Reggeli Délvilág, 1993. október (4. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-01 / 229. szám

r------------------------------­A Szegedi Városi Bíró­ságon maratoninak ígérkezik az a zárt tárgyalás, amely a minap kezdődött. Az ügyészség F. J., K. M. és T. K. szegedi lakosok ellen kerítés bűntette és egyéb bűncselekmények miatt emelt vádat, amit a tárgy alá­son dr. Rövid Csaba ügyész képviselt. Miként az a vád­iratból kiderül, elsőként F. J.-t vették őrizetbe tavaly november 20-án, majd 24- én előzetes letartóztatásba helyezték. December 10-én viszont már K. M. kezeire is bilincs került, aki mindmáig ugyancsak letartóztatásban van. Idén június 19-én gya­núsítottként vették őrizetbe T. K.-t is, ám őt három nap­pal később szabadlábra he­lyezték. Az eddigi bizonyítékok alapján a gyanúsítottak kö­zül F. J. 1989-től, K. M. pedig 1991 folyamán Szege­den több fiatalkorú, F. J. pedig egy felnőtt nővel is megismerkedett. A két vád­lott egymástól függetlenül arra beszélték rá a lányokat, hogy főként külföldi állam­polgárokkal közösüljenek és fajtalankodjanak. Azzal bíztatták őket, hogy ily mó­don könnyűszerrel jelentős összegre tehetnek szert a Dorozsmai úti parkolóban, valamint a szállodákban. Tanácsot adtak nekik, ho­gyan tudnak a legkönnyeb­ben kapcsolatot teremteni a külföldiekkel, és kioktat­ták, hogy a különböző sze­xuális szolgáltatásoknak mennyi a szokásos tarifája. A nyomozás során arra is fény derült, hogy a két férfi majdhogynem teljesítményt szabott meg a lányoknak, hiszen pontosan meghatá­rozták, mekkora összeget kell kasszírozniuk. A pénzt természetesen F. J.-nek és K. M.-nek kellett átadniuk. Abban is megállapostak, hogy kizárólag nekik dol­gozhatnak, más kerítőkkel szóba sem állhatnak. A lá­---------------------;------------------\ nyok a „szolgáltatásaikért” kapott összegnek természe­tesen csak a töredékét kap­ták vissza a két kerítőtől. T. K. azon túlmenően, hogy maga is részese volt az üzletszerű kéjelgésnek, ke­rítésre is vállalkozott. Ezál­tal csak fokozta F. J. bevéte­lét, akinek utasítására segí­tett a lányoknak a férfiak meghódításánál. Minthogy a bírósági tár­gyalásra idézett tanúk tá­bora igen népes, így a bizo­nyítási eljárás jócskán elhú­zódhat. A tárgyalás pedig azért zártkörű, mert fiatal­korú lányokról van szó, meg aztán a törvény egyébként is védi a személyiségi jogokat. A tisztelt bíróság vélhetően november elején hoz majd ítéletet az ügyben. (pusztakeresztúri) Bíróság előtt a lányfuttatók Normára bájologtak Tanácskoztak az egészségügyisek Csongrádon Súlyozott súlymérték (Folytatás az 1■ oldalról) venni. Ezen a téren előzőleg 30 év alatt nem sikerült elérni azt, amit ebben az évben — je­gyezte meg dr. Lovas Sándor, a belgyógyászati osztály vezető főorvosa. Mindez azonban ko­rántsem jelenti azt, hogy a tár­gyi feltételek teljességgel adot­tak Csongrádon. Úgy tűnik, hogy a finanszíro­zási változások nem arattak egyöntetű elismerést az egész­ségügyben. Ezt taglalva dr. Szalay László elmondta, hogy az intézmény működését a to­vábbiakban kizárólag szerző­dés alapján finanszírozza az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A szerződés megköt­tetett, ezzel életbe lépett a tel­jesítményelvű, illetve a bázis szemléletű finanszírozás. A szülőotthon súlyszámérték, a szakrendelések pontérték sze­rint kapják meg teljesítményük szerint járó támogatásukat. Hogy ez most jó, avagy rossz? Az már biztos, hogy az új finan­szírozási rendszer a szülőott­hon esetében egy hónapra mintegy 319 ezer forint bevé­tel-kiesést jelentett. Erre mondta dr. Hörömpöli Csaba, az említett intézmény vezető főorvosa, hogy tulaj­donképpen darabszámra mérik most a beteget. A súlyszámai­kat egyedül a beavatkozások alapján kapják. Nem mindegy, hogy egy beteg hány napig fek­szik be a fekvőbeteg-intéz­ménybe, ha egy bizonyos na­pon meghaladja a bennfekvést, az a szülőotthont büntetőpon­tokkal sújtja. Dr. Tari Ágnes igazgatóhe­lyettes főorvos arra hívta fel a figyelmet, hogy az urológiai szakrendelés október 12-étől heti három alkalommal — ked­den, szerdán és pénteken — fogadja a betegeket. A négyhe­tes felülvizsgálat változatlan időben, változatlan helyen és összetételben működik — az újabb rendelet megjelenéséig. Újdonság még, hogy a bőr- és nemibeteg-gondozóban lézer­kezelést is végeznek. Dr. Árgyelán Sára főorvos (onkológiai gondozó) el­mondta, hogy a daganatos be­tegségek kiszűrésére komplett rákszűrési programot készített el. A jövő évben indítják el, és azt szeretnék, ha az 40 év felett kötelező lenne. Dr. Antal Imre főorvos (fogászat) szólt arról, hogy ebben az évben vissza­esett a fogpótlások száma, an­nak köszönhetően, hogy a térí­tések árai lényegesen emelked­tek. Jövőre nézve még rosz­­szabb lehet a helyzet, mivel a gyógyászati eszközök szabad­árasak lesznek. Sokan érdek­lődnek nála, hogy mi lesz a Dentocar tablettákkal. Erre nem tud válaszolni. Évekkel ezeelőtt sikeresen bevezették a tabletták adagolását a város­ban, a bölcsődés kortól egészen 10 éves korig. Ebben az évben már nem kaptak központi ellát­mányt belőle. Végezetül Konkoly János al­polgármester bejelentette: már hallott a tervről, miszerint egy Egészségügyi Alapítványt sze­retnének létrehozni a város­ban. Az önkormányzat támo­gatja azt, s egy bizonyos összeg­gel hozzájárul az indításához. L. J. J. programajánlat Vásárhelyen, Szentesen, Szegeden, a Móra Ferenc Múzeumban az állandó kiállítások mellet az Ókori művészet címmel a Szépművészeti Múzeum anyagából rendezett kiállítás látható. A múzeumi matinék keretében holnap, szomba­ton délelőtt 10 órától dr. Csizmazia György vezetésé­vel biológiai foglalkozás kez­dődik. Varga Mátyás Szín­háztörténeti Kiállítóházában díszletterveit, grafikáit, ke­rámiáit nézhetik meg az ér­deklődők. A Fekete Házban az állandó kiállítások mellett a Szent-Györgyi Albert-em­­lékkiállítás és az ortodox egy­házművészetet bemutató tár­lat várja a látogatókat. A Horváth Mihály utcai Kép­tárban ma, pénteken délután fél 5 órakor nyitja meg Szu­­romi Pál művészeti író Fe­kete Miklós festőművész (Csíkszereda) kiállítását. A Somogyi Könyvtárban holnap, szombaton délelőtt fél 11 órától óvodásoknak és kisiskolásoknak, fél 12 órától felsőtagozatosoknak tarta­nak videofilm-vetítést. A Ju­hász Gyula Művelődési Köz­pontban az állandó foglalko­zások mellett holnap, szom­baton este 7 órakor kezdődik koncert a Hedvens Drink részvételével. A szegedi Va­daspark 9—18 óráig várja a látogatókat. A Fűvészkert naponta 10—18 óráig, a Csil­lagvizsgáló péntekenként 18—22 óráig kereshető fel. a Tornyai János Múzeumban az állandó régészeti és nép­rajzi kiállítások tekinthetők meg. Október 3-án, Vasárnap déli 12 órakor kerül sor a 40. vásárhelyi őszi tárlat ünnepé­lyes megnyitójára. A tárlatot megnyitja Gerzson Pál festő­művész, a Magyar Képzőmű­vészet és Iparművészet Szö­vetségének elnöke. A sós­halmi olvasókörben szintén vasárnap 3 órakor kerül sor a vásárhelyi művészek kiállítá­sára. Megnyitja dr. Dömötör János ny. múzeumigazgató. A Petőfi Művelődési Köz­pont II. emeletén ma, pénte­ken este 7 órától „Bilibáncs ’93” címmel a Rábapatonán idén nyáron megrendezett fesztiválról tart videoprojek­­toros előadást Kémeri Attila újságíró. A rendezvény díjta­lan. Szintén ma, pénteken délután 5 órakor Szalma László vajdasági grafikus ér­tékesítéssel egybekötött tár­lata nyílik a vásárhelyi „Agárdi” sörbár kamara­galériájában (Szántó K. J. u. 2., volt „Torontó” söröző). Megnyitja: Sonkoly Tibor festőművész. A kiállítás egyik érdekessége, amely egy hónapig látogatható, hogy a nézők között egy al­kotást fognak kisorsolni. a Koszta József Múzeumban A szentesi népélet, Mezővá­rostól a vásárvárosig, a Hun­kori falvaink életéből című kiállítások, valamint a Koszta József festményei és relikviái láthatók. A Galériá­ban vajdasági képzőművé­szek tárlata tart nyitva. A művelődési és ifjúsági ház­ban a mezőtúri IMPRO Fo­tóklub bemutatkozó kiállítá­sát tekinthetik meg az érdek­lődők. A Móricz Zsigmond Művelődési Házban az Ermi­­tázs kincsei című reproduk­ciós kiállítás várja a közönsé­get. Ma, pénteken délután 2 órakor a művelődési és ifjú­sági házban találkoznak a nyugdíjasklub tagjai. Ugyan­itt szombaton este 8 órakor diszkót rendeznek a fiatalok­nak, vasárnap délután 6 óra­kor pedig a társkeresők klub­jának szokásos programja lesz. Makón, a József Attila Művelődési Központ hétvégi programja: ma, pénteken lOés 15.30órai kezdettel a Művelődési Köz­pont nagytermében zenés gyermekelőadásra kerül sor a Tolcsvay-együttes előadá­sában. 18 órakor a zenei vi­lágnap alkalmából növen­dékhangverseny lesz a régi városháza dísztermében. 18 órakor a Közösségi Házban a Versmondó Stúdió tart évad­nyitó foglalkozást. A felvé­teli meghallgatás is ekkor lesz. 17 órakor nyit a 3. Fél­idő rock és sportklub a volt FÉG klub helyén. Holnap, szombaton 9.30 órakor a régi városházán számítógépes ba­zárba és gyöngyfűző játszó­házba várják a gyerekeket. Csongrádon, a Tari László Múzeumban a Kubikosok című állandó, va­lamint a Gyermekélet Ma­kón és környékén című idő­szakos kiállítás tekinthető meg. Belsővárosban, a Gyö­kér u. 1. szám alatt lévő mú­zeumház szerdától vasárna­pig délután 1—5 óra között látogatható. A Csongrád Ga­lériában Piroska János festő­művész, a Tiszai Galériában (Dózsa Gy. tér 4.) Galamb Erzsébet festőművész kiállí­tása tekinthető meg. Ma, pénteken és holnap, szombaton a Flamingó Klub­ban este 8 órától diszkóprog­ram várja a fiatalokat. Pénte­ken este 6 órakor az Ember­barát Alapítvány, este 7 órai kezdettel a magányosok klubja tartja foglalkozását a művelődési központban. Ugyancsak pénteken délután fél 4-kor a gyermekkönyvtár­ban az olvasótáborosok klub­jának rendezvényén a nyári tábor videofelvételének megtekintése szerepel. Va­sárnap délelőtt 10 órától a művelődési központban a bé­­lyeggyűjtők és városi nyugdí­jasklub tartja összejövetelét. ma 1993. OKTÓBER 1. PÉNTEK MALVIN napja A Nap kel 6 óra 43 perckor, nyugszik 17 óra 24 perckor. A Hold kel 17 óra 18 perckor, nyugszik 6 óra 23 perckor. MOZIK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KOR­ZÓ: Jurassic park. Színes, m. b. amerikai sci-fi. Kezdés: fél 4, három­negyed 6 és 8 órakor. SZENTES, Őze Lajos Filmszínház: Craying Game — Síró játék. Színes, feliratos angol film. Kezdés: 6 és 8 órakor. CSONGRÁD, URÁNIA: A dzsent­­lemanus. Színes amerikai filmvígjá­ték. Kezdés: 6 és 8 órakor. Szerelmi bűntények. Színes, feliratos amerikai bűnügyi film. Kezdés: 10 órakor. SZEGED, KORZÓ: Halálos fegy­ver. Színes amerikai filmvígjáték. Kez­dés: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor. FÁKLYA: Idegen közöttünk. Színes amerikai film. Kezdés: 6 és 8 órakor. BELVÁROSI: Jurassic park. Színes, m. b. amerikai sci-fi. Kezdés: 3, ne­gyed 6 és fél 8 órakor. BALÁZS BÉLA FILMTÉKA: Facérok. Színes ameri­kai film. Kezdés: 4, 6 és 8 órakor. KAMARATEREM: Anna filmje. Színes magyar film. Kezdés: három­negyed 6 és 8 órakor. MAGYAR TELEVÍZIÓ BUDAPEST 1 6.05: Falutévé 6.25: Határtól határig. A körzeti tele­víziók műsora 6.35: Üzlet. Gazdasági és pénzügyi híradó 6.45: Híradó 7.00— 9.00: Nap-kelte. Reggeli in­formációs magazin 9.00— 12.00: Napközi. Tájékoztató műsor. Benne: 9.50: Lottósorsolás 10.30: Dallas. Amerikai filmsorozat. 145. rész: Peter elvei 11.30: Játék 12.00: Déli egyenleg. Napi képes hír­összefoglaló 12.12: SOrSok. Munkavállalók ma­gazinja 12.52: Viaje al espanol. A Spanyol Televízió nyelvleckesorozata kezdőknek (ism.) 15.20: Új reflektor. Magazin 16.00: Híradó 16.10: Telecke. Segítség a házi fel­adat megoldásához 16.30: Euroklick. Élet és munka Eu­rópában 17.00—18.55: Péntek délután 17.00: Évgyűrűk. Nyugdíjasok mű­sora 17.30: Téka. Közhasznú információk 17.40: Ablak melléklet 18.00: Ablak. Közéleti szolgáltató műsor 19.00: Esti mese: Múmim. Japán rajzfilmsorozat. Az átok 19.30: Híradó 20.05: Telesport 20.20: Dallas. Amerikai filmsorozat. 145. rész: Peter elvei (ism.) 21.10: Panoráma. Világpolitikai perc­ről percre 22.15: A zene világnapja. Dohnányi Ernő emlékére 23.15: Monty Python Repülő Cirku­sza. Angol abszurd tévésoro­zat. (1969.) 45/11. rész 23.50: Híradó 23.55: BBC-híradó BUDAPEST 2 16.10: Drehscheibe Európa. A De­utsche Welle közép-európai magazinja a pécsi stúdiból 15.40: Gyerekeknek: Titokzatos aranyvárosok. Belga—fran­cia—japán rajzfilmsorozat. 17. rész 16.10: A Nyugat diadala —pillantása világtörténelemre. Angol rö­vidfilmsorozat. XII/2. rész: Új irányok 17.00: Segítőtárs 17.25: Világvédett lehetne. Pincefalu — Hajós 17.35: Útban 2000 felé. Az öregedés 18.00: Délutáni egyenleg. Napi ké­pes hírösszefoglaló 18.10: Körzeti híradó. Budapest. Debrecen. Pécs. Szeged. Szombathely 18.30: Ideális család. Családi vetél­kedő 19.30: Azegyetlen Föld (ism.). Japán ismeretterjesztő filmsorozat. XII/8. rész: A jégkorszak nyo­mán 20.20: Stan és Pan. Amerikai rajz­filmsorozat. Varázs hatása 20.30: I. S. Ismeretterjesztő műsor. Nekem a Balaton a Riviéra 21.00: Öt kicsi indián. Társasjáték a képernyőn és otthon 22.00: Esti egyenleg. Napi képes hír­összefoglaló 22.25: 24 óra 22.50: Gondviselés. Francia—svájci film TELEHOLD SUPER 8.00: Hírek. 8.30: Európai hírmagazin. 9.00: Super-üzlet. 12.00: Útinapló. 14.00: Videogenerátor. 16.30: Élő videoshow. 18.30: Életmódmagazin. 19.00: Sorsforduló. 20.00: Motorsport. 21.00: Európai hírmagazin. 21.30: Jó és rossz. 22.00: Hírek. 22.30: Európai üzleti élet. 22.48: Piacgazdaság. 23.00: Dzsessz. 24.00: Arcképcsarnok. RTL 6.00: Híradó. 7.00: Halló, Európa — jó reggelt, Németország! 9.00: A Főnök. 10.00: Gazdag és szép. 10.30: 227. 11.00: Forró nyeremény. 11.30: Csa­ládi párbaj. 12.00: Magazin. 12.30: A Springfield-sztori. 13.20: Kalifornia klán. 14.10: Hétköznapjaink. 15.00: Ilona Christen. 16.00: Beszélgtés. 17.00: Ki itt a főnök? 17.30: Borzasztó kedves család. 18.00: A szív szava. 18.45: Híradó. 19.10: Robbanékony. 19.40: Jó idők, rossz idők. 20.15: Hazai dallamok. 21.15: Egy takaró alatt. 22.15: Hogyan?! 23.15: Gottschalk­­show. 24.00: Nincs kegyelem. 1.20: Tittfieldi boszorkányok. 2.50: A Ca­rolyn Warmus-sztori. 4.20: Hétköznap­jaink. 5.10: Hihetetlen, de igaz. SAT1 5.15: Fiatal és nyugtalan. 6.00: Jó reg­gel a SAT 1-gyel! 9.15: Szomszédok. 9.40: Trapper John. 10.30: Bonanza. 11.20: 5X5. 11.50: Szerencsekerék. 12.25: Fiatal és nyugtalan. 13.15: Trap­per John. 14.10: Szomszédok. 14.40: Bonanza. 15.40: Űrszekerek. 16.45: Kockáztass! 17.20: Mindent vagy sem­mit. 18.30: Sugarbaker lányok. 19.00: Hirek. 19.20: Sport. 19.30: Szerencse­­kerék. 20.15: Közvetlen család. 22.15: Labdarúgás. 23.15: Októberi ünnepek. HBO 17.30: Pacal, a hústorony. 18.00: Elton John Barcelonában. 20.10: Kereszt­anya. 22.00: Bosszúvágy 3. 23.35: A fejvadász. DUNA TV 16.00: Hírek, műsorismertetés. 16.05: Évforduló. 16.10: Kapásjelző. 16.20: Maja, a méhecske. 16.45: A zene világ­napja. 17.25: A vasálarcos férfi. 18.15: Postabontás. 18.30: Mesesarok. 18.45: Dunahíradó. 19.00: Közép-európai ma­gazin. 20.00: Nyírfaliget. 21.30: A Rajkó-zenekar játszik. 21.50: Évfor­duló. 22.05: Hírösszefoglaló. MAGYAR RÁDIÓ KOSSUTH Óránként: Hírek. Időjárás. Útközben. 4.30: Reggeli Krónika. 8.10: Törvény­­könyv. 8.20: Műsorismertetés, programajánlat. 8.40: Napközben. 9.50: Lottósorsolás. 11.05: Cigányfél­óra. 11.35: Levelek egy percben. 12.00: Déli Krónika. 12.30: Ki nyer ma? 12.40: Falurádió. 12.50: Külpolitikai figyelő. 13.05: Vendég a háznál. 13.15: Tör­vényhozó. 13.30: Az unitárius egyház félórája. 14.05: Klasszikusok minden­kinek. 14.55: Első közlés. 15.05: Ke­rengő. 15.35: Hitélet és történelem. 16.00: Délutáni krónika. 16.10: Min­dennapi gazdaság. 16.20: Zenefórum. 17.05: „Magyarországról jövök.... 18.00: Esti krónika. 18.30: Ráadás. 19.05: Sportvilág. 19.25: Jó éjszakát, gyerekekl 19.40: Válogatta: Baka Ist­ván. 20.05: Népdalfeldolgozások. 20.30: Határok nélkül. 21.05: Parla­menti ütköző. 22.00: Késő esti krónika. 22.30: Gyógyszer, melankólia... 23.05: Hangversenymúzeum. PETŐFI 4.30: Hajnali kalendárium. 6.30: Reg­geli csúcs. 7.40: Zöld(sport)reggel. 8.05: Nagy utazás. 8.50: Helykereső. 9.00: Hírek. Időjárás. 9.03: Zöld tele­fon: 138-8082. 9.10: Zene-szó. 10.55: Gordiusz plusz. 11.00: Hírek. Időjárás. 11.03: Családi persely. 11.18: „Szép volt, de szép." 13.00: Hírpercek. 13.10: Mit üzen a rádió? 13.35: Dalaim. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Péntektől péntekig. 14.45: Poggyász. 15.00: Hírek. Időjárás. 16.45: Pogy­­gyász. 17.00: Hírek. Időjárás. 17.05: Kölyökrádió. 17.32: Ziccer. 18.30: Visszajátszás. 19.00: Hírek. Időjárás. 19.05: Bravó! 19.35: A családban ma­rad! 19.57: Tudósítás a Haladás—Va­sas labdarúgó-mérkőzésről. 20.00: Fű­től fáig. 20.30: Kapcsoljuk a Pesti Viga­dót. 21.00: Hírpercek. 21.10: Borbíró herceg három pőre. 21.51: Nagykani­zsai Alpok-Adria Nemzetközi Dzsessz­­fesztivál. 23.00: Hírek. Időjárás. 23.03: Sporthíradó. 23.10: Máról holnapra — éjfél előtt — Rádióorfeum. 0.15—4.20: Máról holnapra — éjfél után. 4.03—4.20: Csárdásritmusban. BARTÓK 6.00: Muzsikáló reggel. 9.05: Pódium. 10.00: Hirek. Időjárás. 10.05: Elfeledett irodalom? 10.19: Derűre is derű. 10.49: Kamarazene. 12.00: Hírek. Időjárás. 12.05: A Magyar Rádió énekkarának és szimfonikus zenekarának nagy sikerű koncertjeiből. 14.00: Hírek. Időjárás. 14.05: A Voice of America sorozata nyelvtanulóknak. 14.20: Galeri. 15.01: Kapcsoljuk az Óbudai Társaskört. 15.30: Nada Sormová és Nyikolaj Kondratyuk énekel. 16.00: Hírek. Időjá­rás. 16.05: Musica Sacra. 16.35: Kap­csoljuk a Pesti Vigadót. 17.40: Szimfo­nikus táncok. 17.50: Walt Whitman versei. 18.00: Hírek. Időjárás. 18.05: Kapsoljuk az Óbudai Társaskört. 19.05: „Magyarország igen gazdag or­szág...” 19.35: Kapcsoljuk a Pesti Vi­gadót. 20.20: Hírek. Időjárás. 20.25: Eörsi István versei. 21.30: Hangszer­szólók. 22.00: Hírek. Időjárás. 22.05: Magyar művészek operafelvételeiből. 23.00: Korkóstoló. 24.00: Hírek. Időjá­rás. 0.05—2.00: Éjféli fúvósszerenád. 1993. oki. 1.,péntek DÉLVILÁG -

Next

/
Thumbnails
Contents