Reggeli Délvilág, 1992. február (3. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-01 / 27. szám

Fejezetek a magyar cserkészet történetéből - Szerve­zett sportterápia Szegeden - Árat emel a közlekedés és a posta — Specialitásuk a kávé — Öt jelölt visszalépett — Gorbacsov nyugdíjának százszorosa - Határt módosí­tana a C-variáns - A munkaügyi tanács dilemmái — Gyorsuló tőkekivitel — Komócsin Mórahalmot szerette Délvilágszépe Ildikó Heti Délvilágszépünkben ami igazán nemes és példa értékű; az a hivatása. A 23 éves Horváth Ildikó ugyanis a Szegedi Gyermekklinika koraszülött osztályán ápolónő. A „lábadozó” csöppségeket ápolja: eteti, pelenkázza, inten­zíven figyeli rezzenésüket, sóhajtásukat, mozdulataikat. Megkönnyezi őket, amikor kiadjak a mamájuknak. Felelősségteljes munkáját három műszakban végzi, s így kevés a szabadideje. Ami marad, azt olvasással és kedvenc hobbijával a főzéssel tölti el. Specialitása a paradi­csomos káposzta, s a brassói aprópecsenye „Ildikó” módra. Amilyen nemes a hivatása, olyan kristálytiszta a hűsége is. Immár 10 éve, hogy kitart partnere mellett. Utazni is szeret, ám ez gyakorlatilag megvalósíthatatlan, kiváltképp akkor, ha almainak egyike a felkelő nap országa. (Fotó: Pintér) ” 1992127. február 1szombat Ára: 6y50 Ft Ennek ellenére az exigaz­gató mégiscsak jól járt. Nem csapkodnak már a fe­je körül a villámok, a vál­lalat egykori gazdasági igaz­gató-helyettese sem írogat már sehová sem bejelentése­ket. Szendrő Zoltán felad­­ita, az elmúlt hat óv alatt ugyanis hiába jelezte, visz­­szaélések, korrupciók meleg­ágya a Pincegazdaság, az il­letékesek szűkszavúan csak ennyit válaszoltak: bűncse­lekmény elkövetésére utaló körülményt nem állapítottak meg. Miért ágált már 1986-ban a gazdasági igazgatóhelyet­tes? Nos, sokadmagával ész­revette, hogy Dudás László ripsz-ropsz elköltözött a la­kótelepi panellakásából — Érdem kégli Nagyvárosi vagyoncsipegetős Dudás László, a Dél-Alföldi Pincegazdaság ötvenéves, rokkantnyugdíjas igazgatója tulajdonképpen szerencsésnek mondhatja magát. A környék, ahol lakik — Szeged, Fülj utca 11. — még így rügyfakadás előtt is romantikus, közel a Tisza, tüdőt tágító az ájer. Bár az idei év Dudás úrnak rosszul kezdődött, ugyanis a havi kiadása pontosan 4489 forinttal ugrott meg. Szeged, Csongrádi sugárút kást. De mivel Dudás úr 106. —, és vetetett a válla- igényes ember, a kéglit lattal a villanegyedben — nyomban fel is újíttatta fél Fürj utca 11. szám alatt — millió forintért, és 1986. ta­­egy 108 négyzetméteres la- vaszán be is költözött. A szolgálati lakás havi lakbé­re 2 ezer forint körül moz­gott. Mindeközben természe­tesen a tanácsi bérlakásért szintén megkapta a maga kis apanázsát. Telt, múlt az idő, és Du­dás László átadta a helyét az új igazgatónak, Hegyközi Istvánnak. A lakás elleniben maradt. Mi több, 1991. de­cemberében adás-vételi szer­ződés köttetett a Dél-Alföldi (Folytatás a 2. oldalon.) Szívátültetés Szegeden? Vissza a „babaruhát )5 Losonczi Pál, az egykori gyakból álló gyűjteményét, Elnöki Tanács volt elnöke amelyet 4 évvel ezelőtt So­­úgy döntött, visszaveszi azt mogy megyének adott egy az érmekből, kitüntetések- állandó kiállítás megrende­­ből és egyéb ajándéktár- zésére. Ilyen hírek esetében hasz­nálatos az a félmondat: ar­ról szól a fáma ... Hogy Szegeden, a Szenit- Györgyi Albert Orvostudo­mányi Egyetem Szív- és Ér­­sébészeti Klinikáján minden készen áll egy újabb ma­gyarországi szívátültetés el­végzésére. A fentiek miatt kérdeztük dr. Kovács Gá­bor professzort, a klinika igazgatóját. — Én ezt úgy fogalmaz­nám, hogy olyan beteg ese­tében, akinek csak ilyen módon, tehát szívtranszplan­­tációvál tudnánk az életét megmenteni, akkor elvégez­nénk a műtétet. Természete­sen megfelelő donor esetén hajtható végre az említett' műtét. — Professzor úr, feksze­nek-e a klinikán olyan be­tegek, akik donorra vár­nak? — Jelenleg nincsenek. Ko­rábban volt, de sajnos meg­felelő donor hiányában nem tudtuk a szívitnanszplantáci­­ót elvégezni. A budapesti kollégák egyszerre három különböző vércsopartú be­teghez vártak megfelelő do­nort, ami ilyen esetekben optimálisnak mondható. Tu­lajdonképpen összegezés­képp annyit tudok mondani, amennyiben lesz olyan 'bete­günk, amelynek ez a műtéti eljárás mentheti meg az éle­tét, azt azonnal elvégezzük — zárta beszélgetésünket Kovács professzor.- hó -Beiktatták az új igazgatót Szín, Játék A dolgoknak, általános tapasz­talat szerint, legalább kétféle értéke van: tényleges értéke és gesztusértéke. Az ember azt hin­né, pénzt csak az előállított tény­leges értékért szokás fizetni, a gesz­tusértékért legföljebb egy másik gesztus jár — de nem ... Egyre in­kább nem. A múlt rendszerben se­hol a világon nem volt annyi „fal”­­állás és vattaember, mint Magyar- Országon; a cégek hovatovább hi­vatásos lógóst, sikkasztót és besú­gót is alkalmaztak, szigorúan meg­határozott munkakörbe és fix fize­tésért. Ez a gyakorlat erősen hely­telen, csak örülhetünk megszűnté­nek. Ám mivel a lónak, azért van két oldala, hogy egyik oldalról folyton át lehessen esni a másik oldalára — újabban a fontiekkel el­lentétes jelenségre figyelhetünk föl. Itt van például M. M., a befutott divattervezőnő esete, kollekciói ál­landóan díjat nyernek, eladjuk őket Nyugatra valutáért, aztán valószí-A cég érdeke ■HHIHMMHÉHMMIeá8iKSSáSálÉMHlÍÍMKraSMBÉÍRl>áM(ÉIÍÍÉHÉIÉil nűleg megvesszük őket Nyugatról sokkalta több valutáért. De nem is ez a lényeg... A lényeg a követke­ző : a [ruhatervezőnő a tervezés mel­lett nemrégiben azt is fölvállalta, hogy el is adja a ruhákat. Tehát nemcsak tervezni (azaz „termelni”) hajlandó, de árulni („értékesíteni” is. A főnök teljesen el van ájulva. Hogy ő, M. M., a híres divatter­vező, lemegy a butikba és saját ke­zűleg árul... A cég érdekében ... Hát ez óriási! — Meg is duplázta a fizetését rögtön. Ha most egy ve­vő betér a butikba, a ruhatervezőnő föláll vázlatai mellől, álmaiból nagy nehezen visszatér a való világba, esetenként elad egy-két ruhát (na­ponta néha négyet-ötöt is ...), a ve­vő kimegy, de ő addigra már rég el­felejtette, mit akart, kezdheti az egészet elölről. Az ügy tehát tényle­ges, megtermelt anyagi érték helyett legfeljebb gesztusértékkel bír, nem hatékony sem a tervezés, sem az el­adás. „Nem működik”. De hát újabban az a jelszó: mindenki csi­náljon mindent. Amihez ért, azt természetes, hogy megcsinálja — azért fi­zetik —, de ha olyat is csi­nál, amihez nem ért, nos, ez már premizálandó. Minél kevésbé ért az illető az adott munkához, annál in­kább premizálandó — hisz annál nagyobb áldozatot hoz „a cég ér­dekében”. Az áldozatot, a gesztusér­téket fizetik meg tehát, nem az eredményt, a megtermelt értéket. Ebből az egészből pedig — vala­hogyan épp a cég érdeke marad ki és sikkad el. Arról nem is beszélve, hogy akkor mire való a szakoso­dás?... ____. Az új (balról) és a régi kézfogása Tegnap délelőtt a legutol­só pont ég pecsét is ráke­rült egy hosszan húzódó ügy végére. Dr. Ványai Éva al­polgármester beiktatta hiva­talába Kormos Tibort, a Szegedi Nemzeti Színház új igazgatóját. Az immáron ex­­direktor Nagy László búcsú­­zása előtt ünnepélyes aktus­nak tett eleget. A színház igazgatóságának december­ben hozott döntése alapján átadta a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagja címe­ket A megtiszteltetésben az alábbiak részesültek: Her­dál Valéria, Décsy Gyöngyi, Gyimesi Kálmán, Harmath Éva, Horkits Erzsébet, Ju­hász József, Karikó Teréz, Király Levente, Mentes Jó­zsef, Réti Csaba, Sinkó György, Szabady István, Szalatsy István, Vargha Ró­bert. (Természetesen a fel­sorolt művészek nemcsak ennyit érdemelnek, pálya­futásukra,, munkásságukra későbbi időpontban vissza­térünk.) A tegnap délelőtt legfontosabb pillanatai ez­után következtek. A direk­tor búcsúbeszéde, illetőleg az új igazgató bemutatkozá­sa. Nagy László nem hosszan, hanem őszintén beszélt. (Folytatás a 2. oldalon.) Minden csütörtökön Lila infó! 1992. február első hetétől új, kedvezményes hirdetési lehetőséget kínálunk Önöknek. Közületi, lakossági hirdetések megjelentetése fotómel­léklettel! (Termék, szolgáltatás, embléma stb.) Hirdetés leadása minden hétfőn 12 óráig a Reggeli Délvilág Szerkesz­tőségében, Szeged, Tanácsköztársaság útja 10. I. emelet. Információ: 62/14-911,62/23-708-as telefonon. Egyúttal felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a címoldalunk e helyén fényképes hirdetésre is lehetőséget biztosítunk. — « 7;#I nUTl^ibö I». a í*­­--------^AUTÓSOK FIGYELEM^ ----X~/ "/Xx/ "~J' Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy február 1-jétől is NIRVA IRODA I Két nagy dolog | Fientlll MakÓtlT a DivatbetÖrésbenj^ VÁLTOZATLAN ÁRON utazhat a HÓD-MEZŐ-vel utazási ajánlatai egy helyen! ■ . f . . . cn(;rni,« Szeged és Hódmezővásárhely között. Párizs—Versailles ■ Aucókarosszéria-javicást — MPy (VOlt Elegancia) IS Sp Érdeklődni lehet a 62/41-325-ös telefonon. 7 nap, indulás április 11 én és autófényezést gyors ■ Audio-, video- és háztartási műszaki ^ Bérletek ára- 20 km 25 km Részvételi díj. | határidőn belül, reális áron I cikkek rendkívül kedvező áron! \ Menetjegyarak.------ Serietek ara.------20 km 25 km Amsterdarrv-Haga-Rotterdam vállalok. - 3> „. . 1000 Ft feletti vásárlás esetén 100 % 44171 dolgozó 1500 Ft 1700 Ft 7 nap, indulás április 11 én csényi ernő I ^ Minden 2000 Ft feletti vásárlás eseten ^ 50% .22 Ft tanul»__________löt) Ft 212 Ft Részvételi díj: 16 900 Ft I Hódmezővásárhely, | > ajandek: audiokazetta. ^ 75 % 11 Ft Cím: Vásárhely, Deák F.u. 19. ^ Damjanich u. i2.Teia4i.2y4 ^Nyjtas: február3-an, hétfőn^ 90% 4Ft Tei.: 62/41-628,44-770 (esti órákban)

Next

/
Thumbnails
Contents