Reggeli Délvilág, 1994. április (5. évfolyam, 76-100. szám)

1994-04-01 / 76. szám

Viktor Csernomirgyin, az Oroszországi Föderáció miniszterelnöke csütörtök délelőtt kétnapos hivatalos látogatásra Magyarországra érkezett. Az orosz kormányfő Boross Péter miniszterelnök meghívásának tesz eleget. Viktor Csernomirgyint ünnepélyes külsőségek között katonai tiszteletadás­sal fogadták a Parlament előtt a Kossuth Lajos téren, majd a vendég és a vendéglátó négyszemközti megbeszélést tartott. Ezt a tágabb kiséret be­vonásával folyó konzultáció egészítette ki. Boross Péter délben díszebédet adott a magas rangú vendég tiszteletére. Göncz Árpád köztársasági elnök a délutáni órákban fogadta az orosz kormányfőt. A csütörtöki program zárásaként Viktor Csernomirgyin megkoszorúzta a szovjet katonák Sza­badság téri emlékművét, majd koszorút helyezett el a magyar hősök em­lékművénél a Hősök terén. Ezután a város nevezetességeivel ismerkedett. Délvilágszépe ibolya Mily igazi tavaszi név! Viselője viszont, Gálfi Ibolya korántsem oly észrevehetetlen, mint amilyen a névadója, az erdőkbeni kék ibolya. Nagyon is észrevehető — mi több, az Inter-Chance Bt. által nemrég Makón megren­dezett, Csongrád Megye Szépe Miss Hungary 94 Szép­ségverseny I. elődöntőjén is részt vett, s második lett! Különben egészségügyi téren tanul és dolgozik; privát vágya világot látni, országot bejárni. Legjellemzőbb sa­játsága: szereti az embereket, filantróp. Egyébiránt vá­sárhelyi, egy korábbi szépségverseny alkalmával volt már Vásárhely szépe is. Sejtésünk szerint nem csupán volt - lesz is! Kedvenc színe bizonnyal a lila, azaz ibolya, (fotó: pijó, szöveg: efcsé) Zárszámadás a megyeházán - Gúzsba kötve is lehet táncolni A patikák piacra mennek Mindenekelőtt pén­­zezett tegnapi ülésén megyénk közgyűlése. Zárszámadás készült az elmúlt esztendő költségvetési gazdál­kodásáról. Ha egy mondatunk lenne a jel­lemzésre, azt mondhat­nánk: egyre több ter­mészetes és mestersé­ges zátony között tWgy.ap- cjeiörésmerjj^ae,*; sen, sikerre! hajózott az 1993-as révbe a me­gyehajó. Mint Lehmann Isti’án elnök beszámolójában fogalmazott, az egész ciklust tekintve, meghatá­rozó volt az elmúlt esztendő. Ugyanis, jórészt ekkorra értek be, ekkorra valósultak meg azok a célok, elhatározások - például a szentesi iskola és diákotthon, vagy a csongrádi Aranysziget Otthon -, melyet már ez a köz­gyűlés tűzött ki maga elé. De forduló év volt ’93 a jövőt te­kintve is, hisz ekkor kellett dön­teni olyan fejlesztési feladatok­ról, melyek megvalósítása, elké­szülte már a következő helyha­tósági ciklusra esik. Ilyen lesz például a kisteleki I00 férőhe­lyes szociális otthon. Aztán úgy­szintén tavalyi „emlék” az a kényszerű racionális átszervezési hullám, mely az utolsó forintok megtakarítása érdekében vala­mennyi, a megyei önkormány­zat irányítása alá tartozó költ­ségvetési intézményt át kellett, hogy mosson. Noha a nemzetgazdaság ne­hézségei, a központi költség­­vetés aggasztó hiánya az ön­­kormányzatokhoz is begyűrű­zött, a megyei közgyűlés intéz­ményeiben is próbált talpon maradni, amíg tudott. Noha az állami költségvetés már sem ’92-re, sem ’93-ra nem nyúj­tott fedezetet a dologi és béra­utomatizmusokra, a közgyűlés állta, képes volt állni a pótlást. Az elmúlt évben azonban már egyre feszítőbben jelentkeztek pénzügyi nehézségek a költ­ségvetési szervek gazdálkodá­sában. Becsületére légyen mondva azon intézményveze­tőknek, akik néha az irracio­nális feltételekkel is dacolva állták a kényszer szülte sa­rat. A gazdálkodás jellemzé­sére Ratkai Imre alelnök két, látszólag ellentétes tendenci­át említett: egyrészt, a költ­ségvetésnek már 71,8 száza­lékát a működési költségek emésztették fel (’92-ben még csak 69-et), másrészt, ezen, a (Folytatás a 3. oldalon) Őrzik A Így őt Komponál vagy kompon áll? Most már igazán semmi meglepő nem volt abban, hegy Szeged köz­gyűlése besokalt napirendekből (a harmincra ráemelt még tizenegyet), s puszta pártpolitikai szeretetböl agyonösszevissza püfölték egymást a ffakcióhangadók, vagy hogy - ha az SZMSZ gátat, illetve feltételeket nem szabna neki - két fegyelmit is indítottak volna Tűhegyi József al­polgármester, s egyet-egyet dr. Lippai Pál polgármester, s Nagypál Mikiin, a műszaki iroda vezetője ellen. Amúgy pedig veszélyben Algyő, alig kapott figyelmet.. Pedig dr. Piri József a városrész képviselője nem először fordult drá­mai hangon a közgyűléshez. Leg­utóbb interpellációban hívta fel kép­viselőtársai figyelmét arra, hogy a Fémszelekt Kisszövetkezet telephe­lyén visszamaradt mintegy 2000 ton­na veszélyes hulladék egyre inkább időzített bombaként ketyeg az algyői emberek nyugalma fölött Korrodeáhak a hordók, repedtek a be­tontárolók, galvánrszap, különféle sa­vak szivárognak, s kínálkoznak sza­bad prédaként a telephelyen. Melyet nem őriz senki, nincs már kerítése sem. csak a baleset, a katasztrófa ves/elye fokozódik. Noha a tulajdonos az ál­lam, illetve megtestesítőjeként az ÁVÜ, a veszély a helyieké. Az okve­­tetlenkedő képviselőknek odavetette Piri képviselő: ha már a hulladék tö­redéke a Széchenyi téren lenne, való­színűleg rendőri kordonnal őriztetnék. Végül is, míg megnyugtat!') megol­dás nem születik, a közgyűlés rrtasí­­totta a városgondnokság vezetőjét, szervezze meg a veszélyes telephely őraését Szegény tápéi komp tovább járja kálváriáját, melyet úgy is fogalmaz­hatunk, privatizáció után köpönyeg. Az önkormányzat forrásbiztosítás nél­kül annak idején nem vállalta a jelen­tős teiltet jelentő üzemeltetést, míg az akkori tulajdonos, a közlekedési tárca egyet akart, szabadulni a kölönctől. Az új tulajdonos, vállalkozó pedig ke­ményen benyújtja a számlát a nagyobb felhasználóknak, a lakosságnak, meg az önkormányzatnak is. Ha nincs tá­mogatás, nincs komp...! Ha már a törvénymódosítási javaslat sem segí­tett a Parlamentből, hegy a komp a közút részének legyen tekintendő, a közgyűlés is csak június végéig ígért támogatásává haladékot Az egykori tulajdonoson, a minisztériumon lesz a sor, feleljen támogasson, egyez­tessen - a több mint 400 család és mások mindennapos vízi írtjának biz­tosításáért. r — TM “ — — — — — — — — — — — — t | Használtbútor-kereskedésemben bő választékban kaphatók | ülőgarnitúrák, szekrények, gyerinekbútorok, emeletes , ’ ágyak. " Vásárhely, Damjanich u. 12. h — — — --.- — — — _ — — — _ — _ — — J Vér folyt a Türr utcában a büntetőtanács tagjai elé. ítélet majd csak két hét múlva várható, hiszen a megyei fó'ügyészség 21 ta­nút citált be, hogy vallo­mást tegyenek a bizonyí­tási eljárás során. A vádirat szerint a gya­núsítottak, és családtagja­ik már évek óta haragban vannak egymással. Gyak­ran veszekedtek, fenye­­getó'ztek, sőt feljelentése­ket tettek. Röviden fogal­mazva, mindkét fél veszé­lyeztetve érezte magát. (Folytatás a 3. oldalon) Joggingok, teniszpólók, sortok érkeztek a Sport Shopba Vásárhely, Mária Valéria u. 11-13. Értesítjük a Tisztelt Választókat, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt megyei nagyválasztmányának döntése értelmében a 6. sz. választókörzetben a KDNP országgyűlési képviselőjelöltje dr. Rapcsák András pártonkívüli Ajánlási szelvényüket leadhatják az alábbi helyeken lévő gyűjtőláda illetve megbízottaknál: Tarjáni ABC —Királyszék u.,Piacfelügyelőség,Gyógynövénybolt Petőfi Alkotmány u. sarok, Zeneszalon - Szántó Kovács János u., Marzsinai Zoltán - Nyizsnyai u., Tóth Antal - Ifjúság u. 25., Felletár Béla - Hóvirág u. 6. fszt 1., Hegyi István - Búvár u. 36., Servio Rendező Iroda - Hősök tere 7., Túri József - Egressy u. 4. Ajánlási szelvényükre kérjük ráírni: Dr. Rapcsák András KDNP Műszeres autóvillamossági javítások, autószerviz, műszaki vizsgára felkészítés, rövid határidő, garancia, autó- és alkatrészeladás. Piti János és fia Szeged, Liszt u. 15/B Telefon: 327-427. 62/371-325. mmár három napja tart a Csongrád me­gyei Bíróságon annak a három makói vádlott bűn­perének a tárgyalása, akik minden alkalommal fegv­­örök kíséretével érkeznek

Next

/
Thumbnails
Contents