Reggeli Délvilág, 1993. február (4. évfolyam, 26-49. szám)

1993-02-01 / 26. szám

MEGÁLLAPODTAK A TŰZSZÜNETBEN, ÉS ABBA IS HAGYTÁK A HARCOT. Az elvileg szövetséges boszniai muzulmán és horvát fegyve­res erők képviselői a közép-boszniai Vitéz városában tűzszü­­neti megállapodást írtak alá a hetek óta folyó harcok befejezé­séről. A megállapodás vasárnap reggel nyolc órakor lépett életbe. A hírt a Reuter szerint a zágrábi és a szarajevói rádió egyaránt bejelentette. A zágrábi rádió szerint a tűzszüneti megállapodás aláírása után abbamaradtak a harcok Kiseljak­­ban, Szarajevó közelében. Dario Kordic, az egyoldalúan kikiál­tott bosznia-hercegovinai horvát állam, Herceg-Bosznia alel­­nőké közölte, hogy a megállapodás szerint minden utat meg­nyitnak Közép-Boszniában, és szavatolják az ENSZ-erők és a humanitárius segélyszállítmányok zavartalan áthaladását. f t a v nJa; 1993/26. február 1., hétfő Ára: 8,90 Ft I Borisz Jelcin orosz elnök el- I len akart pokolgépes merényle- I tét elkövetni az orosz hadsereg I egyik őrnagya — jelentette I szombaton az ITAR-TASZSZ 1 hírügynökség. A tisztet letar- I tóztatták, de nevét egyelőre I nem hozták nyilvánosságra. A I Habarovszkban szolgáló kato­­£ natiszt két pokolgépet készített a saját kezűleg távol-keleti ottho- P nában. Az acélgolyókkal töltött | robbanószerkezetekkel január | elsején érkezett Moszkvába, | hogy — mint vallomásában elis­merte — meggyilkolja Jelcin el­nököt. Szándékait politikái *in­dítékokkal, azzal magyarázta, hogy csalásnak tartja az elnök- I választást, meghamisítottnak Késsel akart végezni Jelcinnel eredményeit, az elnök politiká­ját pedig népellenesnek . Az őrnagy Moszkvában ráta­lált Jelcin házára — vagyis amit ő annak hitt —, megpróbált be­jutni az épületbe, de egy őr feltartóztatta. A katonatiszt magyarázkodásra kényszerült, de sikerült kivágnia magát — írta az ITAR-TASZSZ. Az orosz fővárosban ezután napo­kig kószált a merénylő. Havas eső a robbanószerkezeteket tar­talmazó csomagját eláztatta. Ekkor úgy döntött, hogy késsel végez az elnökkel. Sokáig tanul­mányozta a moszkvai kormány­épületek elhelyezkedését és biz­tonsági rendszerét, s megfi­gyelte, hogy az elnök autója hova hajt be. Az őrnagy munka­ruhában, hómunkásnak öltözve akart bejutni a kormányépüle­tek belső területére, hogy az autójából kilépő Jelcinre tá­madjon rá. Január 27-ikén haj­nalban az őrnagy felmászott az egyik felállványozott kormány­épület tetejére, s ennek padlá­sán rejtőzködött el. Itt bukkant rá a biztonsági szolgálat egyik munkatársa. Az őrnagy ügyét a moszkvai katonai ügyészség vizsgálja. Hasonló módön magas a munkanélküliségi ráta Mindszenten és Székkuta­­son. Az őszi hónapokra jel­lemző volt, hogy a mező­­gazdaság nem tudta foglal­koztatni a teljes létszámát. Néihány hónapra megszün­tették egyes dolgozóknak a munkaviszonyát. A statiszti­kai adatok azt mutatják, hogy az elmúlt év utolsó — és az idei év első hónapjá­ban a feldolgozóiparból és a mezőgazdaságból váltak legtöbben állástalanná. A A munkanélküliség helyzetéről készült tájékozta­tóból kiderül, hogy a nemzetgazdasági szinten jelent­kező kedvezőtlen munkaerőpiaci feszültségek Vásárhe­lyen is éreztették hatásukat. A nagyvállalatokból ala­kult kisebb gazdasági egységek közül többen nem tudtak talpon maradni. Ez egyértelműen növelte a már így is magas munkanélküliek arányát. tatók legtöbb esetben nem lalkozóvá válik. Miután tudják fizetni. megszerzi a vállalkozói iga-A munkaügyi központnak zolványt, utána még 6 hó­milyen sajátos lehetőségei napig folyósítható részére vannak a munkanélküliek munkanélküli-járadék. A vásárhelyi iroda-modell Vállalkozó munkanélküliek betöltetlen munkahelyek száma töredéke a munka­­nélküliekének. A megyei munkaügyi köz­pont vásárhelyi kirendelt­ségét 8623-an keresték fel az elmúlt 2 hónapban. A beje­lentett és betöltetlen mun­kahelyeknél azt tapasztalni, hogy nőtt a szakmunka és a szellemi munka iránti igény. Ebben alapvetően szerepet játszik az a tény, miszerint az adott munkáltató például három munkakörre nagy létszámú foglalkoztatottat keres. A már említett mezővá­rosban a munkabérek köz­tudottan elég alacsonyak. A munkáltatókra jellemző, hogy a gyakorlatban a mi­nimálbérhez közel fizetnek. Ezt természetesen behatá­rolja a munka jellege is. A textiliparban például a 100 százalékkal teljesíthető bér hiába elfogadható, ha a munkavállalók nagy része nem tudja teljesíteni. Ugyanakkor a vidékiek szá­mára gondot jelent a közle­kedés-térítés. Ezt a munkál­számának csökkentésére? Jelentős összeggel támogatja az átképzést. Vásárhelyen tavaly szeptembertől 19 tan­folyam indult. Jelenleg 61 fő vesz részt csoportos kép­zésben. Megfelelő mérlege­lés mellett anyagi segítséget nyújtanak azoknak, akik egyénileg szeretnének má­sik szakmát vagy képesítést szerezni. Üj munkahelyek létreho­zásának támogatására ta­valy a meghirdetett négy pályázatra 15 munkáltató 31 millió 950 ezer forintot ka­pott, hogy 165 dolgozót fog­lalkoztasson. Ebből az ösz­­szegből Vásárhely 14 millió 415 ezer forintot kapott központi támogatásként. E város egyébként megyei vi­szonylatban tekintélyes he­lyen áll, ami a közhasznú foglalkoztatást illeti. Minthogy részmunkaidős foglalkoztatás támogatásá­ra is van lehetőség, Vásár­helyen erre kevés munkál­tató tart igényt. Annál na­gyobb az érdeklődés az olyan jellegű támogatásra, amikor a munkanélküli vál-A munkanélküliek száma az idei évre is növekvő tem denciát mutat. Az eleddig bejeléntett létszámleépítés­ből következtetni lehet ar­ra, hogy már az első 4 hó­napban 340-en válnak mun­kanélkülivé. A prognózis szerint a város munkaerő­­helyzetére a gyakori válto­zás lesz a jellemző. Ezt a megalakuló, majd rövid idő után megszűnő társulások eredményezik. Növeli a munkanélküliek számát az eddig gyes, illetve gyed mi­att meg nem szüntethető munkahelyek száma is. A jogosultság lejárta után ugyanis megszüntethetők. LIATRIS DOHÁNYÁRU NAGYKERESKEDÉS Vi, Vásárhely, Szabadság tér 5. Tel.: 62/341-74 !. ~ Kartonnal történő vásárlás esetén: Sopianae 47 Ft/doboz, Syniphonia 42,80 Ft/doboz. 10 kartonnal történő vásárlás esetén további engedmény! Nyitva: 8 —12,30, 14—18 óráig. ■J A megyei munkaügyi köz­pont vásárhelyi kirendelt­sége igyekszik lépést tarta­ni az egyre gyarapodó fel­adatokkal. Az irodát több­szintű modellé szervezték át, amitől azt várják, hogy a szolgáltatásuk színvona­la nőni fog, és több segítsé­get nyújthatnak a munka­­oáitalóknak és a munkálta­tóknak egyaránt. Pusztakeresztúri r Megújított árukészlettel , ruházati szezon végi TÉLI VÁSÁR 40% árengedménnyel János téri Áruház, Vásárhely. _I Háromféle adó vitája — Zsebbe nyúl a kormány? Szentesnek is van költségvetése Lesz-e költségvetés és he­lyi adó? Ez volt a legfon­tosabb kérdés a szentesi képviselő-testület hétvégi ülésén. A több órás vitában már-már úgy tűnt, nem si­kerül dűlőre vinni a dolgot, ám végül, kompromisszum­készségből jelesre vizsgáztak valamennyien. át Miként szerte az ország­ban, a bajok fő oka Szente­sen is a forráshiány. Ezt pedig fedezni kell valami­ből, ha másként nem megy, hát hitelből. Az előterjesz­tő, Orbán István közgazda­sági osztályvezető, kérdések­re válaszolva, elmondta: ők nem javasolják a hitel fel­vételét, de nem írhatták a költségvetés bizonyos rova­tába, hogy ott nincs semmi. Ö nem vonja vissza a ter­vezetet, vitaalapnak szánja, és szeretné úgy átalakítani, hogy elfogadható legyen a testületnek. A város műkö­dőképes maradjon. * A vitában dr. Rébeli Sz. József polgármester a költ­(Folytatás a 2. oldalon.) Pártcsatározások Csongrádon Továbbra sincs alpolgármester Sajnálom a csongrádi Képviselő-testületet. Tu­dom, most azt fogják erre mondani, nincs szükségük a sajnálatomra. Lehet, hogy tévednek? Mert valahol én is választópolgár vagyok. Egy ember az ezerszer meg­nyomorított, de különben nagyon szépen hangzó nép­felség közül. Csongrádi pol­gár. És mint ilyen csodabogár, természetesen érdekelt — többek között — az is, hogy végre lesz-e alpolgármestere a településnek. Mint tud­juk, még 1991. április 26-án döntött a testület arról, hogy alpolgármestert vá­laszt. Azóta többször pró­bálkoztak a procedúrával. Sikertelenül. Ám az ered­ménytelenség mind ez idá­ig nem vette kedvüket: a hét végén ismét napirendre tűzték- a dolgot. Ha jól tu­dom, negyedszerre a sor­ban. Így dr. Nagymihály (Folytatás a 3. oldalon.) Kamion az egész világ. írásunk a 6. oldalon. Szabad György kijelentése megilletődöttséggel - párosult. írásunk a 4. oldalon.

Next

/
Thumbnails
Contents