Református Szemle, 1941 (34. évfolyam, 1-32. szám)

1941-01-10 / 1. szám

XXXIV, évfolyam Kolozsvár, 1941. január 10. 1. szám. Református Szemle Az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. Felelős szerkesztő: Dr. TAVASZY SÁNDOR. Felelős kiadó: AZ ERDÉLYI REF. EGYHÁZKERÜLET IGAZGATÓTANÁCSA. Szerkesztőség, hova a lap szellemi részét illető közlemények küldendők: Kolozsvár, Király-ucca 51. szám. — Kéziratokat nem adunk vissza. Kiadóhivatal, hova a hivatalos k özlemények előfizetési és hirdetési dijak és reklamációk kül­dendők: Kolozsvár, Király-u. 51 (Igazgatótanács Előfizetési ár: Egész évre 13 50 Pengő, félévre 7 Pengő. — Rövidebb időre nem lehet előfizetni. Megjelenik havonta háromszor. Pászíorlevél. Püspöki körlevél vakmiennyi Nagytiszteletű Esperes és Tiszteletes Lelkész aának. Felkérem címben jelölt szolgatársaimat, hogy hivatalos la­punk kézhezvétele után következő vasárnapon, a délelőtti isten­tiszteleten, a hirdetések előtt olvassák fel alábbi körlevelemet. A felolvasandó körlevél így hangzik: „Kegyelem néktek és békesség Istentől, a, mi Atyánktól és az Ür Jézus Krisztustól.'“ Kedves Atyámfiái! Amidőn mosta felszabadult hazában első újévi pásztorlevelemet intézem hozzátok, lehetne-é más kérésem és intelmem számotokra, mint szívből jövő.felhívás arra, hogy mindnyájan buzgó hálaadással köszönjük meg Istennek, hogy a szenvedések és próbáltatások viharain irgalmasan átsegített és visszaadott minket a mi igazi hazánknak, Magyarországnak, hogy a mi édes magyar hazánkban szabad és boldog életet élhessünk egymás javára, Isten dicsőségére?! Amikor hazánk, nemzetünk sorsára, jövőjére gondolunk, a talentumokról szóló evángéliumi történet jut eszembe. Bizony, bizony a keserves triánoni végzés a régi, dicsőséges, boldog Ma­gyarországból alig hagyott meg egy tálentumot. Istennek legyen hála azonban azért, hogy megpróbáItatott és kifosztott nemzetünk hű felvigyázót és számadót kapott dicsőséges Kormányzó Urunk­ban, a mi egyházunk hű fiában, az ő kitűnő, hűséges munkatársai­ban, a polgári és katonai élet felelős vezetőiben, akik nemcsak nem ásták el a reájuk bízott kicsiny Magyarország anyagi és szel-

Next

/
Thumbnails
Contents