosi Szinház: Ugyanaz balra stb. CAS). Fővárosi Nyári Szinház: Tul a nagy Krivánon. (7). Budapesti Szinház: Hejehuja báró (7). RoyaNSörkabaré: Kitűnő uj műsor (%8). Fővárosi Orfeum : Friss levegő a nézőtéren (7). Rcyal-Qríeum: Páratlan menyecske. (7). Télikeri: Wintern csodái, Az egérfogó (operett), variétét, kabaré és táncelőadások (7). Mozgókép-Otthon: Az oroszlánszívű Jack, Az utolsó szerelem. (Fönns Olaf) (5, 7, 9.) Meketow^cirkuszj Uj műsor, (Já4, % \

Next

/
Thumbnails
Contents