Református Szemle, 1940 (33. évfolyam, 11-36. szám)

1940-04-20 / 11. szám

XXXIII. évfolyam. Cluj, (Kolozsvár), 1940. április 20. 11. sz. Református Szemle Az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. TAVASZY SÁNDOR Kiadóhivatal, hova a hivatalos közlemén­y előfizetési és hirdetési dijak és reklamációk a­dendők: Cluj, Str. Brătianu 51. (Igazgatói-Előfizetési ár: Egész évre 400 lei, félévre 200 lei. — Rövidebb időre nem lehet előszó Megjelenik havonta háromszor. Szerkesztőség, hova a lap szellemi részét illető közlemények küldendők: Cluj, Strada Brăitianu 51. szám. — Kéziratokat nem adunk vissza. A lelkipásztori munka megítélése. Móricz Zsigmond ,,Élelem regénye“ című művében, amely a­z év végén jelent meg, élete történetének elbeszélése kapcsán ismét fog­lalkozik a református lelkipásztori élet és munka kérdésével. A munka igen elterjedt és ok,­ásott, tehát alkalmas arra, hogy véleményével hoz­zájáruljon a reformidus lelkipásztori életről és munkáról való társa­dalmi felfogás alakításához. Egyik szereplő személyének életstílusát a református papéhoz hasonlítja Ennek kapcsán írja a következőket: „Ezt persze nem a mai kálvinista papokról kell lemérni, mert a mai pap annyira el van fog­lalva mindenféle hivatali kötelességgel, társadalm­i s egyházi belmisz­­szióval, hogy már nem is pap, hanem egy hatalmasan befogott hiva­talnok, akinek a püspöktől le a legkisebb hitoktatóig, jóformán égi perc szabadideje sincs, inkább túlhalmozott hajsza az életük. Más vol ez „a mi időnkben“. Még az én időmben is, mikor éppen az rendítet el a pályától, hogy a tehetetlen dologtalansá­g vergődése volt még­akkor a falusi papság élete s ezt tragikus konfliktusnak kaptam. Ezt írtam meg a Fáklyában s az egész átalakulás valóban a Fáklya meg­jelenése óta történt, az utolsó húsz évben.“ Ezt állapítja meg m­a Móricz Zsigmond. Hogy a Móricz Zsigmond irodalmi munk­ás­sírg álról kinek mi a véleménye, az most nem a mi dolgunk, de hogy mint írónak ma még mindig emelkedő tekintélye és fokozódó súlya van, az kétségtelen. Füzért a mi dolgunk véleménynyilvánítása felett elmélkedni és azt számbavenni. A negyedszázad előtti lelkipásztorokról a véleményé ma is a régi. Ma is éppen olyan rossz véleménye van róluk, mint évtizedekkel ez­előtt. Ez a vélemény azért rossz, mert általánosságban igazságtalan. N­em tudja megállni, hogy ismét ki ne mondja, „hogy a tehetetlen dologtalanság vergődése volt még akkor a falusi papság élete.“ Az egyházi sajtó hasábjain sokszor mondottunk már magunk is kemény ítéletet a negyedszázad előtti lelkipásztori gondolkozásról és munkáról, de a Móricz-féle ítéletet akkor sem tudtuk s ma sem tud­juk osztani. Hiányzik ebből az ítéletből a méltányoló szeretet, de hiányzik különösen az a tárgyilagosság, amely megóv attól, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents